Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Quá trình thành lập của Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa

Đăng lúc: 08/07/2020 (GMT+7)
100%

Từ đầu năm 1925, phong trào yêu nước của nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Thiệu Hóa nói riêng đã có những chuyển biến mạnh mẽ và được lan truyền sâu rộng trong các tổ chức cơ sở Đảng. Cuối năm 1925, sau khi dự lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc giảng dạy, đồng chí Lê Hữu Lập được cử về Thanh Hóa để gây dựng phong trào cách mạng và lập ra "Hội đọc sách báo cách mạng” lấy tên là “Thập nhân chi hội”. Ở Thiệu Hóa“Hội đọc sách báo cách mạng” đầu tiên được thành lập tại làng Mao Xá (Thiệu Toán), gồm có 6 người, do đồng chí Lê Công Thanh phụ trách. Từ cơ sở này, đã ảnh hưởng và lan toả ra nhiều địa phương trong phủ Thiệu Hóa.

Thông qua các hoạt động của "Hội đọc sách báo cách mạng", tháng 9 năm 1926, các đng chí Hoàng Khắc Trung, Hoàng Trọng Phựu quê ở làng Ngô Xá Hạ, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm) được đồng chí Lê Hữu Lập tuyển chọn sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện cách mạng và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 4 năm 1927, đồng chí Hoàng Khắc Trung v nước, được b sung vào Ban Chấp hành Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và cử về Thiệu Hóa để kết nạp hội viên, xây dựng cơ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, giác ngộ, đồng chí Hoàng Khắc Trung đã kết nạp một số thanh niên ưu tú vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và thành lập Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Thiệu Hóa. Chi hội được chia thành 3 tiểu tổ, vùng tả ngạn sông Chu 2 tiểu tổ, do đồng chí Hoàng Trọng Bình và Lê Công Thanh phụ trách, vùng tả ngạn sông Chu 1 tiểu tổ do đồng chí Vương Mậu Kiểm phụ trách.

Sự ra đời của các cơ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào cách mạng Thiệu Hóa. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh bộ lâm thời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Thanh Hóa, hoạt động của các cơ sở Hội ở Thiệu Hóa được đẩy mạnh. Tháng 7 năm 1927, thực hiện chủ trương của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tỉnh bộ lâm thời Thanh Hóa quyết định tổ chức rải truyền đơn phản đối nhà cầm quyền Quốc dân Đảng, Trung Quốc bắt giam nhng người Việt Nam yêu nước hoạt động tại Quảng Châu (Trung Quốc). Một cơ sở in truyền đơn do đồng chí Hoàng Khắc Trung phụ trách được tổ chức tại làng Ngô Xá Hạ, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm). Mỗi truyền đơn được in thành 30 bản theo nội dung quy định của tổng bộ. Một số hội viên ở Thiệu Hóa đã tham gia vận chuyển truyền đơn về thị xã và bí mật rải các khu vực có Hoa kiều sinh sống.

Cuối năm 1927, thực hiện phong trào xây dựng chi điếm Hưng Nghiệp hội xãcủa tỉnh. Tại Thiệu Hóa, tiểu chi điếm "Hưng Nghiệp hội xã" chợ Đu, xã Thiệu Chính được thành lập do đng chí Vương Mậu Kiểm phụ trách, đây được coi là nơi liên lạc, tiến hành các hoạt động gây quỹ nuôi cán bộ và chi phí cho Hội; thu thập buôn bán các hàng nội hoá. Sự ra đời và hoạt động của các tiểu chi điếm Hưng Nghiệp hội xã” đã tạo điều kiện cho sự phát triển của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tháng 4 năm 1928, sau Hội nghị đại biểu Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, các cơ sở của Hội ở Thiệu Hóa ngày càng được tăng cường; các tiểu tổ Việt Nam Cách mạng Thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, bồi dưỡng kết nạp hội viên, mở rộng tổ chức. Bên cạnh đó còn xây dựng thêm nhiều các hội quần chúng như: hội làng, hội cầu, hội đọc sách báo, hội bạn nghèo, hội lợp nhà, hội học sinh...Thông qua các tổ chức này, công tác tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin và các tài liệu như: "Lịch sử nhân loại", báo "Tiếng dân","Đường Kách Mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc... được mở rộng. Quần chúng các làng Mao Xá, xã Thiệu Toán, Ngô Xá, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm), Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến... đã nổi dậy đấu tranh đòi xoá bỏ các hủ tục áp đặt của thực dân như: lệ cỗ phe, cỗ giáp, cúng tế linh đình...chống cường hào nhũng nhiễu. Tại làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ thông qua các hội quần chúng, đồng chí Ngô Ngọc Toản đã tuyên truyền, giải thích cho quần chúng những kiến thức cơ bản về cha bệnh bằng thuốc, những hiện tượng thiên nhiên theo lý giải khoa học, giúp đỡ người nghèo, bài trừ mê tín dị đoan...

Cùng với sự ra đời và hoạt động hết sức có ý nghĩa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trên địa bàn Thiệu Hóa còn xuất hiện một tổ chức cách mạng thứ hai là Tân Việt Cách mạng Đảngđã góp phần đẩy mạnh việc kết nạp những đảng viên trẻ, những người yêu nước và tiến bộ tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng; bài trừ các hủ tục, chống mê tín dị đoan, cải lương hương chính; chỉ rõ nỗi thống khổ của nhân dân lấy Cách mạng Tháng Mười Nga, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô để cổ vũ và xây dựng niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Năm 1928, Tân Việt Cách mạng Đảng ở Thiệu Hóa đã tổ chức lạc quyên lấy tiền ủng hộ đồng bào Nam Trung Kỳ bị lụt và tổ chức các cuộc cứu tế xã hội gây thêm ảnh hưởng trong quần chúng, làm cho họ tin tưởng vào cách mạng mà hăng hái đấu tranh, tăng cường đoàn kết.

Tháng 5 năm 1929, chủ trương thành lập Đảng Cộng sản của Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ được truyền về Thanh Hóa. Vào tháng 6 năm 1929, chấp hành chủ trương của Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Thanh Hóa, nhiều hội viên ở Thiệu Hóa đã tự nguyện vào nhà máy diêm Hàm Rng, mỏ Crômít Cổ Định, đn điền Vạn Lại, Yên Mỹ... thực hiện "vô sản hoá". Công việc mới bắt đầu, thì từ tháng 7 năm 1929, đế quốc Pháp tiến hành khủng bố, đánh phá phong trào cách mạng trong tỉnh Thanh Hóa. Các cơ sở của Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng ở Thiệu Hóa bị vỡ. Nhiều cán bộ lãnh đạo của hai tổ chức này bị bắt bớ, truy lùng, tù đày. Một số đồng chí phải lánh đi các tỉnh khác hoạt động. Từ đó hoạt động của nhng hội viên và đảng viên tích cực của hai t chức Thanh niên và Tân Việt gặp nhiều khó khăn và lúng túng, bộc lộ nhiều điểm bất cập. Nội bộ Tân Việt bị phân hóa sâu sắc. Nhiều đảng viên Tân Việt tán thành chủ nghĩa cộng sản, song cũng có một bộ phận thể hiện rõ quan điểm dân tộc hẹp hòi. Trong lúc này, những yêu cầu mới của phong trào yêu nước ở địa phương đòi hỏi một lực lượng lãnh đạo mới. Vai trò tích cực trong việc động viên tinh thần yêu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ quần chúng, chuẩn bị tư tưởng, tổ chức, cán bộ cho việc thành lập chính Đảng vô sản... của hai t chức Thanh niên và Tân Việt đã khép lại, nhường chỗ cho một ngọn cờ mới dẫn dắt.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng của nhân dân Thiệu Hóa. Tháng 6 năm 1930, đng chí Nguyễn Doãn Chấp (người Hoàng Giang, Hoằng Hóa) là đảng viên cộng sản Đảng bộ tỉnh Hà Nam, được đồng chí Lê Công Thanh, cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ vào Thanh Hóa xây dựng cơ sở Đảng. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về hoạt động ở Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, đã bắt liên lạc với các đồng chí Vương Xuân Cát ở làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến để trao đổi tình hình, bàn kế hoạch thành lập chi bộ Đảng Cộng sản ở Thiệu Hóa. Sau đó, đồng chí Vương Xuân Cát chắp mối với các đồng chí nguyên là hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên như: đồng chí Hoàng Trọng Bình ở làng Ngô Xá Hạ, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm), đồng chí Lê Xuân Mạc ở làng Phúc Lộc, đồng chí Ngô Ngọc Toản ở làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ. Sau một thời gian gấp rút tuyên truyền, bồi dưỡng và thử thách, với tư cách là đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã kết nạp các đồng chí Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 10 tháng 7 năm 1930, Hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phủ Thiệu Hóa được tiến hành tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Vương Xuân Cát, đồng chí Ngô Ngọc Toản, đồng chí Hoàng Trọng Bình, đồng chí Lê Xuân Mạc. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ.

1.PNG

2.PNG

3.PNG
Có thể khẳng định, s
ự ra đời của chi bộ Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thiệu Hóa: chấm dứt thời kỳ phân tán lực lượng cách mạng, gạt bỏ nhng tư tưởng cải lương, thỏa hiệp, khẳng định sự thắng thế tuyệt đối của tư tưởng cách mạng vô sản địa phương. Từ đây, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Thiệu Hóa nằm dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa không chỉ đánh dấu sự chuyển mình lên giai đoạn mới của phong trào cách mạng ở địa phương mà còn có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào toàn tỉnh, đặc biệt là vào sự ra đời của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào 29 tháng 7 năm 1930.
Trần Ngọc Tùng. PTP Văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa


Quá trình thành lập của Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa

Đăng lúc: 08/07/2020 (GMT+7)
100%

Từ đầu năm 1925, phong trào yêu nước của nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Thiệu Hóa nói riêng đã có những chuyển biến mạnh mẽ và được lan truyền sâu rộng trong các tổ chức cơ sở Đảng. Cuối năm 1925, sau khi dự lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc giảng dạy, đồng chí Lê Hữu Lập được cử về Thanh Hóa để gây dựng phong trào cách mạng và lập ra "Hội đọc sách báo cách mạng” lấy tên là “Thập nhân chi hội”. Ở Thiệu Hóa“Hội đọc sách báo cách mạng” đầu tiên được thành lập tại làng Mao Xá (Thiệu Toán), gồm có 6 người, do đồng chí Lê Công Thanh phụ trách. Từ cơ sở này, đã ảnh hưởng và lan toả ra nhiều địa phương trong phủ Thiệu Hóa.

Thông qua các hoạt động của "Hội đọc sách báo cách mạng", tháng 9 năm 1926, các đng chí Hoàng Khắc Trung, Hoàng Trọng Phựu quê ở làng Ngô Xá Hạ, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm) được đồng chí Lê Hữu Lập tuyển chọn sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện cách mạng và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 4 năm 1927, đồng chí Hoàng Khắc Trung v nước, được b sung vào Ban Chấp hành Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và cử về Thiệu Hóa để kết nạp hội viên, xây dựng cơ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, giác ngộ, đồng chí Hoàng Khắc Trung đã kết nạp một số thanh niên ưu tú vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và thành lập Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Thiệu Hóa. Chi hội được chia thành 3 tiểu tổ, vùng tả ngạn sông Chu 2 tiểu tổ, do đồng chí Hoàng Trọng Bình và Lê Công Thanh phụ trách, vùng tả ngạn sông Chu 1 tiểu tổ do đồng chí Vương Mậu Kiểm phụ trách.

Sự ra đời của các cơ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào cách mạng Thiệu Hóa. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh bộ lâm thời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Thanh Hóa, hoạt động của các cơ sở Hội ở Thiệu Hóa được đẩy mạnh. Tháng 7 năm 1927, thực hiện chủ trương của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tỉnh bộ lâm thời Thanh Hóa quyết định tổ chức rải truyền đơn phản đối nhà cầm quyền Quốc dân Đảng, Trung Quốc bắt giam nhng người Việt Nam yêu nước hoạt động tại Quảng Châu (Trung Quốc). Một cơ sở in truyền đơn do đồng chí Hoàng Khắc Trung phụ trách được tổ chức tại làng Ngô Xá Hạ, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm). Mỗi truyền đơn được in thành 30 bản theo nội dung quy định của tổng bộ. Một số hội viên ở Thiệu Hóa đã tham gia vận chuyển truyền đơn về thị xã và bí mật rải các khu vực có Hoa kiều sinh sống.

Cuối năm 1927, thực hiện phong trào xây dựng chi điếm Hưng Nghiệp hội xãcủa tỉnh. Tại Thiệu Hóa, tiểu chi điếm "Hưng Nghiệp hội xã" chợ Đu, xã Thiệu Chính được thành lập do đng chí Vương Mậu Kiểm phụ trách, đây được coi là nơi liên lạc, tiến hành các hoạt động gây quỹ nuôi cán bộ và chi phí cho Hội; thu thập buôn bán các hàng nội hoá. Sự ra đời và hoạt động của các tiểu chi điếm Hưng Nghiệp hội xã” đã tạo điều kiện cho sự phát triển của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tháng 4 năm 1928, sau Hội nghị đại biểu Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, các cơ sở của Hội ở Thiệu Hóa ngày càng được tăng cường; các tiểu tổ Việt Nam Cách mạng Thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, bồi dưỡng kết nạp hội viên, mở rộng tổ chức. Bên cạnh đó còn xây dựng thêm nhiều các hội quần chúng như: hội làng, hội cầu, hội đọc sách báo, hội bạn nghèo, hội lợp nhà, hội học sinh...Thông qua các tổ chức này, công tác tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin và các tài liệu như: "Lịch sử nhân loại", báo "Tiếng dân","Đường Kách Mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc... được mở rộng. Quần chúng các làng Mao Xá, xã Thiệu Toán, Ngô Xá, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm), Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến... đã nổi dậy đấu tranh đòi xoá bỏ các hủ tục áp đặt của thực dân như: lệ cỗ phe, cỗ giáp, cúng tế linh đình...chống cường hào nhũng nhiễu. Tại làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ thông qua các hội quần chúng, đồng chí Ngô Ngọc Toản đã tuyên truyền, giải thích cho quần chúng những kiến thức cơ bản về cha bệnh bằng thuốc, những hiện tượng thiên nhiên theo lý giải khoa học, giúp đỡ người nghèo, bài trừ mê tín dị đoan...

Cùng với sự ra đời và hoạt động hết sức có ý nghĩa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trên địa bàn Thiệu Hóa còn xuất hiện một tổ chức cách mạng thứ hai là Tân Việt Cách mạng Đảngđã góp phần đẩy mạnh việc kết nạp những đảng viên trẻ, những người yêu nước và tiến bộ tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng; bài trừ các hủ tục, chống mê tín dị đoan, cải lương hương chính; chỉ rõ nỗi thống khổ của nhân dân lấy Cách mạng Tháng Mười Nga, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô để cổ vũ và xây dựng niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Năm 1928, Tân Việt Cách mạng Đảng ở Thiệu Hóa đã tổ chức lạc quyên lấy tiền ủng hộ đồng bào Nam Trung Kỳ bị lụt và tổ chức các cuộc cứu tế xã hội gây thêm ảnh hưởng trong quần chúng, làm cho họ tin tưởng vào cách mạng mà hăng hái đấu tranh, tăng cường đoàn kết.

Tháng 5 năm 1929, chủ trương thành lập Đảng Cộng sản của Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ được truyền về Thanh Hóa. Vào tháng 6 năm 1929, chấp hành chủ trương của Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Thanh Hóa, nhiều hội viên ở Thiệu Hóa đã tự nguyện vào nhà máy diêm Hàm Rng, mỏ Crômít Cổ Định, đn điền Vạn Lại, Yên Mỹ... thực hiện "vô sản hoá". Công việc mới bắt đầu, thì từ tháng 7 năm 1929, đế quốc Pháp tiến hành khủng bố, đánh phá phong trào cách mạng trong tỉnh Thanh Hóa. Các cơ sở của Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng ở Thiệu Hóa bị vỡ. Nhiều cán bộ lãnh đạo của hai tổ chức này bị bắt bớ, truy lùng, tù đày. Một số đồng chí phải lánh đi các tỉnh khác hoạt động. Từ đó hoạt động của nhng hội viên và đảng viên tích cực của hai t chức Thanh niên và Tân Việt gặp nhiều khó khăn và lúng túng, bộc lộ nhiều điểm bất cập. Nội bộ Tân Việt bị phân hóa sâu sắc. Nhiều đảng viên Tân Việt tán thành chủ nghĩa cộng sản, song cũng có một bộ phận thể hiện rõ quan điểm dân tộc hẹp hòi. Trong lúc này, những yêu cầu mới của phong trào yêu nước ở địa phương đòi hỏi một lực lượng lãnh đạo mới. Vai trò tích cực trong việc động viên tinh thần yêu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ quần chúng, chuẩn bị tư tưởng, tổ chức, cán bộ cho việc thành lập chính Đảng vô sản... của hai t chức Thanh niên và Tân Việt đã khép lại, nhường chỗ cho một ngọn cờ mới dẫn dắt.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng của nhân dân Thiệu Hóa. Tháng 6 năm 1930, đng chí Nguyễn Doãn Chấp (người Hoàng Giang, Hoằng Hóa) là đảng viên cộng sản Đảng bộ tỉnh Hà Nam, được đồng chí Lê Công Thanh, cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ vào Thanh Hóa xây dựng cơ sở Đảng. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về hoạt động ở Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, đã bắt liên lạc với các đồng chí Vương Xuân Cát ở làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến để trao đổi tình hình, bàn kế hoạch thành lập chi bộ Đảng Cộng sản ở Thiệu Hóa. Sau đó, đồng chí Vương Xuân Cát chắp mối với các đồng chí nguyên là hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên như: đồng chí Hoàng Trọng Bình ở làng Ngô Xá Hạ, xã Thiệu Minh (nay là xã Minh Tâm), đồng chí Lê Xuân Mạc ở làng Phúc Lộc, đồng chí Ngô Ngọc Toản ở làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ. Sau một thời gian gấp rút tuyên truyền, bồi dưỡng và thử thách, với tư cách là đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã kết nạp các đồng chí Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 10 tháng 7 năm 1930, Hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phủ Thiệu Hóa được tiến hành tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Vương Xuân Cát, đồng chí Ngô Ngọc Toản, đồng chí Hoàng Trọng Bình, đồng chí Lê Xuân Mạc. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ.

1.PNG

2.PNG

3.PNG
Có thể khẳng định, s
ự ra đời của chi bộ Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thiệu Hóa: chấm dứt thời kỳ phân tán lực lượng cách mạng, gạt bỏ nhng tư tưởng cải lương, thỏa hiệp, khẳng định sự thắng thế tuyệt đối của tư tưởng cách mạng vô sản địa phương. Từ đây, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Thiệu Hóa nằm dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa không chỉ đánh dấu sự chuyển mình lên giai đoạn mới của phong trào cách mạng ở địa phương mà còn có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào toàn tỉnh, đặc biệt là vào sự ra đời của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào 29 tháng 7 năm 1930.
Trần Ngọc Tùng. PTP Văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT