Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Bản tin nội bộ tháng 02 năm 2021

Đăng lúc: 01/03/2021 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Trích: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Tiếp theo số 37- tháng 01 năm 2021 và hết)

5.3. Về công tác Kiểm tra, giám sát

- Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần tích cực vào việc cảnh báo, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, khắc phục những khuyết điểm, sai phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh những tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

- Thực hiện thường xuyên và toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì phối hợp với các ban của Huyện uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch, chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên.

5.4. Công tác Dân vận

- Đổi mới công tác dân vận của các cấp uỷ Đảng, chính quyền theo hướng xây dựng tác phong công tác: “gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Định kỳ hằng tháng các cấp ủy bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phản ánh ý kiến đóng góp của Nhân dân cho cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng, biểu dương kịp thời các điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân ngay từ cơ sở.

5.5. Công tác Nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tiếp tục thực hiện cải cách công tác tư pháp, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo không để phát sinh phức tạp tình hình cơ sở.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, kết luận và các giải pháp của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, Nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong phòng, chống tham nhũng.

5.6. Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp

- Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt công tác thẩm định, thẩm tra các văn bản, báo cáo, tài liệu trình Hội đồng nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị trí của các cơ quan quyền lực ở địa phương.

- Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các nghị quyết, chính sách của Đảng, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm xây dựng chính quyền điện tử; chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn; xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật. Tập trung giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm về đạo đức công vụ, công chức.

5.7. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết chung sức, chung lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở, kiên quyết chống và khắc phục tình trạng hành chính hoá trong chỉ đạo và tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào.

- Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm việc trong các đoàn thể. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hoá tập hợp đoàn viên, hội viên. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, theo sự phân công nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, dự án trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành đảng bộ huyện xem xét, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đảm bảo tiến độ thời gian theo Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành đảng bộ huyện.

2. Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, biện pháp, lộ trình thời gian thực hiện các nội dung nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh. Xây dựng đề án trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ huyện để ban hành nghị quyết về 2 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

Vào cuối tháng 9 hằng năm, Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm và đề xuất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các dự án dự kiến sẽ thực hiện trong năm tiếp theo làm cơ sở cho Ban Chấp hành đảng bộ huyện ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong huyện.

3. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; tích cực phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch, đề án trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết về xây dựng cơ sở và thực hiện qui chế dân chủ, giai đoạn 2021- 2025.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phản ánh, đưa tin về những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời phê phán thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện.

5. Ban Tổ chức Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức và cán bộ; chủ động xây dựng đề án trình Ban Chấp hành đảng bộ huyện ban hành nghị quyết Chương trình trọng tâm về “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ và hệ thống chính trị cơ sở” theo đúng thời gian kế hoạch đề ra.

6. Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo Huyện ủy theo quy định.

7. Văn phòng Huyện uỷ, các ban của Huyện ủy, các cơ quan liên quan và các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 căn cứ vào nội dung chương trình hành động của Huyện ủy để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ sơ kết, tổng kết, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ban Biên tập

Nghị quyết số 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021,

(tiếp theo số 37 tháng 01/2021)

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, gắn với đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; tạo chuyển biến hơn về nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong khám, điều trị phục vụ nhân dân. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19

Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao; tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các chính sách an sinh xã hội; thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo nhanh và bền vững. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề, nhân cấy nghề mới và xuất khẩu lao động hiệu quả.

4. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt việc giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức có hiệu quả diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chổng cháy, nổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc, bất bình trong nhân dân.

5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên

Các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay trong năm đầu nhiệm kỳ.

Lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án phát triển và quản lý đảng viên địa bàn dân cư giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cả 2 cấp; luân chuyển giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; luân chuyển từ xã này sang xã khác. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm và không hoàn thành nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ban hành, thực hiện quy chế, chương trình làm việc toàn khóa hàng năm của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở thực hiện quy chế dân chủ. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của chính quyền các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành, triển khai, thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác XDCS và thực hiện QCDC cơ sở giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo thành công Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng tiếp xúc cử tri, các cuộc giám sát và việc thẩm định các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của HĐND các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, sâu sát, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lóp Nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố tổ chức, xây dựng các đoàn thế ở cơ sở vững mạnh; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nối cộm ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong phạm vi địa phương, đơn vị mình và triển khai thực hiện ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2021.

2. HĐND - UBND huyện căn cứ những chỉ tiêu trong Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Nhà nước, cụ thể hoá thành các Nghị quyết của HĐND và chương trình, kế hoạch của UBND để điều hành thực hiện hiệu quả. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Hệ thống Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hoá Nghị quyết của Huyện ủy trong chương trình công tác năm, tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện căn cứ lĩnh vực, địa bàn phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

6. Các tổ chức cơ sở đảng, HĐND - UBND huyện, các ban xây dựng đảng, các phòng của UBND, các cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Huyện ủy qua Văn phòng Huyện ủy. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 01 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Đông với tổng diện tích 2.290 ha, đạt 99,6% kế hoạch. Các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo Nhân dân sản xuất vụ Chiêm Xuân, diện tích gieo cấy theo kế hoạch 9.280 ha, trong đó diện tích lúa 8.200 ha. Tiếp tục phát triển sản xuất các mô hình rau an toàn tập trung trong nhà lưới; chăm sóc rau, hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, đàn bò. Hoàn thành cơ bản các tiêu chí huyện nông thôn mới; công nhận 69 thôn nông thôn mới, nâng số thôn được công nhận nông thôn mới toàn huyện lên 96 thôn, đạt 62,7%; chỉ đạo các xã đăng ký chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, xây dựng và dịch vụ thương mại ước đạt 150.280 triệu đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai, tổ chức kiểm tra, xử lý gian lận trong thương mại; dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ cung cấp điện… phục vụ Nhân dân chuẩn bị đón Tết. Nhìn chung hàng hóa những ngày giáp Tết khá phong phú về chủng loại, đảm bảo chất lượng, giá một số mặt hàng thiết yếu ổn định. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất 21 lô, diện tích 2.708,7 m2 tại xã Thiệu Toán. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 194 giấy. Triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường; xử lý chất thải, nước thải, tránh ô nhiễm môi trường.

Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021 theo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và về tổ chức đón Tết nguyên đán Tân Sửu... Ngành y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, phân công đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác với 18.308 suất quà trị giá 4.561,7 triệu đồng; Hỗ trợ gạo Tết 411 khẩu với 7.470 kg; Quà chúc thọ, mừng thọ 2.768 cụ, kinh phí 1.300,6 triệu đồng; viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện...

Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trong tháng lực lượng Công an huyện xử lý và giải quyết 08 vụ việc; nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của các công ty may trên địa bàn huyện; tình hình đơn thư liên quan đến quyền sở hữu đất; tình hình người nước ngoài, người Việt Nam lao động ở nước ngoài về địa phương để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Các cơ quan khối nội chính đã phối hợp triển khai các hoạt động trên lĩnh vực tư pháp, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; chỉ đạo thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I và các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy Lãnh đạo, chỉ đạo phát động thi đua năm 2021; thực hiện quy hoạch các chức danh chủ chốt HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo thực hiện quy trình, công khai nhân sự ứng cử, tổ chức bầu chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên năm 2021. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương đơn vị; chỉ đạo cơ sở giải quyết các vụ việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian thực hiện. Hệ thống dân vận tích cực tuyên truyền, vận động Nhân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mặc tại cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC, công tác quốc phòng - an ninh năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh hóa giai đoạn 2015-2020.

HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; phối hợp, triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. UBND huyện triển khai xây dựng kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XX, các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành đảng bộ huyện và cấp trên để triển khai, tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021; tuyên truyền và động viên con em trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự; tích cực chăm lo, thăm hỏi các đối tượng, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Tân Sửu.

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Thiệu Hóa tổ chức Lễ phát động

Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về “Tết trồng cây”, sáng 18-2, (tức mùng 7 tháng Giêng) tại thôn Phúc Lộc (xã Thiệu Tiến), huyện Thiệu Hóa đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021”. Về dự lễ phát động có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, phong tục văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng khắp các cấp, các ngành, các đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa mỗi dịp Tết đến, xuân về, góp phần làm cho cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh, sạch đẹp. Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021, huyện Thiệu Hóa có kế hoạch trồng khoảng 45.000 cây xanh bóng mát trên các trục đường chính, trụ sở, trường học, nơi công cộng, các công trình văn hóa...

Sau Lễ phát động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thiệu Hóa sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trong huyện về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Qua đó, tạo phong trào thi đua “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây” gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021”. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tham gia trồng cây trên tuyến đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

làm việc tại Công ty TNHH may Thiệu Đô.

Sáng ngày 17/2/2021 (tức ngày mùng 6 tết) đồng chí Lương Thị Hoa, Phó BT Thường trực HU cùng đoàn công tác của huyện đến thăm, động viên và kiểm tra sản xuất tại Công ty TNHH may Thiệu Đô.

Công ty TNHH may Thiệu Đô được thành lập từ năm 2010, từ chỗ chỉ có 260 lao động, với 5 tổ sản xuất hàng sơ mi, doanh thu mỗi tháng chỉ đạt 50 đến 60 nghìn USD, thu nhập của người lao động chỉ từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng/người; đến nay Công ty TNHH Thiệu Đô đã có những đổi thay phát triển khá vững chắc. Hiện nay Công ty May Thiệu Đô đã có gần 1.500 lao động, sản xuất hàng sơ mi và veston cao cấp, với doanh thu mỗi tháng đạt từ 550 đến 600 nghìn USD, thu nhập bình quân của người lao động là 5.800.000 đến 6.000.000 đồng/người/tháng. Qua 14 năm vừa sản xuất, vừa đầu tư cơ sở vật chất mở rộng quy mô, Công ty đã có cơ sở vật chất khang trang, với diện tích nhà xưởng Veston và Sơ mi rộng hơn 13.000 m2. Là đối tác của nhiều khách hàng lớn như Nhật Bản, Châu Âu, Châu Mỹ. Công ty TNHH Thiệu Đô cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu về giá trị xuất khẩu dệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tạo việc làm, mang lại thu nhập, có cuộc sống ổn định cho hàng ngàn con em địa phương. Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những đóng góp của Công ty với sự phát triển chung của huyện, đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền huyện luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, hỗ trợ những điều kiện tốt nhất trên cơ sở tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chúc cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty một năm mới an khang, thịnh vượng, sản xuất kinh doanh thuận lợi, phát đạt, có nhiều đơn hàng mới, thị trường mới, góp phần nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị và thu nhập cho người lao động; đồng thời lưu ý Công ty cần thưc hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn không để dịch lây lan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống của người lao động, quan tâm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Hội nghị công bố và trao quyết định

của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 19/2/2021, Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, đại diện một số phòng, đơn vị có cán bộ luân chuyển cùng 13 đồng chí được điều động, luân chuyển trong đợt này.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí Lê Đăng Cường, thôi giữ chức Trưởng phòng Tư pháp huyện để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2020-2025,

Điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Thuấn, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Duy,nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND xã Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Trịnh Đình Lịch, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Công để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Tình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Long để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Công, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Đình Quế, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Long, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Thân Văn Dũng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư Trực Đảng xã Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Trực Đảng xã Thiệu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Quyền, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2016-2021; để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư trực Đảng xã Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Trần Công Lạc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2016-2021; để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Trực đảng xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND xã Thiệu Giao bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2016-2021.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Ngô Xuân Thư, thôi giữ chức Phó Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện; để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND xã Thiệu Nguyên bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Trần Ngọc Tùng, thôi giữ chức Phó trưởng Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện; để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều động đồng chí Nguyễn Thế Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2020-2025, về công tác tại UBND huyện để UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện.

Điều động đồng chí Đỗ Trọng Quyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư trực Đảng xã Thiệu Nguyên đến nhận công tác tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện để UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được luân chuyển, điều động lần này, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư huyện ủy khẳng định: Điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, giúp đội ngũ cán bộ được rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và thử thách trong thực tiễn mới, trên cương vị công tác mới, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch. Đề nghị, các đồng chí được điều động, luân chuyển ngay sau khi nhận nhiệm vụ cần nhanh chóng tiếp cận công việc, mang hết nhiệt tình, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất với tập thể nơi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho phong trào và sự phát triển của địa phương, đơn vị. Đồng thời không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân. Đồng chí cũng mong muốn tập thể các đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, ủng hộ các đồng chí mới nhận nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại diện cho các đồng chí được giao nhiệm vụ lần này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tình cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, hứa sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng tập thể nơi công tác mới hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh Mai

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Những nội dung cơ bản, trọng yếu cần phải quán triệt và quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, Chủ nghĩa Mác-Lênin là Chủ nghĩa Cộng sản khoa học do Các Mác - Ph.Ăngghen xây dựng trong suốt 60 năm, từ những năm 40 cho đến cuối thập niên 90 thế kỷ XIX và Lênin bổ sung, phát triển trong cả thập niên cuối thế kỷ XIX và hơn hai thập niên của thế kỷ XX, trên cơ sở thực tiễn CNTB đã và đang chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, giành được những thắng lợi mang tính bước ngoặt, như: Công xã Pari và nhất là cuộc Cách mạng Tháng mưới Nga vĩ đại, đưa tới sự ra đời liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản. Chủ nghĩa Mác - Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học…

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quí giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi.

Nói khái quát, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại, liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử thế giới, cùng những dự báo về tương lai. Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhân thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Nếu mọi cán bộ, đảng viên đều được học tập và chịu khó học tập không ngừng để quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn đứng vững trên lập trường của người cộng sản, không hoang mang dao động trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, vững tin trong mọi hoạt động và lợi ích chính đáng của Nhân dân, bằng những giải pháp hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tuy vậy, trong bối cảnh CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tan rã, hệ thống XHCN thế giới không còn; quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra nhanh chóng, với sự phát triển siêu tốc của Intenet, mạng xã hội, đã tạo nên “thế giới phẳng”, nhưng thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thêm vào đó là sự tồn tại, phát triển mạnh mẽ của nhiều nước tư bản và những khó khăn thách thức cùng sự kéo dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, cùng với mặt trái của cơ chế thị trường tự do tác động mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều phương diện, dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nạn tham nhũng, hối lộ, “lợi ích nhóm”,…diễn ra rất trầm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Lợi dụng bối cảnh đó, những năm qua, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử đối lập, bất mãn chính trị…ở trong và ngoài nước ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của Nhân dân ta, chúng triệt để khai thác sử dụng mạng Intenet, mạng xã hội, các đài, báo đối lập…đăng những thông tin xấu độc, xuyên tạc, phản bác, nói xấu chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của nước ta. Chúng dùng âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng gây hoang mang, dao động về lập trường tư tưởng chính trị, làm phai nhạt lý tưởng CNXH của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Cùng với phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng dùng âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt xuyên tạc, bịa đặt thông tin sai trái liên quan đến vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, công tác tổ chức cán bộ, đạo đức cán bộ…để tấn công chia rẽ nội bộ; gây kích động, làm cho chủ nghĩa cá nhân, đố kị, ích kỷ, ganh tỵ, bất mãn trỗi dậy, dẫn đến tình trạng mất đoàn kết ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong Nhân dân, gây nên sự “chông chênh” và xa hơn là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhằm khắc phục thực trạng đó, Đảng ta xác định phải tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII khẳng định cần “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Xuất phát từ những căn nguyên và bối cảnh tình hình nêu trên, những nội dung cơ bản, trọng yếu cần phải quán triệt và quyết tâm, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là:

- Bảo vệ sự đúng đắn và giá trị thời đại của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng với Dân nhưn cá với nước như lời Bác Hồ đã căn dặn.

- Bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và để cơ sở làm tốt vai trò thực sự là “cầu nối” bảo đảm gắn bó máu thịt giữa Đảng với Dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

- Bảo vệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên trước sự tấn công tuyên truyền xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ, gây mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ và sự trỗi dậy của Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chủ nghĩa cơ hội trục lợi của các thế lực thù địch.

(Còn tiếp kỳ sau: “Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay”).

Nguyễn Duy Thứ UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nâng cao chất lượng tự phê bình

và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gột rửa, lọc bỏ những sai lệch. Qua đó, tạo chất kết dính trong nội bộ, là phương thuốc hay nhất để chữa nhiều chứng bệnh, bồi bổ cơ thể của Đảng ngày thêm cường tráng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là làm cho phần tốt của mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu dần bị mất đi. Mọi người học tập ưu điểm của nhau, sửa chữa những khuyết điểm, giúp nhau cùng tiến bộ. Nêu ưu điểm trước, vạch khuyết điểm sau và phải tiến hành đồng thời, không được coi nhẹ một mặt nào, “phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của bản thân mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau”.
Hồ Chí Minh cho rằng, tự phê bình và phê bình phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Vì vậy, phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Bác đã dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Mỗi người cần phải có thái độ, phương pháp đúng, trên tình thương yêu giai cấp, tự phê bình mình cũng như phê bình người, phải triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt, đồng thời không dùng những lời mỉa mai, chua cay, thâm độc. Phê bình việc chứ không phê bình người, kiên quyết chống bệnh tự mãn, kiêu ngạo, ba hoa, phải thực hành khẩu hiệu “chí công vô tư”. Người được phê bình phải cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí mình, phải có ý chí quyết tâm khắc phục sai lầm, khuyết điểm.
Các cấp ủy thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh, trong đó có lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên tiến hành bồi dưỡng chi ủy, chi bộ các nội dung liên quan đến tự phê bình và phê bình. Nhất là việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ vậy, tự phê bình và phê bình trở thành hoạt động thường xuyên góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, việc tiến hành tự phê bình ở nhiều cấp ủy, chi bộ vẫn còn những hạn chế, nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng tự phê bình và phê bình nhiều nơi còn mang tính hình thức; còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao...

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhất là ở cấp chi bộ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi các chi bộ phải nâng cao hơn nữa chất lượng tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những giải pháp sau:

Mộtlà, nâng cao trách nhiệm của bí thư chi bộ,mở rộng dân chủ,duy trì chặt chẽ chế độtự phê bình và phê bình.

Tự phê bình và phê bình là một quy định, nội dung quan trọng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng nói chung và chi bộ nói riêng. Bí thư, phó bí thư chi bộ nhất thiết phải duy trì có hiệu quả hoạt động này. Song song với tự phê bình và phê bình xoay quanh thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chi bộ và từng đảng viên cần phải tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Người chủ trì sinh hoạt phải khéo léo gợi mở vấn đề, khuyến khích các đảng viên mạnh dạn thảo luận, trình bày ý kiến của bản thân, phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình. Các ý kiến phải được tôn trọng, tổng hợp, xem xét trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, dân chủ phải đặt trong tổ chức, có kỷ luật, kỷ cương. Tuyệt đối không được lợi dụng dân chủ trong sinh hoạt để đả kích, nói xấu nhau, hoặc dân chủ hình thức, mang tính chất xuôi chiều.

Hailà, tự phê bình và phê bình phải trung thực, thẳng thắn, khách quan gắn với xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức, biện pháp xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Tự phê bình và phê bình phải gắn liền với xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, không nể nang, né tránh, không có vùng cấm.

Ba là, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiệntự phê bình và phê bình.
Công tác kiểm tra, giám sát thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng bảo đảm nghị quyết của Đảng thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Để thực hiện tốt nội dung này, các cấp ủy chi bộ cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể đối với từng chi bộ trong Đảng bộ mình. Nội dung cần gắn chặt kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình với phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước tổ chức Đảng và quần chúng. Việc duy trì nền nếp chế độ, nguyên tắc, thủ tục, nội dung và thực hiện dân chủ trong tự phê bình và phê bình, nhận thức thái độ, động cơ trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính đấu tranh để xây dựng chi bộ… Qua kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, kịp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và đề ra các giải pháp giúp cấp ủy, chi bộ và đảng viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và hoạt động của chi bộ.

Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng ở cơ sở; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Duy Thứ

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Liên Đoàn Lao Động huyện Thiệu Hóa lan tỏa

những gương công nhân, viên chức, lao động làm theo lời Bác

Những năm qua, các cấp công đoàn huyện Thiệu Hóa đã bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện chỉ thị bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống công đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong đó, chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Đồng thời, xây dựng việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, trọng tâm là hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Thông qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu.

Học và làm theo Bác, anh Phùng Thanh Tuyên, Phóng viên Đài Truyền Thanh thuộc trung tâm VH,TT,TT&DL huyện, anh đã luôn tìm tòi sáng tạo, say mê với công việc, tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chịu khó trong thực hiện nhiệm vụ, phương pháp làm việc dân chủ, đúng nguyên tắc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở nơi cư trú, cơ quan công tác. Có ý thức tránh nhiệm của người đảng viên, người cán bộ về tinh thần phục vụ nhân dân; tham mưu giải quyết kịp thời các nhiệm vụ được phân công. Trong năm đã cùng với bộ phận Đài truyền thanh tập chung tuyên truyền đẩy mạnh các đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, huyện; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện, các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo các Bộ, ngành TW, lãnh đạo tỉnh, các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Thiệu Hóa. Tuyên truyền và phản ánh kịp thời các sự kiện trọng đại của đất nước, của quê hương, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt…Anh và đồng nghiệp đã thực hiện xây dựng chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh huyện được 175 chương trình thường kỳ, 5 đến 6 chương trình phục vụ tết Nguyên Đán; hàng năm viết hơn 500 tin bài tuyên truyền hằng ngày trên sóng phát thanh, cộng tác 15 đến 20 tin phát trên sóng truyền hình Thanh Hóa; xây dựng được hơn 80 tin hình của huyện. Xây dựng các bài viết tuyên truyền lưu động và 17 phóng sự truyền hình với thời lượng 15p đến 30p trình chiếu tại các Hội nghị và Đại hội. Từ năm 2017 đến nay, anh liên tục được các cấp, các ngành huyện Thiệu Hóa khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020 anh đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng giấy khen tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Hoạc tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu biểu trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, từ năm học 2015-2016 đến nay, năm nào cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu cũng có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều học sinh đậu đại học với số điểm cao, trong đó có học sinh nằm trong tốp 100 em có điểm khối C cao nhất cả nước, tốp 50 em của tỉnh Thanh Hóa. Cô Hương cho biết: “Với vai trò là giáo viên dạy môn văn, tôi đã học tập nghiêm túc tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Đó là phong cách làm việc khoa học, sắp xếp công việc hợp lý, học Bác lối sống giản dị, hòa đồng, lấy tình thương để giáo dục, khích lệ động viên học trò phấn đấu học tập. Trong giảng dạy tôi đã đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào bài giảng để học sinh có thể lĩnh hội, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, hoài bão, trở thành công dân có ích cho xã hội và vận dụng vào bài viết của mình”. Không chỉ nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”, cô Hương còn tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia nhiều cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức và đạt giải cao. Nhiều năm liên tục cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp tỉnh; đạt giải ba cấp quốc gia, giải nhất cấp tỉnh “Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp”... Từ năm 2016 đến nay, cô Hương đã nhận được 6 bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh.

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thanh Mai

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Một số định hướng và giải pháp về

xây dựng NTM trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Xuất phát từ những hạn chế về xây dựng NTM trong giai đoạn vừa qua, trong báo cáo chính trị đại hội XIII, Đảng ta khẳng định “Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững”. Có thể thấy, nội dung xây dựng NTM theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững là sự phát triển cả về lý luận và thực tiễn hơn so với chủ trương “Đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với xây dựng NTM” tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Để thực hiện được mục tiêu này, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập như trong văn kiện Đại hội XII chỉ rõ và từ thực tiễn tình hình Đảng ta yêu cầu “Thực hiện xây dựng NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng NTM thôn, bản”. Muốn vậy, Đảng yêu cầu, cần “tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ XDNTM với quá trình đô thị hóa. Thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải”.

Trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn là một trong các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021- 2030. Định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo hướng gắn bó với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, 90% số xã đạt chuẩn NTM, 40% đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng NTM. Theo đó, Đảng ta xác định cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

- Thứ nhất, lấy thay đổi tư duy, nếp sống, năng lực của người dân làm mục tiêu; cư dân nông thôn làm chủ thể; cộng đồng, thôn, bản là đơn vị để đánh giá. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, XDNTM, đẩy mạnh CNH, hiện đại hóa nông nghiệp.

- Thứ hai, phát triển kinh tế nông thôn cần gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng vùng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu.

- Thứ ba, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ XDNTM với quá trình đô thị hóa. Tại các khu vực ven các đô thị lớn, các vùng đồng bằng đông dân cư, cần nâng cao chất lượng tiêu chí XDNTM văn minh, xanh, sạch, đẹp, từng bước tiệp cận điều kiện về hạ tầng và dịch vụ của các đô thị. Gắn chặt XDNTM với đẩy nhanh đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị nhỏ ở địa bàn nông thôn, tiếp nhận dần các chức năng kinh tế của đô thị lớn. Tại các vùng nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng kinh tế nông nghiệp,…

- Thứ tư, tạo điều kiện để tăng trưởng toàn diện, tăng thu nhập, giải quyết tốt hơn vấn đề an ninh dinh dưỡng và an ninh lương thực đối với nhóm nghèo và cận nghèo, đặc biệt tại các vùng khó khăn. Tạo đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn để phát huy lợi thế của nông nghiệp, tạo việc làm ổn định, bền vững cho cư dân nông thôn.

- Thứ năm, biến văn hóa thành động lực mới cho XDNTM: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của gia đình, cộng đồng nông thôn, giữ gìn kiến trúc cảnh quan nông thôn, xây dựng cảnh quan nông thôn trên cơ sở nền tảng phát huy mối quan hệ làng, xã. Đa dạng hóa các thiết chế văn hóa ở nông thôn, đảm bảo lựa chọn và sử dụng hiệu quả nhất các thiết chế văn hóa truyền thống và thiết chế văn hóa mới.

- Thứ sáu, XDNTM cần gắn chặt với việc tăng cường phát triển bền vững và bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn: Phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa phải không làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, đến môi trường sinh sống và kinh tế xã hội của cư dân nông thôn. Nâng cao chất lượng quy hoạch cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch và bền vững; lấy quy hoạch cảnh quan nông thôn làm nền tảng trong XDNTM, xây dựng cảnh quan nông thôn mới vừa mang tính sinh thái, vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Quan điểm của Đảng ta về XDNTM là sự kế thừa và vận dụng sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay, hướng đến thực hiện mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa, từng bước xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động chân tay và lao động trí óc, để đi đến kết quả cuối cùng là giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức sẽ trở thành những người lao động mới xã hội chủ nghĩa. Do đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn là yếu tố quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Công cuộc xây dựng NTM thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, nông nghiệp luôn đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong những lúc khó khăn, đặc biệt là thời điểm chịu tác động chưa từng có từ đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM vẫn cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, học tập kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới, nhằm phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Biên tập

Xây dựng Nông thôn mới ở thôn Đắc Châu 2

Thôn Đắc Châu 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 20 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 17 ha, có 206 hộ với trên 700 nhân khẩu. Bước vào xây dựng Nông thôn mới (NTM), thôn Đắc Châu 2 cũng như nhiều thôn khác trong xã bộn bề những khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy chi bộ, sự đoàn kết của Nhân dân đã góp phần tạo nên sức mạnh để thôn hoàn thành 14 tiêu chí NTM.

Theo ông Lê Huy Trường, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đắc Châu 2, khó nhất trong xây dựng NTM ở thôn đó chính là nguồn lực để xây dựng các tiêu chí. Nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chỉ trong một thời gian ngắn, thôn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Bà con hăng hái tham gia xây dựng NTM, đó là hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi của thôn, tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tuần, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, trong quá trình xây dựng thôn NTM, Nhân dân thôn Đắc Châu 2 đã tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng tuyến đường bê tông dài 300m, rộng 4,5m, dày 20 cm với số tiền hơn 300 triệu đồng (trong đó Nhân dân đóng góp 120 triệu đồng, số còn lại là kêu gọi con em xa quê và những người hảo tâm đóng góp). Bên cạnh đó, thôn cũng đã kêu gọi cán bộ, Nhân dân và con em xa quê xây dựng sân khấu nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa với trị giá ước tính 200 triệu đồng; xây dựng điện sáng khu công cộng trị giá 40 triệu đồng...

Cách đây 6 năm, mức thu nhập của người dân thôn Đắc Châu 2 là 26 triệu đồng/người/năm. Để nâng cao mức sống hơn nữa, thôn đã chỉ đạo, động viên bà con tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh doanh dịch vụ, tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống sản xuất bánh đa... Do vậy, thu nhập bình quân hiện nay đã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm... Bên cạnh thực hiện tốt tiêu chí thu nhập, các tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn thôn Đắc Châu 2 không xảy ra các tệ nạn xã hội, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cũng như các vụ việc tranh chấp... Trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm chi bộ thôn Đắc Châu 2 có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong 3 năm qua ở thôn Đắc Châu 2 đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên... Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành 14 tiêu chí NTM ở thôn.

Để xây dựng NTM thành công, với thôn Đắc Châu 2 mấu chốt vẫn là công tác tuyên truyền để từ đó người dân hiểu và đồng thuận. Khi đã có sự đồng thuận của người dân thì tiêu chí khó cũng thành dễ, như chia sẻ của đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đắc Châu 2 Lê Huy Trường: Thôn lấy công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức sát thực để cán bộ và Nhân dân dễ hiểu, nắm rõ quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, các mục tiêu, nhiệm vụ đều được thảo luận, bàn bạc, thống nhất trước khi thực hiện công khai dân chủ tất cả các khoản thu chi, đặc biệt là các khoản thu chi do Nhân dân đóng góp.

Nguồn: Báo Thanh HóaMai Phương

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

TỪ ĐƯỜNG HỌ LÊ DUY

(nơi thờ Hoàng Giáp Lê Văn Hiển)

Từ đường họ Lê Duy thờ Tiến sĩ Lê Văn Hiển, đồng thời là thủy tổ dòng họ Lê Duy đến khai phá vùng đất này về sau thờ thêm các hậu duệ của dòng họ. Tiến sĩ Lê Văn Hiển, căn cứ vào sách “Thanh Hóa chư thần lục” do Bộ Lễ soạn; sách “Các vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam”; sách “Danh sĩ Thanh Hóa và việc học thời xưa đều thống nhất chép: Lê Văn Hiển (1480 - ?) quê ở Đại Bối, huyện Đông Sơn, nay là thôn Đại Bái, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. Ông đỗ Hoàng giáp khoa thi năm Mậu Thìn (1508), đời vua Lê Uy Mục năm 29 tuổi, làm quan đến chức Hữu thị lang.

Một nguồn tài liệu quý nữa cũng ghi chép về Lê Văn Hiển hiện đang lưu giữ tại từ đường họ Lê Duy là tấm bia “Trùng tu bia ký” được lập vào niên hiệu Tự Đức thứ 36 (1883). Nội dung văn bia cho biết thêm: “Toàn giáp trên dưới thuộc giáp Mỹ Thái, xã Đại Bối, tổng Đại Bối, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Hóa gồm các ông: Tri huyện Thanh Sơn Lê Duy Giản, Đội trưởng Lê Duy Thụy, Đội trưởng Lê Duy Vệ..., lập văn bia ghi chép sự việc.

Thường nghe: Sống là bậc khanh tướng, chết là bậc phúc thần, nước nhà ta được sáng láng cũng là lý lẽ thờ cúng hương hỏa ấy là cái căn do từ xưa vậy. Triều nhà Lê có ông thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ được chỉ thụ nhận chức Tả thị lang Bộ Hình, tặng Thượng thư Bộ Công, tước Phúc Nguyên hầu.

Tướng công là bậc trời đất chung đúc lên sự tinh anh, nhũ vĩ, đức cao vọng trọng nổi rõ ở ba triều vua, dùng đạo làm gốc, trong giáp (làng) đã phát tích đặt đền thờ từ lâu vậy.

Vào niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1853), được đội ơn ban tặng, sắc phong là bậc phúc thần của bản ấp. Năm Tự Đức thứ 33 (1880), tướng công lại được đội ơn gia tặng thêm mỹ tự đẹp là bậc thần Hách trạc chi linh, hi đại hoài nhu chi thịnh ấy cũng là tỏ rõ khí sách trang hoành cho giang sơn và ấp ta...

Về việc đóng góp xây dựng từ đường, mặt sau của “Trùng tu bi ký ghi chép như sau: “Cung tiến các đồ tế khí, đất vườn, tiền mặt liệt kê dưới đây.

Nguyên là Tri huyện Quỳnh Côi Lê Duy Tân cung tiến Ngự ỷ một tòa, Hoành phi một bức, Câu đối hai đôi, Hoành cái một đôi, Giáo dài 10 cây.

Tri huyện Thanh Sơn Lê Duy Giản trốn % đồng một tòa, tiền 10 quan.

Binh trong xã Đại tự, Câu đối, cờ, Đại đao các hạng một đôi.

Đội trưởng trong giáp Lê Duy Thụy, Ngũ Đội trưởng Lê Duy Tấc kiếm dài, kiếm ngắn các hạng một đôi. Lê Duy Trực, bàn đá một cái.

Chánh Đội trưởng, Soái đội Lê Viết Lợi, đất vườn bốn thước năm.

Quan Bách hộ Lê Đình Kệ, Chiêng đồng một mặt. Lê Duy Nhâm tiền năm quan và các đồ mộc khác.

Trong xã 20 quan, Văn Hội 13 quan...Binh lính trong xã 10 quan, Ngọc Quỳnh 10 quan, Hiền Lương ba quan...Đốc công Lê Duy Giám, Lê Duy Hán, Nguyễn Thế Giám, Lê Duy Trục.

Thợ đá Lê Văn Trịnh vâng khắc.

Tương truyền, thuở thiếu thời, Lê Văn Hiển là người nổi tiếng thông minh khắp vùng. Như vậy, mặc dù đến nay chưa có nguồn tài liệu nào ghi chép ông mất năm nào cũng như về những công trạng cụ thể của ông đối với quê hương, đất nước nhưng qua các nguồn tài liệu trên cho chúng ta biết được học vị, chức tước cũng như những đóng góp to lớn của ông đối với quê hương, đất nước trong công cuộc Trung hưng nhà Lê ở thế kỷ XVI, ông còn được phong làm Phúc thần của làng Đại Bối là một vinh dự hiếm thấy.

Từ đường họ Lê là di tích không chỉ liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân làng Đại Bái thuộc xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa mà nó còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống làng xã, của người xưa để lại như truyền thống sinh hoạt dòng họ, tế tự.... Việc tôn vinh vị Hình bộ thượng thư Lê Phủ quân tôn thần Lê Văn Hiển trở thành thành hoàng làng, là người đỗ đạt trong việc học hành, thi cử và có công giúp làng, giúp nước chính là nhân lên truyền thống hiếu học, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, lòng tin của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Vì vậy, nghiên cứu về mặt lịch sử, đây là một di tích cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về vùng đất Thiệu Giao - Thiệu Hóa là nơi ghi lại những dấu ấn đó, trong đó có những sinh hoạt tín ngưỡng của dòng họ. Các hiện vật trong di tích như: Đại tự, câu đối, bia đá, mũ thờ cánh chuồn... là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tư duy thẩm mỹ của người đương thời, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu thêm về truyền thống mỹ thuật dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích này.

Trần Ngọc Tùng

NỤ CƯỜI LƯƠNG Y

Ngàn xưa công đức lương y

Mấy ai quên lãng, so bì được đâu

Tâm y như có phép màu

Chăm lo người bệnh quí nhau muôn vàn

Chăm sóc sức khỏe nhân gian

Hết tâm vì bệnh chẳng màng công danh

Luôn luôn giữ mãi tâm lành

Danh Y thời trước sản sanh như là

Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, Hoa Đà

Thần y xuất thế vậy mà không kiêu

Ngày nay kinh tế đa chiều

Những tâm y đức vẫn nhiều lắm thay

Bờ- lu áo trắng ngày ngày

Quên thân vì bệnh, không hay thân mình

Bác Tùng, Bác Bách, bình sinh

Cùng bao Bác khác quên mình vì dân.

Tiếng thơm vang khắp xa gần

Hy sinh vì bệnh chẳng cần xa hoa

Hàng ngàn bác sỹ nước ta

Âm thầm lặng lẽ nay đà hiến thân

Chăm lo sức khỏe toàn dân

Giản dị, thanh bạch, bản thân đàng hoàng

Yêu thương, lời nói dịu dàng

Ân cần chăm sóc nhẹ nhàng như con

Bờ – lu tỏa sáng trời non

Tâm Y rạng rỡ, dân càng mến yêu

Lòng dân ấm áp tình người

Làm sao quên được nụ cười lương y.

Nguyễn Văn Ngữ


ANH THỨ 4 BÌA 4.1.JPG


ANH THỨ 2  BÌA 3.1. .JPG

ANH THỨ 5 BÌA 4.2 .jpg

Bản tin nội bộ tháng 02 năm 2021

Đăng lúc: 01/03/2021 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Trích: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Tiếp theo số 37- tháng 01 năm 2021 và hết)

5.3. Về công tác Kiểm tra, giám sát

- Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần tích cực vào việc cảnh báo, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, khắc phục những khuyết điểm, sai phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh những tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

- Thực hiện thường xuyên và toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì phối hợp với các ban của Huyện uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch, chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên.

5.4. Công tác Dân vận

- Đổi mới công tác dân vận của các cấp uỷ Đảng, chính quyền theo hướng xây dựng tác phong công tác: “gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Định kỳ hằng tháng các cấp ủy bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phản ánh ý kiến đóng góp của Nhân dân cho cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng, biểu dương kịp thời các điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân ngay từ cơ sở.

5.5. Công tác Nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tiếp tục thực hiện cải cách công tác tư pháp, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo không để phát sinh phức tạp tình hình cơ sở.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, kết luận và các giải pháp của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, Nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong phòng, chống tham nhũng.

5.6. Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp

- Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt công tác thẩm định, thẩm tra các văn bản, báo cáo, tài liệu trình Hội đồng nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị trí của các cơ quan quyền lực ở địa phương.

- Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các nghị quyết, chính sách của Đảng, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm xây dựng chính quyền điện tử; chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn; xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật. Tập trung giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm về đạo đức công vụ, công chức.

5.7. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết chung sức, chung lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở, kiên quyết chống và khắc phục tình trạng hành chính hoá trong chỉ đạo và tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào.

- Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm việc trong các đoàn thể. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hoá tập hợp đoàn viên, hội viên. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, theo sự phân công nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, dự án trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành đảng bộ huyện xem xét, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đảm bảo tiến độ thời gian theo Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành đảng bộ huyện.

2. Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, biện pháp, lộ trình thời gian thực hiện các nội dung nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh. Xây dựng đề án trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ huyện để ban hành nghị quyết về 2 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

Vào cuối tháng 9 hằng năm, Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm và đề xuất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các dự án dự kiến sẽ thực hiện trong năm tiếp theo làm cơ sở cho Ban Chấp hành đảng bộ huyện ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong huyện.

3. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; tích cực phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch, đề án trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nghị quyết về xây dựng cơ sở và thực hiện qui chế dân chủ, giai đoạn 2021- 2025.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phản ánh, đưa tin về những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời phê phán thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện.

5. Ban Tổ chức Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức và cán bộ; chủ động xây dựng đề án trình Ban Chấp hành đảng bộ huyện ban hành nghị quyết Chương trình trọng tâm về “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ và hệ thống chính trị cơ sở” theo đúng thời gian kế hoạch đề ra.

6. Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo Huyện ủy theo quy định.

7. Văn phòng Huyện uỷ, các ban của Huyện ủy, các cơ quan liên quan và các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 căn cứ vào nội dung chương trình hành động của Huyện ủy để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ sơ kết, tổng kết, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ban Biên tập

Nghị quyết số 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021,

(tiếp theo số 37 tháng 01/2021)

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, gắn với đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; tạo chuyển biến hơn về nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong khám, điều trị phục vụ nhân dân. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19

Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao; tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các chính sách an sinh xã hội; thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo nhanh và bền vững. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề, nhân cấy nghề mới và xuất khẩu lao động hiệu quả.

4. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt việc giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức có hiệu quả diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chổng cháy, nổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc, bất bình trong nhân dân.

5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên

Các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay trong năm đầu nhiệm kỳ.

Lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án phát triển và quản lý đảng viên địa bàn dân cư giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cả 2 cấp; luân chuyển giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; luân chuyển từ xã này sang xã khác. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm và không hoàn thành nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ban hành, thực hiện quy chế, chương trình làm việc toàn khóa hàng năm của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở thực hiện quy chế dân chủ. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của chính quyền các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành, triển khai, thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác XDCS và thực hiện QCDC cơ sở giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo thành công Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng tiếp xúc cử tri, các cuộc giám sát và việc thẩm định các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của HĐND các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, sâu sát, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lóp Nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố tổ chức, xây dựng các đoàn thế ở cơ sở vững mạnh; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nối cộm ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong phạm vi địa phương, đơn vị mình và triển khai thực hiện ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2021.

2. HĐND - UBND huyện căn cứ những chỉ tiêu trong Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Nhà nước, cụ thể hoá thành các Nghị quyết của HĐND và chương trình, kế hoạch của UBND để điều hành thực hiện hiệu quả. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Hệ thống Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hoá Nghị quyết của Huyện ủy trong chương trình công tác năm, tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện căn cứ lĩnh vực, địa bàn phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

6. Các tổ chức cơ sở đảng, HĐND - UBND huyện, các ban xây dựng đảng, các phòng của UBND, các cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Huyện ủy qua Văn phòng Huyện ủy. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 01 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Đông với tổng diện tích 2.290 ha, đạt 99,6% kế hoạch. Các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo Nhân dân sản xuất vụ Chiêm Xuân, diện tích gieo cấy theo kế hoạch 9.280 ha, trong đó diện tích lúa 8.200 ha. Tiếp tục phát triển sản xuất các mô hình rau an toàn tập trung trong nhà lưới; chăm sóc rau, hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, đàn bò. Hoàn thành cơ bản các tiêu chí huyện nông thôn mới; công nhận 69 thôn nông thôn mới, nâng số thôn được công nhận nông thôn mới toàn huyện lên 96 thôn, đạt 62,7%; chỉ đạo các xã đăng ký chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, xây dựng và dịch vụ thương mại ước đạt 150.280 triệu đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai, tổ chức kiểm tra, xử lý gian lận trong thương mại; dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ cung cấp điện… phục vụ Nhân dân chuẩn bị đón Tết. Nhìn chung hàng hóa những ngày giáp Tết khá phong phú về chủng loại, đảm bảo chất lượng, giá một số mặt hàng thiết yếu ổn định. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất 21 lô, diện tích 2.708,7 m2 tại xã Thiệu Toán. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 194 giấy. Triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường; xử lý chất thải, nước thải, tránh ô nhiễm môi trường.

Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021 theo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và về tổ chức đón Tết nguyên đán Tân Sửu... Ngành y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, phân công đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác với 18.308 suất quà trị giá 4.561,7 triệu đồng; Hỗ trợ gạo Tết 411 khẩu với 7.470 kg; Quà chúc thọ, mừng thọ 2.768 cụ, kinh phí 1.300,6 triệu đồng; viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện...

Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trong tháng lực lượng Công an huyện xử lý và giải quyết 08 vụ việc; nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của các công ty may trên địa bàn huyện; tình hình đơn thư liên quan đến quyền sở hữu đất; tình hình người nước ngoài, người Việt Nam lao động ở nước ngoài về địa phương để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid - 19. Các cơ quan khối nội chính đã phối hợp triển khai các hoạt động trên lĩnh vực tư pháp, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; chỉ đạo thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I và các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy Lãnh đạo, chỉ đạo phát động thi đua năm 2021; thực hiện quy hoạch các chức danh chủ chốt HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo thực hiện quy trình, công khai nhân sự ứng cử, tổ chức bầu chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên năm 2021. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương đơn vị; chỉ đạo cơ sở giải quyết các vụ việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian thực hiện. Hệ thống dân vận tích cực tuyên truyền, vận động Nhân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mặc tại cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC, công tác quốc phòng - an ninh năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh hóa giai đoạn 2015-2020.

HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; phối hợp, triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. UBND huyện triển khai xây dựng kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XX, các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành đảng bộ huyện và cấp trên để triển khai, tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021; tuyên truyền và động viên con em trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự; tích cực chăm lo, thăm hỏi các đối tượng, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Tân Sửu.

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Thiệu Hóa tổ chức Lễ phát động

Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về “Tết trồng cây”, sáng 18-2, (tức mùng 7 tháng Giêng) tại thôn Phúc Lộc (xã Thiệu Tiến), huyện Thiệu Hóa đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021”. Về dự lễ phát động có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, phong tục văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng khắp các cấp, các ngành, các đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa mỗi dịp Tết đến, xuân về, góp phần làm cho cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh, sạch đẹp. Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021, huyện Thiệu Hóa có kế hoạch trồng khoảng 45.000 cây xanh bóng mát trên các trục đường chính, trụ sở, trường học, nơi công cộng, các công trình văn hóa...

Sau Lễ phát động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thiệu Hóa sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trong huyện về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Qua đó, tạo phong trào thi đua “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây” gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021”. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tham gia trồng cây trên tuyến đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

làm việc tại Công ty TNHH may Thiệu Đô.

Sáng ngày 17/2/2021 (tức ngày mùng 6 tết) đồng chí Lương Thị Hoa, Phó BT Thường trực HU cùng đoàn công tác của huyện đến thăm, động viên và kiểm tra sản xuất tại Công ty TNHH may Thiệu Đô.

Công ty TNHH may Thiệu Đô được thành lập từ năm 2010, từ chỗ chỉ có 260 lao động, với 5 tổ sản xuất hàng sơ mi, doanh thu mỗi tháng chỉ đạt 50 đến 60 nghìn USD, thu nhập của người lao động chỉ từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng/người; đến nay Công ty TNHH Thiệu Đô đã có những đổi thay phát triển khá vững chắc. Hiện nay Công ty May Thiệu Đô đã có gần 1.500 lao động, sản xuất hàng sơ mi và veston cao cấp, với doanh thu mỗi tháng đạt từ 550 đến 600 nghìn USD, thu nhập bình quân của người lao động là 5.800.000 đến 6.000.000 đồng/người/tháng. Qua 14 năm vừa sản xuất, vừa đầu tư cơ sở vật chất mở rộng quy mô, Công ty đã có cơ sở vật chất khang trang, với diện tích nhà xưởng Veston và Sơ mi rộng hơn 13.000 m2. Là đối tác của nhiều khách hàng lớn như Nhật Bản, Châu Âu, Châu Mỹ. Công ty TNHH Thiệu Đô cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu về giá trị xuất khẩu dệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tạo việc làm, mang lại thu nhập, có cuộc sống ổn định cho hàng ngàn con em địa phương. Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những đóng góp của Công ty với sự phát triển chung của huyện, đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền huyện luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, hỗ trợ những điều kiện tốt nhất trên cơ sở tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chúc cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty một năm mới an khang, thịnh vượng, sản xuất kinh doanh thuận lợi, phát đạt, có nhiều đơn hàng mới, thị trường mới, góp phần nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị và thu nhập cho người lao động; đồng thời lưu ý Công ty cần thưc hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn không để dịch lây lan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống của người lao động, quan tâm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Hội nghị công bố và trao quyết định

của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 19/2/2021, Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, đại diện một số phòng, đơn vị có cán bộ luân chuyển cùng 13 đồng chí được điều động, luân chuyển trong đợt này.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí Lê Đăng Cường, thôi giữ chức Trưởng phòng Tư pháp huyện để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2020-2025,

Điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Thuấn, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Duy,nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND xã Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Trịnh Đình Lịch, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Công để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Tình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Long để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Công, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Đình Quế, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Long, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Thân Văn Dũng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư Trực Đảng xã Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Trực Đảng xã Thiệu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Quyền, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2016-2021; để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư trực Đảng xã Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Trần Công Lạc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2016-2021; để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Trực đảng xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND xã Thiệu Giao bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2016-2021.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Ngô Xuân Thư, thôi giữ chức Phó Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện; để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND xã Thiệu Nguyên bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Trần Ngọc Tùng, thôi giữ chức Phó trưởng Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện; để tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều động đồng chí Nguyễn Thế Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2020-2025, về công tác tại UBND huyện để UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện.

Điều động đồng chí Đỗ Trọng Quyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư trực Đảng xã Thiệu Nguyên đến nhận công tác tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện để UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được luân chuyển, điều động lần này, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư huyện ủy khẳng định: Điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, giúp đội ngũ cán bộ được rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và thử thách trong thực tiễn mới, trên cương vị công tác mới, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch. Đề nghị, các đồng chí được điều động, luân chuyển ngay sau khi nhận nhiệm vụ cần nhanh chóng tiếp cận công việc, mang hết nhiệt tình, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất với tập thể nơi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho phong trào và sự phát triển của địa phương, đơn vị. Đồng thời không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân. Đồng chí cũng mong muốn tập thể các đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, ủng hộ các đồng chí mới nhận nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại diện cho các đồng chí được giao nhiệm vụ lần này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tình cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, hứa sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng tập thể nơi công tác mới hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh Mai

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Những nội dung cơ bản, trọng yếu cần phải quán triệt và quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, Chủ nghĩa Mác-Lênin là Chủ nghĩa Cộng sản khoa học do Các Mác - Ph.Ăngghen xây dựng trong suốt 60 năm, từ những năm 40 cho đến cuối thập niên 90 thế kỷ XIX và Lênin bổ sung, phát triển trong cả thập niên cuối thế kỷ XIX và hơn hai thập niên của thế kỷ XX, trên cơ sở thực tiễn CNTB đã và đang chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, giành được những thắng lợi mang tính bước ngoặt, như: Công xã Pari và nhất là cuộc Cách mạng Tháng mưới Nga vĩ đại, đưa tới sự ra đời liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản. Chủ nghĩa Mác - Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học…

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quí giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi.

Nói khái quát, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại, liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử thế giới, cùng những dự báo về tương lai. Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhân thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Nếu mọi cán bộ, đảng viên đều được học tập và chịu khó học tập không ngừng để quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn đứng vững trên lập trường của người cộng sản, không hoang mang dao động trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, vững tin trong mọi hoạt động và lợi ích chính đáng của Nhân dân, bằng những giải pháp hiệu quả và gặt hái được nhiều thành công, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tuy vậy, trong bối cảnh CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tan rã, hệ thống XHCN thế giới không còn; quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra nhanh chóng, với sự phát triển siêu tốc của Intenet, mạng xã hội, đã tạo nên “thế giới phẳng”, nhưng thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thêm vào đó là sự tồn tại, phát triển mạnh mẽ của nhiều nước tư bản và những khó khăn thách thức cùng sự kéo dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, cùng với mặt trái của cơ chế thị trường tự do tác động mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều phương diện, dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nạn tham nhũng, hối lộ, “lợi ích nhóm”,…diễn ra rất trầm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Lợi dụng bối cảnh đó, những năm qua, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử đối lập, bất mãn chính trị…ở trong và ngoài nước ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của Nhân dân ta, chúng triệt để khai thác sử dụng mạng Intenet, mạng xã hội, các đài, báo đối lập…đăng những thông tin xấu độc, xuyên tạc, phản bác, nói xấu chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của nước ta. Chúng dùng âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng gây hoang mang, dao động về lập trường tư tưởng chính trị, làm phai nhạt lý tưởng CNXH của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Cùng với phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng dùng âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt xuyên tạc, bịa đặt thông tin sai trái liên quan đến vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, công tác tổ chức cán bộ, đạo đức cán bộ…để tấn công chia rẽ nội bộ; gây kích động, làm cho chủ nghĩa cá nhân, đố kị, ích kỷ, ganh tỵ, bất mãn trỗi dậy, dẫn đến tình trạng mất đoàn kết ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong Nhân dân, gây nên sự “chông chênh” và xa hơn là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhằm khắc phục thực trạng đó, Đảng ta xác định phải tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII khẳng định cần “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Xuất phát từ những căn nguyên và bối cảnh tình hình nêu trên, những nội dung cơ bản, trọng yếu cần phải quán triệt và quyết tâm, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là:

- Bảo vệ sự đúng đắn và giá trị thời đại của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng với Dân nhưn cá với nước như lời Bác Hồ đã căn dặn.

- Bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và để cơ sở làm tốt vai trò thực sự là “cầu nối” bảo đảm gắn bó máu thịt giữa Đảng với Dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

- Bảo vệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên trước sự tấn công tuyên truyền xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ, gây mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ và sự trỗi dậy của Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chủ nghĩa cơ hội trục lợi của các thế lực thù địch.

(Còn tiếp kỳ sau: “Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay”).

Nguyễn Duy Thứ UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nâng cao chất lượng tự phê bình

và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gột rửa, lọc bỏ những sai lệch. Qua đó, tạo chất kết dính trong nội bộ, là phương thuốc hay nhất để chữa nhiều chứng bệnh, bồi bổ cơ thể của Đảng ngày thêm cường tráng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là làm cho phần tốt của mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu dần bị mất đi. Mọi người học tập ưu điểm của nhau, sửa chữa những khuyết điểm, giúp nhau cùng tiến bộ. Nêu ưu điểm trước, vạch khuyết điểm sau và phải tiến hành đồng thời, không được coi nhẹ một mặt nào, “phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của bản thân mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau”.
Hồ Chí Minh cho rằng, tự phê bình và phê bình phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Vì vậy, phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Bác đã dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Mỗi người cần phải có thái độ, phương pháp đúng, trên tình thương yêu giai cấp, tự phê bình mình cũng như phê bình người, phải triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt, đồng thời không dùng những lời mỉa mai, chua cay, thâm độc. Phê bình việc chứ không phê bình người, kiên quyết chống bệnh tự mãn, kiêu ngạo, ba hoa, phải thực hành khẩu hiệu “chí công vô tư”. Người được phê bình phải cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí mình, phải có ý chí quyết tâm khắc phục sai lầm, khuyết điểm.
Các cấp ủy thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh, trong đó có lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên tiến hành bồi dưỡng chi ủy, chi bộ các nội dung liên quan đến tự phê bình và phê bình. Nhất là việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ vậy, tự phê bình và phê bình trở thành hoạt động thường xuyên góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, việc tiến hành tự phê bình ở nhiều cấp ủy, chi bộ vẫn còn những hạn chế, nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng tự phê bình và phê bình nhiều nơi còn mang tính hình thức; còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao...

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhất là ở cấp chi bộ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi các chi bộ phải nâng cao hơn nữa chất lượng tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những giải pháp sau:

Mộtlà, nâng cao trách nhiệm của bí thư chi bộ,mở rộng dân chủ,duy trì chặt chẽ chế độtự phê bình và phê bình.

Tự phê bình và phê bình là một quy định, nội dung quan trọng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức Đảng nói chung và chi bộ nói riêng. Bí thư, phó bí thư chi bộ nhất thiết phải duy trì có hiệu quả hoạt động này. Song song với tự phê bình và phê bình xoay quanh thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chi bộ và từng đảng viên cần phải tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Người chủ trì sinh hoạt phải khéo léo gợi mở vấn đề, khuyến khích các đảng viên mạnh dạn thảo luận, trình bày ý kiến của bản thân, phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình. Các ý kiến phải được tôn trọng, tổng hợp, xem xét trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, dân chủ phải đặt trong tổ chức, có kỷ luật, kỷ cương. Tuyệt đối không được lợi dụng dân chủ trong sinh hoạt để đả kích, nói xấu nhau, hoặc dân chủ hình thức, mang tính chất xuôi chiều.

Hailà, tự phê bình và phê bình phải trung thực, thẳng thắn, khách quan gắn với xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức, biện pháp xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Tự phê bình và phê bình phải gắn liền với xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, không nể nang, né tránh, không có vùng cấm.

Ba là, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiệntự phê bình và phê bình.
Công tác kiểm tra, giám sát thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng bảo đảm nghị quyết của Đảng thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Để thực hiện tốt nội dung này, các cấp ủy chi bộ cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể đối với từng chi bộ trong Đảng bộ mình. Nội dung cần gắn chặt kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình với phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước tổ chức Đảng và quần chúng. Việc duy trì nền nếp chế độ, nguyên tắc, thủ tục, nội dung và thực hiện dân chủ trong tự phê bình và phê bình, nhận thức thái độ, động cơ trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính đấu tranh để xây dựng chi bộ… Qua kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, kịp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và đề ra các giải pháp giúp cấp ủy, chi bộ và đảng viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và hoạt động của chi bộ.

Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng ở cơ sở; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Duy Thứ

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Liên Đoàn Lao Động huyện Thiệu Hóa lan tỏa

những gương công nhân, viên chức, lao động làm theo lời Bác

Những năm qua, các cấp công đoàn huyện Thiệu Hóa đã bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện chỉ thị bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống công đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong đó, chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Đồng thời, xây dựng việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, trọng tâm là hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Thông qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu.

Học và làm theo Bác, anh Phùng Thanh Tuyên, Phóng viên Đài Truyền Thanh thuộc trung tâm VH,TT,TT&DL huyện, anh đã luôn tìm tòi sáng tạo, say mê với công việc, tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chịu khó trong thực hiện nhiệm vụ, phương pháp làm việc dân chủ, đúng nguyên tắc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở nơi cư trú, cơ quan công tác. Có ý thức tránh nhiệm của người đảng viên, người cán bộ về tinh thần phục vụ nhân dân; tham mưu giải quyết kịp thời các nhiệm vụ được phân công. Trong năm đã cùng với bộ phận Đài truyền thanh tập chung tuyên truyền đẩy mạnh các đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, huyện; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện, các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo các Bộ, ngành TW, lãnh đạo tỉnh, các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện Thiệu Hóa. Tuyên truyền và phản ánh kịp thời các sự kiện trọng đại của đất nước, của quê hương, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt…Anh và đồng nghiệp đã thực hiện xây dựng chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh huyện được 175 chương trình thường kỳ, 5 đến 6 chương trình phục vụ tết Nguyên Đán; hàng năm viết hơn 500 tin bài tuyên truyền hằng ngày trên sóng phát thanh, cộng tác 15 đến 20 tin phát trên sóng truyền hình Thanh Hóa; xây dựng được hơn 80 tin hình của huyện. Xây dựng các bài viết tuyên truyền lưu động và 17 phóng sự truyền hình với thời lượng 15p đến 30p trình chiếu tại các Hội nghị và Đại hội. Từ năm 2017 đến nay, anh liên tục được các cấp, các ngành huyện Thiệu Hóa khen thưởng. Đặc biệt, năm 2020 anh đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng giấy khen tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Hoạc tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu biểu trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, từ năm học 2015-2016 đến nay, năm nào cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu cũng có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều học sinh đậu đại học với số điểm cao, trong đó có học sinh nằm trong tốp 100 em có điểm khối C cao nhất cả nước, tốp 50 em của tỉnh Thanh Hóa. Cô Hương cho biết: “Với vai trò là giáo viên dạy môn văn, tôi đã học tập nghiêm túc tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Đó là phong cách làm việc khoa học, sắp xếp công việc hợp lý, học Bác lối sống giản dị, hòa đồng, lấy tình thương để giáo dục, khích lệ động viên học trò phấn đấu học tập. Trong giảng dạy tôi đã đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào bài giảng để học sinh có thể lĩnh hội, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, hoài bão, trở thành công dân có ích cho xã hội và vận dụng vào bài viết của mình”. Không chỉ nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”, cô Hương còn tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia nhiều cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức và đạt giải cao. Nhiều năm liên tục cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp tỉnh; đạt giải ba cấp quốc gia, giải nhất cấp tỉnh “Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp”... Từ năm 2016 đến nay, cô Hương đã nhận được 6 bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh.

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thanh Mai

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Một số định hướng và giải pháp về

xây dựng NTM trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Xuất phát từ những hạn chế về xây dựng NTM trong giai đoạn vừa qua, trong báo cáo chính trị đại hội XIII, Đảng ta khẳng định “Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững”. Có thể thấy, nội dung xây dựng NTM theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững là sự phát triển cả về lý luận và thực tiễn hơn so với chủ trương “Đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với xây dựng NTM” tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Để thực hiện được mục tiêu này, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập như trong văn kiện Đại hội XII chỉ rõ và từ thực tiễn tình hình Đảng ta yêu cầu “Thực hiện xây dựng NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng NTM thôn, bản”. Muốn vậy, Đảng yêu cầu, cần “tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ XDNTM với quá trình đô thị hóa. Thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải”.

Trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn là một trong các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021- 2030. Định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo hướng gắn bó với đô thị hóa, thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, 90% số xã đạt chuẩn NTM, 40% đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng NTM. Theo đó, Đảng ta xác định cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

- Thứ nhất, lấy thay đổi tư duy, nếp sống, năng lực của người dân làm mục tiêu; cư dân nông thôn làm chủ thể; cộng đồng, thôn, bản là đơn vị để đánh giá. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, XDNTM, đẩy mạnh CNH, hiện đại hóa nông nghiệp.

- Thứ hai, phát triển kinh tế nông thôn cần gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng vùng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu.

- Thứ ba, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ XDNTM với quá trình đô thị hóa. Tại các khu vực ven các đô thị lớn, các vùng đồng bằng đông dân cư, cần nâng cao chất lượng tiêu chí XDNTM văn minh, xanh, sạch, đẹp, từng bước tiệp cận điều kiện về hạ tầng và dịch vụ của các đô thị. Gắn chặt XDNTM với đẩy nhanh đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị nhỏ ở địa bàn nông thôn, tiếp nhận dần các chức năng kinh tế của đô thị lớn. Tại các vùng nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng kinh tế nông nghiệp,…

- Thứ tư, tạo điều kiện để tăng trưởng toàn diện, tăng thu nhập, giải quyết tốt hơn vấn đề an ninh dinh dưỡng và an ninh lương thực đối với nhóm nghèo và cận nghèo, đặc biệt tại các vùng khó khăn. Tạo đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn để phát huy lợi thế của nông nghiệp, tạo việc làm ổn định, bền vững cho cư dân nông thôn.

- Thứ năm, biến văn hóa thành động lực mới cho XDNTM: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của gia đình, cộng đồng nông thôn, giữ gìn kiến trúc cảnh quan nông thôn, xây dựng cảnh quan nông thôn trên cơ sở nền tảng phát huy mối quan hệ làng, xã. Đa dạng hóa các thiết chế văn hóa ở nông thôn, đảm bảo lựa chọn và sử dụng hiệu quả nhất các thiết chế văn hóa truyền thống và thiết chế văn hóa mới.

- Thứ sáu, XDNTM cần gắn chặt với việc tăng cường phát triển bền vững và bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn: Phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa phải không làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, đến môi trường sinh sống và kinh tế xã hội của cư dân nông thôn. Nâng cao chất lượng quy hoạch cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch và bền vững; lấy quy hoạch cảnh quan nông thôn làm nền tảng trong XDNTM, xây dựng cảnh quan nông thôn mới vừa mang tính sinh thái, vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Quan điểm của Đảng ta về XDNTM là sự kế thừa và vận dụng sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay, hướng đến thực hiện mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa, từng bước xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động chân tay và lao động trí óc, để đi đến kết quả cuối cùng là giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức sẽ trở thành những người lao động mới xã hội chủ nghĩa. Do đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn là yếu tố quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Công cuộc xây dựng NTM thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, nông nghiệp luôn đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong những lúc khó khăn, đặc biệt là thời điểm chịu tác động chưa từng có từ đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM vẫn cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, học tập kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới, nhằm phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Biên tập

Xây dựng Nông thôn mới ở thôn Đắc Châu 2

Thôn Đắc Châu 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 20 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 17 ha, có 206 hộ với trên 700 nhân khẩu. Bước vào xây dựng Nông thôn mới (NTM), thôn Đắc Châu 2 cũng như nhiều thôn khác trong xã bộn bề những khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy chi bộ, sự đoàn kết của Nhân dân đã góp phần tạo nên sức mạnh để thôn hoàn thành 14 tiêu chí NTM.

Theo ông Lê Huy Trường, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đắc Châu 2, khó nhất trong xây dựng NTM ở thôn đó chính là nguồn lực để xây dựng các tiêu chí. Nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chỉ trong một thời gian ngắn, thôn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Bà con hăng hái tham gia xây dựng NTM, đó là hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi của thôn, tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tuần, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, trong quá trình xây dựng thôn NTM, Nhân dân thôn Đắc Châu 2 đã tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng tuyến đường bê tông dài 300m, rộng 4,5m, dày 20 cm với số tiền hơn 300 triệu đồng (trong đó Nhân dân đóng góp 120 triệu đồng, số còn lại là kêu gọi con em xa quê và những người hảo tâm đóng góp). Bên cạnh đó, thôn cũng đã kêu gọi cán bộ, Nhân dân và con em xa quê xây dựng sân khấu nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa với trị giá ước tính 200 triệu đồng; xây dựng điện sáng khu công cộng trị giá 40 triệu đồng...

Cách đây 6 năm, mức thu nhập của người dân thôn Đắc Châu 2 là 26 triệu đồng/người/năm. Để nâng cao mức sống hơn nữa, thôn đã chỉ đạo, động viên bà con tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh doanh dịch vụ, tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống sản xuất bánh đa... Do vậy, thu nhập bình quân hiện nay đã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm... Bên cạnh thực hiện tốt tiêu chí thu nhập, các tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn thôn Đắc Châu 2 không xảy ra các tệ nạn xã hội, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cũng như các vụ việc tranh chấp... Trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm chi bộ thôn Đắc Châu 2 có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong 3 năm qua ở thôn Đắc Châu 2 đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên... Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành 14 tiêu chí NTM ở thôn.

Để xây dựng NTM thành công, với thôn Đắc Châu 2 mấu chốt vẫn là công tác tuyên truyền để từ đó người dân hiểu và đồng thuận. Khi đã có sự đồng thuận của người dân thì tiêu chí khó cũng thành dễ, như chia sẻ của đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đắc Châu 2 Lê Huy Trường: Thôn lấy công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức sát thực để cán bộ và Nhân dân dễ hiểu, nắm rõ quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, các mục tiêu, nhiệm vụ đều được thảo luận, bàn bạc, thống nhất trước khi thực hiện công khai dân chủ tất cả các khoản thu chi, đặc biệt là các khoản thu chi do Nhân dân đóng góp.

Nguồn: Báo Thanh HóaMai Phương

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

TỪ ĐƯỜNG HỌ LÊ DUY

(nơi thờ Hoàng Giáp Lê Văn Hiển)

Từ đường họ Lê Duy thờ Tiến sĩ Lê Văn Hiển, đồng thời là thủy tổ dòng họ Lê Duy đến khai phá vùng đất này về sau thờ thêm các hậu duệ của dòng họ. Tiến sĩ Lê Văn Hiển, căn cứ vào sách “Thanh Hóa chư thần lục” do Bộ Lễ soạn; sách “Các vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam”; sách “Danh sĩ Thanh Hóa và việc học thời xưa đều thống nhất chép: Lê Văn Hiển (1480 - ?) quê ở Đại Bối, huyện Đông Sơn, nay là thôn Đại Bái, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. Ông đỗ Hoàng giáp khoa thi năm Mậu Thìn (1508), đời vua Lê Uy Mục năm 29 tuổi, làm quan đến chức Hữu thị lang.

Một nguồn tài liệu quý nữa cũng ghi chép về Lê Văn Hiển hiện đang lưu giữ tại từ đường họ Lê Duy là tấm bia “Trùng tu bia ký” được lập vào niên hiệu Tự Đức thứ 36 (1883). Nội dung văn bia cho biết thêm: “Toàn giáp trên dưới thuộc giáp Mỹ Thái, xã Đại Bối, tổng Đại Bối, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Hóa gồm các ông: Tri huyện Thanh Sơn Lê Duy Giản, Đội trưởng Lê Duy Thụy, Đội trưởng Lê Duy Vệ..., lập văn bia ghi chép sự việc.

Thường nghe: Sống là bậc khanh tướng, chết là bậc phúc thần, nước nhà ta được sáng láng cũng là lý lẽ thờ cúng hương hỏa ấy là cái căn do từ xưa vậy. Triều nhà Lê có ông thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ được chỉ thụ nhận chức Tả thị lang Bộ Hình, tặng Thượng thư Bộ Công, tước Phúc Nguyên hầu.

Tướng công là bậc trời đất chung đúc lên sự tinh anh, nhũ vĩ, đức cao vọng trọng nổi rõ ở ba triều vua, dùng đạo làm gốc, trong giáp (làng) đã phát tích đặt đền thờ từ lâu vậy.

Vào niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1853), được đội ơn ban tặng, sắc phong là bậc phúc thần của bản ấp. Năm Tự Đức thứ 33 (1880), tướng công lại được đội ơn gia tặng thêm mỹ tự đẹp là bậc thần Hách trạc chi linh, hi đại hoài nhu chi thịnh ấy cũng là tỏ rõ khí sách trang hoành cho giang sơn và ấp ta...

Về việc đóng góp xây dựng từ đường, mặt sau của “Trùng tu bi ký ghi chép như sau: “Cung tiến các đồ tế khí, đất vườn, tiền mặt liệt kê dưới đây.

Nguyên là Tri huyện Quỳnh Côi Lê Duy Tân cung tiến Ngự ỷ một tòa, Hoành phi một bức, Câu đối hai đôi, Hoành cái một đôi, Giáo dài 10 cây.

Tri huyện Thanh Sơn Lê Duy Giản trốn % đồng một tòa, tiền 10 quan.

Binh trong xã Đại tự, Câu đối, cờ, Đại đao các hạng một đôi.

Đội trưởng trong giáp Lê Duy Thụy, Ngũ Đội trưởng Lê Duy Tấc kiếm dài, kiếm ngắn các hạng một đôi. Lê Duy Trực, bàn đá một cái.

Chánh Đội trưởng, Soái đội Lê Viết Lợi, đất vườn bốn thước năm.

Quan Bách hộ Lê Đình Kệ, Chiêng đồng một mặt. Lê Duy Nhâm tiền năm quan và các đồ mộc khác.

Trong xã 20 quan, Văn Hội 13 quan...Binh lính trong xã 10 quan, Ngọc Quỳnh 10 quan, Hiền Lương ba quan...Đốc công Lê Duy Giám, Lê Duy Hán, Nguyễn Thế Giám, Lê Duy Trục.

Thợ đá Lê Văn Trịnh vâng khắc.

Tương truyền, thuở thiếu thời, Lê Văn Hiển là người nổi tiếng thông minh khắp vùng. Như vậy, mặc dù đến nay chưa có nguồn tài liệu nào ghi chép ông mất năm nào cũng như về những công trạng cụ thể của ông đối với quê hương, đất nước nhưng qua các nguồn tài liệu trên cho chúng ta biết được học vị, chức tước cũng như những đóng góp to lớn của ông đối với quê hương, đất nước trong công cuộc Trung hưng nhà Lê ở thế kỷ XVI, ông còn được phong làm Phúc thần của làng Đại Bối là một vinh dự hiếm thấy.

Từ đường họ Lê là di tích không chỉ liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân làng Đại Bái thuộc xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa mà nó còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống làng xã, của người xưa để lại như truyền thống sinh hoạt dòng họ, tế tự.... Việc tôn vinh vị Hình bộ thượng thư Lê Phủ quân tôn thần Lê Văn Hiển trở thành thành hoàng làng, là người đỗ đạt trong việc học hành, thi cử và có công giúp làng, giúp nước chính là nhân lên truyền thống hiếu học, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, lòng tin của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Vì vậy, nghiên cứu về mặt lịch sử, đây là một di tích cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về vùng đất Thiệu Giao - Thiệu Hóa là nơi ghi lại những dấu ấn đó, trong đó có những sinh hoạt tín ngưỡng của dòng họ. Các hiện vật trong di tích như: Đại tự, câu đối, bia đá, mũ thờ cánh chuồn... là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tư duy thẩm mỹ của người đương thời, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu thêm về truyền thống mỹ thuật dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích này.

Trần Ngọc Tùng

NỤ CƯỜI LƯƠNG Y

Ngàn xưa công đức lương y

Mấy ai quên lãng, so bì được đâu

Tâm y như có phép màu

Chăm lo người bệnh quí nhau muôn vàn

Chăm sóc sức khỏe nhân gian

Hết tâm vì bệnh chẳng màng công danh

Luôn luôn giữ mãi tâm lành

Danh Y thời trước sản sanh như là

Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, Hoa Đà

Thần y xuất thế vậy mà không kiêu

Ngày nay kinh tế đa chiều

Những tâm y đức vẫn nhiều lắm thay

Bờ- lu áo trắng ngày ngày

Quên thân vì bệnh, không hay thân mình

Bác Tùng, Bác Bách, bình sinh

Cùng bao Bác khác quên mình vì dân.

Tiếng thơm vang khắp xa gần

Hy sinh vì bệnh chẳng cần xa hoa

Hàng ngàn bác sỹ nước ta

Âm thầm lặng lẽ nay đà hiến thân

Chăm lo sức khỏe toàn dân

Giản dị, thanh bạch, bản thân đàng hoàng

Yêu thương, lời nói dịu dàng

Ân cần chăm sóc nhẹ nhàng như con

Bờ – lu tỏa sáng trời non

Tâm Y rạng rỡ, dân càng mến yêu

Lòng dân ấm áp tình người

Làm sao quên được nụ cười lương y.

Nguyễn Văn Ngữ


ANH THỨ 4 BÌA 4.1.JPG


ANH THỨ 2  BÌA 3.1. .JPG

ANH THỨ 5 BÌA 4.2 .jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT