Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Bản tin nội bộ tháng 10 năm 2020

Đăng lúc: 04/11/2020 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Hướng dẫn về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của

Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 25/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/HU về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bản tin nội bộ huyện trích đăng nội dung của Hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng); củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân.

- Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu.

- Bám sát quy định về thời gian, nội dung lấy ý kiến Nhân dân theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, vừa phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, vừa phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

II. TỔ CHỨC CÔNG BỐ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN.

1. Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân, gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

2. Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

3. Hình thức công bố:

a. Trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trong các số liên tiếp sau khi các báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam,... đăng toàn văn; đồng thời có bài giới thiệu nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức giới thiệu các nội dung chính của các dự thảo văn kiện trong các chương trình thời sự hàng ngày, liên tục từ ngày 20/10 đến 10/11/2020; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề: “Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là của các vị lão thành cách mạng, trí thức...

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch, trang thông tin, Cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa, đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

b. Thông qua hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị:

- Các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tổ chức hội nghị, sinh hoạt thường kỳ công bố, giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức hội nghị giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

III. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN

1. Đối tượng lấy ý kiến góp ý: Các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

2. Thời gian lấy ý kiến: Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

3. Hình thức thảo luận, góp ý kiến:

- Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị. Qua thư gửi của Nhân dân, của các cơ quan, đơn vị.

4. Nội dung thảo luận, góp ý kiến:

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

IV. TIẾP NHẬN, TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/VPTU, ngày 21/02/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

1. Tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân.

1.1. Đối với cấp cơ sở (xã, thị trấn): Thường trực đảng ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; tập hợp ý kiến góp ý của Nhân dân qua thư và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 10/11/2020).

1.2. Đối với cấp huyện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy là đầu mối tập hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân qua thư, đồng thời tổng hợp báo cáo của các đơn vị cấp cơ sở trực thuộc và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 11/11/2020 để tổng hợp chung báo cáo Trung ương. (Các đơn vị tổng hợp ý kiến gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy hoặc gửi về mail: bantuyengiaothieuhoa@gmail.com hoặc nguyenduythu1961@gmail.com).

Các tổ chức cơ sở đảng bám sát Hướng dẫn này chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện; đồng thời thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2020

Về kinh tế - xã hội: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tổng diện tích gieo trồng 20.355 ha, đạt 99,3% kế hoạch, giảm 0,7% cùng kỳ; Sản lượng cây lương thực có hạt ước 110.670 tấn, đạt 100,6% kế hoạch, giảm 1,2% cùng kỳ. Huyện tích cực đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với diện tích 977 ha; tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 169 ha; duy trì, phát triển 11 mô hình trồng rau an toàn với diện tích 33 ha. Chăn nuôi và kinh tế trang trại được duy trì, hướng dẫn Nhân dân tập trung làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng; tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt kết quả khá. Làm tốt công tác phòng chống cơn bão số 2, số 5 năm 2020 đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa. Triển khai thi công các công trình thủy lợi, đê điều, nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh phục vụ tiêu úng mùa mưa bão.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; 9 tháng đầu năm, 3 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí (Thiệu Thành, Thiệu Giang, Thiệu Thịnh), 02 xã đã được tỉnh thẩm định (Thiệu Phúc, Thiệu Hòa), 03 thôn thuộc xã Minh Tâm được huyện thẩm định công nhận Thôn Nông thôn mới; tiếp tục phấn đấu hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại và lập hồ sơ đề nghị huyện đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Công nghiệp - Tiểu thu công nghiệp, xây dựng: Có 13 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiệu Hóa, đô thị Hậu Hiền. Triển khai xây dựng khu tái định cư Ao Kho, xã Tân Châu. Hỗ trợ Công ty mía đường Lam Sơn hoàn thành xây dựng Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao.

Dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.706 tỉ đồng, tăng 12,5% cùng kỳ; nhìn chung nguồn cung hàng hóa ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, vì vật tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa mới đạt 6,584 triệu USD, đạt 43,9% kế hoạch, giảm 17,6% cùng kỳ.

Công tác phát triển doanh nghiệp: Thành lập mới 31 doanh nghiệp, đạt 62% so với chỉ tiêu tỉnh giao; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện 277 doanh nghiệp; tiếp tục duy trì 42 Hợp tác xã hoạt động theo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2016-2021.

Thu ngân sách ước đạt 265,6 tỉ đồng, đạt 131% dự toán huyện giao; 150% dự toán tỉnh giao, gấp 1,87 lần cùng kỳ. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường: Đã thu hồi giải phóng mặt bằng 34 dự án, với diện tích 50,94 ha, đạt 31,1% kế hoạch tỉnh giao. Tổ chức đấu giá đất ở với diện tích 54.392,65 m2­; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 97,8%. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua huyện; Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối từ Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 qua địa bàn huyện.

Ngành văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và du lịch: Tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của huyện, trọng tâm là kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành chương trình Tiểu học, Tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,9%; tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 99%; tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 98%. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, điểm bình quân trúng tuyển toàn huyện 17,83 điểm, đứng tốp đầu trong tỉnh.

Ngành Y tế: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19; Duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở tất cả các tuyến. Công tác Y tế dự phòng được tăng cường, công tác quản lý dược, hành nghề y tế tư nhân được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, xã Thiệu Trung đề nghị công nhận xã An toàn thực phẩm.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 3.070 triệu đồng.

Công tác Quốc phòng - An ninh: Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Đến nay, đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm trưởng, phó, công an viên ở các xã, thị trấn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177- KH/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 22/6/2020, đã có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn đảng bộ huyện đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, ngày 31/7/2020, Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Sau Đại hội, các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành công tác luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng quy trình và theo phương án nhân sự Đại hội Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng: Đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện (10/7/1930-10/7/2020). Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tập trung chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc đơn thư kéo dài ở cơ sở; 9 tháng đầu năm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận 6 đơn thư, trong đó 02 đơn thuộc huyện xem xét giải quyết, 01 đơn chuyển cơ sở, 03 đơn mạo danh không đủ cơ sở để xem xét giải quyết.

Công tác dân vận thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân trước, trong và sau Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đánh giá các mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực đời sống xã hội để tiếp tục có chỉ đạo.

HĐND các cấp tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội, những vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc tiếp xúc cử tri; quan tâm đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

UBND các cấp triển khai kịp thời nghị quyết của cấp uỷ Đảng, của HĐND cùng cấp. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông, vụ chiêm xuân, vụ thu - mùa đúng cơ cấu, đúng thời vụ và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2020; làm tốt công tác thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid - 19; cải cách hành chính gắn với việc đổi mới phong cách làm việc của cán bộ công chức, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tập trung sâu sát cơ sở, nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trịnh Văn Đệ - HUV,Chánh Văn phòng Huyện ủy

Bế giảng lớp đảng viên mới năm 2020

Ngày 22/10/2020, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Lớp thứ nhất năm 2020. Dự buổi Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Hoàng Trọng Cường, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban giám đốc và các giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện cùng toàn thể học viên.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên mới có 56 đồng chí đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện. Trong thời gian 9 ngày, các học viên được tiếp thu 10 bài lý luận chính trị và 4 chuyên đề về giáo dục đao đức cách mạng trong thời kỳ mới. Thông qua nội dung khóa học, giúp cho học viên nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kiên định trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng đối với đảng viên mới…Bên cạnh đó, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức cho các đồng chí học viên thăm quan khu di tích lịch sử Lam Kinh, niềm tự hào của Thanh Hóa.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 94% học viên đạt loại khá, giỏi. Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị Thiệu Hóa cũng đã trao Giấy chứng nhận cho 56 học viên, đồng thời khen thưởng, tặng Giấy khen cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Thiều Thị Quỳnh, Trung tâm Chính trị huyện

Gặp mặt các Doanh nghiệp nhân kỷ niệm

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Sáng ngày 10/10/2020, UBND huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp huyện tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp năm 2020 nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2020). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện - Bí thư huyện ủy, Trịnh Văn Súy - Phó Bí thư, CT UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và chủ tịch HĐQT, giám đốc các doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp đã đóng góp đáng kể vào việc thu ngân sách ở địa phương, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Đồng thời, góp phần tích cực đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện nhà. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn luôn tích cực tham gia thực hiện các chính sách xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như hưởng ứng cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia đóng góp ủng hộ các công trình phúc lợi xây dựng nông thôn mới.

Trong không khí đầm ấm, hợp tác, chia sẻ, buổi gặp mặt đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của đại diện các doanh nghiệp với mong muốn được chính quyền địa phương cùng sát cánh hỗ trợ trong phát triển đầu tư, kinh doanh, từ đó cũng tích cực đóng góp đưa huyện Thiệu Hóa ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Súy- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: trong năm vừa qua, mặc dù dịch bệnh Covid - 19 diễn ra hết sức phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp trong huyện đã nỗ lực vượt khó đi lên phát triển bền vững cả về số lượng và quy mô. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp vô cùng quan trọng và ý nghĩa của các doanh nhân và hiệp hội doanh nghiệp; sự phát triển của đội ngũ doanh nhân đã đóng góp quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, góp phần quan trọng tích cực cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của huyện. Đồng thời mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, luôn năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, phát triển và gìn giữ thương hiệu của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: Dự báo tình hình đại dịch Covid vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng. Các cấp, các ngành trong huyện chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với nguồn lực tài chính, không để doanh nghiệp nào bị rơi vào tình trạng phá sản, ngừng sản xuất. Cần hướng tới sản xuất đa ngành để tăng doanh thu. Quan tâm xây dựng thương hiệu mang đặc trưng của Thiệu Hoá phấn đấu có nhiều doanh nghiệp được tôn vinh. Ban chấp hành hiệp hội cần làm tốt việc gắn kết giữa các doanh nghiệp để chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ nhau cùng phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào hiệp hội. Quan tâm phát triển đảng viên, tổ chức công đoàn. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban của huyện cần tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp thành lập và hoạt động, không gây phiền hà về thủ tục trên tinh thần kiến tạo và phục vụ doanh nghiệp, đồng hànhh cùng doanh nghiệp phát triển; Tiếp tục nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối tạo điều kiện để đem lại thuận tiện giao lưu kinh tế, văn hóa, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh.

Thanh Mai

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày 16/10, tại hội trường Huyện ủy, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã chỉ đạo hội nghị thẩm định xã nông thôn mới năm 2020 của huyện Thiệu Hóa cho 03 xã, gồm: Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành. Cùng đi có các thành viên BCĐ NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh. Làm việc với đoàn, về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các thành viên BCĐ NTM huyện và bí thư, chủ tịch UBND các xã Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành.

Trước khi tổ chức thảo luận tại huyện, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại 03 xã Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả thực hiện chương trình NTM của 03 xã. Kết qủa bỏ phiếu thẩm định: Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.

Thanh Tuyên

Một số kết quả nổi bật về hoạt động của UBKT Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động kiểm tra theo chương trình, kế hoạch; chủ động giám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; giúp cấp ủy thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao đạt chất lượng, hiệu quả; tham mưu chỉ đạo, xử lý kỷ luật đảng viên đúng phương châm, phương hướng, đúng người, đúng nội dung vi phạm, trong giải quyết đơn thư đã chủ động tham mưu kịp thời, giải quyết dứt điểm những đơn thuộc thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy tiếp nhận 6 đơn thư, trong đó 02 đơn chuyển cấp huyện xem xét giải quyết, 01 đơn chuyển cơ sở, 03 đơn mạo danh không đủ cơ sở để xem xét giải quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng và 38 đảng viên; giám sát 18 tổ chức đảng cấp dưới và 21 đảng viên; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra 41 tổ chức đảng cấp dưới, kiểm tra 397 đảng viên. Sau thanh tra, kiểm tra kết luận 36 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. BTV huyện ủy đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên mức khiển trách; Cảnh cáo 5 trường hợp; khai trừ 08 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát trong Đảng ở huyện Thiệu Hóa được thực hiện trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, chỉ đạo xử lý kỷ luật đảng viên đúng qui định, nhằm giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương và tăng cương kỷ luật của đảng, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kỷ luật đảng. Từ đó, góp phần chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giúp các tổ chức Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên kịp thời nhìn nhận đúng khuyết điểm của mình để nghiêm túc rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục, tạo được sự đồng thuận, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Thanh Mai

Văn phòng Huyện ủy đổi mới, nâng cao

chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp

Những năm qua, Văn phòng Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Văn phòng Huyện ủy đã chủ động làm tốt công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ; đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các ban đảng, các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của cấp ủy theo chương trình công tác đề ra; giúp cấp ủy theo dõi, cập nhật các nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời; phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị, các cuộc họp của cấp ủy; kịp thời văn bản hóa các chủ trương của cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cấp ủy đảng; thực hiện nền nếp chế độ thông tin báo cáo; cập nhật kịp thời những vấn đề đột xuất, những vấn đề mới phát sinh, giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời và hiệu quả những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng Huyện ủy luôn thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa Huyện ủy với các cấp, các ngành, với đảng viên và nhân dân trong huyện; phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban, ngành và cơ sở, từ đó nắm rõ tình hình và diễn biến từ cơ sở. Vì vậy chất lượng, nội dung thông tin được tổng hợp đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, có sự chắt lọc, mang tính tổng hợp cao đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Chủ động, đảm bảo tốt các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại, làm việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ. Tham mưu tổ chức, phục vụ chu đáo các hội nghị, cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các hoạt động kỷ niệm lớn của huyện cũng như của cơ quan Huyện ủy.

Trong thời gian tới, để công tác văn phòng cấp ủy ngày càng đổi mới và ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Huyện ủy tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, nhạy bén, tận tụy, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đỗ Thị Toán thăm và chúc Tết trung thu tại trường Mầm Non Thiệu Phúc

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH; phòng GD-ĐT huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Phúc đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Thiệu Phúc.

Tại buổi tặng quà, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Đỗ Thị Toán đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, vui chơi của các cháu thiếu nhi; biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các cháu và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Mầm non.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đã trao 20 xuất quà trị giá mỗi xuất 500 nghìn đồng cho các cháu học sinh nghèo và chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, bổ ích; đồng thời động viên các cháu tích cực rèn luyện, phấn đấu chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thay mặt cho lãnh đạo huyện Thiệu Hoá đồng chí PBTTT Huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương và các thầy cô giáo tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với thiếu nhi nói riêng và sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của huyện nói chung, đặc biệt quan tâm, giúp đỡ, động viên đến những trẻ em thuộc diện hộ nghèo, nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên học tập tốt, phấn đấu sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hoá tổ chức tọa đàm

kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Tối Ngày 1/10/2020, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Lê Văn Hằng, Nguyễn Văn Tuấn - Phó giám đốc bệnh viện; Hội Hưu Trí Huyện và Thị trấn Thiệu Hoá, Hội thơ Đường huyện Thiệu Hoá, cán bộ nhân viên Bệnh Viện và hơn 100 bệnh nhân cao tuổi.

Với tinh thần cởi mở, tình cảm, tại buổi tọa đàm, các bệnh nhân là người cao tuổi đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, và mong muốn bệnh viện có những biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và nâng cao sự hài lòng đối với người bệnh là người cao tuổi.

Được biết, những năm gần đây Bệnh viện Đa khoa huyện đã từng bước nâng cao chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó giám đốc Bệnh viện đã thay mặt Ban Lãnh đạo Bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc, ghi nhận sự đóng góp và vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đồng chí cũng cam kết sẽ cùng với tập thể Ban Lãnh đạo Bệnh viện từng bước nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện để đảm bảo tốt công tác xã hội đối với người cao tuổi. Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh Viện cũng mong muốn các bệnh nhân tích cực điều trị, nhanh khỏi bệnh để sớm về đoàn tụ cùng gia đình.

Cũng tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo BVĐK Thiệu Hoá đã trao đến tay các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại đây 100 xuất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Thanh Tuyên

Công bố quyết định của giám đốc Công an tỉnh về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Sáng ngày 01/10/2020, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ tổ chức công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện Ủy, Trịnh Văn Súy – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã huyện Thiệu Hóa; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng, phó công các xã, thị trấn.

Thực hiện chủ trương của Bộ chính trị nhằm chính quy hóa lực lượng công an các xã, thị trấn, từ cuối năm 2019 huyện Thiệu Hóa đã triển khai 3 đợt điều động 128 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an chính quy làm trưởng, Phó trưởng công an, công an viên ở các xã, thị trấn. Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong thời gian vừa qua bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được đảm bảo và có những chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngày 29/9/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 62 cán bộ, chiến sĩ là công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn của huyện Thiệu Hóa. Trong đó, có 28 đồng chí do tỉnh điều động tăng cường từ các phòng nghiệp vụ và công an thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, 34 đồng chí được điều động từ công an huyện Thiệu Hóa.

Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bắt nguồn trước hết từ việc Đảng đã lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Hồ Chí Minh luôn luôn giáo dục, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, đề ra và lãnh đạo thực hiện trên thực tế để Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể với tinh thần chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo.

Một là,phương pháp học tập, nhận thức, nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin phải luôn luôn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, trình độ của từng đối tượng, không kinh viện, không biến các quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin thành các công thức; phải hiểu đúng để hành động đúng.

Hai là,phải vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với từng lúc và từng nơi, từng lĩnh vực, từng đối tượng; đề phòng và khắc phục cả giáo điều lẫn xa rời các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Giáo điều là con đường chết khi vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời lấy cớ vận dụng sáng tạo và phát triển để xa rời các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng là sự biểu hiện thoái hoá, biến chất của một đảng cộng sản.

Ba là,Đảng phải luôn luôn học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời phải thường xuyên tổng kết thực tiễn cách mạng để làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, làm giàu trí tuệ của mình. Trong đó, có những vấn đề tổng kết từ thực tiễn, từ hoàn cảnh, đặc điểm của đảng mình và bổ sung vào Chủ nghĩa Mác - Lênin những vấn đề lý luận mới.

Bốn là,Đảng ta phải đấu tranh chống những luận điểm cơ hội, xuyên tạc, xét lại Chủ nghĩa Mác - Lênin bị các thế lực chống cộng, thù địch phản bác; bị những kẻ cơ hội, xét lại xuyên tạc; đồng thời bị những người vận dụng kém bản lĩnh và kém phẩm chất, năng lực làm sai lệch. Chú trọng bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin bằng cách nâng cao tầm trí tuệ, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Năm là,Đảng ta phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng khối đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. Điều này phản ánh rõ nhất quan điểm của Hồ Chí Minh trong bản “Di chúc” khi Người mong muốn Đảng ta ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

Học tập và làm theo quan điểm Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: Tuân thủ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo những nguyên tắc của V.I.Lê-nin, Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện các nguyên tắc: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách cán bộ, đảng viên để xứng đáng Đảng “là đạo đức, là văn minh”.Người “rèn” đạo đức cán bộ, đảng viên trong thực tế chứ không chỉ dừng lại những quy định trong Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng các phẩm chất: trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng là một nội dung đặc sắc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, là bước phát triển sáng tạo của Người so với học thuyết của V.I.Lê-nin về đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của cán bộ, công tác cán bộ. Hồ Chí Minh khẳng định rằng: cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém. Quần chúng nhân dân là những người làm nên lịch sử. Nhưng, mặt khác, những cán bộ lãnh đạo, quản lý lại là đầu tàu, có tác dụng hướng dẫn, tập hợp, vận động nhân dân để hành động đạt mục tiêu của cách mạng. Với ý nghĩa như như vậy, cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến công tác cán bộ, từ đánh giá, lựa chọn, huấn luyện, thử thách, rèn luyện, sử dụng, đãi ngộ... Người yêu cầu rất cao, rất cụ thể đối với cán bộ, đảng viên. Đó là những người, về tư cách, phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết; đời tư phải trong sáng, phải là một tấm gương sáng trong cuộc sống; phải có 5 điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Cán bộ, đảng viên, ngoài việc phải hoàn thành tốt công việc chung của Đảng phải còn là một thành viên tốt của gia đình, là một người công dân tốt, kiểu mẫu ở khu dân cư và ngoài xã hội, sống cuộc sống chan hòa, gần gũi với mọi người chung quanh trong cùng bản làng, phum, sóc, thôn xóm... Về năng lực, phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân; có mối liên hệ mật thiết với nhân dân; luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt; phải có phong cách tốt, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn luôn đổi mới trên cơ sở có nhiều sáng kiến; thường xuyên tổng kết công tác, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Để làm tốt công tác cán bộ, theo Hồ Chí Minh: Phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ để lựa chọn và sử dụng đúng cán bộ, vì đó là yêu cầu xuất phát để tiến hành các mặt khác của công tác cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng, cứ mỗi lần xem xét lại cán bộ, một mặt sẽ tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác thì những người yếu kém sẽ bị lòi ra. Hồ Chí Minh yêu cầu người làm công tác cán bộ khi đánh giá, xem xét cán bộ phải “tự biết mình”, tức là biết được “sự phải trái của mình”, sửa chữa những khuyết điểm của mình, để “mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”, như thế mới không phạm những căn bệnh: 1) Tự cao tự đại; 2) Ưa người ta nịnh mình; 3) Do lòng yêu, ghét của mình mà đối với người; 4) Đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, xem xét một cán bộ không nên chỉ xem xét mặt bên ngoài, xem xét qua một việc, mà phải xem xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ đó; xem xét cán bộ phải xem xét cả lịch sử của họ, toàn bộ công việc của họ.

Hồ Chí Minh căn dặn phải “dùng người đúng chỗ, đúng việc”, giống như dùng gỗ, người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Người phê bình: thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người, thí dụ: thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao, thành thử hai người đều lúng túng, nếu biết tùy tài mà dùng người thì hai người đều thành công. Hồ Chí Minh phê bình nghiêm khắc tệ “kéo bè kéo cánh” trong công tác cán bộ: Tệ này phát sinh từ bệnh bè phái, ai hợp với mình thì thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau; ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là người xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Khuyết điểm này, như Hồ Chí Minh chỉ ra, nó rất tai hại, làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình, làm hại sự thống nhất, làm mất sự thân ái, đoàn kết đồng chí, gây ra những mối nghi ngờ.

Hồ Chí Minh nêu quan điểm toàn diện khi xem xét để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đó là khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gủi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy phù hợp với việc gì; phải chống chủ nghĩa biệt phái, cục bộ, địa phương, hẹp hòi, lợi dụng chức quyền để đưa anh em, họ hàng, bạn bè thân quen vào chức này chức nọ. Người phê phán những bệnh: 1) Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, vì cho họ tốt hơn người bên ngoài; 2) Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình mà chán ghét những người chính trực; 3) Ham dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một công việc quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, nhất là phải xem xét thật kỹ trước khi đề bạt cán bộ; sau khi đã đề bạt rồi thì phải theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra cán bộ đó; nếu không như thế thì hỏng việc. Hồ Chí Minh cho rằng, đây là công việc gốc của Đảng.

Học tập và làm theo quan điểm Hồ Chí Minh tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân.Đảng ta sinh ra từ trong lòng dân tộc Việt Nam, yêu cầu của tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là xuất phát từ bản chất của vấn đề mối quan hệ bền chặt vốn có, là yêu cầu tự nhiên của Đảng ta trong quy luật ra đời và phát triển của Đảng. Nhân dân có vai trò cực kỳ to lớn trong đời sống chính trị - xã hội. Quyền lực của dân đứng ở vị trí tối thượng trong hệ thống quyền lực của đất nước. Tất cả quyền lực trong xã hội Việt Nam đều được cấu tạo trên cơ sở quyền lực của nhân dân và đều xuất phát từ vị trí, vai trò của nhân dân. Tất cả các tổ chức của Đảng, từ cấp cao nhất cho đến cấp cơ sở, đều hoạt động trên cái nền nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Cấp cơ sở là cấp cuối cùng trong hệ thống bộ máy của Đảng, cũng như các chi bộ - các tế bào của Đảng - là tổ chức gần dân nhất, nằm trong nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải chăm lo xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Đây là yêu cầu đối với mọi tổ chức đảng, ở tất cả các thời kỳ cách mạng, nhưng trong thời kỳ Đảng cầm quyền thì yêu cầu này càng đặc biệt nổi rõ hơn. Do đó: Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu trong tổ chức đảng và đảng viên. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Nguyễn Duy Thứ

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phụ nữ xã Thiệu Chính học tập và làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã Thiệu Chính đã chọn việc học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ, tạo nhiều chuyển biến mới trong phong trào hoạt động công tác hội. Nổi bật là học Bác về tinh thần tương thân, tương ái và thực hành tiết kiệm để giúp hội viên, phụ nữ.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, cán bộ hội viên trên toàn xã đã tích cực học tập và rèn luyện có những việc làm thiết thực. Tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình "5 không 3 sạch" và các nhiệm vụ của Hội, đã thành lập được 45 ngõ phụ nữ tự quản. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và trực tiếp tại các hội nghị ở 6/6 chi hội thực hiện phong trào “Trở lại chiếc hủ gạo và ống tiền tiết kiệm”, xây dựng phẩm chất đạo đức người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương Bác, Hội đã chỉ đạo các chi hội trong xã hàng năm tổ chức đăng ký nuôi lợn nhựa tiết kiệm mỗi ngày 1.000đ vào dịp 8/3 và mổ lợn vào dịp 20/10. Trong 4 năm qua, số tiền tiết kiệm của cán bộ, hội viên trên toàn xã là gần 700 triệu đồng. Số tiền này các chi hội đã trích lại một phần hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, số tiền còn lại chị em chi phí cho sinh hoạt gia đình và chi phí học tập cho con em đi học. Đã vận động thành lập 45 tổ tiết kiệm, có 75 người tham gia tiết kiệm được 307 triệu đồng cho 120 hội viên vay đầu tư vào tăng gia sản xuất.

Công tác xây dựng Nông thôn mới, Hội đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ về xây dựng Nông thôn mới, chỉ đạo các chi hội đăng ký 8 nội dung trong 19 tiêu chí để tập trung thực hiện gắn với phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội. Tổ chức trồng được 3km đường hoa thay thế cỏ dại ở các tuyến đường liên thôn, nội đồng và các nhà văn hóa thôn, phối hợp với NHCSXH để nhận ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong xã để xây dựng công trình vệ sinh và nước sạch, Đã vận động nhân dân xây dựng được 154 công trình vệ sinh , nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn. Nhận tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp Thiệu Hóa, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, các tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm để giúp cho hội viên và nhân dân vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi có hiệu quả. Tổng số các nguồn vốn hội đang quản lý đến nay gần 30 tỷ đồng giúp cho hơn 800 lượt người vay.

Phối kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức dạy nghề giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Hàng năm hội đã tổ chức được từ 5 đến 6 lớp. Đến nay trong toàn xã có 2 tổ nghề do Hội quản lý, đó là tổ nghề Mây xong siên có 230 lao động và tổ nghề làm bông tắm có 70 lao động tham gia, thu nhập bình quân từ 1.500.000đ đến 3000.000đ/người/tháng. Công tác tương thân tương ái được hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm với những hoạt động thiết thực góp phần khích lệ động viên chia sẻ khó khăn với hội viên hàng năm hội đã phát động cuộc vận động mái ấm tình thương hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, trao bê vàng cho phụ nữ nghèo trong 4 năm qua số tiền vận động lên đến 30.000.000đ. Đề xuất Hội cấp trên hỗ trợ 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 40.000.000đ và trao 2 bê vàng trị giá 20.000.000đ.

Từ những kết quả học tập và làm theo gương Bác, Hội phụ nữ xã luôn là một trong những đơn vị vững mạnh của huyện nhiều năm và được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và công tác hội, được chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (giai đoạn 2016 - 2019).

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau khi Đại hội thành công, Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đã khẩn trương chỉ đạo các chi bộ triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại Hội đã đề ra.

Đảng bộ xã Thiệu Thịnh có 6 Chi bộ với 186 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã đề ra 25 mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đến năm 2025, Để từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa thực hiện các nội dung Nghị quyết. Trong đó, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu nghị quyết. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết và tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác.

Song song với việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 ở mức cao nhất. Từ sau Đại hội đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thiệu Thịnh cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII đi vào cuộc sống. Đồng thời tăng cường bám sát cơ sở để vừa lãnh chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đến đảng viên và nhân dân nắm được, hiểu được để chung tay thực hiện. Các chi bộ thôn đã quán triệt cho đảng viên và tuyên truyền cho nhân dân về nội dung của Nghị quyết Đại hội. Đồng thời bám sát các mục tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mà Đảng bộ xã đã ban hành gắn với thực tế của thôn để xây dựng kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới và phát triển vùng liên kết chất lượng cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Thịnh xác định chương trình hành động thế mạnh của địa phương là tập trung phát triển liên kết sản xuất theo hướng chất lượng cao để tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13% trở lên. Cơ cấu nông nghiệp Nông nghiệp 27%; Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 37%; Dịch vụ thương mại 36%; Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt trên 60 triệu đồng; Diện tích nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, từng bước ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 20 ha; Sản lượng lương thực ổn định hàng năm đạt 2750 tấn/năm; Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đến năm 2025 là 150 triệu đồng trở lên; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 33,3%; Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được nâng cấp, cứng hóa đến năm 2025 đạt 100%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 giảm dưới 5%; Đảng bộ hàng năm đạt Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 80% trở lên. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20% trở lên… xã sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Để thực hiện được các mục tiêu đó trước hết xã đã chú trọng đến các giải pháp là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác giới thiệu việc làm, đẩy mạnh tham gia các thị trường lao động xuất khẩu, lao động trong nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xã chú trọng thực hiện ngay sau Đại hội là tuyên truyền, vận động nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy đã tập chung chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, đảng viên và nhân dân dồn sức cùng với sự đầu tư của nhà nước hoàn thành 2 tiêu chí còn lại trong năm 2020. Hiện nay, toàn xã đã được BCĐ NTM huyện về thẩm định đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đang đợi BCĐ NTM của tỉnh về thẩm định trình CTUBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Với những giải pháp sát với thực tế địa phương, sự nỗ lực của mỗi người dân xã Thiệu Thịnh phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thấm sâu vào cuộc sống từ đó là cơ sở để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Thắng cảnh Núi Bằng Trình - Chùa Thái Bình

xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa

Núi Bằng Trình - chùa Thái Bình nằm trong quần thể di tích thắng cảnh Bàn A Sơn nổi tiếng của xứ Thanh và cả nước. Đã có nhiều sách của người xưa ở Việt Nam và Trung Quốc chép về vùng đất này như là một miền hội tụ tiêu biểu của lịch sử, thắng tích ở vùng tam giác hạ lưu châu thổ sông Mã, sông Chu. Sự phân bố của cụm di tích thắng cảnh này trước đây nằm ở xã Đại Khánh (huyện Thiệu Hoá) ở hai bờ của sông Chu; ngày nay thuộc địa phận hai xã Thiệu Khánh và Thiệu Hợp của huyện Thiệu Hoá. Từ năm 1990 thắng cảnh Bàn A Sơn đã được xếp hạng là di tích thắng cảnh. Núi Bằng Trình là một trong 10 cảnh đẹp tạo nên thắng tích Bàn A Sơn nằm ở phía tả ngạn của Sông Chu thuộc địa phận xã Thiệu Hợp.

Cụm di tích thắng cảnh núi Bằng Trình và chùa Thái Bình dưới thời Lê thuộc làng Bằng Trình, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hoá. Vùng đất này trong lịch sử có nhiều sự thay đổi. Đầu thời Nguyễn địa bàn huyện Thiệu Hoá ngày nay thuộc 3 huyện là Thụy Nguyên, Lôi Dương và Đông Sơn (đều thuộc phủ Thiệu Hoá). 15 xã phía tả ngạn sông Chu từ thời Trần về trước (trong đó có xã Thiệu Hợp) thuộc địa bàn huyện Lương Giang (vì có sông Lương tức sông Chu chảy qua). Đời Lê (Thuận Thiên) đổi thành huyện Ứng Thụy, đến đời Lê Quang Thuận lấy lại tên cũ là Lương Giang. Từ đời Lê (Đoan Khánh – đầu thế kỷ XVI) đổi tên là huyện Thụy Nguyên. Huyện này còn gồm cả một phần huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc hiện nay. 5 xã phía hữu ngạn sông Chu (ở phía Tây huyện hiện nay) thuộc địa bàn huyện Lôi Dương. Thời Trần về trước là huyện Cổ Lôi. Đời Lê (Quang Thuận) đổi là huyện Lôi Dương. Huyện này còn bao gồm một số xã thuộc các huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn hiện nay. Từ năm 1826 huyện Lôi Dương tách khỏi phủ Thiệu Hoá để nhập vào phủ Thọ Xuân. 11 xã còn lại phía hữu ngạn sông Chu thuộc địa bàn huyện Đông Sơn. Huyện này xưa kia là Đông Dương và Đông Cương. Từ thời Trần đổi là huyện Đông Sơn. Từ năm 1900 tách 2 tổng Vận Quy và Đại Bối (địa bàn 11 xã hiện nay) khỏi Đông Sơn và nhập vào huyện Thụy Nguyên. Từ sau Cách mạng tháng Tám, huyện Thiệu Hoá được thành lập bao gồm phần đất tương đương như hiện nay.

Xã Thiệu Hợp ngày nay gồm có 5 làng: Làng Chấn Long từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1945 là làng Nạp thuộc xã An Xá, tổng Phùng Cầu, huyện Thụy Nguyên; làng Yên Xá trước đây là Quảng Xá; làng Năm Bằng và Bắc Bằng là hai lùng tách ra từ làng Bằng Trình (tên nôm là làng Trịnh), từ đầu thế kỷ XIX và làng Thắng Long có từ đầu thế kỷ XIX. Riêng làng Bằng Trình có núi Bằng Trình vốn là vùng đất cổ - nơi có Núi Bằng Trình đã chứng kiến nhiều trận đánh chống lại quân xâm lược như Đông Hán ở thời kỳ Hai Bà Trưng (năm 43) và các trận quyết chiến giữa quân Mạc và quân Trịnh ở thế kỷ XVI. Nhiều sưu tập hiện vật ở đây đã chứng minh điều đó. Ngoài giá trị về mặt lịch sử, núi Bằng Trình và chùa Thái Bình còn là một thắng tích quan trọng của tỉnh Thanh Hoá cần được giữ gìn bảo vệ và phát huy tác dụng.

Núi Bằng Trình là ngọn núi đá có hình thù và màu sắc rất đẹp nổi lên ở vùng đồng bằng hạ lưu sông Chu, sông Mã, nó hợp với núi Vồm (còn gọi là núi Bàn A) ở xã Thiệu Khánh để tạo nên vùng thắng tích nổi tiếng đã được các bậc vua chúa và danh sĩ thời xưa cũng như ngày nay “du ngoạn và nhã thú”. Vì vậy khi nói đến Bằng Trình không thể tách rời thắng cảnh Bàn A Sơn. Sách Lịch triều Hiến chương loại chí cũng như sách Đồng Khánh Địa dư chí khi viết về vùng này đều gọi quần thể di tích này làm một để tạo nên vùng thắng cảnh rộng lớn và hoàn chỉnh với mười cảnh đẹp.

Quan sát trên thực địa thấy núi Bằng Trình nằm bên tả ngạn sông Chu, án ngữ những điểm nút, ngã ba của ba xã Thiệu Hợp, Thiệu Dương, Thiệu Khánh. Ngã ba của sông Chu, sông Mã, hai con sông lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá cùng với núi Vồm (núi Bàn A), núi Đọ (Thiệu Tân) tạo ra thế chân kiềng vững chãi. Là một ngọn núi độc lập đứng bên tả ngạn của sông Chu. Dưới chân núi có chùa Thái Bình, cửa chùa trên đỉnh núi đối diện với núi Bàn A đã tạo nên cảnh đẹp hùng vĩ thơ mộng của thiên nhiên Bàn A Sơn.

Về mặt lịch sử, từ thời Hai Bà Trưng, sau khi chiếm được huyện lỵ Dư Phát, Mã Viện đã đưa quân thủy bộ, ngược sông Lèn rồi theo đường sông Mã đến Ngã ba Đầu (nơi hợp lưu của sông Mã và sông Chu) để tấn công Tư Phố (làng Giàng, Thiệu Dương) với ý đồ là tiêu diệt bằng được lực lượng quan trọng này của nghĩa quân, nơi mà Cừ Súy Cửu Chân là Chu Bá đang đóng giữ. Nhưng khi đến núi Bằng Trình, quân Mã Viện đã phải đương đầu với lực lượng chính của nghĩa quân tại núi này. Kết quả nghiên cứu khảo cổ về thời kỳ Hai Bà Trưng đã có kết luận về trận quyết chiến chiến lược này. Sưu tập hiện vật ở núi Bằng Trình khá phong phú với đủ các chất liệu: đồ đá, đồ đồng và đổ sắt. Đặc biệt đã tìm thấy 33 mũi tên đồng gồm hai loại: loại có họng và loại có chuôi. Riêng loại có chuôi chiếm hơn 80% tổng số mũi tên được phân thành 3 nhóm với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau. Nhiều chiếc đã bị cong, bị sứt mũi, hoặc gãy chuôi. Tất cả đều cắm vùi một hướng, rải rác trên sườn phía đông nam núi Bằng Trình. Sự phong phú về kiểu dáng của sưu tập mũi tên này, dẫu không nhiều về số lượng như kho tên đồng cổ Loa, nhưng đã phản ánh một thực tế lịch sử, những mũi tên này được sản xuất từ nhiều vùng khác nhau của đất nước và đã theo chân các dân binh Lạc Việt vào trận đánh quan trọng này.

Cũng ở địa điểm núi Bằng Trình, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy rất nhiều tàn tích chiến tranh khác như mảnh xương sọ, xương ống chân, ống tay người.... kết hợp với nhiều nguồn tư liệu khác nhau như khảo cổ học, địa lý học, lịch sử, thư tịch cổ.. nhiều nhà nghiên cứu đã có những nhận định thống nhất khi nói về trận đánh ở núi Bằng Trình (Lịch sử Thanh Hoá tập 2 NXB KHXH-Hà Nội 1994, tr38). Như vậy, xét về mặt thắng tích, núi Bằng Trình là một trong 10 cảnh đẹp của quần thể di tích Bàn A Sơn; về lịch sử là di tích lịch sử tiêu biểu của thời kỳ Hai Bà Trưng; về mặt địa chất là ngọn núi có thành phần đá núi đẹp đẽ nhiều màu sắc vì thế ngọn núi này cần phải được bảo vệ để sự tồn tại của nó góp vào khung cảnh thiên nhiên của một vùng đất có cảnh trí đẹp đỗ và nên thơ.

Chùa Thái Bình, là ngôi chùa nổi tiếng, theo sự mô tả của các sách địa chí trước đây, chùa nằm ở một vùng thắng tích nổi tiếng dược người xưa ca tụng, về quy mô, ngoài chùa chính là nơi thờ Phật, chùa còn có cả tháp cửu phẩm Liên Hoa. Loại hình kiến trúc gồm có cả chùa và tháp cửu phẩm Liên Hoa trong các công trình tín ngưỡng trước đây thường nói lên quy mô to lớn của công trình.Trải qua năm tháng thời gian những biến động của lịch sử chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời tiết, diện mạo của ngôi chùa đã bị phá huỷ hoàn toàn, chỉ còn lại đất dai, nền móng và một số di vật. Năm 2002, bằng sự đóng góp của nhân dân trong vùng và du khách thập phương, một phần diện mạo của ngôi chùa đã được xây dựng lại nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Có thể nói, di tích thắng cảnh núi Bằng Trình và chùa Thái Bình xã Thiệu Hợp là di tích có giá trị về nhiều phương diện. Qua tìm hiểu, nghiên cứu về di tích, chúng ta biết được thêm nhiều tư liệu quý về lịch sử, văn hoá, kiến trúc ở vùng đất này. Giá trị của di tích này còn có tác dụng bồi dưỡng tình yêu quê hương - đất nước con người cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau, đồng thời nó còn có giá trị hấp dẫn về du lịch của du khách đối với một vùng đất. Với tất cả những gì còn lại ở núi Bằng Trình và Chùa Thái Bình đều là vô giá, bởi vì đây là công trình nhân tạo và thiên tạo được gắn kết, hoà quện vào nhau rất độc đáo và thơ mộng, làm cho du khách đến một lần và nhớ mãi.

Trần Ngọc Tùng

Mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

(01/10/1991- 01/10/2020)

Phát huy truyền thống ông cha

Biết bao thế hệ lớp già trung kiên

Lão quân trên khắp mọi miền

Cùng con, cùng cháu giữ yên nước nhà

Biểu trưng cổ thụ “ cây đa”

Càng cao, càng tỏa bóng xa mát lành.

Một thời khói lửa chiến tranh

Lão ông bắn rụng tan tành máy bay

Thay con vững bước đường cày

Lão bà tiếp tế tràn đầy nghĩa nhân

Một thời hiến cả thanh xuân

Về già mẫu mực chuyên cần sớm hôm…

Bước đường đổi mới nông thôn

Lớp già góp sức cháu con yên lòng

Chung tay xây dựng cộng đồng

Văn minh, văn hóa, sáng trong tình người

Càng già, càng dẻo, càng tươi

Càng nêu gương sáng cho đời ngát hoa!

Nhân ngày truyền thống hội ta

Chúc mừng các cụ, nhà nhà bình an!

Phát huy mười Tám chữ vàng

Bác Hồ dành tặng, muôn vàn nghĩa sâu

Tuổi cao, trí lại càng cao

Càng nêu gương sáng tựa sao trên trời

Vì sự nghiệp, mãi đẹp tươi

Bảo vệ Tổ quốc, xây đời tương lai

Tre già để lại ngày mai

Lớp măng kế tiếp sánh vai Quốc cường.

Nguyễn Phước Tảo, Thôn 1, xã Thiệu Vận

Bản tin nội bộ tháng 10 năm 2020

Đăng lúc: 04/11/2020 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Hướng dẫn về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của

Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 25/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/HU về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bản tin nội bộ huyện trích đăng nội dung của Hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng); củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân.

- Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu.

- Bám sát quy định về thời gian, nội dung lấy ý kiến Nhân dân theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, vừa phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, vừa phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

II. TỔ CHỨC CÔNG BỐ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN.

1. Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân, gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

2. Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

3. Hình thức công bố:

a. Trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trong các số liên tiếp sau khi các báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam,... đăng toàn văn; đồng thời có bài giới thiệu nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức giới thiệu các nội dung chính của các dự thảo văn kiện trong các chương trình thời sự hàng ngày, liên tục từ ngày 20/10 đến 10/11/2020; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề: “Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là của các vị lão thành cách mạng, trí thức...

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch, trang thông tin, Cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa, đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

b. Thông qua hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị:

- Các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tổ chức hội nghị, sinh hoạt thường kỳ công bố, giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức hội nghị giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

III. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN

1. Đối tượng lấy ý kiến góp ý: Các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

2. Thời gian lấy ý kiến: Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

3. Hình thức thảo luận, góp ý kiến:

- Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị. Qua thư gửi của Nhân dân, của các cơ quan, đơn vị.

4. Nội dung thảo luận, góp ý kiến:

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

IV. TIẾP NHẬN, TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/VPTU, ngày 21/02/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

1. Tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân.

1.1. Đối với cấp cơ sở (xã, thị trấn): Thường trực đảng ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; tập hợp ý kiến góp ý của Nhân dân qua thư và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 10/11/2020).

1.2. Đối với cấp huyện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy là đầu mối tập hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân qua thư, đồng thời tổng hợp báo cáo của các đơn vị cấp cơ sở trực thuộc và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 11/11/2020 để tổng hợp chung báo cáo Trung ương. (Các đơn vị tổng hợp ý kiến gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy hoặc gửi về mail: bantuyengiaothieuhoa@gmail.com hoặc nguyenduythu1961@gmail.com).

Các tổ chức cơ sở đảng bám sát Hướng dẫn này chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện; đồng thời thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2020

Về kinh tế - xã hội: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tổng diện tích gieo trồng 20.355 ha, đạt 99,3% kế hoạch, giảm 0,7% cùng kỳ; Sản lượng cây lương thực có hạt ước 110.670 tấn, đạt 100,6% kế hoạch, giảm 1,2% cùng kỳ. Huyện tích cực đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với diện tích 977 ha; tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 169 ha; duy trì, phát triển 11 mô hình trồng rau an toàn với diện tích 33 ha. Chăn nuôi và kinh tế trang trại được duy trì, hướng dẫn Nhân dân tập trung làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng; tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt kết quả khá. Làm tốt công tác phòng chống cơn bão số 2, số 5 năm 2020 đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa. Triển khai thi công các công trình thủy lợi, đê điều, nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh phục vụ tiêu úng mùa mưa bão.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; 9 tháng đầu năm, 3 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí (Thiệu Thành, Thiệu Giang, Thiệu Thịnh), 02 xã đã được tỉnh thẩm định (Thiệu Phúc, Thiệu Hòa), 03 thôn thuộc xã Minh Tâm được huyện thẩm định công nhận Thôn Nông thôn mới; tiếp tục phấn đấu hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại và lập hồ sơ đề nghị huyện đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Công nghiệp - Tiểu thu công nghiệp, xây dựng: Có 13 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiệu Hóa, đô thị Hậu Hiền. Triển khai xây dựng khu tái định cư Ao Kho, xã Tân Châu. Hỗ trợ Công ty mía đường Lam Sơn hoàn thành xây dựng Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao.

Dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.706 tỉ đồng, tăng 12,5% cùng kỳ; nhìn chung nguồn cung hàng hóa ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, vì vật tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa mới đạt 6,584 triệu USD, đạt 43,9% kế hoạch, giảm 17,6% cùng kỳ.

Công tác phát triển doanh nghiệp: Thành lập mới 31 doanh nghiệp, đạt 62% so với chỉ tiêu tỉnh giao; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện 277 doanh nghiệp; tiếp tục duy trì 42 Hợp tác xã hoạt động theo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2016-2021.

Thu ngân sách ước đạt 265,6 tỉ đồng, đạt 131% dự toán huyện giao; 150% dự toán tỉnh giao, gấp 1,87 lần cùng kỳ. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường: Đã thu hồi giải phóng mặt bằng 34 dự án, với diện tích 50,94 ha, đạt 31,1% kế hoạch tỉnh giao. Tổ chức đấu giá đất ở với diện tích 54.392,65 m2­; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 97,8%. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua huyện; Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối từ Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 qua địa bàn huyện.

Ngành văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và du lịch: Tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của huyện, trọng tâm là kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành chương trình Tiểu học, Tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,9%; tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 99%; tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 98%. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, điểm bình quân trúng tuyển toàn huyện 17,83 điểm, đứng tốp đầu trong tỉnh.

Ngành Y tế: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19; Duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở tất cả các tuyến. Công tác Y tế dự phòng được tăng cường, công tác quản lý dược, hành nghề y tế tư nhân được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, xã Thiệu Trung đề nghị công nhận xã An toàn thực phẩm.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 3.070 triệu đồng.

Công tác Quốc phòng - An ninh: Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Đến nay, đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm trưởng, phó, công an viên ở các xã, thị trấn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177- KH/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 22/6/2020, đã có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn đảng bộ huyện đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, ngày 31/7/2020, Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Sau Đại hội, các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành công tác luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng quy trình và theo phương án nhân sự Đại hội Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng: Đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện (10/7/1930-10/7/2020). Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tập trung chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc đơn thư kéo dài ở cơ sở; 9 tháng đầu năm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận 6 đơn thư, trong đó 02 đơn thuộc huyện xem xét giải quyết, 01 đơn chuyển cơ sở, 03 đơn mạo danh không đủ cơ sở để xem xét giải quyết.

Công tác dân vận thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân trước, trong và sau Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đánh giá các mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực đời sống xã hội để tiếp tục có chỉ đạo.

HĐND các cấp tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội, những vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc tiếp xúc cử tri; quan tâm đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

UBND các cấp triển khai kịp thời nghị quyết của cấp uỷ Đảng, của HĐND cùng cấp. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông, vụ chiêm xuân, vụ thu - mùa đúng cơ cấu, đúng thời vụ và triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2020; làm tốt công tác thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid - 19; cải cách hành chính gắn với việc đổi mới phong cách làm việc của cán bộ công chức, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tập trung sâu sát cơ sở, nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trịnh Văn Đệ - HUV,Chánh Văn phòng Huyện ủy

Bế giảng lớp đảng viên mới năm 2020

Ngày 22/10/2020, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Lớp thứ nhất năm 2020. Dự buổi Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Hoàng Trọng Cường, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban giám đốc và các giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện cùng toàn thể học viên.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên mới có 56 đồng chí đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện. Trong thời gian 9 ngày, các học viên được tiếp thu 10 bài lý luận chính trị và 4 chuyên đề về giáo dục đao đức cách mạng trong thời kỳ mới. Thông qua nội dung khóa học, giúp cho học viên nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kiên định trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng đối với đảng viên mới…Bên cạnh đó, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức cho các đồng chí học viên thăm quan khu di tích lịch sử Lam Kinh, niềm tự hào của Thanh Hóa.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 94% học viên đạt loại khá, giỏi. Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị Thiệu Hóa cũng đã trao Giấy chứng nhận cho 56 học viên, đồng thời khen thưởng, tặng Giấy khen cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Thiều Thị Quỳnh, Trung tâm Chính trị huyện

Gặp mặt các Doanh nghiệp nhân kỷ niệm

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Sáng ngày 10/10/2020, UBND huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp huyện tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp năm 2020 nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2020). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện - Bí thư huyện ủy, Trịnh Văn Súy - Phó Bí thư, CT UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và chủ tịch HĐQT, giám đốc các doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp đã đóng góp đáng kể vào việc thu ngân sách ở địa phương, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Đồng thời, góp phần tích cực đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện nhà. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn luôn tích cực tham gia thực hiện các chính sách xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như hưởng ứng cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia đóng góp ủng hộ các công trình phúc lợi xây dựng nông thôn mới.

Trong không khí đầm ấm, hợp tác, chia sẻ, buổi gặp mặt đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của đại diện các doanh nghiệp với mong muốn được chính quyền địa phương cùng sát cánh hỗ trợ trong phát triển đầu tư, kinh doanh, từ đó cũng tích cực đóng góp đưa huyện Thiệu Hóa ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Súy- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: trong năm vừa qua, mặc dù dịch bệnh Covid - 19 diễn ra hết sức phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp trong huyện đã nỗ lực vượt khó đi lên phát triển bền vững cả về số lượng và quy mô. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp vô cùng quan trọng và ý nghĩa của các doanh nhân và hiệp hội doanh nghiệp; sự phát triển của đội ngũ doanh nhân đã đóng góp quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, góp phần quan trọng tích cực cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của huyện. Đồng thời mong muốn các doanh nhân tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, luôn năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, phát triển và gìn giữ thương hiệu của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: Dự báo tình hình đại dịch Covid vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng. Các cấp, các ngành trong huyện chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với nguồn lực tài chính, không để doanh nghiệp nào bị rơi vào tình trạng phá sản, ngừng sản xuất. Cần hướng tới sản xuất đa ngành để tăng doanh thu. Quan tâm xây dựng thương hiệu mang đặc trưng của Thiệu Hoá phấn đấu có nhiều doanh nghiệp được tôn vinh. Ban chấp hành hiệp hội cần làm tốt việc gắn kết giữa các doanh nghiệp để chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ nhau cùng phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào hiệp hội. Quan tâm phát triển đảng viên, tổ chức công đoàn. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban của huyện cần tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp thành lập và hoạt động, không gây phiền hà về thủ tục trên tinh thần kiến tạo và phục vụ doanh nghiệp, đồng hànhh cùng doanh nghiệp phát triển; Tiếp tục nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối tạo điều kiện để đem lại thuận tiện giao lưu kinh tế, văn hóa, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh.

Thanh Mai

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày 16/10, tại hội trường Huyện ủy, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã chỉ đạo hội nghị thẩm định xã nông thôn mới năm 2020 của huyện Thiệu Hóa cho 03 xã, gồm: Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành. Cùng đi có các thành viên BCĐ NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh. Làm việc với đoàn, về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các thành viên BCĐ NTM huyện và bí thư, chủ tịch UBND các xã Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành.

Trước khi tổ chức thảo luận tại huyện, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại 03 xã Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả thực hiện chương trình NTM của 03 xã. Kết qủa bỏ phiếu thẩm định: Thiệu Thịnh, Thiệu Giang và Thiệu Thành đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.

Thanh Tuyên

Một số kết quả nổi bật về hoạt động của UBKT Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động kiểm tra theo chương trình, kế hoạch; chủ động giám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; giúp cấp ủy thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao đạt chất lượng, hiệu quả; tham mưu chỉ đạo, xử lý kỷ luật đảng viên đúng phương châm, phương hướng, đúng người, đúng nội dung vi phạm, trong giải quyết đơn thư đã chủ động tham mưu kịp thời, giải quyết dứt điểm những đơn thuộc thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy tiếp nhận 6 đơn thư, trong đó 02 đơn chuyển cấp huyện xem xét giải quyết, 01 đơn chuyển cơ sở, 03 đơn mạo danh không đủ cơ sở để xem xét giải quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng và 38 đảng viên; giám sát 18 tổ chức đảng cấp dưới và 21 đảng viên; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra 41 tổ chức đảng cấp dưới, kiểm tra 397 đảng viên. Sau thanh tra, kiểm tra kết luận 36 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. BTV huyện ủy đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên mức khiển trách; Cảnh cáo 5 trường hợp; khai trừ 08 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát trong Đảng ở huyện Thiệu Hóa được thực hiện trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, chỉ đạo xử lý kỷ luật đảng viên đúng qui định, nhằm giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương và tăng cương kỷ luật của đảng, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kỷ luật đảng. Từ đó, góp phần chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, giúp các tổ chức Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên kịp thời nhìn nhận đúng khuyết điểm của mình để nghiêm túc rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục, tạo được sự đồng thuận, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Thanh Mai

Văn phòng Huyện ủy đổi mới, nâng cao

chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp

Những năm qua, Văn phòng Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Văn phòng Huyện ủy đã chủ động làm tốt công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ; đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các ban đảng, các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của cấp ủy theo chương trình công tác đề ra; giúp cấp ủy theo dõi, cập nhật các nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời; phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị, các cuộc họp của cấp ủy; kịp thời văn bản hóa các chủ trương của cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cấp ủy đảng; thực hiện nền nếp chế độ thông tin báo cáo; cập nhật kịp thời những vấn đề đột xuất, những vấn đề mới phát sinh, giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời và hiệu quả những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng Huyện ủy luôn thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa Huyện ủy với các cấp, các ngành, với đảng viên và nhân dân trong huyện; phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban, ngành và cơ sở, từ đó nắm rõ tình hình và diễn biến từ cơ sở. Vì vậy chất lượng, nội dung thông tin được tổng hợp đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, có sự chắt lọc, mang tính tổng hợp cao đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Chủ động, đảm bảo tốt các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại, làm việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ. Tham mưu tổ chức, phục vụ chu đáo các hội nghị, cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các hoạt động kỷ niệm lớn của huyện cũng như của cơ quan Huyện ủy.

Trong thời gian tới, để công tác văn phòng cấp ủy ngày càng đổi mới và ngày càng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Huyện ủy tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, nhạy bén, tận tụy, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đỗ Thị Toán thăm và chúc Tết trung thu tại trường Mầm Non Thiệu Phúc

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH; phòng GD-ĐT huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Phúc đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Thiệu Phúc.

Tại buổi tặng quà, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Đỗ Thị Toán đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, vui chơi của các cháu thiếu nhi; biểu dương kết quả học tập, rèn luyện của các cháu và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Mầm non.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đã trao 20 xuất quà trị giá mỗi xuất 500 nghìn đồng cho các cháu học sinh nghèo và chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, bổ ích; đồng thời động viên các cháu tích cực rèn luyện, phấn đấu chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thay mặt cho lãnh đạo huyện Thiệu Hoá đồng chí PBTTT Huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương và các thầy cô giáo tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với thiếu nhi nói riêng và sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của huyện nói chung, đặc biệt quan tâm, giúp đỡ, động viên đến những trẻ em thuộc diện hộ nghèo, nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên học tập tốt, phấn đấu sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hoá tổ chức tọa đàm

kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Tối Ngày 1/10/2020, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Lê Văn Hằng, Nguyễn Văn Tuấn - Phó giám đốc bệnh viện; Hội Hưu Trí Huyện và Thị trấn Thiệu Hoá, Hội thơ Đường huyện Thiệu Hoá, cán bộ nhân viên Bệnh Viện và hơn 100 bệnh nhân cao tuổi.

Với tinh thần cởi mở, tình cảm, tại buổi tọa đàm, các bệnh nhân là người cao tuổi đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, và mong muốn bệnh viện có những biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và nâng cao sự hài lòng đối với người bệnh là người cao tuổi.

Được biết, những năm gần đây Bệnh viện Đa khoa huyện đã từng bước nâng cao chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó giám đốc Bệnh viện đã thay mặt Ban Lãnh đạo Bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc, ghi nhận sự đóng góp và vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đồng chí cũng cam kết sẽ cùng với tập thể Ban Lãnh đạo Bệnh viện từng bước nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện để đảm bảo tốt công tác xã hội đối với người cao tuổi. Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh Viện cũng mong muốn các bệnh nhân tích cực điều trị, nhanh khỏi bệnh để sớm về đoàn tụ cùng gia đình.

Cũng tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo BVĐK Thiệu Hoá đã trao đến tay các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại đây 100 xuất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Thanh Tuyên

Công bố quyết định của giám đốc Công an tỉnh về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Sáng ngày 01/10/2020, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ tổ chức công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện Ủy, Trịnh Văn Súy – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã huyện Thiệu Hóa; các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng, phó công các xã, thị trấn.

Thực hiện chủ trương của Bộ chính trị nhằm chính quy hóa lực lượng công an các xã, thị trấn, từ cuối năm 2019 huyện Thiệu Hóa đã triển khai 3 đợt điều động 128 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an chính quy làm trưởng, Phó trưởng công an, công an viên ở các xã, thị trấn. Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong thời gian vừa qua bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được đảm bảo và có những chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngày 29/9/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 62 cán bộ, chiến sĩ là công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn của huyện Thiệu Hóa. Trong đó, có 28 đồng chí do tỉnh điều động tăng cường từ các phòng nghiệp vụ và công an thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, 34 đồng chí được điều động từ công an huyện Thiệu Hóa.

Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bắt nguồn trước hết từ việc Đảng đã lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Hồ Chí Minh luôn luôn giáo dục, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, đề ra và lãnh đạo thực hiện trên thực tế để Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể với tinh thần chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo.

Một là,phương pháp học tập, nhận thức, nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin phải luôn luôn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, trình độ của từng đối tượng, không kinh viện, không biến các quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin thành các công thức; phải hiểu đúng để hành động đúng.

Hai là,phải vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với từng lúc và từng nơi, từng lĩnh vực, từng đối tượng; đề phòng và khắc phục cả giáo điều lẫn xa rời các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Giáo điều là con đường chết khi vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời lấy cớ vận dụng sáng tạo và phát triển để xa rời các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng là sự biểu hiện thoái hoá, biến chất của một đảng cộng sản.

Ba là,Đảng phải luôn luôn học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời phải thường xuyên tổng kết thực tiễn cách mạng để làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, làm giàu trí tuệ của mình. Trong đó, có những vấn đề tổng kết từ thực tiễn, từ hoàn cảnh, đặc điểm của đảng mình và bổ sung vào Chủ nghĩa Mác - Lênin những vấn đề lý luận mới.

Bốn là,Đảng ta phải đấu tranh chống những luận điểm cơ hội, xuyên tạc, xét lại Chủ nghĩa Mác - Lênin bị các thế lực chống cộng, thù địch phản bác; bị những kẻ cơ hội, xét lại xuyên tạc; đồng thời bị những người vận dụng kém bản lĩnh và kém phẩm chất, năng lực làm sai lệch. Chú trọng bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin bằng cách nâng cao tầm trí tuệ, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Năm là,Đảng ta phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng khối đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. Điều này phản ánh rõ nhất quan điểm của Hồ Chí Minh trong bản “Di chúc” khi Người mong muốn Đảng ta ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

Học tập và làm theo quan điểm Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: Tuân thủ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo những nguyên tắc của V.I.Lê-nin, Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện các nguyên tắc: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách cán bộ, đảng viên để xứng đáng Đảng “là đạo đức, là văn minh”.Người “rèn” đạo đức cán bộ, đảng viên trong thực tế chứ không chỉ dừng lại những quy định trong Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng các phẩm chất: trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng là một nội dung đặc sắc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, là bước phát triển sáng tạo của Người so với học thuyết của V.I.Lê-nin về đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của cán bộ, công tác cán bộ. Hồ Chí Minh khẳng định rằng: cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém. Quần chúng nhân dân là những người làm nên lịch sử. Nhưng, mặt khác, những cán bộ lãnh đạo, quản lý lại là đầu tàu, có tác dụng hướng dẫn, tập hợp, vận động nhân dân để hành động đạt mục tiêu của cách mạng. Với ý nghĩa như như vậy, cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến công tác cán bộ, từ đánh giá, lựa chọn, huấn luyện, thử thách, rèn luyện, sử dụng, đãi ngộ... Người yêu cầu rất cao, rất cụ thể đối với cán bộ, đảng viên. Đó là những người, về tư cách, phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết; đời tư phải trong sáng, phải là một tấm gương sáng trong cuộc sống; phải có 5 điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Cán bộ, đảng viên, ngoài việc phải hoàn thành tốt công việc chung của Đảng phải còn là một thành viên tốt của gia đình, là một người công dân tốt, kiểu mẫu ở khu dân cư và ngoài xã hội, sống cuộc sống chan hòa, gần gũi với mọi người chung quanh trong cùng bản làng, phum, sóc, thôn xóm... Về năng lực, phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân; có mối liên hệ mật thiết với nhân dân; luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt; phải có phong cách tốt, có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn luôn đổi mới trên cơ sở có nhiều sáng kiến; thường xuyên tổng kết công tác, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Để làm tốt công tác cán bộ, theo Hồ Chí Minh: Phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ để lựa chọn và sử dụng đúng cán bộ, vì đó là yêu cầu xuất phát để tiến hành các mặt khác của công tác cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng, cứ mỗi lần xem xét lại cán bộ, một mặt sẽ tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác thì những người yếu kém sẽ bị lòi ra. Hồ Chí Minh yêu cầu người làm công tác cán bộ khi đánh giá, xem xét cán bộ phải “tự biết mình”, tức là biết được “sự phải trái của mình”, sửa chữa những khuyết điểm của mình, để “mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”, như thế mới không phạm những căn bệnh: 1) Tự cao tự đại; 2) Ưa người ta nịnh mình; 3) Do lòng yêu, ghét của mình mà đối với người; 4) Đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, xem xét một cán bộ không nên chỉ xem xét mặt bên ngoài, xem xét qua một việc, mà phải xem xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ đó; xem xét cán bộ phải xem xét cả lịch sử của họ, toàn bộ công việc của họ.

Hồ Chí Minh căn dặn phải “dùng người đúng chỗ, đúng việc”, giống như dùng gỗ, người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Người phê bình: thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người, thí dụ: thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao, thành thử hai người đều lúng túng, nếu biết tùy tài mà dùng người thì hai người đều thành công. Hồ Chí Minh phê bình nghiêm khắc tệ “kéo bè kéo cánh” trong công tác cán bộ: Tệ này phát sinh từ bệnh bè phái, ai hợp với mình thì thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau; ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là người xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Khuyết điểm này, như Hồ Chí Minh chỉ ra, nó rất tai hại, làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình, làm hại sự thống nhất, làm mất sự thân ái, đoàn kết đồng chí, gây ra những mối nghi ngờ.

Hồ Chí Minh nêu quan điểm toàn diện khi xem xét để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đó là khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gủi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy phù hợp với việc gì; phải chống chủ nghĩa biệt phái, cục bộ, địa phương, hẹp hòi, lợi dụng chức quyền để đưa anh em, họ hàng, bạn bè thân quen vào chức này chức nọ. Người phê phán những bệnh: 1) Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, vì cho họ tốt hơn người bên ngoài; 2) Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình mà chán ghét những người chính trực; 3) Ham dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một công việc quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, nhất là phải xem xét thật kỹ trước khi đề bạt cán bộ; sau khi đã đề bạt rồi thì phải theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra cán bộ đó; nếu không như thế thì hỏng việc. Hồ Chí Minh cho rằng, đây là công việc gốc của Đảng.

Học tập và làm theo quan điểm Hồ Chí Minh tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân.Đảng ta sinh ra từ trong lòng dân tộc Việt Nam, yêu cầu của tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là xuất phát từ bản chất của vấn đề mối quan hệ bền chặt vốn có, là yêu cầu tự nhiên của Đảng ta trong quy luật ra đời và phát triển của Đảng. Nhân dân có vai trò cực kỳ to lớn trong đời sống chính trị - xã hội. Quyền lực của dân đứng ở vị trí tối thượng trong hệ thống quyền lực của đất nước. Tất cả quyền lực trong xã hội Việt Nam đều được cấu tạo trên cơ sở quyền lực của nhân dân và đều xuất phát từ vị trí, vai trò của nhân dân. Tất cả các tổ chức của Đảng, từ cấp cao nhất cho đến cấp cơ sở, đều hoạt động trên cái nền nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Cấp cơ sở là cấp cuối cùng trong hệ thống bộ máy của Đảng, cũng như các chi bộ - các tế bào của Đảng - là tổ chức gần dân nhất, nằm trong nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải chăm lo xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Đây là yêu cầu đối với mọi tổ chức đảng, ở tất cả các thời kỳ cách mạng, nhưng trong thời kỳ Đảng cầm quyền thì yêu cầu này càng đặc biệt nổi rõ hơn. Do đó: Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu trong tổ chức đảng và đảng viên. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Nguyễn Duy Thứ

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phụ nữ xã Thiệu Chính học tập và làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN xã Thiệu Chính đã chọn việc học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ, tạo nhiều chuyển biến mới trong phong trào hoạt động công tác hội. Nổi bật là học Bác về tinh thần tương thân, tương ái và thực hành tiết kiệm để giúp hội viên, phụ nữ.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, cán bộ hội viên trên toàn xã đã tích cực học tập và rèn luyện có những việc làm thiết thực. Tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình "5 không 3 sạch" và các nhiệm vụ của Hội, đã thành lập được 45 ngõ phụ nữ tự quản. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và trực tiếp tại các hội nghị ở 6/6 chi hội thực hiện phong trào “Trở lại chiếc hủ gạo và ống tiền tiết kiệm”, xây dựng phẩm chất đạo đức người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương Bác, Hội đã chỉ đạo các chi hội trong xã hàng năm tổ chức đăng ký nuôi lợn nhựa tiết kiệm mỗi ngày 1.000đ vào dịp 8/3 và mổ lợn vào dịp 20/10. Trong 4 năm qua, số tiền tiết kiệm của cán bộ, hội viên trên toàn xã là gần 700 triệu đồng. Số tiền này các chi hội đã trích lại một phần hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, số tiền còn lại chị em chi phí cho sinh hoạt gia đình và chi phí học tập cho con em đi học. Đã vận động thành lập 45 tổ tiết kiệm, có 75 người tham gia tiết kiệm được 307 triệu đồng cho 120 hội viên vay đầu tư vào tăng gia sản xuất.

Công tác xây dựng Nông thôn mới, Hội đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ về xây dựng Nông thôn mới, chỉ đạo các chi hội đăng ký 8 nội dung trong 19 tiêu chí để tập trung thực hiện gắn với phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội. Tổ chức trồng được 3km đường hoa thay thế cỏ dại ở các tuyến đường liên thôn, nội đồng và các nhà văn hóa thôn, phối hợp với NHCSXH để nhận ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong xã để xây dựng công trình vệ sinh và nước sạch, Đã vận động nhân dân xây dựng được 154 công trình vệ sinh , nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn. Nhận tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp Thiệu Hóa, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, các tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm để giúp cho hội viên và nhân dân vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi có hiệu quả. Tổng số các nguồn vốn hội đang quản lý đến nay gần 30 tỷ đồng giúp cho hơn 800 lượt người vay.

Phối kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức dạy nghề giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Hàng năm hội đã tổ chức được từ 5 đến 6 lớp. Đến nay trong toàn xã có 2 tổ nghề do Hội quản lý, đó là tổ nghề Mây xong siên có 230 lao động và tổ nghề làm bông tắm có 70 lao động tham gia, thu nhập bình quân từ 1.500.000đ đến 3000.000đ/người/tháng. Công tác tương thân tương ái được hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm với những hoạt động thiết thực góp phần khích lệ động viên chia sẻ khó khăn với hội viên hàng năm hội đã phát động cuộc vận động mái ấm tình thương hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, trao bê vàng cho phụ nữ nghèo trong 4 năm qua số tiền vận động lên đến 30.000.000đ. Đề xuất Hội cấp trên hỗ trợ 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 40.000.000đ và trao 2 bê vàng trị giá 20.000.000đ.

Từ những kết quả học tập và làm theo gương Bác, Hội phụ nữ xã luôn là một trong những đơn vị vững mạnh của huyện nhiều năm và được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và công tác hội, được chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (giai đoạn 2016 - 2019).

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau khi Đại hội thành công, Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đã khẩn trương chỉ đạo các chi bộ triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại Hội đã đề ra.

Đảng bộ xã Thiệu Thịnh có 6 Chi bộ với 186 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã đề ra 25 mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đến năm 2025, Để từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa thực hiện các nội dung Nghị quyết. Trong đó, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu nghị quyết. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết và tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác.

Song song với việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 ở mức cao nhất. Từ sau Đại hội đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thiệu Thịnh cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII đi vào cuộc sống. Đồng thời tăng cường bám sát cơ sở để vừa lãnh chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đến đảng viên và nhân dân nắm được, hiểu được để chung tay thực hiện. Các chi bộ thôn đã quán triệt cho đảng viên và tuyên truyền cho nhân dân về nội dung của Nghị quyết Đại hội. Đồng thời bám sát các mục tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mà Đảng bộ xã đã ban hành gắn với thực tế của thôn để xây dựng kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới và phát triển vùng liên kết chất lượng cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Thịnh xác định chương trình hành động thế mạnh của địa phương là tập trung phát triển liên kết sản xuất theo hướng chất lượng cao để tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13% trở lên. Cơ cấu nông nghiệp Nông nghiệp 27%; Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 37%; Dịch vụ thương mại 36%; Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt trên 60 triệu đồng; Diện tích nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, từng bước ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 20 ha; Sản lượng lương thực ổn định hàng năm đạt 2750 tấn/năm; Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đến năm 2025 là 150 triệu đồng trở lên; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 33,3%; Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được nâng cấp, cứng hóa đến năm 2025 đạt 100%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 giảm dưới 5%; Đảng bộ hàng năm đạt Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 80% trở lên. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20% trở lên… xã sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Để thực hiện được các mục tiêu đó trước hết xã đã chú trọng đến các giải pháp là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác giới thiệu việc làm, đẩy mạnh tham gia các thị trường lao động xuất khẩu, lao động trong nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xã chú trọng thực hiện ngay sau Đại hội là tuyên truyền, vận động nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy đã tập chung chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, đảng viên và nhân dân dồn sức cùng với sự đầu tư của nhà nước hoàn thành 2 tiêu chí còn lại trong năm 2020. Hiện nay, toàn xã đã được BCĐ NTM huyện về thẩm định đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và đang đợi BCĐ NTM của tỉnh về thẩm định trình CTUBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Với những giải pháp sát với thực tế địa phương, sự nỗ lực của mỗi người dân xã Thiệu Thịnh phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thấm sâu vào cuộc sống từ đó là cơ sở để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Thắng cảnh Núi Bằng Trình - Chùa Thái Bình

xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa

Núi Bằng Trình - chùa Thái Bình nằm trong quần thể di tích thắng cảnh Bàn A Sơn nổi tiếng của xứ Thanh và cả nước. Đã có nhiều sách của người xưa ở Việt Nam và Trung Quốc chép về vùng đất này như là một miền hội tụ tiêu biểu của lịch sử, thắng tích ở vùng tam giác hạ lưu châu thổ sông Mã, sông Chu. Sự phân bố của cụm di tích thắng cảnh này trước đây nằm ở xã Đại Khánh (huyện Thiệu Hoá) ở hai bờ của sông Chu; ngày nay thuộc địa phận hai xã Thiệu Khánh và Thiệu Hợp của huyện Thiệu Hoá. Từ năm 1990 thắng cảnh Bàn A Sơn đã được xếp hạng là di tích thắng cảnh. Núi Bằng Trình là một trong 10 cảnh đẹp tạo nên thắng tích Bàn A Sơn nằm ở phía tả ngạn của Sông Chu thuộc địa phận xã Thiệu Hợp.

Cụm di tích thắng cảnh núi Bằng Trình và chùa Thái Bình dưới thời Lê thuộc làng Bằng Trình, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hoá. Vùng đất này trong lịch sử có nhiều sự thay đổi. Đầu thời Nguyễn địa bàn huyện Thiệu Hoá ngày nay thuộc 3 huyện là Thụy Nguyên, Lôi Dương và Đông Sơn (đều thuộc phủ Thiệu Hoá). 15 xã phía tả ngạn sông Chu từ thời Trần về trước (trong đó có xã Thiệu Hợp) thuộc địa bàn huyện Lương Giang (vì có sông Lương tức sông Chu chảy qua). Đời Lê (Thuận Thiên) đổi thành huyện Ứng Thụy, đến đời Lê Quang Thuận lấy lại tên cũ là Lương Giang. Từ đời Lê (Đoan Khánh – đầu thế kỷ XVI) đổi tên là huyện Thụy Nguyên. Huyện này còn gồm cả một phần huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc hiện nay. 5 xã phía hữu ngạn sông Chu (ở phía Tây huyện hiện nay) thuộc địa bàn huyện Lôi Dương. Thời Trần về trước là huyện Cổ Lôi. Đời Lê (Quang Thuận) đổi là huyện Lôi Dương. Huyện này còn bao gồm một số xã thuộc các huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn hiện nay. Từ năm 1826 huyện Lôi Dương tách khỏi phủ Thiệu Hoá để nhập vào phủ Thọ Xuân. 11 xã còn lại phía hữu ngạn sông Chu thuộc địa bàn huyện Đông Sơn. Huyện này xưa kia là Đông Dương và Đông Cương. Từ thời Trần đổi là huyện Đông Sơn. Từ năm 1900 tách 2 tổng Vận Quy và Đại Bối (địa bàn 11 xã hiện nay) khỏi Đông Sơn và nhập vào huyện Thụy Nguyên. Từ sau Cách mạng tháng Tám, huyện Thiệu Hoá được thành lập bao gồm phần đất tương đương như hiện nay.

Xã Thiệu Hợp ngày nay gồm có 5 làng: Làng Chấn Long từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1945 là làng Nạp thuộc xã An Xá, tổng Phùng Cầu, huyện Thụy Nguyên; làng Yên Xá trước đây là Quảng Xá; làng Năm Bằng và Bắc Bằng là hai lùng tách ra từ làng Bằng Trình (tên nôm là làng Trịnh), từ đầu thế kỷ XIX và làng Thắng Long có từ đầu thế kỷ XIX. Riêng làng Bằng Trình có núi Bằng Trình vốn là vùng đất cổ - nơi có Núi Bằng Trình đã chứng kiến nhiều trận đánh chống lại quân xâm lược như Đông Hán ở thời kỳ Hai Bà Trưng (năm 43) và các trận quyết chiến giữa quân Mạc và quân Trịnh ở thế kỷ XVI. Nhiều sưu tập hiện vật ở đây đã chứng minh điều đó. Ngoài giá trị về mặt lịch sử, núi Bằng Trình và chùa Thái Bình còn là một thắng tích quan trọng của tỉnh Thanh Hoá cần được giữ gìn bảo vệ và phát huy tác dụng.

Núi Bằng Trình là ngọn núi đá có hình thù và màu sắc rất đẹp nổi lên ở vùng đồng bằng hạ lưu sông Chu, sông Mã, nó hợp với núi Vồm (còn gọi là núi Bàn A) ở xã Thiệu Khánh để tạo nên vùng thắng tích nổi tiếng đã được các bậc vua chúa và danh sĩ thời xưa cũng như ngày nay “du ngoạn và nhã thú”. Vì vậy khi nói đến Bằng Trình không thể tách rời thắng cảnh Bàn A Sơn. Sách Lịch triều Hiến chương loại chí cũng như sách Đồng Khánh Địa dư chí khi viết về vùng này đều gọi quần thể di tích này làm một để tạo nên vùng thắng cảnh rộng lớn và hoàn chỉnh với mười cảnh đẹp.

Quan sát trên thực địa thấy núi Bằng Trình nằm bên tả ngạn sông Chu, án ngữ những điểm nút, ngã ba của ba xã Thiệu Hợp, Thiệu Dương, Thiệu Khánh. Ngã ba của sông Chu, sông Mã, hai con sông lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá cùng với núi Vồm (núi Bàn A), núi Đọ (Thiệu Tân) tạo ra thế chân kiềng vững chãi. Là một ngọn núi độc lập đứng bên tả ngạn của sông Chu. Dưới chân núi có chùa Thái Bình, cửa chùa trên đỉnh núi đối diện với núi Bàn A đã tạo nên cảnh đẹp hùng vĩ thơ mộng của thiên nhiên Bàn A Sơn.

Về mặt lịch sử, từ thời Hai Bà Trưng, sau khi chiếm được huyện lỵ Dư Phát, Mã Viện đã đưa quân thủy bộ, ngược sông Lèn rồi theo đường sông Mã đến Ngã ba Đầu (nơi hợp lưu của sông Mã và sông Chu) để tấn công Tư Phố (làng Giàng, Thiệu Dương) với ý đồ là tiêu diệt bằng được lực lượng quan trọng này của nghĩa quân, nơi mà Cừ Súy Cửu Chân là Chu Bá đang đóng giữ. Nhưng khi đến núi Bằng Trình, quân Mã Viện đã phải đương đầu với lực lượng chính của nghĩa quân tại núi này. Kết quả nghiên cứu khảo cổ về thời kỳ Hai Bà Trưng đã có kết luận về trận quyết chiến chiến lược này. Sưu tập hiện vật ở núi Bằng Trình khá phong phú với đủ các chất liệu: đồ đá, đồ đồng và đổ sắt. Đặc biệt đã tìm thấy 33 mũi tên đồng gồm hai loại: loại có họng và loại có chuôi. Riêng loại có chuôi chiếm hơn 80% tổng số mũi tên được phân thành 3 nhóm với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau. Nhiều chiếc đã bị cong, bị sứt mũi, hoặc gãy chuôi. Tất cả đều cắm vùi một hướng, rải rác trên sườn phía đông nam núi Bằng Trình. Sự phong phú về kiểu dáng của sưu tập mũi tên này, dẫu không nhiều về số lượng như kho tên đồng cổ Loa, nhưng đã phản ánh một thực tế lịch sử, những mũi tên này được sản xuất từ nhiều vùng khác nhau của đất nước và đã theo chân các dân binh Lạc Việt vào trận đánh quan trọng này.

Cũng ở địa điểm núi Bằng Trình, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy rất nhiều tàn tích chiến tranh khác như mảnh xương sọ, xương ống chân, ống tay người.... kết hợp với nhiều nguồn tư liệu khác nhau như khảo cổ học, địa lý học, lịch sử, thư tịch cổ.. nhiều nhà nghiên cứu đã có những nhận định thống nhất khi nói về trận đánh ở núi Bằng Trình (Lịch sử Thanh Hoá tập 2 NXB KHXH-Hà Nội 1994, tr38). Như vậy, xét về mặt thắng tích, núi Bằng Trình là một trong 10 cảnh đẹp của quần thể di tích Bàn A Sơn; về lịch sử là di tích lịch sử tiêu biểu của thời kỳ Hai Bà Trưng; về mặt địa chất là ngọn núi có thành phần đá núi đẹp đẽ nhiều màu sắc vì thế ngọn núi này cần phải được bảo vệ để sự tồn tại của nó góp vào khung cảnh thiên nhiên của một vùng đất có cảnh trí đẹp đỗ và nên thơ.

Chùa Thái Bình, là ngôi chùa nổi tiếng, theo sự mô tả của các sách địa chí trước đây, chùa nằm ở một vùng thắng tích nổi tiếng dược người xưa ca tụng, về quy mô, ngoài chùa chính là nơi thờ Phật, chùa còn có cả tháp cửu phẩm Liên Hoa. Loại hình kiến trúc gồm có cả chùa và tháp cửu phẩm Liên Hoa trong các công trình tín ngưỡng trước đây thường nói lên quy mô to lớn của công trình.Trải qua năm tháng thời gian những biến động của lịch sử chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời tiết, diện mạo của ngôi chùa đã bị phá huỷ hoàn toàn, chỉ còn lại đất dai, nền móng và một số di vật. Năm 2002, bằng sự đóng góp của nhân dân trong vùng và du khách thập phương, một phần diện mạo của ngôi chùa đã được xây dựng lại nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Có thể nói, di tích thắng cảnh núi Bằng Trình và chùa Thái Bình xã Thiệu Hợp là di tích có giá trị về nhiều phương diện. Qua tìm hiểu, nghiên cứu về di tích, chúng ta biết được thêm nhiều tư liệu quý về lịch sử, văn hoá, kiến trúc ở vùng đất này. Giá trị của di tích này còn có tác dụng bồi dưỡng tình yêu quê hương - đất nước con người cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau, đồng thời nó còn có giá trị hấp dẫn về du lịch của du khách đối với một vùng đất. Với tất cả những gì còn lại ở núi Bằng Trình và Chùa Thái Bình đều là vô giá, bởi vì đây là công trình nhân tạo và thiên tạo được gắn kết, hoà quện vào nhau rất độc đáo và thơ mộng, làm cho du khách đến một lần và nhớ mãi.

Trần Ngọc Tùng

Mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

(01/10/1991- 01/10/2020)

Phát huy truyền thống ông cha

Biết bao thế hệ lớp già trung kiên

Lão quân trên khắp mọi miền

Cùng con, cùng cháu giữ yên nước nhà

Biểu trưng cổ thụ “ cây đa”

Càng cao, càng tỏa bóng xa mát lành.

Một thời khói lửa chiến tranh

Lão ông bắn rụng tan tành máy bay

Thay con vững bước đường cày

Lão bà tiếp tế tràn đầy nghĩa nhân

Một thời hiến cả thanh xuân

Về già mẫu mực chuyên cần sớm hôm…

Bước đường đổi mới nông thôn

Lớp già góp sức cháu con yên lòng

Chung tay xây dựng cộng đồng

Văn minh, văn hóa, sáng trong tình người

Càng già, càng dẻo, càng tươi

Càng nêu gương sáng cho đời ngát hoa!

Nhân ngày truyền thống hội ta

Chúc mừng các cụ, nhà nhà bình an!

Phát huy mười Tám chữ vàng

Bác Hồ dành tặng, muôn vàn nghĩa sâu

Tuổi cao, trí lại càng cao

Càng nêu gương sáng tựa sao trên trời

Vì sự nghiệp, mãi đẹp tươi

Bảo vệ Tổ quốc, xây đời tương lai

Tre già để lại ngày mai

Lớp măng kế tiếp sánh vai Quốc cường.

Nguyễn Phước Tảo, Thôn 1, xã Thiệu Vận

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT