Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
3487
Tháng này:
43579
Tất cả:
2884365

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 12.2017

Đăng lúc: 08/02/2018 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO
Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ngày 22/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 53 – KH/HU Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn văn Kế hoạch như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Đánh giá đầy đủ, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 22 –KH/HU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
2. Thông qua việc sơ kết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đồng thời phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.
3. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2017 và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018; đồng thời kiến nghị, đề xuất với Trung ương và Tỉnh ủy những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại địa phương, đơn vị.
4. Việc tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị phải đảm bảo nghiêm túc, đúng thời 2 gian quy định và sát hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.
II. Nội dung, thời gian, thành phần, hình thức.
1. Nội dung (thực hiện theo Hướng dẫn số 02–HD/HU, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng dẫn Sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).
2. Thời gian, thành phần, hình thức
2.1. Cấp huyện.
2.1.1. Thời gian: ½ ngày. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương cá nhân đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2018. Hoàn thành trước ngày 31/01/2018
2.1.2. Thành phần mời dự Hội nghị - Cấp Tỉnh: Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh. - Cấp huyện và cơ sở mời: + Các đồng chí Huyện ủy viên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, huyện; trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc Huyện ủy, HĐND huyện; Chủ tịch MTTQ, trưởng đoàn thể, hội, câu lạc bộ cấp huyện; trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện; + Đài Truyền thanh, Ban Biên tập Bản tin nội bộ huyện dự và đưa tin; + Các đồng chí bí thư, phó bí đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã, thị trấn; bí thư đảng bộ, chi bộ, thủ trưởng cơ quan cấp huyện; + 20 chiến sĩ trẻ tiêu biểu (Quân đội 10 chiến sĩ, Công an 10 chiến sĩ), 20 thanh niên tiêu biểu; + Tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
2.1.3. Hình thức tiến hành. - Nghi lễ chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc; - Phát biểu khai mạc; - Báo cáo kết quả sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; - Tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu; - Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có); - Tuyên dương, trao thưởng; - Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; - Hưởng ứng thi đua, ký kết giao ước thi đua; - Bế mạc.
2.2. Các tổ chức có sở đảng, cơ quan, đơn vị.
2.2.1. Thời gian: ½ ngày; hoàn thành trước 15/01/2018
2.2.2. Nội dung, hình thức tổ chức tương tự ở cấp huyện. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức thêm các hoạt động như thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và gia đình chính sách; thăm mô hình phát triển kinh tế; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT...
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. - Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng huyện hướng dẫn cơ sở xét chọn cá nhân đạt danh hiệu công dân gương mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2017. Tổ chức thẩm định trước khi trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến để Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. - Chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền của huyện và các TCCSĐ trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Mừng Đảng, 4 Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với thi đua thực hiện thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
2. Ban Tổ chức Huyện ủy – Thường trực HĐTĐKT Huyện ủy: Tham mưu Diễn văn phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
3. Văn phòng Huyện ủy: Tham mưu mời các thành phần đại biểu tham dự Hội nghị; in ấn tài liệu, gửi giấy mời, đón tiếp đại biểu về dự Hội nghị; đưa, đón tập thể, cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị cấp tỉnh.
4. UBND huyện: - Chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn, số lượng xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu từ cơ sở; thẩm định, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu đề xuất biểu dương, khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh. - Chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chuẩn bị điều kiện bảo đảm kinh phí khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT, TDTT huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về hội trường, trang trí khánh tiết trong, ngoài hội trường để tổ chức hội nghị cấp huyện. - Chỉ đạo Phòng VHTT, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp âm truyền thanh trực tiếp.
5. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành: - Chuẩn bị các điều kiện để phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. - Tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. - Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, các cơ sở đảng thẩm định, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu đề xuất biểu dương, khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.
6. Các tổ chức cơ sở đảng: Tổ chức hội nghị cấp cơ sở đảm bảo nội dung, hình thức; thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc phát động thi đua thực hiện mục tiêu năm 2018, lựa chọn tổ chức biểu dương, khen thưởng công dân kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2017 ở đơn vị mình; bình xét các tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh đúng tiêu chuẩn, bảo đảm thời gian theo quy định.
7. Các ban xây dựng Đảng, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, đúng nội dung, mục đích yêu cầu và thời gian Kế hoạch này. Nguồn BTG Huyện ủy.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, thành lập thôn (Tổ dân phố) thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngày 07/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 750/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, thành lập thôn (Tổ dân phố) thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.
Toàn văn Kế hoạch như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích: Sáp nhập thôn, tổ dân phố để làm giảm số lượng thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã; góp phần giảm chi ngân sách; phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu: - Sáp nhập thôn, tổ dân phố phải phù hợp với thực trạng, đặc điểm, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc của mỗi địa phương; đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, của thôn, tổ dân phố trên địa bàn; khuyến khích sáp nhập các thôn để thành lập thôn, tổ dân phố mới mà trước đây là làng truyền thống.
3 - Sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố phải theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng; điều hành của chính quyền. - Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
II. Tiêu chí sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố.
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khung tiêu chí của thôn ở vùng đồng bằng phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố ở vùng đồng bằng có từ 250 hộ gia đình trở lên.
Trên cơ sở đó áp dụng thực hiện khung tiêu chí để sáp nhập thôn, tổ dân phố như sau:
- Các thôn, tổ dân phố có số hộ thấp hơn số hộ theo tiêu chí phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố khác liên cư trong cùng xã, thị trấn để hình thành thôn, tổ dân phố mới.
- Các thôn, tổ dân phố có số hộ lớn hơn số hộ theo tiêu chí nhưng có chung truyền thống văn hoá (cùng làng hoặc đội sản xuất trước đây); phù hợp với các đặc thù về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo sáp nhập lại theo nguyên vọng của cộng đồng dân cư.
- Các thôn, tổ dân phố có số hộ thấp hơn số hộ theo tiêu chí, cùng có các yếu tố đặc thù về truyền thống, văn hóa; dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo nhưng vị trí địa lý không giáp nhau thì vẫn phải sáp nhập lại; nếu đảm bảo sau khi sáp nhập khoảng cách từ nơi dân cư xa nhất đến trung tâm thôn, tổ dân phố mới dưới 1,5 km ở vùng đồng bằng. Trường hợp còn lại không thể sáp nhập được (do nếu sáp nhập thì khoảng cách địa lý từ nơi dân cư xa nhất đến trung tâm thôn, tổ dân phố đó lớn hơn 1,5 km ở vùng đồng bằng) thì có thể duy trì; trường hợp có nguyện vọng thì được khuyến khích sáp nhập thành thôn, tổ dân phố mới. III. Quy trình thủ tục, thời gian thực hiện.
1. Từ ngày 02/12/2017 đến ngày 20/12/2017: UBND huyện triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch hướng dẫn của huyện về Đề án sáp nhập, thành lập thôn, phố đến các cơ quan, tổ chức, ban, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
a. Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 29/12/2017: - Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện Đề án đến trưởng các ban, ngành đoàn thể, công chức chuyên môn xã, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở địa phương. - Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố.
- Tiến hành rà soát, xác định những thôn, tổ dân phố không đảm bảo về quy mô số hộ theo quy định.
- Xây dựng Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố theo (Đề án mẫu theo Phụ lục số 01).
b. Từ ngày 03 /01/2018 đến ngày 14/02/2018: Tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố. Việc lấy ý kiến cử tri do UBND các xã, thị trấn lựa chọn, quyết định bằng một trong hai hình thức hoặc đồng thời cả hai hình thức dưới đây:
- Trường hợp lấy ý kiến cử tri theo hình thức họp thôn, tổ dân phố Trình tự tổ chức họp, thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
+ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký.
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trình bày những nội dung cần lấy ý kiến theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã, của cơ quan có thẩm quyền.
+ Những người tham gia cuộc họp phát biểu ý kiến, kiến nghị của mình về những nội dung đưa ra lấy ý kiến. Người đại diện cho cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải trình về những ý kiến của người dự họp. Thư ký cuộc họp ghi đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của những người dự họp và ý kiến giải trình của người đại diện cơ quan có thẩm quyền. Tùy theo từng nội dung cụ thể và theo sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã mà cuộc họp có thể tiến hành việc biểu quyết đồng ý hay không đồng ý về những nội dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân.
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị, kết quả biểu quyết (nếu có) của người người tham gia cuộc họp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình: (Phụ lục số 02a).
- Trường hợp lấy ý kiến cử tri theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến Trình tự tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri, thực hiện theo quy định tại Điều 16, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CPUBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến, chuẩn bị mẫu phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc của cơ quan có thẩm quyền; thành lập tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 3 đến 5 người;
+ Tổ phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình để phát phiếu cho cử tri đại diện hộ gia đình; tiến hành lấy phiếu của các cử tri đã góp ý và tổng hợp kết quả góp ý;
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của những người tham gia vào phiếu lấy ý kiến, báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. - Mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình theo (Phụ lục số 02b).
- Mẫu biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình: (Phụ lục số 02c).
- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố theo (Biểu 01) nếu có trên 50% tán thành thì hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản, kết quả tổng hợp lấy ý kiến).
c. Từ ngày 21/02/ 2018 đến ngày 28/02/2018 Hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình hội đồng 9 nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất (Mẫu tờ trình của UBND các xã, thị trấn trình HĐND các xã, thị trấn theo Phụ lục số 03a).
d. Từ ngày 01 tháng 3 năm 2018 đến 15 tháng 3 năm 2018 Sau khi HĐND xã, thị trấn quyết nghị việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi Phòng Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện (Mẫu tờ trình theo phụ lục số 04), gồm:
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ;
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Tờ trình UBND cấp xã trình UBND cấp huyện;
+ Nghị quyết của HĐND cấp xã;
+ Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố;
+ Biên bản hội nghị hoặc biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri;
+ Sơ đồ thể hiện vị trí địa lý của thôn, tổ dân phố được thành lập.
e. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018: Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (kèm hồ sơ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn) qua Sở Nội vụ thẩm định.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Công tác thông tin tuyên truyền: Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố; xem đây là nội dung quan trọng góp phần tinh gọn bộ máy theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; giúp giảm chi ngân sách làm cơ sở để nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.
2. Xây dựng Đề án sáp nhập và triển khai thực hiện:
2.1. UBND các xã, thị trấn: - Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố; triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nội dung của Đề án. - Tiến hành rà soát những thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy mô số hộ theo tiêu chí đã được xác định; xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố cho từng trường hợp cụ thể; lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình; trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết nghị; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND huyện.
2.2. Phòng Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND huyện trong việc triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn huyện. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thường trực UBND huyện về tiến độ, tình hình và kết quả thực hiện. Thẩm định hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn để UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét.
2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới; chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, kinh phí; lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.
2.4. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xác định khoảng cách vị trí địa lý từ nơi dân cư xa nhất đến trung tâm thôn, Tổ dân phố mới; diện tích tự nhiên của thôn mới, tổ dân phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta; vị trí địa lý, ranh giới của thôn mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý).
2.5. Đài truyền thanh huyện: Tập trung, tăng thời lượng phát thanh về chủ trương, quy định, ý nghĩa, mục đích về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên hệ thống phát thanh của huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng tin, bài; 11 đưa tin, thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến tầng lớp nhân dân về các nội dung trên.
2.6. Các phòng, ban, ngành cấp huyện Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung công việc liên quan khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố.
3. Chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới: Thực hiện theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.
4. Xây dựng và bố trí cơ sở vật chất sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố: Thôn và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Do đó, trường hợp các thôn, tổ dân phố trước khi sáp nhập đã có nhà văn hóa - khu thể thao mà vẫn đáp ứng được sinh hoạt của cộng đồng dân cư thì tiếp tục sử dụng; trường hợp chưa có hoặc sau khi sáp nhập không thể sử dụng được nữa cần cải tạo hoặc xây dựng mới thì trong đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, UBND xã, thị trấn phải dự kiến cụ thể vị trí, diện tích và nhu cầu kinh phí cần thiết để xây dựng mới hoặc cải tạo lại.
5. Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
5.1. Đề nghị Huyện Ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá quy mô số hộ của mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn; việc kiện toàn chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố.
5.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện chỉ đạo, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của tổ chức thành viên và các hội viên từ đó thực hiện có hiệu 12 quả các nội dung, công việc trong quá trình sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; hướng dẫn việc tổ chức, kiện toàn ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn và các tổ chức khác gắn với sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố.
5.3. Đề nghị đảng Ủy các xã, thị trấn ban hành nghị quyết về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá quy mô số hộ của mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch, đề án sáp nhập cho từng trường hợp cụ thể; lấy ý kiến cử tri; kiện toàn chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố; giải quyết, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bám sát Kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng trình tự, thủ tục và tiến độ thời gian, báo cáo kết quả kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo.
TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Thiệu Hóa năm 2017 Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,06%. Tỷ trọng ngành nông nghiệp 30,2% (giảm 2,6% cùng kỳ); công nghiệp - xây dựng 40,6% (tăng 1,4% CK), dịch vụ 29,2 % (tăng 1,2% CK). Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,1 triệu đồng (tăng 2,8 triệu đồng CK). Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có chuyển biến tích cực: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 21.607ha, tăng 0,6% cùng kỳ (CK); sản lượng lương thực đạt 117.580 tấn, tăng 2,2% mục tiêu năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.877 tỷ đồng, tăng 5,2% CK; giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 112 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng CK. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các mô hình liên kết sản xuất lúa có bao tiêu sản phẩm cho nông dân được mở rộng và đạt hiệu quả khá: sản xuất lúa hàng hóa 655 ha, trong đó mô hình sản xuất lúa 13 của Công ty đường Lam Sơn 330 ha; sản xuất các loại cây màu như: ngô ngọt, khoai tây, đậu tương 368,7 ha, 06 vùng rau an toàn tập trung tại các xã Thiệu Tân, Thiệu Hợp, Thiệu Phúc, thị trấn Vạn Hà; 01 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung trong nhà lưới tại thị trấn Vạn Hà. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, nhất là 11 xã đăng ký triển khai năm 2017 trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, có một số đơn vị cơ bản làm tốt như: Thiệu Hợp, Thiệu Giao, Thiệu Tâm, Thiệu Trung... Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ khá: giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 1.696 tỷ 115 triệu đồng, tăng 16,9% so với CK. Cơ bản ổn định số lao động tại 3 nhà máy may (Vạn Hà, Thiệu Đô, Quang Minh) là 3.200 lao động và hơn 100 lao động nhà máy gạch Hùng Mạnh. Thành lập mới 47 doanh nghiệp, đạt 100,4% KH; đưa tổng số toàn huyện có 215 doanh nghiệp. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.018 tỷ đồng, giảm 1,4% CK, trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.110 tỷ đồng, giảm 4% so với CK. Đã tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Mạng lưới dịch vụ thương mại được mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.807 tỷ đồng, tăng 13,3% CK. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 9,185 triệu USD, tăng 6,7% CK. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 5,673 nghìn tấn, tăng 9,2% CK, vận chuyển hành khách đạt 1,693 nghìn lượt khách, tăng 10,7% CK. Thu, chi ngân sách và tín dụng đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách đạt 186 tỷ 413 triệu đồng, tăng 160% dự toán huyện giao và 185,7% dự toán tỉnh giao; trong đó thu tiền sử dụng đất 130 tỷ đồng, tăng 180% dự toán huyện giao và tăng 232% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách 529 tỷ 414 triệu đồng, đạt 105% dự toán. Dư nợ các ngân hàng, các quỹ tín dụng đạt cao, tổng dư nợ đạt 1.191 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho nhân dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản có chuyển biến tích cực. Lắp đặt hệ thống camera giám sát kê khai thuế đối với hoạt động khai thác cát, đá tự nhiên, tăng cường giám sát hoạt 14 động khai thác kinh doanh cát, hạn chế được tình trạng các doanh nghiệp khai thác cát không đúng mỏ, chấn chỉnh các sai phạm tại Làng nghề Đúc Đồng Thiệu Trung. Đã thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 34 dự án với diện tích là 27,710 ha, trong đó đấu giá đất ở 15 dự án. Văn hóa - xã hội có chuyển biến và tiến bộ: Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì. Thi học sinh giỏi THCS xếp thứ 14/27 toàn tỉnh; thi THPT quốc gia đạt 95,14%, trong đó có 11 điểm 10, có 01 em đạt 30 điểm, hơn 700 em đậu đại học; hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được phát huy. Thực hiện điều chuyển cán bộ, giáo viên năm học 2017 - 2018 đúng quy định; có thêm 04 trường chuẩn Quốc gia, đưa tổng số lên 63/84 trường, đạt 75%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế được tăng cường. Bệnh viện Đa khoa huyện đã tích cực ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; chất lượng đội ngũ, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tại bệnh viện huyện được nâng lên; có thêm 2 xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, nâng số xã, thị trấn đạt chuẩn lên 26/28 đơn vị, đạt 92,8 %. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,58% tăng 0,07% CK; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên là: 9,8%, giảm 2,12% CK. Bảo hiểm Y tế đạt 81%, tăng 8% so với đầu năm. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu, chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa; tham gia thi đấu chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, giành 02 huy chương Bạc, 05 huy chương Đồng. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được nâng lên. Có 04 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 45 thôn, làng được công nhận đơn vị văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 3.300 lao động, tăng 10% KH, xuất khẩu lao động 418 người, tăng 39% KH; các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo được làm tốt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 6,19%, giảm 2,6%; cận nghèo là 11,35%. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định xã Thiệu Nguyên, Thiệu Viên, Thiệu Chính đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thiệu Viên, Thiệu Nguyên đã được tỉnh kiểm tra công nhận đạt NTM. Bình quân mỗi xã tăng 1 tiêu chí, nâng tổng số 15 tiêu chí bình quân 16,75 tiêu chí/xã. Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm làm tốt. Lực lượng vũ trang luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, xây dựng bổ sung hoàn chỉnh các phương án; tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017; triển khai tốt cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; hoàn thành tốt Kế hoạch tuyển giao quân năm 2017 và làm tốt nhiệm vụ khám tuyển quân năm 2018. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo, tăng cường quản lý tàu thuyền khai thác cát của các doanh nghiệp, đánh số tàu, thuyền khai thác cát, quản lý xe quá khổ, quá tải.
Hoạt động tiếp xúc cử tri Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, các vị đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các tổ bầu cử.
Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; báo cáo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước; dự kiến nội dung chương trình kỳ thứ 5, HĐND huyện Khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Sáng ngày 08/12/2017, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy và các đại biểu HĐND huyện thuộc tổ số 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri của xã Thiệu Phú, Thiệu Nguyên và thị trấn Vạn Hà. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri phản ánh tới các đại biểu HĐND huyện những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở như: tình trạng khai thác cát trái phép, khai thác cát quá trữ lượng vẫn diễn ra làm sạt lở đất sản xuất của nhân dân. Tình trạng xe quá tải chưa được xử lý nghiêm làm hư hỏng các tuyến đường, gây mất an toàn giao thông. Tinh thần, thái độ phục vụ của các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa tuy đã có chuyển biến nhưng 16 vẫn chưa làm hài lòng người dân. Tình trạng thanh niên có biểu hiện trốn tránh nghĩa vụ quân sự cần được xử lý nghiêm. Các cử tri thị trấn Vạn Hà đề nghị: cần đầu tư, nâng cấp chợ Vạn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ, mở rộng đường trong khu dân cư, bố trí quỹ đất xây dựng lại các nhà văn hóa xứng tầm là đô thị loại V. Một số cử tri đề nghị huyện cần có chủ trương cho xã Thiệu Phú cấp đất giãn dân; hỗ trợ kịp thời diện tích trồng ngô ngọt của nông dân bị thiệt hại do mưa lũ.... Thay mặt tổ Đại biểu số 7 HĐND huyện, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV - Bí thư Huyện ủy đã có ý kiến giải trình và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 5 sắp tới.
- Chiều ngày 08/12/2017, tại xã Thiệu Lý đồng chí Trịnh Văn Súy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – CT HĐND huyện và đoàn đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với củ tri của 4 xã: Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Viên và Thiệu Lý. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đông đảo cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện trong năm 2017. Cử tri đã phản ánh đến các đại biểu HĐND huyện một số vấn đề như: Tình trạng khai thác cát trên sông ảnh hưởng đến sản xuất, an toàn các tuyến đê, hư hỏng đường giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Cần có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép, xe quá khổ quá tải trên địa bàn; quan tâm đầu tư nâng cấp để sửa chữa tuyến đường Thiệu Lý đi Thiệu Viên, Thiệu Tâm, tu sửa kè kênh N9, B8b. Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri của 4 xã đề nghị một số vấn đề về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đó là: đề nghị các ngành cần tăng cường quản lý các loại giống, cần khảo nghiệm trước khi đưa vào nhân rộng, quan tâm liên kết với doanh nghiệp để ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã Thiệu Lý đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trịnh Trịnh Văn Súy- PBT Thường trực Huyện ủy – CT HĐND huyện thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện đã làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của cử tri, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp trình HĐND huyện tại kỳ họp tới. 17
- Sáng ngày 7/12/2017, tổ đại biểu số 5 gồm do đồng chí Lê Xuân Đào – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri của 3 xã Thiệu Tiến, Thiệu Vũ và Thiệu Ngọc. Tại buổi tiếp xúc cử tri của 3 xã hoàn toàn thống nhất và nêu lên một số kiến nghị như: Hiện nay nạn khai thác cát trái phép vẫn còn phổ biến, đề nghị huyện cần có biện pháp khắc phục triệt để; đối với việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi huyện không nên thu chứng minh thư, hộ khẩu để kiểm chứng vì làm như vậy sẽ gây phiền hà cho người dân; không nên thu tiền của người cao tuổi để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đề nghị huyện quan tâm tu bổ tuyến đường từ thị trấn Vạn Hà đi Thiệu Ngọc đã bị xuống cấp; tuyến kênh mương WB7 đoạn qua thôn Quan Trung xã Thiệu Tiến xây dựng chưa hợp lý, không đáp ứng đủ nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp.
- Chiều ngày 5/12/2017, tại hội trường xã Thiệu Giang, đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UV BTV Huyện ủy - PCT HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện thuộc tổ số 8 đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Thiệu Long, Thiệu Giang và Thiệu Quang. Trong không khí dân chủ, cư tri phản ánh một số vấn đề như: việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân 3 xã; tiến độ xây dựng tuyến đường 515C Thiệu Phú đi Thiệu Quang quá chậm, gây ra tình trạng mất an toàn giao thông. Dự án WB 7 thi công qua địa bàn các xã có nhiều điểm không phù hợp, cống quá nhỏ, nhiều điểm không có lối dẫn nước xuống các xứ đồng. Các cử tri cũng kiến nghị như cần quan tâm, hỗ trợ cho các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, tăng phụ cấp cho lãnh đạo các chi hội của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp thôn, chế độ chính sách đối với người cao tuổi; cần có chế tài xử phạt nghiêm hơn nữa để xứ lý những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự; ngành công an cần cải cách hành chính, giảm thời gian cấp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân. Việc công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên giao cho địa phương thực hiện để giảm phiền hà cho người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm xây dựng cầu qua sông Cầu Chày nối các thôn Tiên Long và Tiên Nông của xã Thiệu Long với trung tâm xã để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2017
Sáng 21/12/2017, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Năm 2017 các lực lượng vũ trang trong huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-AN được quan tâm. Trong năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN đã tham mưu chỉ đạo các cấp các ngành làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục QP-AN. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố thế trận QP toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tiếp tục được tổ chức hiệu quả. Đã bàn giao 205 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết... Công an huyện đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm. Trong năm đã điều tra làm rõ 74/92 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố điều tra 32 vụ với 60 bị can. Xử phạt hành chính 260 triệu đồng. Tăng cường lực lượng ngăn chặn xe quá khổ, quá tải trên địa bàn. Báo cáo thực hiện xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017 đã khẳng định sự cố gắng của cấp Ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh; thực hiện chính sách xã hội. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều đổi mới. Qua việc thực hiện quy chế dân chủ, các vấn đề liên quan đến lợi ích, đời sống nhân dân được đưa ra bàn bạc, thống nhất, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được trên lĩnh vực QP-AN mà lực lượng vũ trang huyện đã đạt được dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, các lực lượng vũ trang và các ngành, các cấp cần làm tốt công tác phối hợp nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH, huy động sức mạnh toàn 19 dân và cả hệ thống chính trị, trong việc bảo đảm QPAN; chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tình huống liên quan đến ANQP, TTATXH. Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hơn nữa công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng trong các lực lượng, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN và xây dựng cơ sở năm 2017.
Tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng Bộ huyện 2017
Sáng ngày 25/12/2017, BCH Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị; các đồng chí Hoàng Văn Toản, TUVBí thư Huyện ủy, Trịnh Văn Suý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra. Có 18/22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 13,06%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Sản xuất nông nghiệp ước đạt giá trị 1.877 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết về vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.018 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.110 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản có chuyển biến tích cực. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi. Công 20 tác giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo. Đã hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2017 theo chỉ tiêu tỉnh giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được tăng cường. Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện tập trung đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn, phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 13,5% trở lên, tổng sản lượng lương thực đạt 115 nghìn tấn trở lên, giá trị sản phẩm trên mỗi ha canh tác đạt 115 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng. Giải quyết việc làm cho 3000 lao động. Phấn đấu 45-50% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UV BTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện trong năm 2017; đồng thời đồng chí yêu cầu trong năm 2018, BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, có giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại huyện. Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen của BTV Huyện ủy cho 10 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Trao quyết định công nhận 33 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM năm 2017.
Đảng bộ thị trấn Vạn Hà kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và phát triển
Sáng ngày 15/12/2017, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vạn Hà đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ (15/12/1947 - 15/12/2017). Các đồng chí: Hoàng Văn Toản – TUV - Bí thư Huyện ủy; Trịnh Văn Súy - PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Tám- UVBTV Huyện ủy - Phó CT phụ trách UBND huyện đã tới dự. 21 Tại buổi Lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân 70 năm qua. Từ 1 chi bộ với 4 đảng viên năm 1947, đến nay, Đảng bộ đã có 520 đảng viên. Tuy Thị trấn có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính và tên gọi khác nhau để phù hợp với từng thời kỳ lịch sử; song, ở thời kỳ nào nhân dân Vạn Hà cũng luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, thị trấn Vạn Hà có hàng ngàn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ đánh giặc và phục vụ chiến trường, 154 thanh niên đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc; 9 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, 3 cán bộ lão thành cách mạng, 2 cán bộ tiền khởi nghĩa và hàng ngàn huân chương, huy chương các loại. Đảng bộ và nhân dân Thị trấn được tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn luôn đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng; tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 16,3%; cơ cấu chuyển dịch mạnh mẽ: dịch vụ thương mại 58%, công nghiệp xây dựng 29,5%, nông nghiệp 12,5%, bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt 33,5 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục dẫn đầu toàn huyện. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh; an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiều năm liền, Đảng bộ Thị trấn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Với những thành tích to lớn trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vạn Hà đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cá nhân Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lam Sơn được Nhà nước phong tặng Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Thị trấn đã đạt được trong 70 năm qua. Để phát huy tốt thế mạnh là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Vạn Hà cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với lĩnh vực dịch vụ thương mại. Khai thác hiệu quả 22 mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, chỉnh trang đô thị, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng, xứng đáng với vị trí là trung tâm kinh tế -chính trị của huyện.
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 28 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Sáng ngày 19/12/2017, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn huyện. Về dự có các đồng chí: Lê Văn Lực - Thượng tá - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Nguyễn Thị Thường - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội CCB, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Thường vụ đoàn các xã, thị trấn; bí thư chi đoàn trực thuộc, đoàn viên thanh niên Trường THPT Thiệu Hoá, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và 112 thanh niên trên địa bàn huyện chuẩn bị nhập ngũ đợt I năm 2018. Tại buổi nói chuyện, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã được nghe bác Nguyễn Dụng Thả và bác Lê Văn Nhự, những người đã trực tiếp tham gia các cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước chia sẻ kỷ niệm trong những lần hành quân và chiến đấu với địch. Thông qua buổi gặp gỡ nói chuyện nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn viên, thanh niên về truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá và Lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá để góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu quê hương đất nước, tích cực sáng tạo, giữ vững niềm tin, ý chí tự lực tự cường trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ. Đồng thời tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và truyền thống của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong quá trình chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ cách mạng.
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm BDCT huyện năm 2017
Trong năm 2017, TTBDCT huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, các đoàn thể và đơn vị đóng trên địa bàn huyện mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, như: Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu cho Thường trực Huyện ủy phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính không tập trung cho 80 học viên. Phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 4 đợt kiểm tra nhận thức cho 142 quần chúng ưu tú kết nạp Đảng năm 2017; mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 143 quần chúng ưu tú; mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 213 đảng viên mới. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận mở 1 lớp nghiệp vụ báo các viên và nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở cho 115 đ/c và 1 lớp tập huấn công tác dân vận cho 220 cán bộ xã, thị trấn. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện mở 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 665 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 cho 680 đồng chí; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 194 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn. Phối hợp với Huyện đoàn mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn cho cán bộ đoàn cơ sở; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết của đảng cho các chi bộ trực thuộc Huyện ủy có dưới 15 đảng viên… Thông qua các lớp đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hội viên và đoàn viên được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận – hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyện kể về Bác:
Tấm lòng của Bác với chiến sỹ Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường dành cho anh em sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất. Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác đem tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ. Bác thường nói: “Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!”. “Chiến sĩ còn rách rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi!”. Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã kém, thần kinh tuổi già cũng suy nhược, dễ bị toát mồ hôi, ướt đầm, có ngày phải thay mấy lần quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy điều hoà nhiệt độ. Bác bảo: Mùi nó hôi lắm, Bác không chịu được! (Bác không dùng nên nói vậy thôi, chứ máy đã có nút xã thơm). Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ: – Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba Đình thì sao chịu được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, về cho Bác biết. Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một tổ súng 14 ly 5. Ụ cát sơ sài, nêu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm. Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ hỏi: – Các đồng chí có nước ngọt uống không? – Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt! Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng chí Văn Tiến Dũng: – Sao các chú không lo đủ nước uống cho các chiến sĩ trực phòng không? Nghe nói ụ súng trên nóc hội trường rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để đảm bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu! Sau đó Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm của Bác còn bao nhiêu. 25 Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao nhất nước, nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông gà, đều ghi vào lương cả. Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, có năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết kiệm của Bác. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết kiệm. Đến dịp Tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung quanh Bác mua lợn để đón xuân. Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo: – Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc đó là một món tiền rất lớn, tương đương với khoảng 60 luợng vàng). Bác bảo: Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ Tổng tham mưu và nói: “Đó là quà của Bác tặng để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không phải chỉ cho những chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả các chiến sĩ đang trực chiến trên mâm pháo ở khắp miền Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa phương nào có bộ đội phòng không trực chiến góp sức vào cùng lo!” Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không quân báo cáo lại cho Văn phòng Phủ Chủ tịch biết: Số tiền của Bác mua nước uống cho bộ đội phòng không, không quân được một tuần.
Gương hội viên Trần Văn Thành - Hội Cựu Chiến binh xã Thiệu Tâm làm kinh tế giỏi
Người xây nền móng cho phong trào nuôi cá bột ở xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là Hội viên Hội Cựu chiến binh Trần Văn Thành, sinh năm 1961 ở Thôn Đồng Thanh, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa – Một trong những gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là . Ngày 17/02/1979, Trung Quốc ngang nhiên xâm lược 6 tỉnh Biên giới phía Bắc nước ta, trước nguy cơ đất nước bị xâm lược, thực hiện lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, ngày 10/03/1979, hội viên Trần Văn Thành lên đường nhập ngũ, sau những năm chiến đấu 26 ác liệt trên tuyến đầu của Tổ quốc, hội viên Trần Văn Thành đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Năm 1984 Anh được xuất ngũ trở về địa phương, xây dựng gia đình trong điều kiện kinh tế khó khăn, lại không nghề nghiệp, nhưng với bản chất của người lính được rèn luyện, thử thách trong quân đội, được học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xây dựng và đúc kết cho hội viên Trần Văn Thành một đức tính “Thắng không kiêu bại không nản...” dám nghĩ, dám làm, đó là một bản chất truyền thống vô cùng tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Với đức tính cần cù sáng tạo, lại được bạn bè, gia đình động viên, chỉ hướng làm ăn, hội viên Trần Văn Thành nhất định không chịu đói nghèo; Anh để lại vợ, con, gia đình ở quê hương, đi ra các tỉnh phía bắc tìm việc làm sinh sống và kiếm tiền gửi về giúp gia đình. Sau gần 10 năm tìm kế sinh nhai hội viên Thành học được nhiều nghề, nhưng trong đó có nghề nuôi cá bột là anh tâm đắc nhất. Năm 1997, hội viên Trần Văn Thành, quyết định quay trở về địa phương để đầu tư phát triển kinh tế. Sau khi khảo sát địa hình thấy vùng quê, có con sông Kênh Bắc chảy qua, lại có nhiều ao, hồ; nếu đưa vào quy hoạch nuôi cá bột, cá giống, cá thịt đều rất thuận lợi. Bước đầu do kinh tế còn hạn hẹp lại chưa có kinh nghiệm nhiều nên Hội viên Thành chỉ quy hoạch 700m2 mặt nước ao của gia đình để nuôi cá giống, cung cấp cho các gia đình nuôi cá trong và ngoài xã. Những năm đầu gặp không ít khó khăn, lúc nuôi được, lúc cá bị chết…. vì chưa nắm vững kỹ thuật, nhưng Anh không hề chán nản; vừa làm, vừa học dần dần cũng thành công. Về phân phối sản phẩm làm ra, lúc đầu rất ít người đến mua cá của Anh về nuôi, Anh phải vừa làm vừa tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kinh nghiệm cho hội viên và nhân dân về các mô hình nuôi cá giống, cá thịt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, cũng rất may mắn là người dân quê anh cũng rất nhiều người hứng thú với mô hình này, nên số lượng người đến liên hệ mua cá của gia đình Anh ngày một nhiều, đem lại thu nhập cho gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Thấy việc làm ăn thuận lợi anh đề nghị với Hội Cựu Chiến Binh, UBND xã Thiệu Tâm giúp đỡ và được vay vốn ưu đãi, được thầu trên 2.000 m2 ao, hồ thuộc quỹ đất công ích của xã, để mở rộng thành các khu nuôi cá bố mẹ, cá thịt; các bể cá sinh sản được xây dựng khép kín. Hằng năm gia đình anh làm ra hàng vạn, hàng triệu trứng cá bột 27 xuất đi trong và ngoài tỉnh, sang nước bạn Lào. Khi có chút vốn gia đình anh tiếp tục mở thêm dịch vụ kinh doanh đồ mộc dân dụng, hàng điện tử, hàng tạp hóa …. Nhờ chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh phát triển, nên hàng năm (trừ chi phí) gia đình Anh thu nhập từ 150 đến trên 200 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 đến 10 lao động, chủ yếu là con em hội viên, nhân dân trong xã với mức thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng. Không những tích cực trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Anh còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, đặc biệt là trong thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, bản thân Anh đã tích cực hưởng ứng và chủ động đề nghị với Hội CCB xã, huyện vận động và hướng dẫn kinh nghiệm cho hội viên tham gia mô hình nuôi cá giống, cá thịt, đến nay số gia đình hội viên nuôi cá giống ở xã Thiệu Tâm đã lên tới trên chục hộ, hằng năm cung cấp giống cho hằng trăm, hằng nghìn gia đình trong và ngoài huyện. Từ năm 2011 đến nay, trong chăn nuôi gia đình Anh đã hướng dẫn miễn phí và hỗ trợ cho hội viên hội CCB, nhân dân nghèo trong huyện hàng chục vạn cá giống trị giá hàng chục triệu đồng, nhờ có mô hình nuôi cá mà nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo trở nên khá giả; trong kinh doanh gia đình Anh còn giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn có nhu cầu mua chăn, ga, gối, đệm mùa đông với mức giá hợp lý. Ngoài ra gia đình anh luôn tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, của Hội CCB, như: phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, phong trào bảo vệ ANTQ, phong trào ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi; các phong trào ủng hộ CCB chống Pháp, CCB có hoàn cảnh khó khăn, CCB tỉnh Hủa Phăn – Lào, CCB nghèo huyện Quan Hóa. Từ các thành tích nêu trên anh được nhiều các cơ quan, đơn vị ở xã, huyện, tỉnh tặng giấy khen, bằng khen về gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, về hoạt động phong trào; đặc biệt năm 2015 anh vinh dự được Huyện ủy Thiệu Hóa lựa chọn là đại biểu tiêu biểu của huyện đi dự Hội nghị tổng kết phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại tỉnh Thanh Hóa, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ thị trấn Vạn Hà 70 năm một chặn đường phát triển
Cách đây 70 năm, vào ngày 15/12/1947, Đảng bộ thị trấn Vạn Hà được thành lập. Suốt chặng đường 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Thị trấn luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua gian khó, lập nên nhiều trang sử vẻ vang và những chiến công chói lọi trong hai cuộc trường chinh giữ nước. Trong giai đoạn mới, thị trấn Vạn Hà đang vươn mình mạnh mẽ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo dòng chảy lịch sử, những người con của quê hương Vạn Hà mãi tự hào về truyền thống văn hóa, cách mạng với danh nhân nổi tiếng - Tể tướng Nguyễn Quán Nho. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hàng ngàn người con ưu tú của thị trấn Vạn Hà lên đường làm nhiệm vụ đánh giặc và phục vụ chiến trường, 3.538 lượt người tham gia dân công vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm và súng đạn ra chiến trường. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thị trấn Vạn Hà có 154 thanh niên đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hàng trăm thanh niên đã hy sinh một phần xương máu của mình. Với những đóng góp xứng đáng trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và những thành tích to lớn trong công cuộc đổi mới, Vạn Hà đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân, Huân chương Lao động hạng Ba. 70 năm Đảng bộ thị trấn Vạn Hà trải qua 30 kỳ đại hội đảng, mỗi một nhiệm kỳ là một dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ. Với các chỉ tiêu, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết chuyên đề tạo điểm nhấn và bứt phá trong phát triển KT-XH. Là trung tâm huyện lỵ, có quốc lộ 45 chạy qua, Thị trấn có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội. Trong nông nghiệp, Thị trấn luôn là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện dồn điền, đổi thửa, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, như ký kết với Công ty Cổ phần Lam Sơn xây dựng được vùng lúa công nghệ cao; xây dựng 3 mô hình rau an toàn cho thu nhập 450 đến 500 triệu đồng/ha, chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại tập trung… Xác định dịch vụ thương mại là thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn Vạn Hà đã huy động tối đa các nguồn lực cho đầu 29 tư phát triển dịch vụ thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay. Cùng với đó, thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư và phát triển mở rộng các phương thức sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề. Hiện tại trên địa bàn Thị trấn có trên 1.000 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, 26 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ; trên 40 xe vận tải hàng hoá; hơn 230 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí... Nhà máy may Vạn Hà giải quyết việc làm cho trên 800 người. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn đã và đang nỗ lực thực hiện hoàn thành các tiêu chuẩn, đề nghị công nhận là đô thị loại V. Trong đó, tập trung vào việc điều chỉnh mở rộng địa giới trung tâm với gần 1.200 ha bao gồm toàn bộ thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Đô và thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú; thực hiện quy hoạch các khu dân cư mới, trung tâm thương mại, đầu tư nâng cấp khu vực nội thị, xây dựng các công trình dịch vụ công, chỉnh trang, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Những năm qua, Thị trấn đã huy động các nguồn vốn với 210 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình như khu công sở, nâng cấp, làm mới các trục đường khu dân cư, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương...Nhân dân đầu tư 151 tỷ đồng xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt. Vạn Hà ngày nay đã trở thành một đơn vị có tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới. Giá trị sản xuất năm 2017 đạt 16,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn 5,2%. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Nhìn lại những chặng đường lịch sử, hình thành và phát triển của Đảng bộ thị trấn Vạn Hà từ khi thành lập đến nay, cán bộ và nhân dân Thị trấn tự hào về các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng của vùng đất cổ với những danh nhân nổi tiếng và những thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vạn Hà tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, của quê hương trong 70 năm qua. Mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp 30 tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng bộ – chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Xây dựng thị trấn Vạn Hà vững mạnh và phát triển toàn diện, xứng tầm là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện.
Thanh Mai
Xã Thiệu Viên đạt chuẩn Nông thôn mớ năm 2017

Thiệu viên là một xã thuần nông, nằm ở phía Tây Nam huyện Thiệu Hóa, cách Thành phố Thanh Hóa 18 km. Tổng diện tích tự nhiên là: 490,5ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp 318,66ha, địa bàn xã có 11 thôn, 1.397 hộ với 5.077 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 281 đồng chí; trong đó số đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên là 115 đồng chí; có 15 chi bộ, trong đó 11 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân. Tập thể Đảng ủy xã Thiệu Viên nhận thức và xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Viên đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 10 – NQ/ĐU, ngày 3/3/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017”. Từ năm 2011 đến nay thực hiện chương trình xây dựng NTM, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, đã tích cực chung sức hoàn thành các tiêu chí NTM. Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên đã tập trung mọi nguồn lực cho việc xây dựng NTM, huy động nguồn lực của nhân dân, của xã và nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp. Đã đầu tư xây dựng 2 sân vận động; xây dựng mới hơn 30 km mương thoát nước sinh hoạt trong các khu dân cư đảm bảo quy định; xây dựng một bãi rác thải sinh hoạt; tu sửa công sở làm việc của xã, trường học, trạm y tế; xây dựng 11 nhà văn hóa thôn, 21,5km đường liên thôn, đường nội đồng; xây mới 17,2 km mương phục vụ cho sản xuất, 4 trạm điện tổng công 31 suất 880 KVA. Phong trào xây dựng, chỉnh trang nhà ở được chú trọng, đã xây dựng mới và tu sửa nâng cấp 343 nhà ở. Tính đến nay tổng nguồn kinh phí cho xây dựng NTM là: 179.794 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 2.286 triệu đồng, ngân sách tỉnh 5.520 triệu đồng, ngân sách huyện 8.473 triệu đồng, ngân sách xã 16.156 triệu đồng, vốn lồng ghép 646 triệu đồng, vốn vay tín dụng 1.450 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 10.535 triệu đồng, nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 10.072 triệu đồng, nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở 124.656 triệu đồng. Về cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. Thu nhập đầu người năm 2011 là 13,2 triệu đồng, năm 2017 là 29,5 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 17,8%, năm 2017 giảm còn 3,43%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, chất lượng các cấp học được nâng lên rõ rệt, cả 3 trường đều giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 1. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, được công nhận xã chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,9%. Sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngày càng tốt hơn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 5 tuổi đến nay là 16,36%. 11/11 thôn làng và các trường học đều giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa. Nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ngày càng được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thân thiện và gắn kết bền chặt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng sôi nổi, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Cơ sở hạ tầng nông thôn đã được chú trọng đầu tư. Các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường, hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Ngày 05/12/2017, Ban Chỉ Đạo xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa đã thẩm định; công nhận xã Thiệu Viên đạt 19/19 tiêu chí NTM. Qua trao đổi, đồng chí Phạm Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, cho biết 32 những kinh nghiệm về lãnh đạo xây dựng NTM, như sau: Một là, xây dựng NTM phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Hai là, công tác tuyên truyền vận động phải được thực hiện sâu rộng, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân, để mọi người thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mực tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với tinh thần toàn dân chung sức xây dựng NTM và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Ba là, tập trung đầu tư cho việc làm quy hoạch, đề án và lựa chọn các tiêu chí để thực hiện trong từng thời điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bốn là, xác định rõ NTM là một chương trình mục tiêu lâu dài, bền vững với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Nhân dân là chủ thể thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn để xây dựng thành công NTM ở địa phương. Năm là, thực hiện đồng bộ và đúng quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Khơi dậy được sức mạnh và sự đồng thuận của toàn dân trong việc tham gia nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi. Đồng thời phải động viên, khích lệ sự đóng góp của con em xa quê, hướng về quê hương xây dựng NTM và kịp thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên trong xây dựng NTM.
Lê Quang Thông
LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thiệu hóa 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng kiên cường của quần chúng nhân dân, trên cơ sở các trung đội tự vệ chiến đấu được hình thành và trực tiếp tham gia giành chính quyền ngày 19/8/1945, dưới sự 33 lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ huyện, lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá không ngừng được củng cố, bổ sung, phát triển làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả Cách mạng mà quân và dân Thiệu Hoá đã giành được. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 01 năm 1947) về việc “cấp tốc xúc tiến tổ chức lực lượng vũ trang và lãnh đạo dân quân” và chủ trương của Ủy ban kháng chiến tỉnh Thanh Hoá, ngày 10/3/1947 Huyện đội bộ dân quân Thiệu Hoá được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của quá trình tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1954, lực lượng vũ trang huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cùng nhân dân địa phương kêu gọi, huy động 1.900 thanh niên nhập ngũ tham gia chiến đấu ở các chiến trường, 2.800 lượt người đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, hơn 2.000 phương tiện các loại phục vụ các chiến dịch Hà Nam Ninh, Thượng Lào, Tây Bắc, Điện Biên Phủ,…, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, trực tiếp là Đảng bộ huyện Thiệu Hoá, lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng phát triển và trưởng thành về mọi mặt, cùng với nhân dân vừa làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, vừa sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến với khẩu hiệu “chắc tay súng, vững tay cày”, “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”; 100% cơ sở trong huyện đều có trung đội dân quân trực chiến, cơ động sẵn sàng chiến đấu. Điển hình là dân quân xã Thiệu Trung đã bắn rơi 1 máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, dân quân xã Thiệu Dương đóng góp hàng ngàn ngày công xây dựng trận địa, tiếp tế đạn phục vụ các đơn vị cao xạ chiến đấu bảo vệ Hàm Rồng,... 34 Trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975, Thiệu Hoá có 18.176 người con lên đường vào chiến trường đánh Mỹ, 7.500 lượt thanh niên xung phong, 5.160 dân công hoả tuyến và hàng vạn ngày công, hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho tiền tuyến. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn Chiến lược “Diễn biến hoàn bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xây dựng địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường “thế trận lòng dân”; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã dũng cảm, xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Ghi nhận những đóng góp của quân và dân huyện Thiệu Hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thiệu Hoá đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý; trong đó, có 15 tập thể, 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 264 mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý khác; lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước, nhiều năm liền được Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh 35 Quân khu 4 tặng bằng khen và danh hiệu đơn vị quyết thắng. Ngày 11/6/1999, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống cách mạng của quê hương Thiệu Hoá anh hùng, truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 – 2017), lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá nguyện đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Thiệu Hoá ngày càng giàu đẹp.

Ngô Ngọc Vũ - Người chiến sỹ kiên trung

Ở giai đoạn nào Thiệu Hóa cũng có rất nhiều chiến sỹ cách mạng, anh hùng dân tộc được sử sách lưu danh. Trong những chiến sỹ ấy có một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đã hy sinh trong phong trào chống Nhật, đó là đồng chí Ngô Ngọc Vũ. Ngô Ngọc Vũ, quê làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, là con của đồng chí Ngô Ngọc Toản - đảng viên năm 1930, một cán bộ cốt cán của huyện Thiệu Hóa thời kỳ 1930 - 1945. Được cha và các cán bộ lãnh đạo giác ngộ sớm, đồng chí Ngô Ngọc Vũ đã từng tham gia đi chiến khu Ngọc Trạo và được tham gia vào Phủ ủy Thiệu Hóa đầu năm 1945, rồi trở thành một cán bộ chỉ huy quân sự của huyện Thiệu Hóa. Trong thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa, đồng chí đã từng có nhiều đóng góp cho việc xây dựng tổ chức Việt Minh và lực lượng tự vệ cứu quốc ở các làng, tổng trong phủ huyện. Ngày 15/7/1945, trong cuộc chiến đấu chống Nhật về khủng bố, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Ngô Ngọc Vũ, lực lượng tự vệ của làng Yên Lộ và của phủ Thiệu Hóa đã bố trí phục kích chặn đứng cuộc tiến quân của địch một cách rất quyết liệt. Trong cuộc chiến đấu này, đồng chí Ngô Ngọc Vũ đã anh dũng hy sinh. 36 Để đẩy mạnh, phát huy phong trào chống Nhật cứu nước, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã biểu dương tinh thần hy sinh anh dũng của đồng chí Ngô Ngọc Vũ và phát động phong trào học tập tấm gương chiến đấu chống Nhật của chiến sỹ cách mạng kiên cường Ngô Ngọc Vũ trên toàn tỉnh. Tối ngày 17/7/1945, tại cánh đồng làng Cẩm Vân, Tỉnh ủy Thanh Hóa và Phủ ủy Thiệu Hóa đã tổ chức lễ truy điệu đồng chí Ngô Ngọc Vũ với rất nhiều quần chúng tham dự. Từ lễ truy điệu đã phát triển thành cuộc mít tinh hô hào quần chúng, nhân dân đoàn kết đứng lên chống Nhật. Sau đó một ngày, 200 tự vệ ở các tổng Xuân Lai, Xuân Phong mang theo vũ khí tập trung tại bãi Hồ Cổ (làng Cựu Thôn) tổ chức lễ truy điệu đồng chí Ngô Ngọc Vũ để tuyên truyền chủ trương chống Nhật và chấn áp bọn phản động tay sai, đầu sỏ ở các địa phương. Có thể nói, sự hy sinh anh dũng của đồng chí Ngô Ngọc Vũ đã mở đầu cao trào chống Nhật cứu nước ở trong huyện và trong tỉnh. Sự hy sinh đó đã làm cho cái tên của người chiến sỹ cách mạng anh hùng sống mãi với quê hương, đất nước.
Ngọc Tùng (st)

Sông quê
Ơi ! Con sông Chu hiền hòa trong mát
Mượt mà bãi cát, nương dâu
Vươn qua ôm lấy nhịp cầu
Bóng cô thiếu nữ nghiêng đầu đợi ai?
Trải bao năm rộng, tháng dài
Phù sa chở nặng cho ai tốt màu?
Có từ đâu, chảy từ đâu?
Con sông quê đã nhuốm màu thời gian
Tuổi thơ đúc tượng cát vàng
Lớn khôn cũng tự xóm làng quê ta
Mãi mê công việc nơi xa
Trở về quê mẹ, hiền hòa sông quê.
Nguyễn Thị Thúy (st)

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 12.2017

Đăng lúc: 08/02/2018 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO
Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ngày 22/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 53 – KH/HU Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn văn Kế hoạch như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Đánh giá đầy đủ, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 22 –KH/HU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
2. Thông qua việc sơ kết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đồng thời phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.
3. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến năm 2017 và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018; đồng thời kiến nghị, đề xuất với Trung ương và Tỉnh ủy những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại địa phương, đơn vị.
4. Việc tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị phải đảm bảo nghiêm túc, đúng thời 2 gian quy định và sát hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.
II. Nội dung, thời gian, thành phần, hình thức.
1. Nội dung (thực hiện theo Hướng dẫn số 02–HD/HU, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng dẫn Sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).
2. Thời gian, thành phần, hình thức
2.1. Cấp huyện.
2.1.1. Thời gian: ½ ngày. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương cá nhân đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2018. Hoàn thành trước ngày 31/01/2018
2.1.2. Thành phần mời dự Hội nghị - Cấp Tỉnh: Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh. - Cấp huyện và cơ sở mời: + Các đồng chí Huyện ủy viên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, huyện; trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc Huyện ủy, HĐND huyện; Chủ tịch MTTQ, trưởng đoàn thể, hội, câu lạc bộ cấp huyện; trưởng phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện; + Đài Truyền thanh, Ban Biên tập Bản tin nội bộ huyện dự và đưa tin; + Các đồng chí bí thư, phó bí đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã, thị trấn; bí thư đảng bộ, chi bộ, thủ trưởng cơ quan cấp huyện; + 20 chiến sĩ trẻ tiêu biểu (Quân đội 10 chiến sĩ, Công an 10 chiến sĩ), 20 thanh niên tiêu biểu; + Tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
2.1.3. Hình thức tiến hành. - Nghi lễ chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc; - Phát biểu khai mạc; - Báo cáo kết quả sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; - Tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu; - Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có); - Tuyên dương, trao thưởng; - Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; - Hưởng ứng thi đua, ký kết giao ước thi đua; - Bế mạc.
2.2. Các tổ chức có sở đảng, cơ quan, đơn vị.
2.2.1. Thời gian: ½ ngày; hoàn thành trước 15/01/2018
2.2.2. Nội dung, hình thức tổ chức tương tự ở cấp huyện. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức thêm các hoạt động như thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và gia đình chính sách; thăm mô hình phát triển kinh tế; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT...
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. - Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng huyện hướng dẫn cơ sở xét chọn cá nhân đạt danh hiệu công dân gương mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2017. Tổ chức thẩm định trước khi trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến để Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. - Chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền của huyện và các TCCSĐ trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Mừng Đảng, 4 Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với thi đua thực hiện thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
2. Ban Tổ chức Huyện ủy – Thường trực HĐTĐKT Huyện ủy: Tham mưu Diễn văn phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
3. Văn phòng Huyện ủy: Tham mưu mời các thành phần đại biểu tham dự Hội nghị; in ấn tài liệu, gửi giấy mời, đón tiếp đại biểu về dự Hội nghị; đưa, đón tập thể, cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị cấp tỉnh.
4. UBND huyện: - Chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn, số lượng xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu từ cơ sở; thẩm định, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu đề xuất biểu dương, khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh. - Chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chuẩn bị điều kiện bảo đảm kinh phí khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT, TDTT huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về hội trường, trang trí khánh tiết trong, ngoài hội trường để tổ chức hội nghị cấp huyện. - Chỉ đạo Phòng VHTT, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp âm truyền thanh trực tiếp.
5. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành: - Chuẩn bị các điều kiện để phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. - Tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. - Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, các cơ sở đảng thẩm định, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu đề xuất biểu dương, khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.
6. Các tổ chức cơ sở đảng: Tổ chức hội nghị cấp cơ sở đảm bảo nội dung, hình thức; thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc phát động thi đua thực hiện mục tiêu năm 2018, lựa chọn tổ chức biểu dương, khen thưởng công dân kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2017 ở đơn vị mình; bình xét các tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh đúng tiêu chuẩn, bảo đảm thời gian theo quy định.
7. Các ban xây dựng Đảng, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, đúng nội dung, mục đích yêu cầu và thời gian Kế hoạch này. Nguồn BTG Huyện ủy.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, thành lập thôn (Tổ dân phố) thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngày 07/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 750/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, thành lập thôn (Tổ dân phố) thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.
Toàn văn Kế hoạch như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích: Sáp nhập thôn, tổ dân phố để làm giảm số lượng thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã; góp phần giảm chi ngân sách; phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu: - Sáp nhập thôn, tổ dân phố phải phù hợp với thực trạng, đặc điểm, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc của mỗi địa phương; đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, của thôn, tổ dân phố trên địa bàn; khuyến khích sáp nhập các thôn để thành lập thôn, tổ dân phố mới mà trước đây là làng truyền thống.
3 - Sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố phải theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng; điều hành của chính quyền. - Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
II. Tiêu chí sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố.
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khung tiêu chí của thôn ở vùng đồng bằng phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố ở vùng đồng bằng có từ 250 hộ gia đình trở lên.
Trên cơ sở đó áp dụng thực hiện khung tiêu chí để sáp nhập thôn, tổ dân phố như sau:
- Các thôn, tổ dân phố có số hộ thấp hơn số hộ theo tiêu chí phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố khác liên cư trong cùng xã, thị trấn để hình thành thôn, tổ dân phố mới.
- Các thôn, tổ dân phố có số hộ lớn hơn số hộ theo tiêu chí nhưng có chung truyền thống văn hoá (cùng làng hoặc đội sản xuất trước đây); phù hợp với các đặc thù về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo sáp nhập lại theo nguyên vọng của cộng đồng dân cư.
- Các thôn, tổ dân phố có số hộ thấp hơn số hộ theo tiêu chí, cùng có các yếu tố đặc thù về truyền thống, văn hóa; dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo nhưng vị trí địa lý không giáp nhau thì vẫn phải sáp nhập lại; nếu đảm bảo sau khi sáp nhập khoảng cách từ nơi dân cư xa nhất đến trung tâm thôn, tổ dân phố mới dưới 1,5 km ở vùng đồng bằng. Trường hợp còn lại không thể sáp nhập được (do nếu sáp nhập thì khoảng cách địa lý từ nơi dân cư xa nhất đến trung tâm thôn, tổ dân phố đó lớn hơn 1,5 km ở vùng đồng bằng) thì có thể duy trì; trường hợp có nguyện vọng thì được khuyến khích sáp nhập thành thôn, tổ dân phố mới. III. Quy trình thủ tục, thời gian thực hiện.
1. Từ ngày 02/12/2017 đến ngày 20/12/2017: UBND huyện triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch hướng dẫn của huyện về Đề án sáp nhập, thành lập thôn, phố đến các cơ quan, tổ chức, ban, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
a. Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 29/12/2017: - Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện Đề án đến trưởng các ban, ngành đoàn thể, công chức chuyên môn xã, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở địa phương. - Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố.
- Tiến hành rà soát, xác định những thôn, tổ dân phố không đảm bảo về quy mô số hộ theo quy định.
- Xây dựng Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố theo (Đề án mẫu theo Phụ lục số 01).
b. Từ ngày 03 /01/2018 đến ngày 14/02/2018: Tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố. Việc lấy ý kiến cử tri do UBND các xã, thị trấn lựa chọn, quyết định bằng một trong hai hình thức hoặc đồng thời cả hai hình thức dưới đây:
- Trường hợp lấy ý kiến cử tri theo hình thức họp thôn, tổ dân phố Trình tự tổ chức họp, thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
+ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tuyên bố lý do, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp; giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký.
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trình bày những nội dung cần lấy ý kiến theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã, của cơ quan có thẩm quyền.
+ Những người tham gia cuộc họp phát biểu ý kiến, kiến nghị của mình về những nội dung đưa ra lấy ý kiến. Người đại diện cho cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải trình về những ý kiến của người dự họp. Thư ký cuộc họp ghi đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của những người dự họp và ý kiến giải trình của người đại diện cơ quan có thẩm quyền. Tùy theo từng nội dung cụ thể và theo sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã mà cuộc họp có thể tiến hành việc biểu quyết đồng ý hay không đồng ý về những nội dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân.
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị, kết quả biểu quyết (nếu có) của người người tham gia cuộc họp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Mẫu biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình: (Phụ lục số 02a).
- Trường hợp lấy ý kiến cử tri theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến Trình tự tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri, thực hiện theo quy định tại Điều 16, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CPUBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến, chuẩn bị mẫu phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc của cơ quan có thẩm quyền; thành lập tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 3 đến 5 người;
+ Tổ phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình để phát phiếu cho cử tri đại diện hộ gia đình; tiến hành lấy phiếu của các cử tri đã góp ý và tổng hợp kết quả góp ý;
+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của những người tham gia vào phiếu lấy ý kiến, báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. - Mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình theo (Phụ lục số 02b).
- Mẫu biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình: (Phụ lục số 02c).
- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố theo (Biểu 01) nếu có trên 50% tán thành thì hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản, kết quả tổng hợp lấy ý kiến).
c. Từ ngày 21/02/ 2018 đến ngày 28/02/2018 Hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình hội đồng 9 nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất (Mẫu tờ trình của UBND các xã, thị trấn trình HĐND các xã, thị trấn theo Phụ lục số 03a).
d. Từ ngày 01 tháng 3 năm 2018 đến 15 tháng 3 năm 2018 Sau khi HĐND xã, thị trấn quyết nghị việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi Phòng Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện (Mẫu tờ trình theo phụ lục số 04), gồm:
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ;
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Tờ trình UBND cấp xã trình UBND cấp huyện;
+ Nghị quyết của HĐND cấp xã;
+ Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố;
+ Biên bản hội nghị hoặc biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri;
+ Sơ đồ thể hiện vị trí địa lý của thôn, tổ dân phố được thành lập.
e. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018: Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (kèm hồ sơ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn) qua Sở Nội vụ thẩm định.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Công tác thông tin tuyên truyền: Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố; xem đây là nội dung quan trọng góp phần tinh gọn bộ máy theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; giúp giảm chi ngân sách làm cơ sở để nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.
2. Xây dựng Đề án sáp nhập và triển khai thực hiện:
2.1. UBND các xã, thị trấn: - Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố; triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nội dung của Đề án. - Tiến hành rà soát những thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy mô số hộ theo tiêu chí đã được xác định; xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố cho từng trường hợp cụ thể; lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình; trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết nghị; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND huyện.
2.2. Phòng Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND huyện trong việc triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn huyện. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thường trực UBND huyện về tiến độ, tình hình và kết quả thực hiện. Thẩm định hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn để UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét.
2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới; chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, kinh phí; lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.
2.4. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xác định khoảng cách vị trí địa lý từ nơi dân cư xa nhất đến trung tâm thôn, Tổ dân phố mới; diện tích tự nhiên của thôn mới, tổ dân phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta; vị trí địa lý, ranh giới của thôn mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý).
2.5. Đài truyền thanh huyện: Tập trung, tăng thời lượng phát thanh về chủ trương, quy định, ý nghĩa, mục đích về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên hệ thống phát thanh của huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng tin, bài; 11 đưa tin, thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến tầng lớp nhân dân về các nội dung trên.
2.6. Các phòng, ban, ngành cấp huyện Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung công việc liên quan khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố.
3. Chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới: Thực hiện theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.
4. Xây dựng và bố trí cơ sở vật chất sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố: Thôn và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Do đó, trường hợp các thôn, tổ dân phố trước khi sáp nhập đã có nhà văn hóa - khu thể thao mà vẫn đáp ứng được sinh hoạt của cộng đồng dân cư thì tiếp tục sử dụng; trường hợp chưa có hoặc sau khi sáp nhập không thể sử dụng được nữa cần cải tạo hoặc xây dựng mới thì trong đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, UBND xã, thị trấn phải dự kiến cụ thể vị trí, diện tích và nhu cầu kinh phí cần thiết để xây dựng mới hoặc cải tạo lại.
5. Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
5.1. Đề nghị Huyện Ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá quy mô số hộ của mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn; việc kiện toàn chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố.
5.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện chỉ đạo, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của tổ chức thành viên và các hội viên từ đó thực hiện có hiệu 12 quả các nội dung, công việc trong quá trình sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; hướng dẫn việc tổ chức, kiện toàn ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn và các tổ chức khác gắn với sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố.
5.3. Đề nghị đảng Ủy các xã, thị trấn ban hành nghị quyết về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá quy mô số hộ của mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch, đề án sáp nhập cho từng trường hợp cụ thể; lấy ý kiến cử tri; kiện toàn chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách khi tiến hành sáp nhập thôn, tổ dân phố; giải quyết, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bám sát Kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng trình tự, thủ tục và tiến độ thời gian, báo cáo kết quả kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo.
TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Thiệu Hóa năm 2017 Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,06%. Tỷ trọng ngành nông nghiệp 30,2% (giảm 2,6% cùng kỳ); công nghiệp - xây dựng 40,6% (tăng 1,4% CK), dịch vụ 29,2 % (tăng 1,2% CK). Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,1 triệu đồng (tăng 2,8 triệu đồng CK). Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có chuyển biến tích cực: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 21.607ha, tăng 0,6% cùng kỳ (CK); sản lượng lương thực đạt 117.580 tấn, tăng 2,2% mục tiêu năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.877 tỷ đồng, tăng 5,2% CK; giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 112 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng CK. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các mô hình liên kết sản xuất lúa có bao tiêu sản phẩm cho nông dân được mở rộng và đạt hiệu quả khá: sản xuất lúa hàng hóa 655 ha, trong đó mô hình sản xuất lúa 13 của Công ty đường Lam Sơn 330 ha; sản xuất các loại cây màu như: ngô ngọt, khoai tây, đậu tương 368,7 ha, 06 vùng rau an toàn tập trung tại các xã Thiệu Tân, Thiệu Hợp, Thiệu Phúc, thị trấn Vạn Hà; 01 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung trong nhà lưới tại thị trấn Vạn Hà. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, nhất là 11 xã đăng ký triển khai năm 2017 trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, có một số đơn vị cơ bản làm tốt như: Thiệu Hợp, Thiệu Giao, Thiệu Tâm, Thiệu Trung... Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ khá: giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 1.696 tỷ 115 triệu đồng, tăng 16,9% so với CK. Cơ bản ổn định số lao động tại 3 nhà máy may (Vạn Hà, Thiệu Đô, Quang Minh) là 3.200 lao động và hơn 100 lao động nhà máy gạch Hùng Mạnh. Thành lập mới 47 doanh nghiệp, đạt 100,4% KH; đưa tổng số toàn huyện có 215 doanh nghiệp. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.018 tỷ đồng, giảm 1,4% CK, trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.110 tỷ đồng, giảm 4% so với CK. Đã tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Mạng lưới dịch vụ thương mại được mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.807 tỷ đồng, tăng 13,3% CK. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 9,185 triệu USD, tăng 6,7% CK. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 5,673 nghìn tấn, tăng 9,2% CK, vận chuyển hành khách đạt 1,693 nghìn lượt khách, tăng 10,7% CK. Thu, chi ngân sách và tín dụng đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách đạt 186 tỷ 413 triệu đồng, tăng 160% dự toán huyện giao và 185,7% dự toán tỉnh giao; trong đó thu tiền sử dụng đất 130 tỷ đồng, tăng 180% dự toán huyện giao và tăng 232% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách 529 tỷ 414 triệu đồng, đạt 105% dự toán. Dư nợ các ngân hàng, các quỹ tín dụng đạt cao, tổng dư nợ đạt 1.191 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho nhân dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản có chuyển biến tích cực. Lắp đặt hệ thống camera giám sát kê khai thuế đối với hoạt động khai thác cát, đá tự nhiên, tăng cường giám sát hoạt 14 động khai thác kinh doanh cát, hạn chế được tình trạng các doanh nghiệp khai thác cát không đúng mỏ, chấn chỉnh các sai phạm tại Làng nghề Đúc Đồng Thiệu Trung. Đã thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 34 dự án với diện tích là 27,710 ha, trong đó đấu giá đất ở 15 dự án. Văn hóa - xã hội có chuyển biến và tiến bộ: Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì. Thi học sinh giỏi THCS xếp thứ 14/27 toàn tỉnh; thi THPT quốc gia đạt 95,14%, trong đó có 11 điểm 10, có 01 em đạt 30 điểm, hơn 700 em đậu đại học; hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được phát huy. Thực hiện điều chuyển cán bộ, giáo viên năm học 2017 - 2018 đúng quy định; có thêm 04 trường chuẩn Quốc gia, đưa tổng số lên 63/84 trường, đạt 75%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế được tăng cường. Bệnh viện Đa khoa huyện đã tích cực ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; chất lượng đội ngũ, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tại bệnh viện huyện được nâng lên; có thêm 2 xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, nâng số xã, thị trấn đạt chuẩn lên 26/28 đơn vị, đạt 92,8 %. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,58% tăng 0,07% CK; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên là: 9,8%, giảm 2,12% CK. Bảo hiểm Y tế đạt 81%, tăng 8% so với đầu năm. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu, chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa; tham gia thi đấu chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, giành 02 huy chương Bạc, 05 huy chương Đồng. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được nâng lên. Có 04 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 45 thôn, làng được công nhận đơn vị văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 3.300 lao động, tăng 10% KH, xuất khẩu lao động 418 người, tăng 39% KH; các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo được làm tốt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 6,19%, giảm 2,6%; cận nghèo là 11,35%. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định xã Thiệu Nguyên, Thiệu Viên, Thiệu Chính đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thiệu Viên, Thiệu Nguyên đã được tỉnh kiểm tra công nhận đạt NTM. Bình quân mỗi xã tăng 1 tiêu chí, nâng tổng số 15 tiêu chí bình quân 16,75 tiêu chí/xã. Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm làm tốt. Lực lượng vũ trang luôn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, xây dựng bổ sung hoàn chỉnh các phương án; tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017; triển khai tốt cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; hoàn thành tốt Kế hoạch tuyển giao quân năm 2017 và làm tốt nhiệm vụ khám tuyển quân năm 2018. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo, tăng cường quản lý tàu thuyền khai thác cát của các doanh nghiệp, đánh số tàu, thuyền khai thác cát, quản lý xe quá khổ, quá tải.
Hoạt động tiếp xúc cử tri Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, các vị đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các tổ bầu cử.
Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; báo cáo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước; dự kiến nội dung chương trình kỳ thứ 5, HĐND huyện Khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Sáng ngày 08/12/2017, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy và các đại biểu HĐND huyện thuộc tổ số 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri của xã Thiệu Phú, Thiệu Nguyên và thị trấn Vạn Hà. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri phản ánh tới các đại biểu HĐND huyện những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở như: tình trạng khai thác cát trái phép, khai thác cát quá trữ lượng vẫn diễn ra làm sạt lở đất sản xuất của nhân dân. Tình trạng xe quá tải chưa được xử lý nghiêm làm hư hỏng các tuyến đường, gây mất an toàn giao thông. Tinh thần, thái độ phục vụ của các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa tuy đã có chuyển biến nhưng 16 vẫn chưa làm hài lòng người dân. Tình trạng thanh niên có biểu hiện trốn tránh nghĩa vụ quân sự cần được xử lý nghiêm. Các cử tri thị trấn Vạn Hà đề nghị: cần đầu tư, nâng cấp chợ Vạn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ, mở rộng đường trong khu dân cư, bố trí quỹ đất xây dựng lại các nhà văn hóa xứng tầm là đô thị loại V. Một số cử tri đề nghị huyện cần có chủ trương cho xã Thiệu Phú cấp đất giãn dân; hỗ trợ kịp thời diện tích trồng ngô ngọt của nông dân bị thiệt hại do mưa lũ.... Thay mặt tổ Đại biểu số 7 HĐND huyện, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV - Bí thư Huyện ủy đã có ý kiến giải trình và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 5 sắp tới.
- Chiều ngày 08/12/2017, tại xã Thiệu Lý đồng chí Trịnh Văn Súy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – CT HĐND huyện và đoàn đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với củ tri của 4 xã: Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Viên và Thiệu Lý. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đông đảo cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện trong năm 2017. Cử tri đã phản ánh đến các đại biểu HĐND huyện một số vấn đề như: Tình trạng khai thác cát trên sông ảnh hưởng đến sản xuất, an toàn các tuyến đê, hư hỏng đường giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Cần có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép, xe quá khổ quá tải trên địa bàn; quan tâm đầu tư nâng cấp để sửa chữa tuyến đường Thiệu Lý đi Thiệu Viên, Thiệu Tâm, tu sửa kè kênh N9, B8b. Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri của 4 xã đề nghị một số vấn đề về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đó là: đề nghị các ngành cần tăng cường quản lý các loại giống, cần khảo nghiệm trước khi đưa vào nhân rộng, quan tâm liên kết với doanh nghiệp để ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã Thiệu Lý đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trịnh Trịnh Văn Súy- PBT Thường trực Huyện ủy – CT HĐND huyện thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện đã làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của cử tri, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp trình HĐND huyện tại kỳ họp tới. 17
- Sáng ngày 7/12/2017, tổ đại biểu số 5 gồm do đồng chí Lê Xuân Đào – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri của 3 xã Thiệu Tiến, Thiệu Vũ và Thiệu Ngọc. Tại buổi tiếp xúc cử tri của 3 xã hoàn toàn thống nhất và nêu lên một số kiến nghị như: Hiện nay nạn khai thác cát trái phép vẫn còn phổ biến, đề nghị huyện cần có biện pháp khắc phục triệt để; đối với việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi huyện không nên thu chứng minh thư, hộ khẩu để kiểm chứng vì làm như vậy sẽ gây phiền hà cho người dân; không nên thu tiền của người cao tuổi để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đề nghị huyện quan tâm tu bổ tuyến đường từ thị trấn Vạn Hà đi Thiệu Ngọc đã bị xuống cấp; tuyến kênh mương WB7 đoạn qua thôn Quan Trung xã Thiệu Tiến xây dựng chưa hợp lý, không đáp ứng đủ nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp.
- Chiều ngày 5/12/2017, tại hội trường xã Thiệu Giang, đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UV BTV Huyện ủy - PCT HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện thuộc tổ số 8 đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Thiệu Long, Thiệu Giang và Thiệu Quang. Trong không khí dân chủ, cư tri phản ánh một số vấn đề như: việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân 3 xã; tiến độ xây dựng tuyến đường 515C Thiệu Phú đi Thiệu Quang quá chậm, gây ra tình trạng mất an toàn giao thông. Dự án WB 7 thi công qua địa bàn các xã có nhiều điểm không phù hợp, cống quá nhỏ, nhiều điểm không có lối dẫn nước xuống các xứ đồng. Các cử tri cũng kiến nghị như cần quan tâm, hỗ trợ cho các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, tăng phụ cấp cho lãnh đạo các chi hội của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp thôn, chế độ chính sách đối với người cao tuổi; cần có chế tài xử phạt nghiêm hơn nữa để xứ lý những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự; ngành công an cần cải cách hành chính, giảm thời gian cấp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân. Việc công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên giao cho địa phương thực hiện để giảm phiền hà cho người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm xây dựng cầu qua sông Cầu Chày nối các thôn Tiên Long và Tiên Nông của xã Thiệu Long với trung tâm xã để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2017
Sáng 21/12/2017, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Năm 2017 các lực lượng vũ trang trong huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-AN được quan tâm. Trong năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN đã tham mưu chỉ đạo các cấp các ngành làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục QP-AN. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố thế trận QP toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tiếp tục được tổ chức hiệu quả. Đã bàn giao 205 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết... Công an huyện đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm. Trong năm đã điều tra làm rõ 74/92 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố điều tra 32 vụ với 60 bị can. Xử phạt hành chính 260 triệu đồng. Tăng cường lực lượng ngăn chặn xe quá khổ, quá tải trên địa bàn. Báo cáo thực hiện xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017 đã khẳng định sự cố gắng của cấp Ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh; thực hiện chính sách xã hội. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều đổi mới. Qua việc thực hiện quy chế dân chủ, các vấn đề liên quan đến lợi ích, đời sống nhân dân được đưa ra bàn bạc, thống nhất, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được trên lĩnh vực QP-AN mà lực lượng vũ trang huyện đã đạt được dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian tới, các lực lượng vũ trang và các ngành, các cấp cần làm tốt công tác phối hợp nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH, huy động sức mạnh toàn 19 dân và cả hệ thống chính trị, trong việc bảo đảm QPAN; chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tình huống liên quan đến ANQP, TTATXH. Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hơn nữa công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng trong các lực lượng, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN và xây dựng cơ sở năm 2017.
Tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng Bộ huyện 2017
Sáng ngày 25/12/2017, BCH Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị; các đồng chí Hoàng Văn Toản, TUVBí thư Huyện ủy, Trịnh Văn Suý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị. Năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra. Có 18/22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 13,06%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Sản xuất nông nghiệp ước đạt giá trị 1.877 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết về vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.018 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.110 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản có chuyển biến tích cực. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi. Công 20 tác giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo. Đã hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2017 theo chỉ tiêu tỉnh giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được tăng cường. Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện tập trung đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn, phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 13,5% trở lên, tổng sản lượng lương thực đạt 115 nghìn tấn trở lên, giá trị sản phẩm trên mỗi ha canh tác đạt 115 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng. Giải quyết việc làm cho 3000 lao động. Phấn đấu 45-50% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UV BTV - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện trong năm 2017; đồng thời đồng chí yêu cầu trong năm 2018, BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, có giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại huyện. Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen của BTV Huyện ủy cho 10 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Trao quyết định công nhận 33 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM năm 2017.
Đảng bộ thị trấn Vạn Hà kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và phát triển
Sáng ngày 15/12/2017, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vạn Hà đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ (15/12/1947 - 15/12/2017). Các đồng chí: Hoàng Văn Toản – TUV - Bí thư Huyện ủy; Trịnh Văn Súy - PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Tám- UVBTV Huyện ủy - Phó CT phụ trách UBND huyện đã tới dự. 21 Tại buổi Lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân 70 năm qua. Từ 1 chi bộ với 4 đảng viên năm 1947, đến nay, Đảng bộ đã có 520 đảng viên. Tuy Thị trấn có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính và tên gọi khác nhau để phù hợp với từng thời kỳ lịch sử; song, ở thời kỳ nào nhân dân Vạn Hà cũng luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, thị trấn Vạn Hà có hàng ngàn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ đánh giặc và phục vụ chiến trường, 154 thanh niên đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc; 9 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, 3 cán bộ lão thành cách mạng, 2 cán bộ tiền khởi nghĩa và hàng ngàn huân chương, huy chương các loại. Đảng bộ và nhân dân Thị trấn được tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn luôn đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng; tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 16,3%; cơ cấu chuyển dịch mạnh mẽ: dịch vụ thương mại 58%, công nghiệp xây dựng 29,5%, nông nghiệp 12,5%, bình quân thu nhập đầu người năm 2017 đạt 33,5 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục dẫn đầu toàn huyện. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh; an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiều năm liền, Đảng bộ Thị trấn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Với những thành tích to lớn trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vạn Hà đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cá nhân Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lam Sơn được Nhà nước phong tặng Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Thị trấn đã đạt được trong 70 năm qua. Để phát huy tốt thế mạnh là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Vạn Hà cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với lĩnh vực dịch vụ thương mại. Khai thác hiệu quả 22 mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, chỉnh trang đô thị, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng, xứng đáng với vị trí là trung tâm kinh tế -chính trị của huyện.
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 28 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Sáng ngày 19/12/2017, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn huyện. Về dự có các đồng chí: Lê Văn Lực - Thượng tá - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Nguyễn Thị Thường - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội CCB, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Thường vụ đoàn các xã, thị trấn; bí thư chi đoàn trực thuộc, đoàn viên thanh niên Trường THPT Thiệu Hoá, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và 112 thanh niên trên địa bàn huyện chuẩn bị nhập ngũ đợt I năm 2018. Tại buổi nói chuyện, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã được nghe bác Nguyễn Dụng Thả và bác Lê Văn Nhự, những người đã trực tiếp tham gia các cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước chia sẻ kỷ niệm trong những lần hành quân và chiến đấu với địch. Thông qua buổi gặp gỡ nói chuyện nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn viên, thanh niên về truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá và Lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá để góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu quê hương đất nước, tích cực sáng tạo, giữ vững niềm tin, ý chí tự lực tự cường trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ. Đồng thời tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và truyền thống của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong quá trình chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ cách mạng.
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm BDCT huyện năm 2017
Trong năm 2017, TTBDCT huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, các đoàn thể và đơn vị đóng trên địa bàn huyện mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, như: Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu cho Thường trực Huyện ủy phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính không tập trung cho 80 học viên. Phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 4 đợt kiểm tra nhận thức cho 142 quần chúng ưu tú kết nạp Đảng năm 2017; mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 143 quần chúng ưu tú; mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 213 đảng viên mới. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận mở 1 lớp nghiệp vụ báo các viên và nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở cho 115 đ/c và 1 lớp tập huấn công tác dân vận cho 220 cán bộ xã, thị trấn. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện mở 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 665 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 cho 680 đồng chí; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 194 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn. Phối hợp với Huyện đoàn mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn cho cán bộ đoàn cơ sở; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết của đảng cho các chi bộ trực thuộc Huyện ủy có dưới 15 đảng viên… Thông qua các lớp đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hội viên và đoàn viên được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận – hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyện kể về Bác:
Tấm lòng của Bác với chiến sỹ Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường dành cho anh em sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất. Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác đem tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ. Bác thường nói: “Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!”. “Chiến sĩ còn rách rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi!”. Mùa hè năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã kém, thần kinh tuổi già cũng suy nhược, dễ bị toát mồ hôi, ướt đầm, có ngày phải thay mấy lần quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không cho dùng máy điều hoà nhiệt độ. Bác bảo: Mùi nó hôi lắm, Bác không chịu được! (Bác không dùng nên nói vậy thôi, chứ máy đã có nút xã thơm). Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ: – Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba Đình thì sao chịu được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, về cho Bác biết. Đồng chí Vũ Kỳ lên, được biết trên đó có một tổ súng 14 ly 5. Ụ cát sơ sài, nêu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm. Trời nắng chói, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chí Vũ Kỳ hỏi: – Các đồng chí có nước ngọt uống không? – Nước chè thường còn chưa có, lấy đâu ra nước ngọt! Đồng chí Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng chí Văn Tiến Dũng: – Sao các chú không lo đủ nước uống cho các chiến sĩ trực phòng không? Nghe nói ụ súng trên nóc hội trường rất sơ sài, chú phải lo sửa ngay để đảm bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đấu! Sau đó Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem tiền tiết kiệm của Bác còn bao nhiêu. 25 Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Lương Bác cao nhất nước, nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí sinh hoạt của Bác, từ cái chổi lông gà, đều ghi vào lương cả. Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, có năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết kiệm của Bác. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã có tiền tiết kiệm. Đến dịp Tết Nguyên đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung quanh Bác mua lợn để đón xuân. Đồng chí Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo: – Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc đó là một món tiền rất lớn, tương đương với khoảng 60 luợng vàng). Bác bảo: Chú chuyển ngay số tiền đó cho Bộ Tổng tham mưu và nói: “Đó là quà của Bác tặng để mua nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không phải chỉ cho những chiến sĩ ở Ba Đình, mà cho tất cả các chiến sĩ đang trực chiến trên mâm pháo ở khắp miền Bắc. Nếu số tiền đó không đủ thì yêu cầu địa phương nào có bộ đội phòng không trực chiến góp sức vào cùng lo!” Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không quân báo cáo lại cho Văn phòng Phủ Chủ tịch biết: Số tiền của Bác mua nước uống cho bộ đội phòng không, không quân được một tuần.
Gương hội viên Trần Văn Thành - Hội Cựu Chiến binh xã Thiệu Tâm làm kinh tế giỏi
Người xây nền móng cho phong trào nuôi cá bột ở xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là Hội viên Hội Cựu chiến binh Trần Văn Thành, sinh năm 1961 ở Thôn Đồng Thanh, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa – Một trong những gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là . Ngày 17/02/1979, Trung Quốc ngang nhiên xâm lược 6 tỉnh Biên giới phía Bắc nước ta, trước nguy cơ đất nước bị xâm lược, thực hiện lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, ngày 10/03/1979, hội viên Trần Văn Thành lên đường nhập ngũ, sau những năm chiến đấu 26 ác liệt trên tuyến đầu của Tổ quốc, hội viên Trần Văn Thành đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Năm 1984 Anh được xuất ngũ trở về địa phương, xây dựng gia đình trong điều kiện kinh tế khó khăn, lại không nghề nghiệp, nhưng với bản chất của người lính được rèn luyện, thử thách trong quân đội, được học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xây dựng và đúc kết cho hội viên Trần Văn Thành một đức tính “Thắng không kiêu bại không nản...” dám nghĩ, dám làm, đó là một bản chất truyền thống vô cùng tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Với đức tính cần cù sáng tạo, lại được bạn bè, gia đình động viên, chỉ hướng làm ăn, hội viên Trần Văn Thành nhất định không chịu đói nghèo; Anh để lại vợ, con, gia đình ở quê hương, đi ra các tỉnh phía bắc tìm việc làm sinh sống và kiếm tiền gửi về giúp gia đình. Sau gần 10 năm tìm kế sinh nhai hội viên Thành học được nhiều nghề, nhưng trong đó có nghề nuôi cá bột là anh tâm đắc nhất. Năm 1997, hội viên Trần Văn Thành, quyết định quay trở về địa phương để đầu tư phát triển kinh tế. Sau khi khảo sát địa hình thấy vùng quê, có con sông Kênh Bắc chảy qua, lại có nhiều ao, hồ; nếu đưa vào quy hoạch nuôi cá bột, cá giống, cá thịt đều rất thuận lợi. Bước đầu do kinh tế còn hạn hẹp lại chưa có kinh nghiệm nhiều nên Hội viên Thành chỉ quy hoạch 700m2 mặt nước ao của gia đình để nuôi cá giống, cung cấp cho các gia đình nuôi cá trong và ngoài xã. Những năm đầu gặp không ít khó khăn, lúc nuôi được, lúc cá bị chết…. vì chưa nắm vững kỹ thuật, nhưng Anh không hề chán nản; vừa làm, vừa học dần dần cũng thành công. Về phân phối sản phẩm làm ra, lúc đầu rất ít người đến mua cá của Anh về nuôi, Anh phải vừa làm vừa tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kinh nghiệm cho hội viên và nhân dân về các mô hình nuôi cá giống, cá thịt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, cũng rất may mắn là người dân quê anh cũng rất nhiều người hứng thú với mô hình này, nên số lượng người đến liên hệ mua cá của gia đình Anh ngày một nhiều, đem lại thu nhập cho gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Thấy việc làm ăn thuận lợi anh đề nghị với Hội Cựu Chiến Binh, UBND xã Thiệu Tâm giúp đỡ và được vay vốn ưu đãi, được thầu trên 2.000 m2 ao, hồ thuộc quỹ đất công ích của xã, để mở rộng thành các khu nuôi cá bố mẹ, cá thịt; các bể cá sinh sản được xây dựng khép kín. Hằng năm gia đình anh làm ra hàng vạn, hàng triệu trứng cá bột 27 xuất đi trong và ngoài tỉnh, sang nước bạn Lào. Khi có chút vốn gia đình anh tiếp tục mở thêm dịch vụ kinh doanh đồ mộc dân dụng, hàng điện tử, hàng tạp hóa …. Nhờ chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh phát triển, nên hàng năm (trừ chi phí) gia đình Anh thu nhập từ 150 đến trên 200 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 đến 10 lao động, chủ yếu là con em hội viên, nhân dân trong xã với mức thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng. Không những tích cực trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Anh còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, đặc biệt là trong thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, bản thân Anh đã tích cực hưởng ứng và chủ động đề nghị với Hội CCB xã, huyện vận động và hướng dẫn kinh nghiệm cho hội viên tham gia mô hình nuôi cá giống, cá thịt, đến nay số gia đình hội viên nuôi cá giống ở xã Thiệu Tâm đã lên tới trên chục hộ, hằng năm cung cấp giống cho hằng trăm, hằng nghìn gia đình trong và ngoài huyện. Từ năm 2011 đến nay, trong chăn nuôi gia đình Anh đã hướng dẫn miễn phí và hỗ trợ cho hội viên hội CCB, nhân dân nghèo trong huyện hàng chục vạn cá giống trị giá hàng chục triệu đồng, nhờ có mô hình nuôi cá mà nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo trở nên khá giả; trong kinh doanh gia đình Anh còn giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn có nhu cầu mua chăn, ga, gối, đệm mùa đông với mức giá hợp lý. Ngoài ra gia đình anh luôn tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, của Hội CCB, như: phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, phong trào bảo vệ ANTQ, phong trào ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi; các phong trào ủng hộ CCB chống Pháp, CCB có hoàn cảnh khó khăn, CCB tỉnh Hủa Phăn – Lào, CCB nghèo huyện Quan Hóa. Từ các thành tích nêu trên anh được nhiều các cơ quan, đơn vị ở xã, huyện, tỉnh tặng giấy khen, bằng khen về gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, về hoạt động phong trào; đặc biệt năm 2015 anh vinh dự được Huyện ủy Thiệu Hóa lựa chọn là đại biểu tiêu biểu của huyện đi dự Hội nghị tổng kết phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại tỉnh Thanh Hóa, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ thị trấn Vạn Hà 70 năm một chặn đường phát triển
Cách đây 70 năm, vào ngày 15/12/1947, Đảng bộ thị trấn Vạn Hà được thành lập. Suốt chặng đường 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Thị trấn luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua gian khó, lập nên nhiều trang sử vẻ vang và những chiến công chói lọi trong hai cuộc trường chinh giữ nước. Trong giai đoạn mới, thị trấn Vạn Hà đang vươn mình mạnh mẽ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo dòng chảy lịch sử, những người con của quê hương Vạn Hà mãi tự hào về truyền thống văn hóa, cách mạng với danh nhân nổi tiếng - Tể tướng Nguyễn Quán Nho. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hàng ngàn người con ưu tú của thị trấn Vạn Hà lên đường làm nhiệm vụ đánh giặc và phục vụ chiến trường, 3.538 lượt người tham gia dân công vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm và súng đạn ra chiến trường. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thị trấn Vạn Hà có 154 thanh niên đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hàng trăm thanh niên đã hy sinh một phần xương máu của mình. Với những đóng góp xứng đáng trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và những thành tích to lớn trong công cuộc đổi mới, Vạn Hà đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân, Huân chương Lao động hạng Ba. 70 năm Đảng bộ thị trấn Vạn Hà trải qua 30 kỳ đại hội đảng, mỗi một nhiệm kỳ là một dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ. Với các chỉ tiêu, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết chuyên đề tạo điểm nhấn và bứt phá trong phát triển KT-XH. Là trung tâm huyện lỵ, có quốc lộ 45 chạy qua, Thị trấn có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội. Trong nông nghiệp, Thị trấn luôn là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện dồn điền, đổi thửa, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, như ký kết với Công ty Cổ phần Lam Sơn xây dựng được vùng lúa công nghệ cao; xây dựng 3 mô hình rau an toàn cho thu nhập 450 đến 500 triệu đồng/ha, chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại tập trung… Xác định dịch vụ thương mại là thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn Vạn Hà đã huy động tối đa các nguồn lực cho đầu 29 tư phát triển dịch vụ thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay. Cùng với đó, thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư và phát triển mở rộng các phương thức sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề. Hiện tại trên địa bàn Thị trấn có trên 1.000 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, 26 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ; trên 40 xe vận tải hàng hoá; hơn 230 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí... Nhà máy may Vạn Hà giải quyết việc làm cho trên 800 người. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn đã và đang nỗ lực thực hiện hoàn thành các tiêu chuẩn, đề nghị công nhận là đô thị loại V. Trong đó, tập trung vào việc điều chỉnh mở rộng địa giới trung tâm với gần 1.200 ha bao gồm toàn bộ thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Đô và thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú; thực hiện quy hoạch các khu dân cư mới, trung tâm thương mại, đầu tư nâng cấp khu vực nội thị, xây dựng các công trình dịch vụ công, chỉnh trang, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Những năm qua, Thị trấn đã huy động các nguồn vốn với 210 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình như khu công sở, nâng cấp, làm mới các trục đường khu dân cư, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương...Nhân dân đầu tư 151 tỷ đồng xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt. Vạn Hà ngày nay đã trở thành một đơn vị có tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới. Giá trị sản xuất năm 2017 đạt 16,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn 5,2%. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Nhìn lại những chặng đường lịch sử, hình thành và phát triển của Đảng bộ thị trấn Vạn Hà từ khi thành lập đến nay, cán bộ và nhân dân Thị trấn tự hào về các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng của vùng đất cổ với những danh nhân nổi tiếng và những thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đảng bộ và nhân dân thị trấn Vạn Hà tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, của quê hương trong 70 năm qua. Mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp 30 tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng bộ – chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Xây dựng thị trấn Vạn Hà vững mạnh và phát triển toàn diện, xứng tầm là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện.
Thanh Mai
Xã Thiệu Viên đạt chuẩn Nông thôn mớ năm 2017

Thiệu viên là một xã thuần nông, nằm ở phía Tây Nam huyện Thiệu Hóa, cách Thành phố Thanh Hóa 18 km. Tổng diện tích tự nhiên là: 490,5ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp 318,66ha, địa bàn xã có 11 thôn, 1.397 hộ với 5.077 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 281 đồng chí; trong đó số đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên là 115 đồng chí; có 15 chi bộ, trong đó 11 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân. Tập thể Đảng ủy xã Thiệu Viên nhận thức và xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Viên đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 10 – NQ/ĐU, ngày 3/3/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017”. Từ năm 2011 đến nay thực hiện chương trình xây dựng NTM, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, đã tích cực chung sức hoàn thành các tiêu chí NTM. Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên đã tập trung mọi nguồn lực cho việc xây dựng NTM, huy động nguồn lực của nhân dân, của xã và nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp. Đã đầu tư xây dựng 2 sân vận động; xây dựng mới hơn 30 km mương thoát nước sinh hoạt trong các khu dân cư đảm bảo quy định; xây dựng một bãi rác thải sinh hoạt; tu sửa công sở làm việc của xã, trường học, trạm y tế; xây dựng 11 nhà văn hóa thôn, 21,5km đường liên thôn, đường nội đồng; xây mới 17,2 km mương phục vụ cho sản xuất, 4 trạm điện tổng công 31 suất 880 KVA. Phong trào xây dựng, chỉnh trang nhà ở được chú trọng, đã xây dựng mới và tu sửa nâng cấp 343 nhà ở. Tính đến nay tổng nguồn kinh phí cho xây dựng NTM là: 179.794 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 2.286 triệu đồng, ngân sách tỉnh 5.520 triệu đồng, ngân sách huyện 8.473 triệu đồng, ngân sách xã 16.156 triệu đồng, vốn lồng ghép 646 triệu đồng, vốn vay tín dụng 1.450 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 10.535 triệu đồng, nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 10.072 triệu đồng, nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở 124.656 triệu đồng. Về cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. Thu nhập đầu người năm 2011 là 13,2 triệu đồng, năm 2017 là 29,5 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 17,8%, năm 2017 giảm còn 3,43%. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, chất lượng các cấp học được nâng lên rõ rệt, cả 3 trường đều giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 1. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, được công nhận xã chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,9%. Sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngày càng tốt hơn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 5 tuổi đến nay là 16,36%. 11/11 thôn làng và các trường học đều giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa. Nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ngày càng được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thân thiện và gắn kết bền chặt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng sôi nổi, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Cơ sở hạ tầng nông thôn đã được chú trọng đầu tư. Các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường, hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Ngày 05/12/2017, Ban Chỉ Đạo xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa đã thẩm định; công nhận xã Thiệu Viên đạt 19/19 tiêu chí NTM. Qua trao đổi, đồng chí Phạm Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, cho biết 32 những kinh nghiệm về lãnh đạo xây dựng NTM, như sau: Một là, xây dựng NTM phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Hai là, công tác tuyên truyền vận động phải được thực hiện sâu rộng, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân, để mọi người thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mực tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với tinh thần toàn dân chung sức xây dựng NTM và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Ba là, tập trung đầu tư cho việc làm quy hoạch, đề án và lựa chọn các tiêu chí để thực hiện trong từng thời điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bốn là, xác định rõ NTM là một chương trình mục tiêu lâu dài, bền vững với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Nhân dân là chủ thể thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn để xây dựng thành công NTM ở địa phương. Năm là, thực hiện đồng bộ và đúng quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Khơi dậy được sức mạnh và sự đồng thuận của toàn dân trong việc tham gia nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi. Đồng thời phải động viên, khích lệ sự đóng góp của con em xa quê, hướng về quê hương xây dựng NTM và kịp thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên trong xây dựng NTM.
Lê Quang Thông
LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thiệu hóa 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng kiên cường của quần chúng nhân dân, trên cơ sở các trung đội tự vệ chiến đấu được hình thành và trực tiếp tham gia giành chính quyền ngày 19/8/1945, dưới sự 33 lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ huyện, lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá không ngừng được củng cố, bổ sung, phát triển làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả Cách mạng mà quân và dân Thiệu Hoá đã giành được. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 01 năm 1947) về việc “cấp tốc xúc tiến tổ chức lực lượng vũ trang và lãnh đạo dân quân” và chủ trương của Ủy ban kháng chiến tỉnh Thanh Hoá, ngày 10/3/1947 Huyện đội bộ dân quân Thiệu Hoá được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của quá trình tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1954, lực lượng vũ trang huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cùng nhân dân địa phương kêu gọi, huy động 1.900 thanh niên nhập ngũ tham gia chiến đấu ở các chiến trường, 2.800 lượt người đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, hơn 2.000 phương tiện các loại phục vụ các chiến dịch Hà Nam Ninh, Thượng Lào, Tây Bắc, Điện Biên Phủ,…, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, trực tiếp là Đảng bộ huyện Thiệu Hoá, lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng phát triển và trưởng thành về mọi mặt, cùng với nhân dân vừa làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, vừa sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến với khẩu hiệu “chắc tay súng, vững tay cày”, “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”; 100% cơ sở trong huyện đều có trung đội dân quân trực chiến, cơ động sẵn sàng chiến đấu. Điển hình là dân quân xã Thiệu Trung đã bắn rơi 1 máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, dân quân xã Thiệu Dương đóng góp hàng ngàn ngày công xây dựng trận địa, tiếp tế đạn phục vụ các đơn vị cao xạ chiến đấu bảo vệ Hàm Rồng,... 34 Trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975, Thiệu Hoá có 18.176 người con lên đường vào chiến trường đánh Mỹ, 7.500 lượt thanh niên xung phong, 5.160 dân công hoả tuyến và hàng vạn ngày công, hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho tiền tuyến. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn Chiến lược “Diễn biến hoàn bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xây dựng địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường “thế trận lòng dân”; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã dũng cảm, xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Ghi nhận những đóng góp của quân và dân huyện Thiệu Hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thiệu Hoá đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý; trong đó, có 15 tập thể, 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 264 mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý khác; lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước, nhiều năm liền được Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh 35 Quân khu 4 tặng bằng khen và danh hiệu đơn vị quyết thắng. Ngày 11/6/1999, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống cách mạng của quê hương Thiệu Hoá anh hùng, truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945 – 2017), lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá nguyện đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Thiệu Hoá ngày càng giàu đẹp.

Ngô Ngọc Vũ - Người chiến sỹ kiên trung

Ở giai đoạn nào Thiệu Hóa cũng có rất nhiều chiến sỹ cách mạng, anh hùng dân tộc được sử sách lưu danh. Trong những chiến sỹ ấy có một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đã hy sinh trong phong trào chống Nhật, đó là đồng chí Ngô Ngọc Vũ. Ngô Ngọc Vũ, quê làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, là con của đồng chí Ngô Ngọc Toản - đảng viên năm 1930, một cán bộ cốt cán của huyện Thiệu Hóa thời kỳ 1930 - 1945. Được cha và các cán bộ lãnh đạo giác ngộ sớm, đồng chí Ngô Ngọc Vũ đã từng tham gia đi chiến khu Ngọc Trạo và được tham gia vào Phủ ủy Thiệu Hóa đầu năm 1945, rồi trở thành một cán bộ chỉ huy quân sự của huyện Thiệu Hóa. Trong thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa, đồng chí đã từng có nhiều đóng góp cho việc xây dựng tổ chức Việt Minh và lực lượng tự vệ cứu quốc ở các làng, tổng trong phủ huyện. Ngày 15/7/1945, trong cuộc chiến đấu chống Nhật về khủng bố, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Ngô Ngọc Vũ, lực lượng tự vệ của làng Yên Lộ và của phủ Thiệu Hóa đã bố trí phục kích chặn đứng cuộc tiến quân của địch một cách rất quyết liệt. Trong cuộc chiến đấu này, đồng chí Ngô Ngọc Vũ đã anh dũng hy sinh. 36 Để đẩy mạnh, phát huy phong trào chống Nhật cứu nước, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã biểu dương tinh thần hy sinh anh dũng của đồng chí Ngô Ngọc Vũ và phát động phong trào học tập tấm gương chiến đấu chống Nhật của chiến sỹ cách mạng kiên cường Ngô Ngọc Vũ trên toàn tỉnh. Tối ngày 17/7/1945, tại cánh đồng làng Cẩm Vân, Tỉnh ủy Thanh Hóa và Phủ ủy Thiệu Hóa đã tổ chức lễ truy điệu đồng chí Ngô Ngọc Vũ với rất nhiều quần chúng tham dự. Từ lễ truy điệu đã phát triển thành cuộc mít tinh hô hào quần chúng, nhân dân đoàn kết đứng lên chống Nhật. Sau đó một ngày, 200 tự vệ ở các tổng Xuân Lai, Xuân Phong mang theo vũ khí tập trung tại bãi Hồ Cổ (làng Cựu Thôn) tổ chức lễ truy điệu đồng chí Ngô Ngọc Vũ để tuyên truyền chủ trương chống Nhật và chấn áp bọn phản động tay sai, đầu sỏ ở các địa phương. Có thể nói, sự hy sinh anh dũng của đồng chí Ngô Ngọc Vũ đã mở đầu cao trào chống Nhật cứu nước ở trong huyện và trong tỉnh. Sự hy sinh đó đã làm cho cái tên của người chiến sỹ cách mạng anh hùng sống mãi với quê hương, đất nước.
Ngọc Tùng (st)

Sông quê
Ơi ! Con sông Chu hiền hòa trong mát
Mượt mà bãi cát, nương dâu
Vươn qua ôm lấy nhịp cầu
Bóng cô thiếu nữ nghiêng đầu đợi ai?
Trải bao năm rộng, tháng dài
Phù sa chở nặng cho ai tốt màu?
Có từ đâu, chảy từ đâu?
Con sông quê đã nhuốm màu thời gian
Tuổi thơ đúc tượng cát vàng
Lớn khôn cũng tự xóm làng quê ta
Mãi mê công việc nơi xa
Trở về quê mẹ, hiền hòa sông quê.
Nguyễn Thị Thúy (st)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT