Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Bản tin nội bộ tháng 4 năm 2021

Đăng lúc: 26/04/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 4 năm 2021

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Trích: Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 14/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025, với một số nội dung chủ yếu như sau:

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Quan điểm

- Phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới yêu cầu phải thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề mà huyện có tiềm năng thế mạnh, có thị trường tiêu thụ theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, có khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.Thu hút và phát triển doanh nghiệp là khâu đột phá gắn với tổ chức lại sản xuất, phát huy vai trò của doanh nghiệp, Hợp tác xã trong việc phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất, chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm; đồng thời, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa người dân với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò vừa là trung tâm vừa là động lực dẫn dắt.

- Xây dựng nông thôn mới lànhiệm vụcótính chiến lược, xuyên suốt trong sựnghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn,đảm bảo ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội đóng vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động hướng dẫn, Nhân dân là chủ thể trong thực hiện.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và khả năng cạnh tranh cao; chuyển đổi mạnh mẽ các hình thức tổ chức sản xuất, tạo sự bứt phá trong phát triển nông nghiệp, chuyển dịch nhanh và hợp lý cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao gắn với việc liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục huy động nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, môi trường sinh thái được bảo vệ, nông thôn ngày càng sáng- xanh - sạch - đẹp, quan hệ cộng đồng ngày càng gắn kết; tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm thủy sản: đạt 4,2%/năm.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 650 ha.

- Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt năm 2025 đạt 150 triệu đồng trở lên.

- Xây dựng nông thôn mới:

+ 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trở lên.

+ 16,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trở lên.

+ Phấn đấu có 32,6% thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch là 70%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động là 23%.

- Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm là 100%, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao là 24%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống cho Nhân dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hộiđẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựngnông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.Mỗi tổ chức,đoàn thể đăng ký đảm nhận một số phần việc phù hợp để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền, phổ biến sâu sắc về chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và khả năng cạnh tranh cao; chuyển dịch nhanh và hợp lý cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển đổi mạnh mẽ các hình thức tổ chức sản xuất, tạo sự bứt phá về phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm để người dân hướng đến xây dựng nông nghiệp sạch.

3.2. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất

Rà soát, bổ sung, lập các quy hoạch mới phù hợp với định hướng, quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch liên quan. Chú trọng triển khai các vùng sản xuất đặc biệt là các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…theo định hướng quy hoạch vùng huyện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xác định công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện bảo đảm tính hiệu quả và khả thi của các quy hoạch.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.

3.3. Tiếp tục thực hiện tập trung tích tụ đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, theo hướng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; quan tâm nhiều đến áp dụng cơ giới hóa, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung thâm canh lúa năng suất chất lượng hiệu quả cao, đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, kết hợp nuôi trồng thủy sản… tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề phát triển cây trồng phục vụ chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng trọt trong nhà màng. Tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, công nghiệp, chú trọng phát triển đàn lợn, đàn trâu bò, thủy cầm, gà công nghiệp.

3.4. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và của huyện đã ban hành để khuyến khích, tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.Hằng năm, rà soát để ban hành mới các cơ chế hỗ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 đủ mạnh, phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

3.5. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sạch quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới

*Về phát triển nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 4,2%/năm.

+ Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theochuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.Thực hiện chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

+ Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, quy mô lớn gắn với bao tiêu sản phẩm của các doanh nghiệp; quan tâm phát triển các mô hình con nuôi đặc sản, tạo sản phẩm an toàn, gắn với giám sát, xử lý dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; đến năm 2025 giá trị sản xuất chăn nuôi đạt tỷ trọng 50% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tận dụng tối đa mặt nước sông, ao hồ và công trình thủy lợi để nuôi thủy sản; phấn đấu đến năm 2025 đạt 650 ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn.

+ Công khai, minh bạch các quy hoạch theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có được các thông tin về đất đai, quy hoạch để doanh nghiệp tìm được các vị trí phù hợp, thực hiện thuê đất có mặt bằng sản xuất, kinh doanh…; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về đất đai; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp chếbiến với các tổ chức sản xuất, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp: thực hiện tốt công tác qụản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; kiểm tra, kiểm soát chất lượng các sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng các loại vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi để hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Ngăn ngừa, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vi phạm về công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong sản xuất và phòng chống thiên tai.

- Rà soát, đánh giá, phân loại, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp: đánh giá, phân loại hiệu quả hoạt động, trình độ quản lý, điều hành của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, có giải pháp phù hợp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để hợp tác xã nông nghiệp thực sự là một tổ chức kinh tế có vai trò thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở cơ sở. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển và thành lập mới các hợp tác xã theo luật.

- Tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp: Tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ nông sản trong nước tiến tới xuất khẩu ra ngoài nước. Tăng cường giám sát, chứng nhận chất lượng, có chính sách hỗ trợ hệ thống các điểm bán hàng nông sản an toàn tại các siêu thị, chợ, khu dân cư tập trung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản của Nhân dân.

* Về xây dựng nông thôn mới

- Nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người dân.

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, hàng năm ngân sách huyện, xã bố trí nguồn kinh phí phù hợp hỗ trợ để xây dựng các mô hình sản xuất, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

+ Tiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, liên doanh, liên kết trong sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thông qua các hợp đồng.

+ Thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện; kêu gọi thu hút đầu tư vàolĩnh vực nông nghiệp.

+ Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, gắn với bảo vệ môi trường; Sử dụng có hiệu quả quỹ đất lâm nghiệp hiện có, phát triển rừng theo hướng hiệu quả và bền vững.

+ Nâng cao năng lực hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp, là đầu mối tìm kiếm đầu ra cho sản phẩn của nông dân; Khôi phục các ngành nghề truyền thống; Xây dựng thương hiệu hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch.

+ Tăng cường công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và thực hiện tốt các giải pháp tạo việc làm cho người dân địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ocop; phấn đấu đến hết năm 2025, các sản phẩm Ocop có chứng nhận cấp tỉnh trở lên, gồm: Trống đồng, một số sản phẩm từ đồng xã Thiệu Trung; Bánh đa, Bánh đa nem, Cơm cháy xã Tân Châu; Dầu khuynh Diệp xã Thiệu Long; củ kiệu muối xã Thiệu Toán; Tương Chí Cẩn, Dưa vàng, Bánh trưng, Nem, giò thị trấn Thiệu Hóa,.... Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá đối với các sản phẩm Ocop đạt tiêu chuẩn.

- Duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt và thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

+ Hàng năm các xã, các ngành cần rà soát lại các tiêu chí đã đạt, trên cơ sở đó phải xây dựng kế hoạch và giải pháp để tiếp tục duy tŕ các tiêu chí đă đạt theo quy định, đồng thời có kế hoạch để từng bước nâng cao các tiêu chí theo yêu cầu của người dân và xu thế của xă hội.

+ Đối với Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu hàng năm các xã, các ngành phải xây dựng kế hoạch để thực hiện từng tiêu chí theo khả năng phù hợp, với tinh thần quyết liệt nhưng không được nóng vội, thực hiện các tiêu chí phải có lộ trình, bước đi và thời gian cụ thể, có giải pháp phù hợp và phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân rõ ràng.

Ban biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông được 2.290 ha, đạt 99,6% kế hoạch, giảm 0,8% so với cùng kỳ (CK); sản lượng cây lương thực có hạt đạt 4.342 tấn, giảm 5,4% CK. Sản xuất vụ Chiêm xuân 2021 đạt 9.221,4 ha, đạt 99,4% so với kế hoạch (KH), giảm 1,1% CK. Triển khai thực hiện “Tết trồng cây", đã trồng được trên 45.356 cây, hiện số cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Duy trì chăn nuôi, từng bước tái đàn lợn, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. Tổng giá trị sản xuất lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước đạt 21,334 tỷ đồng, tăng 5,9% CK.

Tập trung chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền thực hiện Kế hoạch số 17 - KH/HU ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện góp phần xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh để thẩm định và phấn đấu 6 tháng đầu năm 2021 đạt huyện NTM.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 448,4 tỷ đồng, tăng 9,6% CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 698,638 tỷ đồng đạt 23,3% KH, tăng 10,5% CK. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công các dự án; triển khai các dự án đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 14,2% CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,607 triệu USD, tăng 2,2% CK. Đôn đốc các doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất đầu tư sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động các trung tâm thương mại Thực Hằng, Lan Chi... trong quý I đã thành lập mới 14 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 30,4% KH, tăng 42% CK.

Thu ngân sách quý I ước đạt 72,7 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán huyện giao, 26,5% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ; các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 23.097,9 m2. Cấp 292 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện công tác GPMB tại các dự án: Đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Thiệu Hóa; đường giao thông nối Quốc lộ 217 với QL45 và QL47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc; dự án Nhà máy nước sạch xã Thiệu Phúc; Khu công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện; dự án WB7 tại xã Thiệu Nguyên...

Về lĩnh vực giáo dục, đã hoàn thành chương trình học kỳ I, triển khai thực hiện chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021; Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại cơ sở vật chất trường lớp học trong toàn huyện. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đón Tết Tân Sửu; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2021; phát động Nhân dân trong huyện đồng loạt treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu. Chỉ đạo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện, Bản tin nội bộ... về các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tặng 22.403 suất quà trị giá 6,63 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ gạo Tết cho 411 khẩu với 7.470 kg; chúc thọ, mừng thọ cho 2.768 cụ, kinh phí 1,3 tỷ đồng trong dịp tết nguyên đán.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính: Phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, có 188 công dân, trong đó 175 quân nhân; 13 công an nghĩa vụ, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021. Trong quý I, các lực lượng chức năng đã giải quyết 29 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội; đặc biệt công an huyện đã khởi tố vụ án, bắt giữ 05 đối tượng phạm tội cướp tài sản liên tiếp 02 vụ trên địa bàn xã Minh Tâm được Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ huyện ủy biểu dương, khen thưởng kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập được 23 chi bộ công an xã, thị trấn. Đến ngày 30/3/2021 đã thu nhận 13.984 hồ sơ đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử, đạt 9,65% KH; các cơ quan thuộc khối nội chính đã phối hợp triển khai các hoạt động trong lĩnh vực thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo các bước của quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng luật. Đã lập danh sách sơ bộ số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 4, ứng cử viên đại biểu HĐND huyện là 92 người, ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn là 1520 người; đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; thẩm định tiêu chuẩn chính trị của các ứng viên đại biểu HĐND các cấp.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành đảng bộ huyện đã ban hành 02 nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX. Triển khai, tổ chức thực hiện, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng cho 167 đồng chí là phó bí thư chi bộ thôn, tiểu khu trong toàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020; tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các cụm trong huyện; chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự, công khai nhân sự ứng cử, tổ chức bầu Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trao Huy hiệu Đảng cho 178 đảng viên, kết nạp đảng cho 11 quần chúng ưu tú vào Đảng đợt 03/02/2021.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 60 đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đã thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với 52 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy đối với 6 đồng chí. Tham mưu kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tình hình tôn giáo ở các địa phương trên địa bàn huyện trước, trong, sau Tết Nguyên đán; triển khai thực hiện năm Dân vận khéo 2021; tổ chức phê duyệt Kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC, công tác quốc phòng - an ninh năm 2021.

HĐND tổ chức kỳ họp 19 bầu Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và miễn nhiệm chức danh do HĐND huyện bầu; phối hợp với ủy ban nhân dân và ủy ban MTTQ triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các mặt; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, gieo trồng vụ Chiêm Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để tổ chức thực hiện; trọng tâm tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức 4 lớp tập huấn cho 350 cán bộ tham gia công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2 đúng quy định; phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; triển khai kế hoạch lấy phiếu xin ý kiến của người dân đánh giá sự hài lòng về huyện nông thôn mới; thành lập thêm 01 Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đại An; chỉ đạo, thực hiện Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn; Liên đoàn Lao động huyện trao 2 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 100 triệu đồng; Hội CCB huyện hỗ trợ xây nhà cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Đỗ Thế Bằng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UB MTTQ huyện. Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 92 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. Kết quả, 100% người ứng cử đều đạt sự tín nhiệm cao và đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đúng các quy định của luật. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách chính thức người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 60 người. Trong đó, nữ 26 người, tỷ lệ 43%. Trẻ tuổi (dưới 40) 20 người, tỷ lệ 33%, Ngoài đảng 12 người, tỷ lệ 20%. Đại biểu tái cử 11 người, tỷ lệ 31,4%. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Thanh Mai

HĐND huyện Thiệu Hoá tổ chức kỳ họp

tổng kết hoạt động khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 17/4/2021, HĐND huyện tổ chức tổng kết hoạt động, nhiệm kỳ 2016 - 2021; về dự kỳ họp có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Hoàng Văn Toản, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Thiệu Hoá, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 -2021, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Bà Trịnh Thị Loan, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại Thiệu Hoá, các đồng chí nguyên là Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ, các đồng chí trong BTV huyện uỷ, lãnh đạo UBND, trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí nguyên trưởng, phòng, ban, ngành, đoàn thể; các đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Thiệu Hoá có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật: Quyết định và giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo thẩm quyền được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 20 kỳ họp, ban hành 170 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; hỗ trợ, kích cầu, đầu tư xây dựng đường giao thông, kênh mương, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Các Nghị quyết của HĐND được ban hành đều có tính khả thi cao, đáp ứng với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện. Đã có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố vững chắc quốc phòng- an ninh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát theo thẩm quyền được giao. Việc giám sát thông qua xem xét các báo cáo của các UBND, các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được quan tâm thường xuyên và có nhiều đổi mới, theo hướng dân chủ, trách nhiệm, phát huy vai trò của đại biểu và trách nhiệm của cơ quan được chất vấn. Việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội “Về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn” đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Việc giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp được Thường trực, các Ban của HĐND huyện thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt. Nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND đã tổ chức được 37 cuộc giám sát chuyên đề. Qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND đã có 75 kiến nghị gửi đến UBND huyện và các ngành liên quan để xem xét, giải quyết; đã có 97,5% số kiến nghị đã được giải quyết. Ban Kinh tế - xã hội đã tổ chức 33 cuộc giám sát, Ban Pháp chế đã tiến hành 32 cuộc giám sát theo lĩnh vực được phân công. Sau các cuộc giám sát, các Ban của HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận. Thông qua kết luận, đã nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, kiến nghị, đề xuất cơ quan, đơn vị được giám sát khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, góp phần tích cực hạn chế những sai phạm, thiếu sót trong hoạt động kinh tế- xã hội trong huyện. Đồng thời thông báo rộng rãi kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND để nhân dân giám sát việc thực hiện.

Công tác tiếp xúc với cử tri của các đại biểu HĐND huyện được duy trì, thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND huyện đã tổ chức được 72 hội nghị tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành 216 thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong huyện. Cùng với công tác tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện việc tiếp xúc công dân tại các cơ sở theo qui định của Luật tiếp Công dân. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động không chồng chéo.

Bên cạnh những kết quả, thành tích kể trên, hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ các kỳ họp chưa kịp thời; hoạt động giám sát chuyên đề có lĩnh vực chưa sâu, kết quả còn hạn chế; việc đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa quyết liệt; hình thức tiếp xúc cử tri chưa đa dạng, còn chưa sâu sát…

Nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát của HĐND tập trung nội dung nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.
Sau thành công cuộc bầu cử, sẽ làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá XIV
.

Tại Kỳ họp này, HĐND đã đánh giá tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND huyện; công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động của các cơ quan tư pháp: Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; hoạt động của các Ban HĐND huyện vv….Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủyđánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND huyện, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và định hướng rõ nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 17 tập thể 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Biên tập

Hội thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Thực hiện Kế hoach số 55/KH-UBND, ngày 18/03/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về Tổ chức Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hoá. Ban CHQS huyện đã tích cực tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân huyện Thiệu Hoá xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi trong 02 ngày (22- 23/4/2021).

Thành phần tham gia Hội thi là các đồng chí trong Ban CHQS 25 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Các thí sinh dự thi thực hiện 02 nôi dung thi chung cho các đối tượng, gồm: thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ và bắn súng K54 bài 1. Đồng thời thực hiện phần thi riêng cho từng đối tượng: Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn thi nội dung Tham mưu xây dựng và thực hành báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân, giai đoạn 2021 – 2025”; Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn thi soạn thảo giáo án và thực hành lên lớp chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật; Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn thi nội dung Tham mưu xây dựng và thực hành báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã.

Kết quả Hội thi, 100% thi sinh dự thi đạt điểm khá trở lên, trong đó có 4,5% đạt điểm xuất sắc, 85,1% đạt điểm giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Ban Tổ chức Hội thi đã tặng cở và trao thưởng cho 05 tập thể (giải nhất Ban CHQS xã Tân Châu, giải nhì Ban CHQS xã Thiệu Duy; giải ba Ban CHQS xã Thiệu Hoà, giải Khuyến khích Ban CHQS xã Thiệu Quang và Ban CHQS xã Thiệu Giang); tặng giấy chứng nhận và trao thưởng cho 21 cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi.

Thanh Mai

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu đang hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Trong đó, những nội dung chống phá chính mà các đối tượng xấu đang tiến hành có thể kể đến là:

Thứ nhất, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử

Thời gian vừa qua, ngoài các website, trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành, một số trang báo nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với Việt Nam cũng liên tục tung ra những bài viết, bài phỏng vấn chứa đựng nội dung tiêu cực, thiếu chính xác về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại nước ta. Các đối tượng xấu đưa ra luận điệu hết sức sai lệch và thâm hiểm như: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v…

Căn cứ những nhận định phiến diện trên, các đối tượng xấu quy kết cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Từ đây, các đối tượng đưa ra yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử; phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ v.v…

Những luận điệu, nhận định mà các đối tượng đang rêu rao như trên là hoàn toàn sai sự thật. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước ta quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Về mặt thực tiễn, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự thống nhất trong công tác bầu cử; góp phần lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đối với đội ngũ đại biểu; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu không có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng Cộng sản, chắc chắn nhiều vấn đề bất ổn sẽ nảy sinh, là mầm mống cho sự suy yếu của đất nước.Đảng lãnh đạo bầu cử không phải là làm thay, không bao biện, không khuynh loát trong bầu cử. Ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Chính trị xác định rõ công tác bầu cử diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn. Chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ quốc tế; hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta của các thế lực thù địch v.v... Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là điều cần thiết để củng cố, đoàn kết thống nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, thực hiện chiêu trò "tự ứng cử", hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử

Không phải đến thời điểm hiện tại các đối tượng chống phá mới tiến hành chống đối bằng chiêu trò “tự ứng cử”. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chúng ta cũng đã được chứng kiến một “làn sóng” tự ứng cử của các “nhà dân chủ” và một số văn nghệ sĩ biến chất.Khi không đủ điều kiện và bị loại qua các vòng hiệp thương, các đối tượng này lên mạng xã hội rêu rao những luận điệu hết sức sai trái như: chỉ có những người “theo phe” Đảng Cộng sản mới có cơ hội ứng cử đại biểu Quốc hội; phải để các ứng cử viên tự do tranh cử, dựa trên chữ ký của cử tri mà không cần phải trải qua hiệp thương; Đảng Cộng sản cố tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội v.v…

Có thể thấy mục đích cơ bản nhất của chiêu trò “tự ứng cử” mà các “nhà dân chủ” đang thực hiện là nhằm phá hoại bầu cử. Đồng thời, thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, các đối tượng đánh bóng tên tuổi của bản thân trong giới “dân chủ”.

Ngoài ra, những thông tin được các đối tượng xấu đưa ra đã trở thành cái cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài xuyên tạc, biến tướng, vu khống, công kích công tác bầu cử của Việt Nam. Pháp luật nước ta quy định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp. Quyền bầu cử và ứng cử là của công dân, là quyền được hiến định. Không ai có quyền cản trở việc công dân thực hiện những quyền này.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Chính vì vậy, những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Trong đó, các tiêu chuẩn cơ bản đối với ứng viên là: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm…

Việc lựa chọn những ứng cử viên để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ: “Chúng ta kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước”.

Thứ ba, xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, tung ra các kiến nghị vô căn cứ

Trên nhiều trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành đang lan truyền những bài viết“xếp ghế” cho nhân sự trong Quốc hội. Các đối tượng rêu rao những luận điệu vô cùng độc hại, tiêu cực, cho rằng bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức, quyền lực trong Quốc hội đã được các “phe nhóm” của Đảng “an bài”, “thỏa hiệp”, “phân chia”. Những luận điệu này đã tiếp cận đến không ít người dùng mạng xã hội. Ngoài ra, trước vấn đề về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đặc biệt là về số lượng đại biểu là người ngoài Đảng, các đối tượng cơ hội chính trị cũng tích cực chọc ngoáy, xuyên tạc, biến tướng bản chất vấn đề.

Tại Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, cơ cấu số lượng đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5-10%). Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá công tác bầu cử, các đối tượng xấu đã biến tướng, xuyên tạc bản chất vấn đề, đưa ra những luận điệu hướng lái, cho rằng Đảng quy định số lượng đại biểu ngoài Đảng là quá ít, cần phải “cân bằng quyền lực” trong Quốc hội bằng cách chia một nửa số ghế cho những người ngoài Đảng… Thậm chí, có đối tượng còn đòi xóa bỏ cơ chế bầu cử hiện tại, đòi hỏi phải tiến hành bầu cử theo phương thức của các nước tư bản.

Nhìn lại lịch sử, có thể thấy chiêu trò “đòi ghế” trong Quốc hội không phải là điều mới. Ngay trong lần tổng tuyển cử đầu tiên khi đất nước mới giành được độc lập, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến vô cùng phức tạp, sau khi không phá hoại được Tổng tuyển cử, Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt quốc, Việt cách) đã đòi 70 ghế trong Quốc hội.

Hiện nay, các thế lực phản động, chống đối cũng tìm mọi thủ đoạn để phá hoại bầu cử, cài cắm các “mầm mống dân chủ” vào Quốc hội nhằm biến nghị trường trở thành diễn đàn để cách đối tượng thực hiện hoạt động chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hiện thực hóa chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm nước ta tự suy yếu từ bên trong.

Ban Biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “DÂN LÀ GỐC”

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân là gốc”.

Kế thừa và phát huy các giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên nhận thức và đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí, sức mạnh của Nhân dân với một chất lượng khoa học và cách mạng cao. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên “chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt”. Dân rất tốt là một chân lý, vì tuy đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh, nhưng Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Người còn khẳng định dân chúng khôn khéo; trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận; “nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh, có thể giúp cho các chú tiến bộ hơn…Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”.

Từ những hiểu biết đúng đắn, toàn diện về dân như vậy, Hồ Chí Minh khẳng định “dân là gốc”. Người nói: “Nước lấy dân làm gốc….Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Gốc là tài dân, lực lượng dân, của dân, lòng dân, quyền dân, lòng tin của dân. Nói về tài trí dân, Người khẳng định “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Nói về lực lượng Nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng định “trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người chỉ rõ: “Chúng ta biết rằng: lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng. Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có thì việc gì làm cũng không xong”. “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Người thường nhắc lại câu nói của Nhân dân Quảng Bình: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Nói về lòng dân, Hồ Chí Minh đúc kết: “Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”, “được lòng dân, thì việc gì cũng làm được. Trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”.

Xuất phát từ chỗ gắn bó mật thiết với Nhân dân, sống giữa lòng dân, Hồ Chí Minh thấu hiểu đời sống, tình hình, tâm lý, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân. Người nói dân chúng nhiều tai mắt, cái gì cũng nghe cũng thấy; dân chúng so sánh đúng, giải quyết đúng, gọn gàng, hợp lý, công minh, “biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết”. Nước ta là một nước dân chủ, vì vậy, theo Hồ Chí Minh:

“Bao nhiêu lợi ích đềuvì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đềucủa dân.

Công việc đổi mới, xây dựng làtrách nhiệm của dân.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc làcông việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ươngdo dân cử ra.

Đoàn thể từ Trung ương đến xãdo dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượngđều ở nơi dân;

“Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”.

Như vậy, tư tưởng “dân là gốc” cần được hiểu trên mấy lát cắt:Một là, dân chúng chứa đựng một xung lực mạnh mẽ vô cùng tận, cả tài, sức, quyền, trí, lòng dân;Hai là, Nhân dân được hưởng tất cả lợi ích vật chất và tinh thần;Ba là, dân chúng có trách nhiệm trong cách mạng, kháng chiến, đổi mới, xây dựng đất nước;Bốn là, không chỉ nước, mà Đảng cũng phải lấy dân làm gốc, do dân tổ chức nên.

Trong mọi công việc, Đảng, Nhà nước đã xác định “dân là gốc” thì “đừng có làm điều gì trái ý dân”, “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Dân là chủ, là gốc, thì Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên phải phục vụ Nhân dân, học hỏi Nhân dân, “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân”.

Khẳng định Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nhưng lãnh đạo không có nghĩa là “ngồi một nơi chỉ tay năm ngón không chịu xuống các địa phương kiểm tra công tác”, mà “lãnh đạo là làm đày tớ nhân dân và phải làm cho tốt”. Bằng cách cắt nghĩa đó, Hồ Chí Minh chỉ rõ “Đảng không phải làm quan, sai khiến quần chúng mà phải làm đày tớ cho quần chúng… Xa quần chúng là hỏng, cần phải nhớ nhiệm vụ của Đảng là làm đầy tớ cho quần chúng”.

Làm “đầy tớ nhân dân” với ý nghĩa cao đẹp nhất là phục vụ Nhân dân, học hỏi Nhân dân, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, làm cho Nhân dân hài lòng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Không học hỏi nhân dân thì không lãnh đạo được dân.Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

Hồ Chí Minh chỉ rõ để chữa bệnh quan liêu, xa dân, khinh thường dân, phụng sự nhân dân tốt, có mộtđơn thuốc- nguyên tắc là: “Theo đúng đường lối nhân dânvà 6 điều là:

Đặt lợi íchnhân dânlên trên hết;

Liên hệ chặt chẽ vớinhân dân;

Việc gì cũng bàn vớinhân dân, giải thích chonhân dânhiểu rõ;

Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trướcnhân dân, và hoan nghênhnhân dânphê bình mình;

Sẵn sàng học hỏinhân dân;

Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, đểnhân dânnoi theo”.

2. Cần thực hiện tốt Công tác Dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

Điều 4 - Hiến pháp năm 2013, khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, điểm 2 viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Nội dung này ghi rõ trong Cương lĩnh 2011 là tất yếu, đương nhiên,bình thườngvì đó là một trong những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng. Nhưng điều này thể hiện trong Hiến pháp với ý nghĩa là bộ luật căn bản của một nước thì hết sức đặc biệt. Điều đó tỏ rõ rằng Đảng không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của cả dân tộc;đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, mà còn thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân; có bổn phận, trách nhiệm với dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Cùng với Hiến pháp, trong những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản mang tính chiến lược liên quan đến công tác dân vận, tin tưởng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như Nghị quyết Trung ương3khóa VIII về“Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”(6/1997); Chỉ thị 30 về“Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở”(18/2/1998); Kết luận 120 về“Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở(7/1/2016); Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” (16/7/2018). Đó là những kết quả rất quan trọng, ít nhất là về mặt ban hành nghị quyết, văn bản quy định, rất đáng khích lệ. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình hiện nay, cần tập trung vào hai nhóm giải pháp sau đây:

Một là,hiểu thấu, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa những nghị quyết, quy định, kết luận, văn bản liên quan đến chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hành dân chủ.

Xét đến cùng, khi bàn về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, có hai nhóm vấn đề quan trọng liên quan mật thiết với nhau, đó làhiểu thấulàm đúng. Phải rà soát lại tất cả những văn bản bản đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập như thế nào. Một Đảng chân chính cách mạng vì dân, vì nước thì trước hết phải đưa ra được nghị quyết, chỉ thị, văn bản, quy định đúng đắn. Nhưng đó mới chỉ là quan trọng hàng đầu. Điều quan trọng hơn, có ý nghĩa quyết định là văn bản, nghị quyết đó đi vào thực tiễn, thâm nhập vào đời sống nhân dân như thế nào.

Phải khẳng định rằng nhiều nội dung về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị rất đúng và hay, có tính khả thi. Nhưng do công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chưa tốt; có nơi làm hình thức, đối phó, thiếu công khai, minh bạch, Nhân dân thiếu thông tin hoặc tiếp nhận thông tin không đầy đủ, nên việc Nhân dân bàn, giám sát và quyết định những vấn đề của địa phương, phát huy thật sự quyền làm chủ trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế. Thậm chí “lâu nay, nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình. Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân, tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng”. Đây là điều đã được Bác Hồ cảnh báo từ thập kỷ50 thế kỷ trước-khi người phê bình loại cán bộ “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ”.

Những hạn chế, yếu kém như vậy phải được nghiêm túc xem xét, đánh giá, tổng kết, để chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai, tổ chức hay cá nhân, tùy theo tính chất, mức độ, phạm vi để có các hình thức xử lý, kỷ luật đúng mức. Nếu không làm được như vậy, xem các nghị quyết đã thi hành thế nào, cái gì được, cái gì chưa được, lần sau lặp lại những khuyết điểm trước, thì nghị quyết chỉ là lời nói suông, làm mất lòng tin của Nhân dân.

Hai là,các tổ chức và cá nhân những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải làm đúng, làm tốt và khéo công tác dân vận, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải tỏ rõ hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi nghiêm túc. Một dẫn chứng là vấn đề xuống với dân, bàn bạc với dân, tiếp công dân. Chúng ta đã có những quy định rất cụ thể.Theo đó, xuống với dân là để bàn bạc với dân, học hỏi dân; nghiêm túc tiếp công dân, đối thoại với dân là để thấu hiểu, thấu cảm, nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý, để quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân, chăm lo dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hành dân vận. Những cách làm này, ngay sau khi nước nhà độc lập cách đây 75 năm, Hồ Chí Minh đã từng “đề nghị các vị Bộ trưởng nên luyện cho mình có đôi chân hay đi, đôi mắt hay nhìn, cái óc hay nghĩ, không nên chỉ ngồi ở bàn giấy, theo kiểu “đạo nhân phòng thủ”. Tức là phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miêng nói, tay làm”, đem lại chất lượng tốt, “đúng” và “khéo” trong công tác dân vận. Người phê bình loại cán bộ “sấm ra đá kêu” mới gặp dân chúng một lần.

Những năm qua, nhìn tổng thể xã hội có hai bức tranh tương phản, chỗ nào người lãnh đạo đứng đầu sợ dân, ngại, không dám tiếp dân, tiếp một cách qua loa, đại khái, sẽ tạo ra một bức tranh tối. Nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp dân và xuống với dân thật sự, giải quyết thấu đáo những kiến nghị của dân, đứng về phía lợi ích chính đáng của người dân mà giải quyết những điểm nóng, phức tạp kéo dài, sẽ tạo ra bức tranh sáng. Tấm gương những cán bộgần dân,sát dân là thể hiện một chính quyền thật sự thân thiện, trọng dân, vì dân. Cách làm là phải “đúng” và “khéo”, không gò ép áp đặt một cách thô bạo; phải tạo tính tự giác của mỗi người và nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy cái tốt dẹp cái xấu. Phải hiểu dân, tin tưởng dân, biết chờ đợi dân. Chúng ta phải ghi tạc vào đầu lời dặn của Bác: “Nếu quần chúng nói mười điều mà chỉ có một vài điều xây dựng, như thế vẫn là quý báu và bổ ích”. “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Dân vận kém thì việc gì cũng kém”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề“Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết nêu lại những bài học kinh nghiệm,trong đóbài học thứ năm khẳng định: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên”.

Ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đích thực trở về với tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt, có chất lượng, hiệu quả những điều đó chính là sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Ban biên tập

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên đẩy mạnh

các phong trào thi đua gắn với việc học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05; triển khai ký cam kết và đăng ký thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ của MT, các đoàn thể và Ban công tác MT; triển khai viết các tin bài gương người tốt việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Qua 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, MTTQ xã Thiệu Viên đã đạt được nhiều kết quả, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc được chấn chỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác mặt trận. Đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận đã tích cực gương mẫu, nói để dân tin, vận động, tập hợp đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các nhiệm vụ cụ thể, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, triển khai các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị tực hiện ít nhất 01 mô hình NTM. Thực hiện mô hình mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình NTM điểm về sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở KDC thôn 5, Mặt trận đã triển khai thực hiện thành công mô hình thu gop xử lý rác thải ở khu dân cư, 100% khu dân cư có tổ thu gom xử lý rác thải; triển khai tốt mô hình “Ngõ tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường”. Đến nay, đã có 55 ngõ tự quản, hoạt động ngõ tự quản góp phần đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; Ban Công tác mặt trận đã vận động ủng hộ trồng 100 cây hoa ban và 50 cây hoa bằng lăng đường giao thông tạo cảnh quan môi trường. Vận động nhân dân và con em xa quê đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng NTM; vận động nhân dân dồn điền đổi thửa theo nhóm hộ, hiến 14.000m­2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng. Làm tốt công tác phong trào quyên góp ủng hộ quĩ nhânđạo, từ thiện, như: ủng hộ “Quỹ người nghèo”, trong 5 năm qua vận động và hỗ trợ 21 hộ nghèo xây dựng nhà ở, tổng số tiền hỗ trợ 250 triệu đồng. Đặc biệt là làm tốt công tác vận động tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ chính sách, khó khăn. Trong 5 năm qua đã vận động tặng hơn 680 xuất quà, trị giá 355 triệu đồng. Ngoài ra, làm tốt công tác ủng hộ đồng bào bão lụt, ủng hộ phòng chống Covid-19. Phong trào 3 không "KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội; KDC không ô nhiễm môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp; KDC không vi phạm nếp sống văn hóa về việc cưới, việc tang và lễ hội" do TWMTTQ phát động đã được MTTQ xã triển khai, tuyên truyền sâu rộng, được nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ xã đã góp phần quan trọng phấn đấu xã về đích NTM trước 2 năm so với kế hoạch và đến nay có 3/7 thôn đạt thôn Nông thôn mới.

Với các hoạt động thiết thực, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, vừa qua Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên đã vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ xã Thiệu Phú tập trung

xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng và xác định xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đây là tiền đề quan trọng giúp Đảng ủy xã Thiệu Phú thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

Đảng bộ xã Thiệu Phú hiện có 380 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó 6 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ công an. Trong những năm qua với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy xã Thiệu Phú tập trung thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bằng Chương trình hành động toàn khóa, Chương trình hành động từng năm. Trên cơ sở đó, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp phối hợp và tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND xã tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện giải pháp lộ trình theo kế hoạch; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp các ngành, chi bộ tổ chức thực hiện tốt công tác tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội các thôn.

Xác định công tác tư tưởng, chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên dễ tiếp thu, qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong từng việc làm cụ thể. Đảng ủy chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu từng bước được nâng lên, tạo được lòng tin trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình. Đảng ủy còn quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hàng năm, Đảng bộ xã luôn xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa sản xuất hàng hóa. Đảng bộ xã đều ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ đạo UBND và HTXDVNN xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đổi mới cơ cấu giống lúa, cơ cấu mùa vụ, chọn các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn liên tục được mùa, năng suất lúa đạt từ 60-70 tạ/ha, giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác của xã đạt 120 triệu đồng/năm. tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Văn hóa – xã hội có sự tiến bộ trên nhiều mặt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh và được Huyện ủy biểu dương và tặng Giấy khen.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Đồng chí Hoàng Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng ủy- CTUBND xã cho biết, thời gian tới, để tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã Thiệu Phú giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy xác định tập trung tiếp tục cải tiến việc quán triệt, triển khai học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Đồng thời đổi mới công tác dân vận của đảng, chú trọng sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, triển khai sâu rộng phong trào "Dân vận khéo", tạo sức lan tỏa tích cực trên địa bàn, từng bước xây dựng quê hương Thiệu Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đền thờ Trà Đông

nơi thờ ông tổ nghề đúc đồng truyền thống

Khổng Minh Không 15/10/1065 (14/9 Âm lịch) - mất ngày 03/6 ÂL năm 1141), tên thật là Nguyễn Minh Không (theo Quốc Sư Bảo Lục), hay Theo "Thiền Uyển Tập Anh", tên húy của ông là Nguyễn Chí Thành sinh tại làng Đàm Xá, phủTràng An(nay là làng Điền Xá, xãGia Thắng,Gia Viễn,Ninh Bình).

Nguyễn Chí Thành lớn lên sangTây Trúchọc đạo và kết nghĩa anh em vớiTừ Đạo HạnhNguyễn Giác Hảilà hai vị chân sư có uy tín đương thời. Khi tu hành đắc đạo, Nguyễn Chí Thành trở về quê nhà dựng chùa Viên Quang, sau đó lại lập nhiều chùa ở vùngchâu thổ sông Hồng... để tu hành, lấy vị hiệu là Không Lộ. Theo một số tài liệu, ông có đạo hiệuKhông Lộ, từng tu ở chùaKhông Lộ(Nam Định) và được thờ ở núiKhông Lộ(chùa Thầyngày nay)…

Nguyễn Minh Không là một nhà sư tài danh lẫy lừng và còn là một thần y nỗi tiếng. Từ các loại thảo dược tại vùng đồi núiGia Sinh,Gia Viễn, Ninh Bình, ông đã chữa bệnh nan y cho vua Lý Thần Tông và được coi là thần y khi chữa bệnh "hóa hổ" cho nhà vuavà được ban quốc tính họ Lý, phong làmQuốc sư, (gọi là Lý Quốc Sư) được nhà vua cấp cho nhà ở, được miễn thuế. Là người bào chế ra nhiều loại thuốc chữa bệnh cho nhân dân, ông đã truyền lại cho dân nhiều bài thuốc hay và sử dụng thuốc nam, châm cứu chữa bệnh.

Với vai trò là quốc sư triều Lý, ông tham gia gây dựng nhiều công trình phật giáo. Lý Quốc Sư là người đúc tượng phậtchùa Quỳnh Lâm; đúc đỉnh đồng trên tháp Báo Thiên góp phần tạo nênAn Nam tứ đại khílà những báu vật nổi tiếng của nước Đại Việt thời Lý - Trần. Ông là người sưu tầm và phục hưng nghề đúc đồng – tinh hoa của văn minhĐông Sơn– văn minh người Việt cổ mà trở thành tổ sư nghề đúc đồng.

Trong truyền thuyết dân gian, Nguyễn Minh Không là một nhân vật huyền thoại, xuất hiện với nhiều tình tiết kỳ bí thậm chí hoang đường như khi tu thiền đắc đạo có thể đi mây về gió, niệm chú cho chim lạ rơi xuống đất, ngả nón làm thuyền vượt sông cả, cho cả kho đồng nước Tống vào túi đem về đúc tứ đại khí, thò tay vào vạc dầu đang sôi vớt hàng trăm chiếc kim chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông.

Vì có nhiều công lớn chữa bệnh cho vua và nhân dân mà ông cùng vớiTrần Hưng Đạo, là những nhân vật lịch sử có thật, sau này đượcngười Việttôn sùng làđức thánh Nguyễn, đức thánh Trần.

Khi ông mất, được rất nhiều đền chùa thờ phụng. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: "Quốc sư Minh Không rất linh ứng. Phàm khi có tai ương hạn lụt, cầu đảo đều nghiệm cả." Nguyễn Minh Không là hiện thân quyền lực linh thiêng của Phật giáo hưng thịnh thời Lý - là thầy thuốc tài ba bậc nhất, là ngư dân gắn bó với thôn dã Đại Việt, là thiền sư tài cao đức trọng, là bậc thánh tổ nghề đúc đồng Việt Nam (là ông tổ nghề đúc đồng)

Ông là một vị cao tăng đứng đầu tổ chức phật giáo của triều đạinhà Lýtrong lịch sử, được xem là vị thiền sư sáng lập nên nhiều ngôi chùa nhất ở Việt Nam ( 500 ngôi chùa trên cả nước)

Như vậy, Nguyễn Minh Không (Khổng Minh Không) vừa là thánh, vừa là sư; dân thường gọi là Thánh sư Khổng Minh Không, hay thánh Nguyễn. Tên tuổi của Nguyễn Minh Không đã gắn liền với nhiều truyền thuyết hoang đường và kỳ bí. Rất nhiều nơi, đặc biệt là các chùa ởViệt Namthờ vị quốc sư này theo kiểu "tiền phật hậu thánh".

Nguyễn Minh Không được thờ ở nhiều nơi trong cả nước, như: Đền Lý Quốc Sư (Hà Nội), Chùa Keo (Nam Định và Thái Bình), chùa Bái Đính (Ninh Bình)…

Các địa phương có nghề đúc đồng thờ ông là ông tổ đúc đồng, như: Yên Xá, Tống Xá huyện Ý Yên, lễ hội chợ Viềng (Nam Định), Ngũ Xã, phố Lò Đúc (Hà Nội), Châu Mỹ, Long Thượng, Đông Mai (Hưng Yên), Đào Viên, Điện Tiền (Bắc Ninh), Kẻ Chè (Thiệu Trung)…

Nói về nghề đúc đồng thủ công truyền thống của xã Thiệu Trung không biết có từ bao giờ. Chỉ được nghe các cụ kể lại rằng có từ thời Nhà Lý, khi Thánh sư Nguyễn Minh Không hay còn gọi là Khổng Minh Không đi qua làng dừng nghỉ, thấy người dân trong làng siêng năng, chăm chỉ làm ruộng vất vả quanh năm mà cũng không đủ ăn, ngoài nông nghiệp ra họ không có nghề phụ để làm. Vì vậy ông quyết định ở lại dạy nghề và truyền nghề đúc đồng cho nhân dân trong làng, từ đó được lưu truyền đến hôm nay.

Đời Tự Đức, các nghệ nhân làng Chè rước chân nhang từ chùa Keo về làng Chè và xây đền thờ ông tổ đúc đồng Khổng Minh Không tại đây. Ngôi đền đặt ở giữa làng cạnh con đường chính qua xóm đình của làng Chè. Ngôi đền xây năm 1943, khánh thành năm 1946. Đền kiến trúc theo kiểu “chữ đinh”, bên ngoài là một phòng rộng không cột, tiếp đó là ba gian chạy dọc, gian giữa là sập hội đồng. Gian này cách với gian trong cùng một lần cửa. Gian trong cùng đặt tượng thánh Khổng và các đồ tế khí. Hai vị tiên hiền họ Lê và họ Vũ thì thờ ở hai bên của gian ngoài. Mặt tiền của ngôi đền xây đắp theo kiểu “tân thời”, các ô chắn mái có đắp nổi ba cảnh của Tổ sư đi lấy kinh Phật, tổ sư đi lấy đồng và tổ sư truyền nghề đúc đồng. Một bức đại tự đắp nổi nằm chính giữa mặt tiền mang chữ “Tối linh quang từ” (Tức là ngôi đền cực thiêng liêng).

Phần lớn người dân địa phương gọi là đền, một số người gọi là chùa. Hai cách gọi này đều có lý vì: Gọi là đền vì ngài là thánh, gọi là chùa vì ngài là thiền sư. Tuy nhiên với mục đích của người làng Chè trước đây khi xây nơi thờ ông tổ nghề đúc đồng thì gọi là đền.

Đền thờ được Bộ Văn hóa Công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết địnhsố 208ngày 13/3/1990.

Trần Ngọc Tùng

CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ 30-4 BÀI CA THỐNG NHẤT

Khi bọn Xâm lược thua ta

Chúng cũng "Cay cú xót xa vô cùng

Bao nhiêu Tướng giỏi Quân đông

Vũ khí hiện đại chúng không thiếu gì

Mà thua nước "bé" chim "ri"

Không ai biết gì ! Hai tiếng Việt nam

Cuốn cờ và phải đầu hàng

Thua không "điều kiện" bẽ bàng lắm thay

Phải thua nước "Nhỏ bé" này

Đau đầu tớ thày của bọn xâm lăng

QUẢ CẢM và cả QUYẾT TÂM

Cùng cuộc kháng chiến TOÀN DÂN một lòng

Ra ngõ là gặp anh hùng

Cả nước "bừng bừng" khí thế thi đua

KHẨU HIỆU : "Nhà nhà thi đua , người người thi đua

Ta nhất định THẮNG địch nhất định THUA"

Khí thế đánh giặc bây giờ chưa quên

Bốn tiếng TIỀN TUYẾN , HẬU PHƯƠNG

Nghe sao gần gũi thân thương vô cùng

Vật chất và cả tinh thần

QUÂN LƯƠNG rất cần luôn phải chuyển ngay

Nhìn những bức ảnh trên đây

DUY NHẤT điều này có ở Việt nam

Đế quốc chúng phải "Bàng hoàng"

Mình THUA đất nước Việt nam ! Phải rồi

Xe chạy trên dây CÁP TỜI

Khâm phục những người Bộ đội Việt nam

Nếu phải ĐỐT DẪY TRƯỜNG SƠN

Để mãi trường tồn Đất nước Việt nam

Chúng ta NHẤT ĐỊNH phải làm

Để giành THỐNG NHẤT giang san một nhà

Lời Bác đã thành Bài ca

Đất nước một nhà xum họp vẻ vang

Đến ngày thống nhất giang san

Bác không thăm được Miền Nam nữa rồi

Non sông một mối Bác ơi

ĐẤT NƯỚC ĐÃ TRỌN NIỀM VUI một nhà

Ba mươi năm DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Nam Bắc một nhà và thật vẻ vang

Hoàn toàn GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Là MỐC SON vàng lịch sử VIỆT NAM

Hoàng Duyên

Bản tin nội bộ tháng 4 năm 2021

Đăng lúc: 26/04/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 4 năm 2021

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Trích: Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 14/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025, với một số nội dung chủ yếu như sau:

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Quan điểm

- Phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới yêu cầu phải thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề mà huyện có tiềm năng thế mạnh, có thị trường tiêu thụ theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, có khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.Thu hút và phát triển doanh nghiệp là khâu đột phá gắn với tổ chức lại sản xuất, phát huy vai trò của doanh nghiệp, Hợp tác xã trong việc phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất, chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm; đồng thời, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa người dân với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò vừa là trung tâm vừa là động lực dẫn dắt.

- Xây dựng nông thôn mới lànhiệm vụcótính chiến lược, xuyên suốt trong sựnghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn,đảm bảo ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội đóng vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động hướng dẫn, Nhân dân là chủ thể trong thực hiện.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và khả năng cạnh tranh cao; chuyển đổi mạnh mẽ các hình thức tổ chức sản xuất, tạo sự bứt phá trong phát triển nông nghiệp, chuyển dịch nhanh và hợp lý cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao gắn với việc liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục huy động nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, môi trường sinh thái được bảo vệ, nông thôn ngày càng sáng- xanh - sạch - đẹp, quan hệ cộng đồng ngày càng gắn kết; tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm thủy sản: đạt 4,2%/năm.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 650 ha.

- Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt năm 2025 đạt 150 triệu đồng trở lên.

- Xây dựng nông thôn mới:

+ 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trở lên.

+ 16,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trở lên.

+ Phấn đấu có 32,6% thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch là 70%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động là 23%.

- Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm là 100%, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao là 24%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống cho Nhân dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hộiđẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựngnông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.Mỗi tổ chức,đoàn thể đăng ký đảm nhận một số phần việc phù hợp để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền, phổ biến sâu sắc về chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và khả năng cạnh tranh cao; chuyển dịch nhanh và hợp lý cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển đổi mạnh mẽ các hình thức tổ chức sản xuất, tạo sự bứt phá về phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm để người dân hướng đến xây dựng nông nghiệp sạch.

3.2. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất

Rà soát, bổ sung, lập các quy hoạch mới phù hợp với định hướng, quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch liên quan. Chú trọng triển khai các vùng sản xuất đặc biệt là các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…theo định hướng quy hoạch vùng huyện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xác định công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện bảo đảm tính hiệu quả và khả thi của các quy hoạch.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.

3.3. Tiếp tục thực hiện tập trung tích tụ đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, theo hướng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh; quan tâm nhiều đến áp dụng cơ giới hóa, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung thâm canh lúa năng suất chất lượng hiệu quả cao, đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, kết hợp nuôi trồng thủy sản… tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề phát triển cây trồng phục vụ chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng trọt trong nhà màng. Tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, công nghiệp, chú trọng phát triển đàn lợn, đàn trâu bò, thủy cầm, gà công nghiệp.

3.4. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và của huyện đã ban hành để khuyến khích, tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.Hằng năm, rà soát để ban hành mới các cơ chế hỗ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 đủ mạnh, phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

3.5. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sạch quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới

*Về phát triển nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 4,2%/năm.

+ Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theochuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.Thực hiện chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

+ Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, quy mô lớn gắn với bao tiêu sản phẩm của các doanh nghiệp; quan tâm phát triển các mô hình con nuôi đặc sản, tạo sản phẩm an toàn, gắn với giám sát, xử lý dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; đến năm 2025 giá trị sản xuất chăn nuôi đạt tỷ trọng 50% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tận dụng tối đa mặt nước sông, ao hồ và công trình thủy lợi để nuôi thủy sản; phấn đấu đến năm 2025 đạt 650 ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn.

+ Công khai, minh bạch các quy hoạch theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có được các thông tin về đất đai, quy hoạch để doanh nghiệp tìm được các vị trí phù hợp, thực hiện thuê đất có mặt bằng sản xuất, kinh doanh…; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn về đất đai; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp chếbiến với các tổ chức sản xuất, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp: thực hiện tốt công tác qụản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; kiểm tra, kiểm soát chất lượng các sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng các loại vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi để hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Ngăn ngừa, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vi phạm về công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong sản xuất và phòng chống thiên tai.

- Rà soát, đánh giá, phân loại, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp: đánh giá, phân loại hiệu quả hoạt động, trình độ quản lý, điều hành của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, có giải pháp phù hợp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để hợp tác xã nông nghiệp thực sự là một tổ chức kinh tế có vai trò thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở cơ sở. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển và thành lập mới các hợp tác xã theo luật.

- Tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm nông nghiệp: Tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ nông sản trong nước tiến tới xuất khẩu ra ngoài nước. Tăng cường giám sát, chứng nhận chất lượng, có chính sách hỗ trợ hệ thống các điểm bán hàng nông sản an toàn tại các siêu thị, chợ, khu dân cư tập trung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản của Nhân dân.

* Về xây dựng nông thôn mới

- Nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người dân.

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, hàng năm ngân sách huyện, xã bố trí nguồn kinh phí phù hợp hỗ trợ để xây dựng các mô hình sản xuất, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

+ Tiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, liên doanh, liên kết trong sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thông qua các hợp đồng.

+ Thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện; kêu gọi thu hút đầu tư vàolĩnh vực nông nghiệp.

+ Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, gắn với bảo vệ môi trường; Sử dụng có hiệu quả quỹ đất lâm nghiệp hiện có, phát triển rừng theo hướng hiệu quả và bền vững.

+ Nâng cao năng lực hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp, là đầu mối tìm kiếm đầu ra cho sản phẩn của nông dân; Khôi phục các ngành nghề truyền thống; Xây dựng thương hiệu hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch.

+ Tăng cường công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và thực hiện tốt các giải pháp tạo việc làm cho người dân địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ocop; phấn đấu đến hết năm 2025, các sản phẩm Ocop có chứng nhận cấp tỉnh trở lên, gồm: Trống đồng, một số sản phẩm từ đồng xã Thiệu Trung; Bánh đa, Bánh đa nem, Cơm cháy xã Tân Châu; Dầu khuynh Diệp xã Thiệu Long; củ kiệu muối xã Thiệu Toán; Tương Chí Cẩn, Dưa vàng, Bánh trưng, Nem, giò thị trấn Thiệu Hóa,.... Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá đối với các sản phẩm Ocop đạt tiêu chuẩn.

- Duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt và thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

+ Hàng năm các xã, các ngành cần rà soát lại các tiêu chí đã đạt, trên cơ sở đó phải xây dựng kế hoạch và giải pháp để tiếp tục duy tŕ các tiêu chí đă đạt theo quy định, đồng thời có kế hoạch để từng bước nâng cao các tiêu chí theo yêu cầu của người dân và xu thế của xă hội.

+ Đối với Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu hàng năm các xã, các ngành phải xây dựng kế hoạch để thực hiện từng tiêu chí theo khả năng phù hợp, với tinh thần quyết liệt nhưng không được nóng vội, thực hiện các tiêu chí phải có lộ trình, bước đi và thời gian cụ thể, có giải pháp phù hợp và phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân rõ ràng.

Ban biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông được 2.290 ha, đạt 99,6% kế hoạch, giảm 0,8% so với cùng kỳ (CK); sản lượng cây lương thực có hạt đạt 4.342 tấn, giảm 5,4% CK. Sản xuất vụ Chiêm xuân 2021 đạt 9.221,4 ha, đạt 99,4% so với kế hoạch (KH), giảm 1,1% CK. Triển khai thực hiện “Tết trồng cây", đã trồng được trên 45.356 cây, hiện số cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Duy trì chăn nuôi, từng bước tái đàn lợn, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. Tổng giá trị sản xuất lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước đạt 21,334 tỷ đồng, tăng 5,9% CK.

Tập trung chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền thực hiện Kế hoạch số 17 - KH/HU ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện góp phần xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh để thẩm định và phấn đấu 6 tháng đầu năm 2021 đạt huyện NTM.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 448,4 tỷ đồng, tăng 9,6% CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 698,638 tỷ đồng đạt 23,3% KH, tăng 10,5% CK. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công các dự án; triển khai các dự án đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 14,2% CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,607 triệu USD, tăng 2,2% CK. Đôn đốc các doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất đầu tư sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động các trung tâm thương mại Thực Hằng, Lan Chi... trong quý I đã thành lập mới 14 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 30,4% KH, tăng 42% CK.

Thu ngân sách quý I ước đạt 72,7 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán huyện giao, 26,5% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ; các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 23.097,9 m2. Cấp 292 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện công tác GPMB tại các dự án: Đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Thiệu Hóa; đường giao thông nối Quốc lộ 217 với QL45 và QL47 đoạn qua xã Thiệu Ngọc; dự án Nhà máy nước sạch xã Thiệu Phúc; Khu công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện; dự án WB7 tại xã Thiệu Nguyên...

Về lĩnh vực giáo dục, đã hoàn thành chương trình học kỳ I, triển khai thực hiện chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021; Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại cơ sở vật chất trường lớp học trong toàn huyện. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đón Tết Tân Sửu; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2021; phát động Nhân dân trong huyện đồng loạt treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu. Chỉ đạo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện, Bản tin nội bộ... về các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tặng 22.403 suất quà trị giá 6,63 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ gạo Tết cho 411 khẩu với 7.470 kg; chúc thọ, mừng thọ cho 2.768 cụ, kinh phí 1,3 tỷ đồng trong dịp tết nguyên đán.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính: Phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, có 188 công dân, trong đó 175 quân nhân; 13 công an nghĩa vụ, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021. Trong quý I, các lực lượng chức năng đã giải quyết 29 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội; đặc biệt công an huyện đã khởi tố vụ án, bắt giữ 05 đối tượng phạm tội cướp tài sản liên tiếp 02 vụ trên địa bàn xã Minh Tâm được Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ huyện ủy biểu dương, khen thưởng kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập được 23 chi bộ công an xã, thị trấn. Đến ngày 30/3/2021 đã thu nhận 13.984 hồ sơ đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử, đạt 9,65% KH; các cơ quan thuộc khối nội chính đã phối hợp triển khai các hoạt động trong lĩnh vực thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo các bước của quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng luật. Đã lập danh sách sơ bộ số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 4, ứng cử viên đại biểu HĐND huyện là 92 người, ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn là 1520 người; đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; thẩm định tiêu chuẩn chính trị của các ứng viên đại biểu HĐND các cấp.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành đảng bộ huyện đã ban hành 02 nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX. Triển khai, tổ chức thực hiện, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng cho 167 đồng chí là phó bí thư chi bộ thôn, tiểu khu trong toàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020; tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các cụm trong huyện; chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự, công khai nhân sự ứng cử, tổ chức bầu Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trao Huy hiệu Đảng cho 178 đảng viên, kết nạp đảng cho 11 quần chúng ưu tú vào Đảng đợt 03/02/2021.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 60 đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đã thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với 52 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy đối với 6 đồng chí. Tham mưu kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tình hình tôn giáo ở các địa phương trên địa bàn huyện trước, trong, sau Tết Nguyên đán; triển khai thực hiện năm Dân vận khéo 2021; tổ chức phê duyệt Kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC, công tác quốc phòng - an ninh năm 2021.

HĐND tổ chức kỳ họp 19 bầu Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và miễn nhiệm chức danh do HĐND huyện bầu; phối hợp với ủy ban nhân dân và ủy ban MTTQ triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các mặt; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, gieo trồng vụ Chiêm Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để tổ chức thực hiện; trọng tâm tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức 4 lớp tập huấn cho 350 cán bộ tham gia công tác bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2 đúng quy định; phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; triển khai kế hoạch lấy phiếu xin ý kiến của người dân đánh giá sự hài lòng về huyện nông thôn mới; thành lập thêm 01 Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đại An; chỉ đạo, thực hiện Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn; Liên đoàn Lao động huyện trao 2 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 100 triệu đồng; Hội CCB huyện hỗ trợ xây nhà cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Đỗ Thế Bằng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UB MTTQ huyện. Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 92 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. Kết quả, 100% người ứng cử đều đạt sự tín nhiệm cao và đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đúng các quy định của luật. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách chính thức người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 60 người. Trong đó, nữ 26 người, tỷ lệ 43%. Trẻ tuổi (dưới 40) 20 người, tỷ lệ 33%, Ngoài đảng 12 người, tỷ lệ 20%. Đại biểu tái cử 11 người, tỷ lệ 31,4%. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Thanh Mai

HĐND huyện Thiệu Hoá tổ chức kỳ họp

tổng kết hoạt động khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 17/4/2021, HĐND huyện tổ chức tổng kết hoạt động, nhiệm kỳ 2016 - 2021; về dự kỳ họp có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Hoàng Văn Toản, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Thiệu Hoá, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 -2021, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Bà Trịnh Thị Loan, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại Thiệu Hoá, các đồng chí nguyên là Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ, các đồng chí trong BTV huyện uỷ, lãnh đạo UBND, trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí nguyên trưởng, phòng, ban, ngành, đoàn thể; các đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Thiệu Hoá có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật: Quyết định và giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo thẩm quyền được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 20 kỳ họp, ban hành 170 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; hỗ trợ, kích cầu, đầu tư xây dựng đường giao thông, kênh mương, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Các Nghị quyết của HĐND được ban hành đều có tính khả thi cao, đáp ứng với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện. Đã có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố vững chắc quốc phòng- an ninh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát theo thẩm quyền được giao. Việc giám sát thông qua xem xét các báo cáo của các UBND, các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được quan tâm thường xuyên và có nhiều đổi mới, theo hướng dân chủ, trách nhiệm, phát huy vai trò của đại biểu và trách nhiệm của cơ quan được chất vấn. Việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội “Về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn” đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Việc giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp được Thường trực, các Ban của HĐND huyện thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt. Nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND đã tổ chức được 37 cuộc giám sát chuyên đề. Qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND đã có 75 kiến nghị gửi đến UBND huyện và các ngành liên quan để xem xét, giải quyết; đã có 97,5% số kiến nghị đã được giải quyết. Ban Kinh tế - xã hội đã tổ chức 33 cuộc giám sát, Ban Pháp chế đã tiến hành 32 cuộc giám sát theo lĩnh vực được phân công. Sau các cuộc giám sát, các Ban của HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận. Thông qua kết luận, đã nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, kiến nghị, đề xuất cơ quan, đơn vị được giám sát khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, góp phần tích cực hạn chế những sai phạm, thiếu sót trong hoạt động kinh tế- xã hội trong huyện. Đồng thời thông báo rộng rãi kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND để nhân dân giám sát việc thực hiện.

Công tác tiếp xúc với cử tri của các đại biểu HĐND huyện được duy trì, thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND huyện đã tổ chức được 72 hội nghị tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành 216 thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong huyện. Cùng với công tác tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện việc tiếp xúc công dân tại các cơ sở theo qui định của Luật tiếp Công dân. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động không chồng chéo.

Bên cạnh những kết quả, thành tích kể trên, hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ các kỳ họp chưa kịp thời; hoạt động giám sát chuyên đề có lĩnh vực chưa sâu, kết quả còn hạn chế; việc đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa quyết liệt; hình thức tiếp xúc cử tri chưa đa dạng, còn chưa sâu sát…

Nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát của HĐND tập trung nội dung nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.
Sau thành công cuộc bầu cử, sẽ làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá XIV
.

Tại Kỳ họp này, HĐND đã đánh giá tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND huyện; công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động của các cơ quan tư pháp: Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; hoạt động của các Ban HĐND huyện vv….Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủyđánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND huyện, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và định hướng rõ nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 17 tập thể 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Biên tập

Hội thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Thực hiện Kế hoach số 55/KH-UBND, ngày 18/03/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về Tổ chức Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hoá. Ban CHQS huyện đã tích cực tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân huyện Thiệu Hoá xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi trong 02 ngày (22- 23/4/2021).

Thành phần tham gia Hội thi là các đồng chí trong Ban CHQS 25 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Các thí sinh dự thi thực hiện 02 nôi dung thi chung cho các đối tượng, gồm: thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ và bắn súng K54 bài 1. Đồng thời thực hiện phần thi riêng cho từng đối tượng: Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn thi nội dung Tham mưu xây dựng và thực hành báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân, giai đoạn 2021 – 2025”; Chính trị viên Ban CHQS các xã, thị trấn thi soạn thảo giáo án và thực hành lên lớp chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật; Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn thi nội dung Tham mưu xây dựng và thực hành báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã.

Kết quả Hội thi, 100% thi sinh dự thi đạt điểm khá trở lên, trong đó có 4,5% đạt điểm xuất sắc, 85,1% đạt điểm giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Ban Tổ chức Hội thi đã tặng cở và trao thưởng cho 05 tập thể (giải nhất Ban CHQS xã Tân Châu, giải nhì Ban CHQS xã Thiệu Duy; giải ba Ban CHQS xã Thiệu Hoà, giải Khuyến khích Ban CHQS xã Thiệu Quang và Ban CHQS xã Thiệu Giang); tặng giấy chứng nhận và trao thưởng cho 21 cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi.

Thanh Mai

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu đang hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Trong đó, những nội dung chống phá chính mà các đối tượng xấu đang tiến hành có thể kể đến là:

Thứ nhất, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử

Thời gian vừa qua, ngoài các website, trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành, một số trang báo nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với Việt Nam cũng liên tục tung ra những bài viết, bài phỏng vấn chứa đựng nội dung tiêu cực, thiếu chính xác về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại nước ta. Các đối tượng xấu đưa ra luận điệu hết sức sai lệch và thâm hiểm như: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v…

Căn cứ những nhận định phiến diện trên, các đối tượng xấu quy kết cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Từ đây, các đối tượng đưa ra yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử; phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ v.v…

Những luận điệu, nhận định mà các đối tượng đang rêu rao như trên là hoàn toàn sai sự thật. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước ta quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Về mặt thực tiễn, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự thống nhất trong công tác bầu cử; góp phần lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đối với đội ngũ đại biểu; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu không có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng Cộng sản, chắc chắn nhiều vấn đề bất ổn sẽ nảy sinh, là mầm mống cho sự suy yếu của đất nước.Đảng lãnh đạo bầu cử không phải là làm thay, không bao biện, không khuynh loát trong bầu cử. Ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Chính trị xác định rõ công tác bầu cử diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn. Chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ quốc tế; hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta của các thế lực thù địch v.v... Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là điều cần thiết để củng cố, đoàn kết thống nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, thực hiện chiêu trò "tự ứng cử", hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử

Không phải đến thời điểm hiện tại các đối tượng chống phá mới tiến hành chống đối bằng chiêu trò “tự ứng cử”. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chúng ta cũng đã được chứng kiến một “làn sóng” tự ứng cử của các “nhà dân chủ” và một số văn nghệ sĩ biến chất.Khi không đủ điều kiện và bị loại qua các vòng hiệp thương, các đối tượng này lên mạng xã hội rêu rao những luận điệu hết sức sai trái như: chỉ có những người “theo phe” Đảng Cộng sản mới có cơ hội ứng cử đại biểu Quốc hội; phải để các ứng cử viên tự do tranh cử, dựa trên chữ ký của cử tri mà không cần phải trải qua hiệp thương; Đảng Cộng sản cố tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội v.v…

Có thể thấy mục đích cơ bản nhất của chiêu trò “tự ứng cử” mà các “nhà dân chủ” đang thực hiện là nhằm phá hoại bầu cử. Đồng thời, thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, các đối tượng đánh bóng tên tuổi của bản thân trong giới “dân chủ”.

Ngoài ra, những thông tin được các đối tượng xấu đưa ra đã trở thành cái cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài xuyên tạc, biến tướng, vu khống, công kích công tác bầu cử của Việt Nam. Pháp luật nước ta quy định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp. Quyền bầu cử và ứng cử là của công dân, là quyền được hiến định. Không ai có quyền cản trở việc công dân thực hiện những quyền này.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Chính vì vậy, những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Trong đó, các tiêu chuẩn cơ bản đối với ứng viên là: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm…

Việc lựa chọn những ứng cử viên để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ: “Chúng ta kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước”.

Thứ ba, xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, tung ra các kiến nghị vô căn cứ

Trên nhiều trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành đang lan truyền những bài viết“xếp ghế” cho nhân sự trong Quốc hội. Các đối tượng rêu rao những luận điệu vô cùng độc hại, tiêu cực, cho rằng bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức, quyền lực trong Quốc hội đã được các “phe nhóm” của Đảng “an bài”, “thỏa hiệp”, “phân chia”. Những luận điệu này đã tiếp cận đến không ít người dùng mạng xã hội. Ngoài ra, trước vấn đề về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đặc biệt là về số lượng đại biểu là người ngoài Đảng, các đối tượng cơ hội chính trị cũng tích cực chọc ngoáy, xuyên tạc, biến tướng bản chất vấn đề.

Tại Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, cơ cấu số lượng đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5-10%). Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá công tác bầu cử, các đối tượng xấu đã biến tướng, xuyên tạc bản chất vấn đề, đưa ra những luận điệu hướng lái, cho rằng Đảng quy định số lượng đại biểu ngoài Đảng là quá ít, cần phải “cân bằng quyền lực” trong Quốc hội bằng cách chia một nửa số ghế cho những người ngoài Đảng… Thậm chí, có đối tượng còn đòi xóa bỏ cơ chế bầu cử hiện tại, đòi hỏi phải tiến hành bầu cử theo phương thức của các nước tư bản.

Nhìn lại lịch sử, có thể thấy chiêu trò “đòi ghế” trong Quốc hội không phải là điều mới. Ngay trong lần tổng tuyển cử đầu tiên khi đất nước mới giành được độc lập, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến vô cùng phức tạp, sau khi không phá hoại được Tổng tuyển cử, Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt quốc, Việt cách) đã đòi 70 ghế trong Quốc hội.

Hiện nay, các thế lực phản động, chống đối cũng tìm mọi thủ đoạn để phá hoại bầu cử, cài cắm các “mầm mống dân chủ” vào Quốc hội nhằm biến nghị trường trở thành diễn đàn để cách đối tượng thực hiện hoạt động chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hiện thực hóa chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm nước ta tự suy yếu từ bên trong.

Ban Biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “DÂN LÀ GỐC”

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân là gốc”.

Kế thừa và phát huy các giá trị tinh thần truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên nhận thức và đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí, sức mạnh của Nhân dân với một chất lượng khoa học và cách mạng cao. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên “chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt”. Dân rất tốt là một chân lý, vì tuy đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh, nhưng Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Người còn khẳng định dân chúng khôn khéo; trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận; “nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh, có thể giúp cho các chú tiến bộ hơn…Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”.

Từ những hiểu biết đúng đắn, toàn diện về dân như vậy, Hồ Chí Minh khẳng định “dân là gốc”. Người nói: “Nước lấy dân làm gốc….Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Gốc là tài dân, lực lượng dân, của dân, lòng dân, quyền dân, lòng tin của dân. Nói về tài trí dân, Người khẳng định “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Nói về lực lượng Nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng định “trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người chỉ rõ: “Chúng ta biết rằng: lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng. Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có thì việc gì làm cũng không xong”. “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Người thường nhắc lại câu nói của Nhân dân Quảng Bình: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Nói về lòng dân, Hồ Chí Minh đúc kết: “Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”, “được lòng dân, thì việc gì cũng làm được. Trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”.

Xuất phát từ chỗ gắn bó mật thiết với Nhân dân, sống giữa lòng dân, Hồ Chí Minh thấu hiểu đời sống, tình hình, tâm lý, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân. Người nói dân chúng nhiều tai mắt, cái gì cũng nghe cũng thấy; dân chúng so sánh đúng, giải quyết đúng, gọn gàng, hợp lý, công minh, “biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết”. Nước ta là một nước dân chủ, vì vậy, theo Hồ Chí Minh:

“Bao nhiêu lợi ích đềuvì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đềucủa dân.

Công việc đổi mới, xây dựng làtrách nhiệm của dân.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc làcông việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ươngdo dân cử ra.

Đoàn thể từ Trung ương đến xãdo dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượngđều ở nơi dân;

“Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”.

Như vậy, tư tưởng “dân là gốc” cần được hiểu trên mấy lát cắt:Một là, dân chúng chứa đựng một xung lực mạnh mẽ vô cùng tận, cả tài, sức, quyền, trí, lòng dân;Hai là, Nhân dân được hưởng tất cả lợi ích vật chất và tinh thần;Ba là, dân chúng có trách nhiệm trong cách mạng, kháng chiến, đổi mới, xây dựng đất nước;Bốn là, không chỉ nước, mà Đảng cũng phải lấy dân làm gốc, do dân tổ chức nên.

Trong mọi công việc, Đảng, Nhà nước đã xác định “dân là gốc” thì “đừng có làm điều gì trái ý dân”, “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Dân là chủ, là gốc, thì Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên phải phục vụ Nhân dân, học hỏi Nhân dân, “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân”.

Khẳng định Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nhưng lãnh đạo không có nghĩa là “ngồi một nơi chỉ tay năm ngón không chịu xuống các địa phương kiểm tra công tác”, mà “lãnh đạo là làm đày tớ nhân dân và phải làm cho tốt”. Bằng cách cắt nghĩa đó, Hồ Chí Minh chỉ rõ “Đảng không phải làm quan, sai khiến quần chúng mà phải làm đày tớ cho quần chúng… Xa quần chúng là hỏng, cần phải nhớ nhiệm vụ của Đảng là làm đầy tớ cho quần chúng”.

Làm “đầy tớ nhân dân” với ý nghĩa cao đẹp nhất là phục vụ Nhân dân, học hỏi Nhân dân, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, làm cho Nhân dân hài lòng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Không học hỏi nhân dân thì không lãnh đạo được dân.Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

Hồ Chí Minh chỉ rõ để chữa bệnh quan liêu, xa dân, khinh thường dân, phụng sự nhân dân tốt, có mộtđơn thuốc- nguyên tắc là: “Theo đúng đường lối nhân dânvà 6 điều là:

Đặt lợi íchnhân dânlên trên hết;

Liên hệ chặt chẽ vớinhân dân;

Việc gì cũng bàn vớinhân dân, giải thích chonhân dânhiểu rõ;

Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trướcnhân dân, và hoan nghênhnhân dânphê bình mình;

Sẵn sàng học hỏinhân dân;

Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, đểnhân dânnoi theo”.

2. Cần thực hiện tốt Công tác Dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

Điều 4 - Hiến pháp năm 2013, khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, điểm 2 viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Nội dung này ghi rõ trong Cương lĩnh 2011 là tất yếu, đương nhiên,bình thườngvì đó là một trong những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng. Nhưng điều này thể hiện trong Hiến pháp với ý nghĩa là bộ luật căn bản của một nước thì hết sức đặc biệt. Điều đó tỏ rõ rằng Đảng không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của cả dân tộc;đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, mà còn thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân; có bổn phận, trách nhiệm với dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Cùng với Hiến pháp, trong những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản mang tính chiến lược liên quan đến công tác dân vận, tin tưởng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như Nghị quyết Trung ương3khóa VIII về“Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”(6/1997); Chỉ thị 30 về“Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở”(18/2/1998); Kết luận 120 về“Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở(7/1/2016); Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” (16/7/2018). Đó là những kết quả rất quan trọng, ít nhất là về mặt ban hành nghị quyết, văn bản quy định, rất đáng khích lệ. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình hiện nay, cần tập trung vào hai nhóm giải pháp sau đây:

Một là,hiểu thấu, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa những nghị quyết, quy định, kết luận, văn bản liên quan đến chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hành dân chủ.

Xét đến cùng, khi bàn về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, có hai nhóm vấn đề quan trọng liên quan mật thiết với nhau, đó làhiểu thấulàm đúng. Phải rà soát lại tất cả những văn bản bản đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập như thế nào. Một Đảng chân chính cách mạng vì dân, vì nước thì trước hết phải đưa ra được nghị quyết, chỉ thị, văn bản, quy định đúng đắn. Nhưng đó mới chỉ là quan trọng hàng đầu. Điều quan trọng hơn, có ý nghĩa quyết định là văn bản, nghị quyết đó đi vào thực tiễn, thâm nhập vào đời sống nhân dân như thế nào.

Phải khẳng định rằng nhiều nội dung về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị rất đúng và hay, có tính khả thi. Nhưng do công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chưa tốt; có nơi làm hình thức, đối phó, thiếu công khai, minh bạch, Nhân dân thiếu thông tin hoặc tiếp nhận thông tin không đầy đủ, nên việc Nhân dân bàn, giám sát và quyết định những vấn đề của địa phương, phát huy thật sự quyền làm chủ trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế. Thậm chí “lâu nay, nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình. Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân, tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng”. Đây là điều đã được Bác Hồ cảnh báo từ thập kỷ50 thế kỷ trước-khi người phê bình loại cán bộ “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ”.

Những hạn chế, yếu kém như vậy phải được nghiêm túc xem xét, đánh giá, tổng kết, để chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai, tổ chức hay cá nhân, tùy theo tính chất, mức độ, phạm vi để có các hình thức xử lý, kỷ luật đúng mức. Nếu không làm được như vậy, xem các nghị quyết đã thi hành thế nào, cái gì được, cái gì chưa được, lần sau lặp lại những khuyết điểm trước, thì nghị quyết chỉ là lời nói suông, làm mất lòng tin của Nhân dân.

Hai là,các tổ chức và cá nhân những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải làm đúng, làm tốt và khéo công tác dân vận, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải tỏ rõ hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi nghiêm túc. Một dẫn chứng là vấn đề xuống với dân, bàn bạc với dân, tiếp công dân. Chúng ta đã có những quy định rất cụ thể.Theo đó, xuống với dân là để bàn bạc với dân, học hỏi dân; nghiêm túc tiếp công dân, đối thoại với dân là để thấu hiểu, thấu cảm, nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý, để quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân, chăm lo dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hành dân vận. Những cách làm này, ngay sau khi nước nhà độc lập cách đây 75 năm, Hồ Chí Minh đã từng “đề nghị các vị Bộ trưởng nên luyện cho mình có đôi chân hay đi, đôi mắt hay nhìn, cái óc hay nghĩ, không nên chỉ ngồi ở bàn giấy, theo kiểu “đạo nhân phòng thủ”. Tức là phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miêng nói, tay làm”, đem lại chất lượng tốt, “đúng” và “khéo” trong công tác dân vận. Người phê bình loại cán bộ “sấm ra đá kêu” mới gặp dân chúng một lần.

Những năm qua, nhìn tổng thể xã hội có hai bức tranh tương phản, chỗ nào người lãnh đạo đứng đầu sợ dân, ngại, không dám tiếp dân, tiếp một cách qua loa, đại khái, sẽ tạo ra một bức tranh tối. Nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp dân và xuống với dân thật sự, giải quyết thấu đáo những kiến nghị của dân, đứng về phía lợi ích chính đáng của người dân mà giải quyết những điểm nóng, phức tạp kéo dài, sẽ tạo ra bức tranh sáng. Tấm gương những cán bộgần dân,sát dân là thể hiện một chính quyền thật sự thân thiện, trọng dân, vì dân. Cách làm là phải “đúng” và “khéo”, không gò ép áp đặt một cách thô bạo; phải tạo tính tự giác của mỗi người và nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy cái tốt dẹp cái xấu. Phải hiểu dân, tin tưởng dân, biết chờ đợi dân. Chúng ta phải ghi tạc vào đầu lời dặn của Bác: “Nếu quần chúng nói mười điều mà chỉ có một vài điều xây dựng, như thế vẫn là quý báu và bổ ích”. “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Dân vận kém thì việc gì cũng kém”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề“Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết nêu lại những bài học kinh nghiệm,trong đóbài học thứ năm khẳng định: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên”.

Ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đích thực trở về với tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt, có chất lượng, hiệu quả những điều đó chính là sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Ban biên tập

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên đẩy mạnh

các phong trào thi đua gắn với việc học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05; triển khai ký cam kết và đăng ký thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ của MT, các đoàn thể và Ban công tác MT; triển khai viết các tin bài gương người tốt việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Qua 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, MTTQ xã Thiệu Viên đã đạt được nhiều kết quả, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc được chấn chỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác mặt trận. Đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận đã tích cực gương mẫu, nói để dân tin, vận động, tập hợp đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các nhiệm vụ cụ thể, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, triển khai các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị tực hiện ít nhất 01 mô hình NTM. Thực hiện mô hình mô hình toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình NTM điểm về sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở KDC thôn 5, Mặt trận đã triển khai thực hiện thành công mô hình thu gop xử lý rác thải ở khu dân cư, 100% khu dân cư có tổ thu gom xử lý rác thải; triển khai tốt mô hình “Ngõ tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường”. Đến nay, đã có 55 ngõ tự quản, hoạt động ngõ tự quản góp phần đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; Ban Công tác mặt trận đã vận động ủng hộ trồng 100 cây hoa ban và 50 cây hoa bằng lăng đường giao thông tạo cảnh quan môi trường. Vận động nhân dân và con em xa quê đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng NTM; vận động nhân dân dồn điền đổi thửa theo nhóm hộ, hiến 14.000m­2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng. Làm tốt công tác phong trào quyên góp ủng hộ quĩ nhânđạo, từ thiện, như: ủng hộ “Quỹ người nghèo”, trong 5 năm qua vận động và hỗ trợ 21 hộ nghèo xây dựng nhà ở, tổng số tiền hỗ trợ 250 triệu đồng. Đặc biệt là làm tốt công tác vận động tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ chính sách, khó khăn. Trong 5 năm qua đã vận động tặng hơn 680 xuất quà, trị giá 355 triệu đồng. Ngoài ra, làm tốt công tác ủng hộ đồng bào bão lụt, ủng hộ phòng chống Covid-19. Phong trào 3 không "KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội; KDC không ô nhiễm môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp; KDC không vi phạm nếp sống văn hóa về việc cưới, việc tang và lễ hội" do TWMTTQ phát động đã được MTTQ xã triển khai, tuyên truyền sâu rộng, được nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ xã đã góp phần quan trọng phấn đấu xã về đích NTM trước 2 năm so với kế hoạch và đến nay có 3/7 thôn đạt thôn Nông thôn mới.

Với các hoạt động thiết thực, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, vừa qua Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Viên đã vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ xã Thiệu Phú tập trung

xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng và xác định xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đây là tiền đề quan trọng giúp Đảng ủy xã Thiệu Phú thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

Đảng bộ xã Thiệu Phú hiện có 380 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó 6 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ công an. Trong những năm qua với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy xã Thiệu Phú tập trung thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bằng Chương trình hành động toàn khóa, Chương trình hành động từng năm. Trên cơ sở đó, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp phối hợp và tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND xã tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện giải pháp lộ trình theo kế hoạch; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp các ngành, chi bộ tổ chức thực hiện tốt công tác tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội các thôn.

Xác định công tác tư tưởng, chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên dễ tiếp thu, qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong từng việc làm cụ thể. Đảng ủy chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu từng bước được nâng lên, tạo được lòng tin trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình. Đảng ủy còn quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hàng năm, Đảng bộ xã luôn xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa sản xuất hàng hóa. Đảng bộ xã đều ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ đạo UBND và HTXDVNN xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đổi mới cơ cấu giống lúa, cơ cấu mùa vụ, chọn các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn liên tục được mùa, năng suất lúa đạt từ 60-70 tạ/ha, giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác của xã đạt 120 triệu đồng/năm. tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Văn hóa – xã hội có sự tiến bộ trên nhiều mặt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh và được Huyện ủy biểu dương và tặng Giấy khen.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Đồng chí Hoàng Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng ủy- CTUBND xã cho biết, thời gian tới, để tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã Thiệu Phú giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy xác định tập trung tiếp tục cải tiến việc quán triệt, triển khai học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Đồng thời đổi mới công tác dân vận của đảng, chú trọng sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, triển khai sâu rộng phong trào "Dân vận khéo", tạo sức lan tỏa tích cực trên địa bàn, từng bước xây dựng quê hương Thiệu Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đền thờ Trà Đông

nơi thờ ông tổ nghề đúc đồng truyền thống

Khổng Minh Không 15/10/1065 (14/9 Âm lịch) - mất ngày 03/6 ÂL năm 1141), tên thật là Nguyễn Minh Không (theo Quốc Sư Bảo Lục), hay Theo "Thiền Uyển Tập Anh", tên húy của ông là Nguyễn Chí Thành sinh tại làng Đàm Xá, phủTràng An(nay là làng Điền Xá, xãGia Thắng,Gia Viễn,Ninh Bình).

Nguyễn Chí Thành lớn lên sangTây Trúchọc đạo và kết nghĩa anh em vớiTừ Đạo HạnhNguyễn Giác Hảilà hai vị chân sư có uy tín đương thời. Khi tu hành đắc đạo, Nguyễn Chí Thành trở về quê nhà dựng chùa Viên Quang, sau đó lại lập nhiều chùa ở vùngchâu thổ sông Hồng... để tu hành, lấy vị hiệu là Không Lộ. Theo một số tài liệu, ông có đạo hiệuKhông Lộ, từng tu ở chùaKhông Lộ(Nam Định) và được thờ ở núiKhông Lộ(chùa Thầyngày nay)…

Nguyễn Minh Không là một nhà sư tài danh lẫy lừng và còn là một thần y nỗi tiếng. Từ các loại thảo dược tại vùng đồi núiGia Sinh,Gia Viễn, Ninh Bình, ông đã chữa bệnh nan y cho vua Lý Thần Tông và được coi là thần y khi chữa bệnh "hóa hổ" cho nhà vuavà được ban quốc tính họ Lý, phong làmQuốc sư, (gọi là Lý Quốc Sư) được nhà vua cấp cho nhà ở, được miễn thuế. Là người bào chế ra nhiều loại thuốc chữa bệnh cho nhân dân, ông đã truyền lại cho dân nhiều bài thuốc hay và sử dụng thuốc nam, châm cứu chữa bệnh.

Với vai trò là quốc sư triều Lý, ông tham gia gây dựng nhiều công trình phật giáo. Lý Quốc Sư là người đúc tượng phậtchùa Quỳnh Lâm; đúc đỉnh đồng trên tháp Báo Thiên góp phần tạo nênAn Nam tứ đại khílà những báu vật nổi tiếng của nước Đại Việt thời Lý - Trần. Ông là người sưu tầm và phục hưng nghề đúc đồng – tinh hoa của văn minhĐông Sơn– văn minh người Việt cổ mà trở thành tổ sư nghề đúc đồng.

Trong truyền thuyết dân gian, Nguyễn Minh Không là một nhân vật huyền thoại, xuất hiện với nhiều tình tiết kỳ bí thậm chí hoang đường như khi tu thiền đắc đạo có thể đi mây về gió, niệm chú cho chim lạ rơi xuống đất, ngả nón làm thuyền vượt sông cả, cho cả kho đồng nước Tống vào túi đem về đúc tứ đại khí, thò tay vào vạc dầu đang sôi vớt hàng trăm chiếc kim chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông.

Vì có nhiều công lớn chữa bệnh cho vua và nhân dân mà ông cùng vớiTrần Hưng Đạo, là những nhân vật lịch sử có thật, sau này đượcngười Việttôn sùng làđức thánh Nguyễn, đức thánh Trần.

Khi ông mất, được rất nhiều đền chùa thờ phụng. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: "Quốc sư Minh Không rất linh ứng. Phàm khi có tai ương hạn lụt, cầu đảo đều nghiệm cả." Nguyễn Minh Không là hiện thân quyền lực linh thiêng của Phật giáo hưng thịnh thời Lý - là thầy thuốc tài ba bậc nhất, là ngư dân gắn bó với thôn dã Đại Việt, là thiền sư tài cao đức trọng, là bậc thánh tổ nghề đúc đồng Việt Nam (là ông tổ nghề đúc đồng)

Ông là một vị cao tăng đứng đầu tổ chức phật giáo của triều đạinhà Lýtrong lịch sử, được xem là vị thiền sư sáng lập nên nhiều ngôi chùa nhất ở Việt Nam ( 500 ngôi chùa trên cả nước)

Như vậy, Nguyễn Minh Không (Khổng Minh Không) vừa là thánh, vừa là sư; dân thường gọi là Thánh sư Khổng Minh Không, hay thánh Nguyễn. Tên tuổi của Nguyễn Minh Không đã gắn liền với nhiều truyền thuyết hoang đường và kỳ bí. Rất nhiều nơi, đặc biệt là các chùa ởViệt Namthờ vị quốc sư này theo kiểu "tiền phật hậu thánh".

Nguyễn Minh Không được thờ ở nhiều nơi trong cả nước, như: Đền Lý Quốc Sư (Hà Nội), Chùa Keo (Nam Định và Thái Bình), chùa Bái Đính (Ninh Bình)…

Các địa phương có nghề đúc đồng thờ ông là ông tổ đúc đồng, như: Yên Xá, Tống Xá huyện Ý Yên, lễ hội chợ Viềng (Nam Định), Ngũ Xã, phố Lò Đúc (Hà Nội), Châu Mỹ, Long Thượng, Đông Mai (Hưng Yên), Đào Viên, Điện Tiền (Bắc Ninh), Kẻ Chè (Thiệu Trung)…

Nói về nghề đúc đồng thủ công truyền thống của xã Thiệu Trung không biết có từ bao giờ. Chỉ được nghe các cụ kể lại rằng có từ thời Nhà Lý, khi Thánh sư Nguyễn Minh Không hay còn gọi là Khổng Minh Không đi qua làng dừng nghỉ, thấy người dân trong làng siêng năng, chăm chỉ làm ruộng vất vả quanh năm mà cũng không đủ ăn, ngoài nông nghiệp ra họ không có nghề phụ để làm. Vì vậy ông quyết định ở lại dạy nghề và truyền nghề đúc đồng cho nhân dân trong làng, từ đó được lưu truyền đến hôm nay.

Đời Tự Đức, các nghệ nhân làng Chè rước chân nhang từ chùa Keo về làng Chè và xây đền thờ ông tổ đúc đồng Khổng Minh Không tại đây. Ngôi đền đặt ở giữa làng cạnh con đường chính qua xóm đình của làng Chè. Ngôi đền xây năm 1943, khánh thành năm 1946. Đền kiến trúc theo kiểu “chữ đinh”, bên ngoài là một phòng rộng không cột, tiếp đó là ba gian chạy dọc, gian giữa là sập hội đồng. Gian này cách với gian trong cùng một lần cửa. Gian trong cùng đặt tượng thánh Khổng và các đồ tế khí. Hai vị tiên hiền họ Lê và họ Vũ thì thờ ở hai bên của gian ngoài. Mặt tiền của ngôi đền xây đắp theo kiểu “tân thời”, các ô chắn mái có đắp nổi ba cảnh của Tổ sư đi lấy kinh Phật, tổ sư đi lấy đồng và tổ sư truyền nghề đúc đồng. Một bức đại tự đắp nổi nằm chính giữa mặt tiền mang chữ “Tối linh quang từ” (Tức là ngôi đền cực thiêng liêng).

Phần lớn người dân địa phương gọi là đền, một số người gọi là chùa. Hai cách gọi này đều có lý vì: Gọi là đền vì ngài là thánh, gọi là chùa vì ngài là thiền sư. Tuy nhiên với mục đích của người làng Chè trước đây khi xây nơi thờ ông tổ nghề đúc đồng thì gọi là đền.

Đền thờ được Bộ Văn hóa Công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết địnhsố 208ngày 13/3/1990.

Trần Ngọc Tùng

CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ 30-4 BÀI CA THỐNG NHẤT

Khi bọn Xâm lược thua ta

Chúng cũng "Cay cú xót xa vô cùng

Bao nhiêu Tướng giỏi Quân đông

Vũ khí hiện đại chúng không thiếu gì

Mà thua nước "bé" chim "ri"

Không ai biết gì ! Hai tiếng Việt nam

Cuốn cờ và phải đầu hàng

Thua không "điều kiện" bẽ bàng lắm thay

Phải thua nước "Nhỏ bé" này

Đau đầu tớ thày của bọn xâm lăng

QUẢ CẢM và cả QUYẾT TÂM

Cùng cuộc kháng chiến TOÀN DÂN một lòng

Ra ngõ là gặp anh hùng

Cả nước "bừng bừng" khí thế thi đua

KHẨU HIỆU : "Nhà nhà thi đua , người người thi đua

Ta nhất định THẮNG địch nhất định THUA"

Khí thế đánh giặc bây giờ chưa quên

Bốn tiếng TIỀN TUYẾN , HẬU PHƯƠNG

Nghe sao gần gũi thân thương vô cùng

Vật chất và cả tinh thần

QUÂN LƯƠNG rất cần luôn phải chuyển ngay

Nhìn những bức ảnh trên đây

DUY NHẤT điều này có ở Việt nam

Đế quốc chúng phải "Bàng hoàng"

Mình THUA đất nước Việt nam ! Phải rồi

Xe chạy trên dây CÁP TỜI

Khâm phục những người Bộ đội Việt nam

Nếu phải ĐỐT DẪY TRƯỜNG SƠN

Để mãi trường tồn Đất nước Việt nam

Chúng ta NHẤT ĐỊNH phải làm

Để giành THỐNG NHẤT giang san một nhà

Lời Bác đã thành Bài ca

Đất nước một nhà xum họp vẻ vang

Đến ngày thống nhất giang san

Bác không thăm được Miền Nam nữa rồi

Non sông một mối Bác ơi

ĐẤT NƯỚC ĐÃ TRỌN NIỀM VUI một nhà

Ba mươi năm DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Nam Bắc một nhà và thật vẻ vang

Hoàn toàn GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Là MỐC SON vàng lịch sử VIỆT NAM

Hoàng Duyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT