Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
3487
Tháng này:
43579
Tất cả:
2884365

Bản tin nội bộ tháng 6 năm 2019

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

và xử những phản ánh, kiến nghị của dân

Ngày 09/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 682- QĐ/HU về Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử những phản ánh, kiến nghị của dân, của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Bản tin Nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung Quy chế như sau:

I. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung tiếp dân, đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Quy chế này áp dụng đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy, người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích tiếp dân, đối thoại, xử lý những­ phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

1. Tiếp nhận các thông tin kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong cán bộ, đảng viên; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, của các địa phương, đơn vị trong huyện.

2. Chỉ đạo giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền, hoặc chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Hướng dẫn, giải thích, đối thoại cho công dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của huyện và thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Điều 3. Nguyên tắc trong tiếp dân, đối thoại, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

1. Tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tiếp dân, đối thoại, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của đồng chí Bí thư Huyện ủy, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cung cấp, trao đổi thông tin phải kịp thời, đúng thời gian, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

II. Những quy định cụ thể hoạt động tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Điều 4. Thời gian tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

1. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ mỗi tháng 01 ngày vào ngày 20 hằng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ điều chỉnh vào ngày làm việc tiếp theo. Trường họp vì lý do khách quan không thể thực hiện được việc tiếp dân theo lịch đã thông báo thì có thể lùi lịch tiếp dân sang thời gian khác.

2. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân trong các trường hợp sau:

- Khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Các trường hợp cần thiết khác.

3. Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy được niêm yết công khai tại Phòng tiếp dân Trụ sở cơ quan Huyện ủy Thiệu Hóa và Trụ sở Tiếp công dân của huyện.

Điều 5. Địa điểm tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại định kỳ với dân theo lịch tại phòng Tiếp công dân của huyện (Trụ sở UBND huyện).

Điều 6. Thành phần tham gia tiếp dân, đối thoại với dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy.

1. Thành phần tham gia tiếp dân, đối thoại định kỳ với dân, gồm:

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện hoặc 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện (do đồng chí Chủ tịch UBND huyện phân công); đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân huyện và cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị có liên quan khi được yêu cầu.

Trường hợp vì lý do khách quan, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị không tham gia tiếp dân được thì phải cử người có trách nhiệm tham gia và báo cáo với đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy để tổng hợp báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Tùy từng trường hợp cụ thể, đồng chí Bí thư Huyện ủy quyết định thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân. Văn phòng Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và các công việc liên quan để phục vụ tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Điều 7. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức tiếp dân, đối thoại với dân.

1. Tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đăng ký tiếp dân tại Phòng đón tiếp công dân huyện. Việc đăng ký có thể tiến hành trước hoặc trong ngày tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trên cơ sở tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện xem xét, phân loại vụ việc, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập phiếu đăng ký.

2. Trên cơ sở đăng ký của tổ chức, cá nhân, Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan xem xét, chuẩn bị nội dung, tài liệu (nếu có) báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy và đề xuất hướng xử lý, trả lời, đối thoại đối với từng trường họp. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức buổi tiếp dân, đối thoại, dự báo các tình huống, chuẩn bị các phương án để buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân đạt kết quả.

Điều 8. Tổ chức thực hiện tiếp dân, đối thoại với dân.

1. Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy thông báo chương trình, nội dung, nội quy, thời gian buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; cử thư ký ghi biên bản.

2. Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, theo nguyên tắc tiếp theo thứ tự tổ chức, cá nhân đã đăng ký; trường hợp có nhiều người cùng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì tiếp người dại diện.

3. Cá nhân, người đại diện tổ chức trình bày nội dung và xuất trình hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

4. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao đổi, giải thích, đối thoại với người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hoặc yêu cầu các cơ quan liên quan phát biểu làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

5. Đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận đối với từng nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân:

- Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đồng chí Bí thư Huyện ủy, có nội dung, căn cứ, rõ ràng, cụ thể thì tiếp nhận, xem xét, giải quyết ngay. Trường hợp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng nội dung không rõ ràng, chưa có căn cứ giải quyết hoặc nội dung phức tạp thì tiếp nhận, giao nhiệm vụ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra, xác minh để giải quyết.

- Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết hoặc vụ việc liên quan đến các cơ quan của các cấp khác nhau thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để được giải quyết; đồng thời có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cấp dưới hoặc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, báo cáo kết quả với đồng chí Bí thư Huyện ủy và thông báo kết quả giải quyết cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Điều 9. Tổ chức thực hiện sau khi kết thúc buổi tiếp dân, đối thoại với dân.

1. Kết thúc việc tiếp dân, đối thoại với dân tuỳ từng trường hợp cụ thể, Văn phòng Huyện ủy tham mưu văn bản thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để người dân biết).

Nếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do đồng chí Bí thư Huyện ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết phải có văn bản báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

III. Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Bí thư Huyện ủy; quyền nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi đến nơi tiếp công dân

Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

1. Tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

2. Giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; hướng dẫn người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

3. Trực tiếp xử lý hoặc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết; thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cho công dân biết.

4. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo.

5. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân và nhân viên bảo vệ.

3. Được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân.

4. Không được lợi dụng quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự tại Trụ sở tiếp dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp dân.

5. Trường hợp có nhiều người cùng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì phải cử đại diện để trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với cán bộ tiếp dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chấp hành nghiêm Nội quy tiếp công dân huyện.

7. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân.

8. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bảo mỹ quan trước và trong khuôn viên Trụ sở Tiếp công dân. Không được tự ý di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản của Trụ sở Tiếp công dân.

9. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi nơi tiếp công dân, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 12. Các trường hp từ chối tiếp dân, đối thoại với dân và lập biên bản yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật

1. Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích; người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc vi phạm Nội quy nơi tiếp dân.

4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ban biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 5 năm 2019

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; thu hoạch lúa, màu vụ chiêm xuân. Diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân đạt 9.481,6 ha, đạt 100,7% kế hoạch, trong đó diện tích lúa 8.195 ha, năng suất lúa ước đạt 70 tạ/ha. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng chống bệnh dịch Tả lợn châu Phi. Tuy nhiên dịch Tả lợn châu Phi diễn ra trên địa bàn huyện đã có 22/28 xã bị dịch; Số lợn bị bệnh đã tiêu hủy là 2398 con, trọng lượng 186.343 kg.

Chỉ đạo UBND huyện, các xí nghiệp Thủy nông, các xã, thị trấn khắc phục mọi khó khăn đáp ứng nước tưới phục vụ sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2019. Tổ chức tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký năm 2019. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện, chuẩn bị khởi công 8 dự án; Quy hoạch chi tiết 1/500 xã Thiệu Tân, diện tích 4 ha để tái định cư các hộ dân ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, chuẩn các điều kiện để giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Bắc – Nam qua huyện. Thành lập mới 02 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp mới thành lập là 12 doanh nghiệp, đạt 20% chỉ tiêu tỉnh giao.

Chỉ đạo xử lý khẩn cấp Đê tả sông Chu đoạn từ thuộc các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc; xử lý sạt lở Đê hữu sông Mã thuộc xã Thiệu Thịnh, Thiệu Quang; Kiện toàn tổ công tác liên ngành về quản lý tài nguyên, khoáng sản; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý khai thác cát; xử lý môi trường nơi chôn lấp lợn bị bệnh dịch Tả lợn châu Phi; tổng vệ sinh môi trường, giao chỉ tiêu xử lý thu gom rác thải nguy hại.

- Công tác văn hoá - xã hội.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của huyện; về phòng chống bệnh dịch Tả lợn châu Phi. Tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng 990 năm Thanh Hóa. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi THPT quốc gia năm 2019. Thông báo rộng rãi việc tuyển dụng viên chức giáo dục huyện năm 2019 trên các kênh thông tin, tuyên truyền.

Tiếp tục giải ngân 57 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Tổ chức rà soát các đối tượng hưởng Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ở 28 xã, thị trấn: Có 17/28 xã, thị trấn với 167 đối tượng hưởng sai, đề nghị truy thu kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT với 223 triệu đồng, kinh phí khám chữa bệnh 453 triệu đồng.

2. Tình hình công tác quốc phòng - an ninh

Tổ chức tốt Hội thi Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã giảng dạy chính trị năm 2019. Tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật dân quân năm thứ nhất; triển khai tập huấn các lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Trong tháng xảy ra 9 vụ việc, tăng 02 vụ so với tháng 4. Các vụ việc đã và đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được tăng cường. Tổ chức cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện Quý II năm 2019. Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị; hoàn chỉnh hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 báo cáo Tỉnh theo quy định; phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 diện Thường vụ Huyện ủy quản lý; Thường trực Huyện ủy cho ý kiến thỏa thuận với các cơ quan song quản về công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó các trường.

UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 30 về tiếp tục giải quyết các tồn đọng đất đai; tổ chức các đoàn giám sát khắc phục những hạn chế, yếu kém các tổ chức đảng năm 2018 đã được chỉ ra.

Hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; nắm chắc tình hình nhân dân, hoạt động tôn giáo đặc biệt là Đại lễ Phật Đản tại các chùa trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND các ban của HĐND tăng cường giám sát theo chuyên đề và những lĩnh vực mà đại biểu và cử tri quan tâm, làm tốt công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ HĐND tỉnh tại huyện. UBND chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là dịch Tả lợn châu Phi; tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tăng cường công tác thu ngân sách và quản lý tài nguyên khoáng sản; xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

MTTQ tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; trao 6 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó. Liên đoàn lao động triển khai kế hoạch Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” năm 2019; Hội Cựu Chiến Binh chỉ đạo cơ sở hội hoàn thành tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Hội Nông dân tiếp tục phối hợp với các ngành hướng dẫn hội viên nông dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch Tả lợn châu Phi; Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia “Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2019” tại Hội LHPN tỉnh; Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo Đại hội Hội LHTN cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguyễn Quang Thọ

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Sáng ngày 01/6/2019, tại Trung tâm VHTT TDTT huyện, UBND huyện Thiệu Hoá đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Dự lễ phát động có các đ/c Lê Minh Hành - PGĐ Sở LĐ, TB&XH tỉnh Thanh Hoá, Nguyễn Duy Thứ - UV BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, Lê Xuân Đào - UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường học cùng với hơn 200 học sinh ở các trường đại diện cho 37.250 trẻ em trên địa bàn toàn huyện đã về dự buổi lễ.

Với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em’’ huyện đã thông qua chương trình hành động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của gia đình và xã hội. UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn tổ chức tốt lễ tổng kết, phát thưởng cuối năm học; triển khai công tác tiếp nhận và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong dịp hè; huy động nguồn lực tạo kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, tật nguyền trong Tháng hành động vì trẻ em 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c pchủ tịch UBND huyện đã phát động hưởng hứng Tháng hành động vì trẻ em 2019 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành trong toàn xã hội quan tâm, giúp đỡ về cơ sở vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Cũng tại buổi lễ, các đ/c lãnh đạo huyện đã trao 56 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các trường trong huyện nhằm động viên các em vươn lên học tập tốt.

Lê Thị Hương

HĐND huyện khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 13

Chiều ngày 10/6/2019, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường thông qua đề án và tờ trình của UBND huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Dự kỳ họp có bà Trịnh Thị Loan - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Dạ Lan, Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thiệu Hóa.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Đào - UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện thông qua Tờ trình số 313 của UBND huyện về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Huyện Thiệu Hóa có 27 xã và 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính cả 28 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích, trong đó 25 xã chưa đạt tiêu chí quy mô dân số, 3 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán.... đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW2018, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, căn cứ tình hình thực tế, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vạn Hà nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.

Theo Đề án của huyện, sẽ sáp nhập nguyên trạng xã Thiệu Minh với xã Thiệu Tâm, trụ sở đặt tại xã Thiệu Tâm, lấy tên mới là xã Minh Tâm. Nhập nguyên trạng xã Thiệu Tân với xã Thiệu Châu, trụ sở đặt tại xã Thiệu Châu, lấy tên xã mới là Tân Châu. Sáp nhập xã Thiệu Đô với thị trấn Vạn Hà, trụ sở đặt tại thị trấn Vạn Hà, đổi tên thành thị trấn Thiệu Hóa. Sau khi sáp nhập, huyện Thiệu Hóa còn 25 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đều thống nhất với chủ trương và Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của UBND huyện Thiệu Hóa. HĐND huyện thông qua Nghị Quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Kết luận, bế mạc kỳ họp đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019. Do đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương thuộc diện sáp nhập phải triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành nội dung công việc theo đúng thời gian đã đề ra. Trong quá trình sáp nhập, nội dung, phương án, kế hoạch sáp nhập phải được triển khai sâu rộng đến mọi người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, phải nắm chắc tình hình, bảo đảm đời sống nhân dân ổn định, không để ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính mới cần sớm đi vào ổn định; phải dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong suốt quá trình hoạt động. Quan tâm công tác sắp xếp cán bộ, công chức sau sáp nhập hợp tình, hợp lý, công bằng và đúng luật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, lộ trình đề ra.

Rác thải nhựa - Hậu quả không lường với sức khỏe con người

Chiều ngày 02/6/2019, tại Trung tâm VHTT TDTT huyện, Trung ương hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống rác thải nhựa.

Tại buổi truyền thông, đại diện Trung ương hội LHPN Việt Nam chia sẻ: Các sản phẩm từ nhựa, nilon ra đời mang lại không ít tiện ích và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, hơn 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, sử dụng, trong đó khoảng 60% lượng sản phẩm đó được chôn lấp hoặc thải thẳng ra môi trường để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên trái đất, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì vậy, giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và nilon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần. Giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và từng người dân.

Cũng tại buổi truyền thông, các khách mời cùng với các hội viên hội phụ nữ đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận những vấn đề liên quan đến rác thải nhựa; các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần nhằm giữ vệ sinh môi trường, thay đổi thói quen của bản thân và gia đình để góp phần hạn chế và giảm thải các loại rác nhựa và nilon bằng việc làm cụ thể như: Có thùng đựng rác ngay tại gia đình; sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường, dễ phân hủy, có thói quen dùng làn nhựa, làn cói để đi chợ, mua thực phẩm đựng trong hộp giấy; mang theo đồ đựng thực phẩm riêng khi mua đồ ăn bên ngoài; hạn chế sử dụng túi nilon trong mua bán, trao đổi hàng hóa; phân loại rác thải ngay từ nhà.

Ngay sau buổi truyền thông, cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn Vạn Hà đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa thay thế cỏ dại tại khu trung tâm thị trấn.

Buổi truyền thông là hoạt động trong chương trình “Phong trào chống rác thải nhựa” của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 5/6 và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người.

Tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên

đạt thành tích cao năm học 2018- 2019

Sáng 31/5/2019, UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2018- 2019. Đến dự có các đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Lê Xuân Đào - UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, trưởng một số ban, ngành, hiệu trưởng các trường cùng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học học 2018-2019.

Năm học 2018- 2019, ngành giáo dục huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp. Trong các kỳ thi, toàn huyện có gần 700 em đạt giải. Trong đó giáo dục mầm non có 168 em đạt giải cấp huyện, 3 giải Ba và 3 giải khuyến khích cấp tỉnh; giáo dục tiểu học tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông có 252/280 em đạt giải. Giáo dục THCS có 147/286 em đạt giải cấp huyện, 44 thí sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 8 giải nhì, 11 giải 3 và 25 giải khuyến khích. Toàn đoàn xếp thứ 10/27 huyện thị. Giáo dục thường xuyên có 1 em đạt giải nhì và 5 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, toàn đoàn xếp thứ 8/27 huyện thị. Các trường THPT có 119 em đạt giải, trong đó có 21 giải nhì, 45 giải ba và 53 giải khuyến khích.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều giáo viên đã đạt thành tích xuất sắc, có nhiều học sinh đạt giải cao. Tiêu biểu như cô Lê Thị Hà - Giáo viên trường THCS Thiệu Long có các học sinh đạt: 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Địa lý. Cô Lê Thị Hưng - Giáo viên trường TH và THCS Thiệu Châu có các học sinh đạt: 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Giáo dục công dân. Thầy Lê Hồng Vương - Giáo viên trường THCS Thiệu Đô bồi dưỡng đội tuyển Toán có các học sinh đạt: 1 giải Nhì, 6 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Thầy Lê Trọng Vinh - Giáo viên trường THPT Thiệu Hóa bồi dưỡng đội tuyển Văn có các học sinh đạt: 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; Cô Trịnh Thị Loan có 2 học sinh đạt: 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích tiếng Anh cấp tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý cùng các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học qua. Để sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện nhà nói chung và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng tiếp tục đạt nhiều thắng lợi hơn nữa, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục huyện cần tiếp tục quan tâm cho sự nghiệp giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi.

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao, thầy giáo cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019. Hội KH huyện và đại diện dòng họ Lê tại Thiệu Hóa cũng đã trao thưởng cho những học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh, và giáo viên có học sinh đạt thành tích cao; trao quà cho các học sinh là con em Thiệu Hóa đang học tại trường chuyên Lam Sơn đạt giải học sinh giỏi quốc gia; Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế trao học bổng cho 7 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất trị giá 5 triệu đồng.

Trần Thanh Mai

Đảng bộ xã Thiệu Trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thiệu Trung là xã thuộc phía Nam huyện Thiệu Hóa, có diện tích đất tự nhiên 3,9km2, dân số gần 5.800 người; Đảng bộ Thiệu Trung có 10 chi bộ gồm 6 chi bộ khu dân cư, 1 chi bộ Quỹ Tín dụng, 3 chi bộ trường học với tổng số 243 đảng viên. Kinh tế - Xã hội của xã trong những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển. Chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí của người dân được nâng cao, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã Thiệu Trung chỉ đạo, hư­ớng dẫn các chi bộ về phương pháp, cách thức tổ chức sinh hoạt, đồng thời làm tốt việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải bảo đảm nguyên tắc theo quy định. Việc duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ của các chi bộ vào ngày mùng 3 hàng tháng được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Số đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ 90% trở lên, các đảng viên tham gia sinh hoạt luôn chấp hành tốt về giờ giấc sinh hoạt, rất ít đảng viên đến muộn và không còn hiện tượng đảng viên dự không hết buổi sinh hoạt. Nhiều đảng viên tham gia phát biểu sôi nổi, nhất là có cả những ý kiến phản biện, đây là tín hiệu rất đáng mừng về phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt đảng.

Công tác chuẩn bị sinh hoạt định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú trọng, trước kỳ sinh hoạt, chi ủy chi bộ đều họp, hội ý để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, trong sinh hoạt giao nhiệm vụ cho đảng viên. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, kết quả và chất lượng nhiệm vụ mà cán bộ, đảng viên được giao, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, trách nhiệm ý thức xây dựng chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đảng viên đã đăng ký trong học tập và làm theo Bác...Sau sinh hoạt, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tổ chức triển khai đến ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn, đồng thời chi bộ giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh tổ chức sinh hoạt định kỳ, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được cấp ủy, chi bộ từng bước quan tâm, chỉ đạo, dần đi vào nền nếp. Hàng quý các chi bộ tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ triển khai bám sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tập trung vào các vấn đề: Xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác vận động quần chúng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên…Hầu hết các chi bộ đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư, cơ quan, trường học, một số chi bộ có chất lượng sinh hoạt tốt như: Chi bộ thôn 1, Chi bộ thôn 6 và Chi bộ trường Tiểu học..

Đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Thời gian trước đây, một số chi bộ có chất lượng sinh hoạt thấp, nội dung đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chưa bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương; hình thức sinh hoạt mang tính định kỳ, tính xây dựng Đảng chưa cao, nhiều đảng viên chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến... Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đề ra nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh việc phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy phụ trách theo dõi, trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ để hướng dẫn chi bộ về hình thức, nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, từ đó đề xuất, tham mưu với Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành của các chi bộ. Mỗi quý, Đảng ủy đều chỉ đạo các chi bộ lựa chọn một số nội dung phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ... Thường xuyên cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan, giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt, nhất là Bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát hành hằng tháng.

Với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chất lượng hoạt động ở Đảng bộ xã Thiệu Trung đã được nâng lên rõ rệt; năm 2018, có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 93,58% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Do làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị nên đã tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH, QP-An năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch, phấn đấu trong năm 2019 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguyễn Thị Thúy

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Tâm - Gương sáng vượt khó trong học tập

Là một cán bộ quản lý - một giáo viên đứng trên bục giảng. Những năm tháng ấy có biết bao học trò đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Có những em hoàn cảnh gia đình khó khăn, có những em luôn nổ lực vươn lên trong học tập… Nhưng có lẽ không thể không kể đến em Lê Thị Tâm - Học sinh trường THCS Thiệu Vũ, khóa học 2015 - 2019.

Hiện nay, nhắc đến học sinh Lê Thị Tâm, tập thể giáo viên và học sinh trong trường không ai có thể quên ấn tượng về hoàn cảnh gia đình vô cùng đặc biệt của em. Từ khi Em mới 2 tháng tuổi bố mất do một căn bệnh hiểm nghèo. Hai tháng sau mẹ em bị tai nạn lao động và bại liệt hoàn toàn đôi chân. Ngày đó xóm giềng phải bế em đi xin sữa bởi gia đình có bao nhiêu tiền đều dành hết vào chạy chữa đôi chân cho mẹ nhưng vô vọng. Thế rồi nhờ sự đùm bọc của xóm làng, em cũng dần lớn lên và được đến trường đi học. Sự thiệt thòi ở em là chưa một lần được mẹ dắt tay đến trường dù là ngày đầu tiên đi học, hay dù đó là trời nắng hay mưa. Lớn lên chút nữa em lại cùng chiếc xe đạp cà tàng, cũ kĩ lai mẹ đi đến bất cứ nơi đâu mà người ta có thể chữa bệnh được cho mẹ. Cuộc sống nhiều khi chưa công bằng, chân mẹ em vẫn không đỡ mà ngày càng nặng thêm. Mọi việc trong nhà nhìn cả vào một đứa trẻ như em. Hàng ngày sau buổi học, em đỡ đần mẹ mọi việc, rồi em trồng rau, nuôi gà. Có những ngày em phải tranh thủ đầu buổi sáng đi chợ, để về còn kịp đến trường, hôm thì bán ít bó rau, hôm thì bán ít nãi chối tự mình trồng, chăm sóc.

Cuộc sống khó khăn là thế, nếu như với một đứa trẻ khác sẽ rất dễ bị gục ngã. Còn với em Tâm thì sao? Mặc dù mẹ em đôi chân hoàn toàn tàn phế nhưng bà luôn động viên, an ủi, giáo dục con có những suy nghĩ tích cực và làm những điều tốt. Hơn nữa trong cuộc sống, em nhận được sự quan tâm của xã hội, nhất là tổ chức quĩ Thiện Tâm, sự động viên kịp thời của thầy cô trường THCS Thiệu Vũ. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn cả là bằng chính tinh thần, bản lĩnh, sự quyết tâm và tự tin của mình, em đã nổ lực học tập và gặt hái được những thành công. Chín năm đến trường thì 9 năm em đều đạt học sinh giỏi, ở trường em luôn là học sinh đi đầu trong mọi phong trào, mọi hoạt động, thực hiện nghiêm túc nội qui, quy định của Trường, của Đoàn, của Đội. Là thành viên của đội Thiếu Niên, được học những câu chuyện về Bác càng là động lực thôi thúc em quyết tâm vượt qua khó khăn để vươn lên học tập. Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 em đạt giải ba môn Ngữ văn, đứng đầu đội tuyển (vì không có giải nhất, giải nhì). Lên lớp 9 em đạt giải ba kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn và được chọn vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Mặc dù trong quá trình ôn tập em gặp rất nhiều khó khăn như nhà xa, khi ấy lại vào mùa đông thời tiết khắc nghiệt, đã thế hàng ngày em phải đạp chiếc xe cũ kĩ đi hàng chục cây số. Nhưng vượt lên những khó khăn đó em đã đạt giải ba môn Ngữ văn kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Ngày 14/5 vừa qua, em là gương mặt trẻ tiêu biểu nhất của Huyện Đoàn Thiệu Hóa và là 1 trong số 54 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa được đi báo công tại Lăng Bác và vinh danh học sinh nghèo vượt khó tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Thành tích học tập của em Tâm, nhất là nghị lực vượt khó vươn lên của em luôn là một tấm gương truyền cảm hứng để giáo viên chúng tôi lan tỏa đến những thế hệ học sinh kế tiếp trong nhà trường.

Được hỏi về ước mơ của mình, em chia sẻ sau này lớn lên em mơ ước trở thành một nhà văn để em có thể viết nhiều về những tấm gương vượt khó trong cuộc sống và viết tiếp những ước mơ còn dang dở của mẹ. Song để thực hiện được mơ ước ấy tôi thiết nghĩ cần nhiều hơn nữa sự cố gắng vượt qua khó khăn của bản thân và cũng rất cần sự quan tâm của xã hội.

Phạm Thị Huệ - Hiệu trưởng trường THCS Thiệu Vũ

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đài Truyền thanh huyện phát huy vai trò thông tin

Tuy gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ... nhưng trong suốt 47 năm qua Đài Truyền thanh Thiệu Hóa và đài truyền thanh các xã, thị trấn trong huyện luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng tuyên truyền, cổ vũ, động viên tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lâp, giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Vào năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Miền Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt, giặc Mỹ đã leo thang đánh phá Miền Bắc. Trước tình hình đó, công tác thông tin, tuyên truyền chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức người và của cho chiến trường Miền Nam được Đảng ta hết sức quan tâm. Theo chủ chương và chỉ đạo của Trung ương, phát triển mạnh mạng lưới thông tin, truyền thanh cơ sở, để thông tin tình hình kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tuyên truyền cổ động nhân dân tích cực tham gia kháng chiến. Ty Thông tin Thanh Hoá đã tiến hành xây dựng các Đài Truyền thanh quốc lập cho các huyện thị.

Tháng 2/1972 Đài Truyền thanh Thiệu Hoá được thành lập chỉ có 5 cán bộ phụ trách máy phát, đường dây và nội dung tuyên truyền. Khi mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, Đài mới xây dựng được 1 nhà ngói 2 gian: 1 gian đặt máy phát và trực máy, 1 gian để dựng chương trình. Máy móc, lạc hậu, chỉ có 1 máy phát, 5 Loa công xuất từ 10W- 25W, 1 máy ghi âm và 1 máy tăng âm. Chương trình truyền thanh của Đài được xây dựng mỗi tuần 2 chương trình, phát vào thứ 3 và thứ 5, mỗi chương trình có thời lượng 30 phút. Nội dung chương trình phản ánh phong trào thi đua 3 giỏi: sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, giao thông vận tải giỏi. Ngoài ra còn thông tin kịp thời đến nhân dân về diễn biến của cuộc kháng chiến góp phần tích cực vào việc động viên phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân.

Từ năm 1977 đến 1997, Đài Truyền thanh Thiệu Hoá chia tách tháp nhập với Đài Truyền thanh Đông Sơn và Đài Truyền thanh Thiệu Yên. Nhưng đến cuối năm 1997 do yêu cầu của công cuộc đổi mới, huyện Thiệu Hóa được tái lập, Đài Truyền thanh Thiệu Hoá cũng được thành lập trở lại, lúc này điều kiện cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Đài và nhiệm vụ tuyên truyền vẫn còn thiếu thốn. Song đội ngũ cán bộ, viên chức trong Đài đã nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tuyên truyền đường lối, chủ chương, chính sách - pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các chủ chương công tác của huyện. Được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá, Đài Truyền thanh Thiệu Hoá được đầu tư xây dựng khang trang nhà 2 tầng với 8 phòng, đảm bảo đủ phòng để đặt máy móc, trang thiết bị và làm việc. Các trang thiết bị được Đài Tỉnh và Huyện đầu tư phục vụ sản xuất chương trình. Chương trình phát thanh của Đài từ 3 chương trình được tăng lên 5 chương trình mỗi tuần, 30p/1 chương trình, xây dựng được các chuyên mục, đáp ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin, nâng cao hiểu biết cho nhân dân trong huyện.

Mặc dù trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, có rất nhiều phương tiện thông tin được người dân sử dụng cho nhu cầu công việc cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Song vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở huyện và các địa phương vẫn luôn được khẳng định... Đóng góp phần quan trọng trong việc định hướng xã hội, tuyên truyền cổ vũ động viên nhân dân cùng tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua ở địa phương. Xác định rõ điều đó trong những năm qua Đài Truyền thanh Thiệu Hóa và đài truyền thanh các xã, thị trấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các ngành, các cấp đến với người dân; tuyên truyền mọi hoạt động, công tác của huyện và các địa phương. Tuyên truyền trong lĩnh vực kinh tế như việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi ở các địa phương, về xây dựng nông thôn mới. Các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, về phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các nhà trường. Tuyên tuyền về công tác quốc phòng, an ninh. Đấu tranh phòng chống mọi luận điệu tuyên truyền, phản cách mạng của kẻ thu và những tư tưởng phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, nhằm thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng của mình đối với đời sống xã hội, đối với sự phát triển đi lên của đất nước; trong thời gian tới Đài truyền thanh Thiệu Hóa và đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh tuyên truyền sâu rộng các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân trong huyện. Phản ánh các hoạt động công tác, các phong trào thi đua của các cơ quan ban ngành các xã, thị trấn, nêu gương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, trong công tác học tập và lao động sản xuất kinh doanh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Trần Thanh Mai

Thiệu Nguyên xây dựng xã NTM nâng cao

Thiệu Nguyên là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của huyện Thiệu Hóa. Sau hơn 1 năm về đích NTM có thể nhận thấy một cách rõ nét tinh thần quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc không ngừng thay đổi tích cực diện mạo nông thôn để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Về xã Thiệu Nguyên bây giờ những tuyến đường bê tông phong quang, sạch sẽ từ đường xã đến đường thôn xóm, ngõ xóm; những tuyến đường “xương cá”, đường ngõ vào nhà được chỉnh trang gọn gàng kèm theo những hàng rào cây xanh và hàng rào bằng các loại vật liệu khác đều được người dân tích cực thực hiện. Nhà cửa được nâng cấp, sửa chữa đạt chuẩn, các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt được xây dựng đảm bảo hợp vệ sinh. Kết quả đó thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân: không ngừng quyết tâm đổi mới và phát triển.

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với phóng viên chúng tôi đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBT – CTUBND xã Thiệu Nguyên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới để đạt xã NTM nâng cao, đồng chí đã nhấn mạnh về một số giải pháp đang được xã tích cực triển khai thực hiện để đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Thứ nhất,cần thiết phải khơi dậy tinh thần chủ động của người dân, phát huy tốt vai trò chủ thể của mình để đạt được những mục tiêu quan trọng: Thực hiện xây dựng thôn không “Không hộ nghèo, không mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, không vi phạm pháp luật, không có người mắc tệ nạn xã hội, không có đơn thư vượt cấp, trái pháp luật”; huy động kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư; tiếp tục nâng tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa, kết hợp xây dựng mô hình tuyến đường tự quản và nâng tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa; thực hiện nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn, 03 công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đường làng ngõ xóm, bảo vệ các công trình hạ tầng đã được đầu tư.

Thứ hai,cần thiết phải phát huy sự chủ động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn hoặc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã trong việc tích cực tham gia đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu (xi măng, cát sỏi,…), hỗ trợ máy móc để chung tay, góp sức cùng người dân hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Thứ ba,song song với việc triển khai thực hiện quyết liệt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ các chương trình dự án. Xã cần chủ động cân đối nguồn thu từ ngân sách xã để thực hiện xây dựng đối với các công trình hạ tầng cần sự đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước nhằm củng cố, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn.

Thứ tư,lộ trình và kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới cần được cụ thể hóa với nội dung nhiệm vụ chi tiết để phân công cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, phụ trách và cam kết trong thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu.

Với tinh thần quyết tâm của người dân và cách làm cụ thể được Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thiệu Nguyên đã xác định thì mục tiêu tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao sẽ sớm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện hoàn thành.

Phùng Thanh Tuyên

Tăng cường các hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em

Mỗi dịp mùa hè đến cũng là thời điểm số vụ tai nạn thương tích, nhất là nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, Huyện đoàn Thiệu Hóa đã có rất nhiều hoạt động phòng chống đuối nước nhằm trang bị cho trẻ em, thanh thiếu niên các kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, để các em có mùa hè thực sự bổ ích, lý thú.

Huyện Thiệu Hóa có nhiều sông, ao hồ, kênh tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao. Chính vì vây, ngay từ đầu tháng tháng 5, tháng 6 bước vào mùa hè, BTV Huyện đoàn Thiệu Hóa đã phối hợp với các ngành thực hiện các giải pháp phòng tránh đuối nước cho thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.

Theo đó, BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, nhất là vào dịp hè thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia, thành lập 28 đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện với hơn 400 thanh niên tham gia nhắc nhở thanh thiếu nhi không vui chơi những nơi nguy hiểm, không tự ý tắm ở ao, hồ, sông… và sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống tai nạn xảy ra nhằm hạn chế tối đa những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, Huyện đoàn chỉ đạo các các cơ sở Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động truyền thông rộng rãi về phòng, chống đuối nước đến trẻ em và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các trang mạng xã hội Facebook Tuổi trẻ Thiệu Hóa, Zalo, viết tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử Tuoitrethieuhoa.com …

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiều Đoàn xã, Liên đội các trường Tiểu học, THCS tổ chức các lớp kỹ năng bơi cho thanh thiếu nhi như Thiệu Long, Thiệu Tân, Thiệu Viên… BTV Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức buổi ngoại khóa về phòng, chống đuối nước cho học sinh tại Trường Tiểu học Thiệu Trung thu hút hơn 350 em học sinh tham gia, thông qua hoạt động nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức, kĩ năng về cách phòng chống đuối nước, cách sơ cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước, cách phòng tránh và bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với môi trường nước.

Cũngtrong dịp hè này, BTV Huyện đoàn tiếp nhận đội sinh viên tình nguyện với 40 bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về tình nguyện tại xã Thiệu Toán, đồng thời tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng cứu đuối nước thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia

Với những biện pháp thiết thực của BTV Huyện đoàn Thiệu Hóa góp phần thiết thực phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, để mùa hè thực sự trở thành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích đối với trẻ em với mục tiêu “Hè vui, an toàn và bổ ích”.

Trần Trung Kiên- Bí thư Huyện đoàn

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lịch sử ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời số báo "Thanh niên" đầu tiên do lãnh tụNguyễn Ái Quốcsáng lập. Đây cũng là dịptri ân các thế hệ nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành và nhiều khi là cả máu và nước mắt để độc giả có được những bài báo hay phản ánh chân thực các sự kiện nóng hổi.

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ XIX đã có một số báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ XX, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh hướng chính trị khác nhau, nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Đến ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí Cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành.

Từ khi có Báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói khái quát là Báo Thanh niên mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh…

Ngày 2-6-1950, Chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay). Đến tháng 7-1950, Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận Hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức.

Ngày 05/02/1985, nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Quyết định số52-QĐ/TWlấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí Việt Nam.

Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân.

Ngày 21/6/2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đỗ Thị Lan

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

Xác định vai trò quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong xây dựng đời sống văn hóa, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, UBND huyện Thiệu Hóa đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của huyện đồng bộ vào cuộc đưa phong trào phát triển mạnh mẽ với các nội dung cụ thể. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gia đình "5 không, 3 sạch", Hội Nông dân với phong trào "Gia đình nông dân hạnh phúc", Hội Cựu chiến binh với phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu",... Có thể nói rằng phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Những hoạt động cụ thể này đã làm cho nội dung phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ngày càng phong phú, đa dạng. Kết quả thiết thực của nó không chỉ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Năm 2018, toàn huyện có 39.282/45.152 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 87%, trong đó có 65% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục.

Việc tuyên dương, khen thưởng “Gia đình văn hoᔠhằng năm vào ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc18/11 đã thật sự nêu gương sáng cho các gia đình và cộng đồng. Công tác này đã có tác dụng cổ vũ, nhân rộng mô hình tiên tiến, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân. Những gia đình được vinh danh là điển hình của tổ ấm hạnh phúc, nơi nuôi dạy con cháu thành đạt, giúp nước, giúp dân, nơi xuất hiện những giá trị nhân văn trong nền nếp gia phong. Đó là những đoá hoa tươi thắm, góp hương, góp sắc cho bức tranh gia đình Việt Nam thêm tinh tế, ngọt lành.

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa đã ban hành Công văn số 32/UBND - VHTT gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Theo đó, UBND huyện yêu cầu trong năm 2019, các xã, thị trấn xét tặng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chuẩn và quy trình quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ cụ thể về “Gia đình văn hóa” gồm 3 tiêu chuẩn sau: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; (2) Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; (3) Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả.

Mỗi một tiêu chuẩn lại có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, tiểu biểu như: Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập; chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú; treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định; có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương; thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định; tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú; không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ; không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định… Để phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” thật sự phát triển bền vững, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đối với cộng đồng và mỗi gia đình. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bình xét phân loại, công nhận và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở các địa phương, tạo động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong những năm tiếp theo.

Trần Ngọc Tùng

Lời nhắn qua cầu Vạn Hà

Văn Đắc

Ai đi thị xã, Ba Chè,

Quán Lào, chợ Kiểu…ai về đường xa?

Có đi qua cầu Vạn Hà

Thì đừng ngả nón la đà gió bay

Sông Chu bờ bãi đặt bày

Khóm cây cũng đẹp, đám mây cũng tình

Cây cầu mới quá trắng tinh

Như là ai cởi áo mình ra phơi.

Thợ cầu con gái, con trai

Đi rồi lại giấu tiếng cười nơi đây

Yêu thì gói vào khăn tay

Chớ nghe ngóng lắm mà say, muộn giờ.

Ai người bén chuyện duyên tơ

Qua cầu giải yếm buộc hờ cũng xong

Qua cầu là đến mênh mông

Qua cầu là gặp biển sông rộng dài

Nhớ thì hát một câu thôi

Cầu ơi, nối nhịp cho tôi gặp người!

Trích tuyển“Thơ cầu Thiệu Hóa”

của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa năm 1996

ANH THỨ 1 BIA 1. (1).JPG
ANH THỨ 2 BIA 3.1. (1).JPG


ANH THỨ 3 BIA 3.2. (1).JPG

ANH THỨ 4 BIA 4.1. (1).JPG

ANH THỨ 5 BIA 4.2. (1).JPG

Bản tin nội bộ tháng 6 năm 2019

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

và xử những phản ánh, kiến nghị của dân

Ngày 09/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 682- QĐ/HU về Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử những phản ánh, kiến nghị của dân, của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Bản tin Nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung Quy chế như sau:

I. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung tiếp dân, đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Quy chế này áp dụng đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy, người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích tiếp dân, đối thoại, xử lý những­ phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

1. Tiếp nhận các thông tin kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong cán bộ, đảng viên; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, của các địa phương, đơn vị trong huyện.

2. Chỉ đạo giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền, hoặc chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Hướng dẫn, giải thích, đối thoại cho công dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của huyện và thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Điều 3. Nguyên tắc trong tiếp dân, đối thoại, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

1. Tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tiếp dân, đối thoại, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của đồng chí Bí thư Huyện ủy, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cung cấp, trao đổi thông tin phải kịp thời, đúng thời gian, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

II. Những quy định cụ thể hoạt động tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Điều 4. Thời gian tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

1. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ mỗi tháng 01 ngày vào ngày 20 hằng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ điều chỉnh vào ngày làm việc tiếp theo. Trường họp vì lý do khách quan không thể thực hiện được việc tiếp dân theo lịch đã thông báo thì có thể lùi lịch tiếp dân sang thời gian khác.

2. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân trong các trường hợp sau:

- Khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

- Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Các trường hợp cần thiết khác.

3. Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy được niêm yết công khai tại Phòng tiếp dân Trụ sở cơ quan Huyện ủy Thiệu Hóa và Trụ sở Tiếp công dân của huyện.

Điều 5. Địa điểm tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại định kỳ với dân theo lịch tại phòng Tiếp công dân của huyện (Trụ sở UBND huyện).

Điều 6. Thành phần tham gia tiếp dân, đối thoại với dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy.

1. Thành phần tham gia tiếp dân, đối thoại định kỳ với dân, gồm:

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện hoặc 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện (do đồng chí Chủ tịch UBND huyện phân công); đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân huyện và cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị có liên quan khi được yêu cầu.

Trường hợp vì lý do khách quan, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị không tham gia tiếp dân được thì phải cử người có trách nhiệm tham gia và báo cáo với đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy để tổng hợp báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Tùy từng trường hợp cụ thể, đồng chí Bí thư Huyện ủy quyết định thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân. Văn phòng Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và các công việc liên quan để phục vụ tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Điều 7. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức tiếp dân, đối thoại với dân.

1. Tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đăng ký tiếp dân tại Phòng đón tiếp công dân huyện. Việc đăng ký có thể tiến hành trước hoặc trong ngày tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trên cơ sở tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện xem xét, phân loại vụ việc, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập phiếu đăng ký.

2. Trên cơ sở đăng ký của tổ chức, cá nhân, Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan xem xét, chuẩn bị nội dung, tài liệu (nếu có) báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy và đề xuất hướng xử lý, trả lời, đối thoại đối với từng trường họp. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức buổi tiếp dân, đối thoại, dự báo các tình huống, chuẩn bị các phương án để buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân đạt kết quả.

Điều 8. Tổ chức thực hiện tiếp dân, đối thoại với dân.

1. Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy thông báo chương trình, nội dung, nội quy, thời gian buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; cử thư ký ghi biên bản.

2. Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, theo nguyên tắc tiếp theo thứ tự tổ chức, cá nhân đã đăng ký; trường hợp có nhiều người cùng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì tiếp người dại diện.

3. Cá nhân, người đại diện tổ chức trình bày nội dung và xuất trình hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

4. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao đổi, giải thích, đối thoại với người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hoặc yêu cầu các cơ quan liên quan phát biểu làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

5. Đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận đối với từng nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân:

- Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đồng chí Bí thư Huyện ủy, có nội dung, căn cứ, rõ ràng, cụ thể thì tiếp nhận, xem xét, giải quyết ngay. Trường hợp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng nội dung không rõ ràng, chưa có căn cứ giải quyết hoặc nội dung phức tạp thì tiếp nhận, giao nhiệm vụ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra, xác minh để giải quyết.

- Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết hoặc vụ việc liên quan đến các cơ quan của các cấp khác nhau thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để được giải quyết; đồng thời có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cấp dưới hoặc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, báo cáo kết quả với đồng chí Bí thư Huyện ủy và thông báo kết quả giải quyết cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Điều 9. Tổ chức thực hiện sau khi kết thúc buổi tiếp dân, đối thoại với dân.

1. Kết thúc việc tiếp dân, đối thoại với dân tuỳ từng trường hợp cụ thể, Văn phòng Huyện ủy tham mưu văn bản thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để người dân biết).

Nếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do đồng chí Bí thư Huyện ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết phải có văn bản báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

III. Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Bí thư Huyện ủy; quyền nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi đến nơi tiếp công dân

Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

1. Tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

2. Giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; hướng dẫn người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

3. Trực tiếp xử lý hoặc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết; thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cho công dân biết.

4. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo.

5. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân và nhân viên bảo vệ.

3. Được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân.

4. Không được lợi dụng quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự tại Trụ sở tiếp dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp dân.

5. Trường hợp có nhiều người cùng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì phải cử đại diện để trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với cán bộ tiếp dân.

6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chấp hành nghiêm Nội quy tiếp công dân huyện.

7. Không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân.

8. Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bảo mỹ quan trước và trong khuôn viên Trụ sở Tiếp công dân. Không được tự ý di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản của Trụ sở Tiếp công dân.

9. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi nơi tiếp công dân, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 12. Các trường hp từ chối tiếp dân, đối thoại với dân và lập biên bản yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật

1. Người trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích; người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường tại Trụ sở Tiếp công dân hoặc vi phạm Nội quy nơi tiếp dân.

4. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ban biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 5 năm 2019

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; thu hoạch lúa, màu vụ chiêm xuân. Diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân đạt 9.481,6 ha, đạt 100,7% kế hoạch, trong đó diện tích lúa 8.195 ha, năng suất lúa ước đạt 70 tạ/ha. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng chống bệnh dịch Tả lợn châu Phi. Tuy nhiên dịch Tả lợn châu Phi diễn ra trên địa bàn huyện đã có 22/28 xã bị dịch; Số lợn bị bệnh đã tiêu hủy là 2398 con, trọng lượng 186.343 kg.

Chỉ đạo UBND huyện, các xí nghiệp Thủy nông, các xã, thị trấn khắc phục mọi khó khăn đáp ứng nước tưới phục vụ sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2019. Tổ chức tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký năm 2019. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện, chuẩn bị khởi công 8 dự án; Quy hoạch chi tiết 1/500 xã Thiệu Tân, diện tích 4 ha để tái định cư các hộ dân ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, chuẩn các điều kiện để giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Bắc – Nam qua huyện. Thành lập mới 02 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp mới thành lập là 12 doanh nghiệp, đạt 20% chỉ tiêu tỉnh giao.

Chỉ đạo xử lý khẩn cấp Đê tả sông Chu đoạn từ thuộc các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc; xử lý sạt lở Đê hữu sông Mã thuộc xã Thiệu Thịnh, Thiệu Quang; Kiện toàn tổ công tác liên ngành về quản lý tài nguyên, khoáng sản; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý khai thác cát; xử lý môi trường nơi chôn lấp lợn bị bệnh dịch Tả lợn châu Phi; tổng vệ sinh môi trường, giao chỉ tiêu xử lý thu gom rác thải nguy hại.

- Công tác văn hoá - xã hội.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của huyện; về phòng chống bệnh dịch Tả lợn châu Phi. Tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng 990 năm Thanh Hóa. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi THPT quốc gia năm 2019. Thông báo rộng rãi việc tuyển dụng viên chức giáo dục huyện năm 2019 trên các kênh thông tin, tuyên truyền.

Tiếp tục giải ngân 57 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Tổ chức rà soát các đối tượng hưởng Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ở 28 xã, thị trấn: Có 17/28 xã, thị trấn với 167 đối tượng hưởng sai, đề nghị truy thu kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT với 223 triệu đồng, kinh phí khám chữa bệnh 453 triệu đồng.

2. Tình hình công tác quốc phòng - an ninh

Tổ chức tốt Hội thi Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã giảng dạy chính trị năm 2019. Tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật dân quân năm thứ nhất; triển khai tập huấn các lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Trong tháng xảy ra 9 vụ việc, tăng 02 vụ so với tháng 4. Các vụ việc đã và đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được tăng cường. Tổ chức cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện Quý II năm 2019. Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu 990 năm Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị; hoàn chỉnh hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 báo cáo Tỉnh theo quy định; phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 diện Thường vụ Huyện ủy quản lý; Thường trực Huyện ủy cho ý kiến thỏa thuận với các cơ quan song quản về công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó các trường.

UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 30 về tiếp tục giải quyết các tồn đọng đất đai; tổ chức các đoàn giám sát khắc phục những hạn chế, yếu kém các tổ chức đảng năm 2018 đã được chỉ ra.

Hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; nắm chắc tình hình nhân dân, hoạt động tôn giáo đặc biệt là Đại lễ Phật Đản tại các chùa trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND các ban của HĐND tăng cường giám sát theo chuyên đề và những lĩnh vực mà đại biểu và cử tri quan tâm, làm tốt công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ HĐND tỉnh tại huyện. UBND chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là dịch Tả lợn châu Phi; tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tăng cường công tác thu ngân sách và quản lý tài nguyên khoáng sản; xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

MTTQ tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; trao 6 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó. Liên đoàn lao động triển khai kế hoạch Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” năm 2019; Hội Cựu Chiến Binh chỉ đạo cơ sở hội hoàn thành tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Hội Nông dân tiếp tục phối hợp với các ngành hướng dẫn hội viên nông dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch Tả lợn châu Phi; Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia “Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2019” tại Hội LHPN tỉnh; Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo Đại hội Hội LHTN cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguyễn Quang Thọ

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Sáng ngày 01/6/2019, tại Trung tâm VHTT TDTT huyện, UBND huyện Thiệu Hoá đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Dự lễ phát động có các đ/c Lê Minh Hành - PGĐ Sở LĐ, TB&XH tỉnh Thanh Hoá, Nguyễn Duy Thứ - UV BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, Lê Xuân Đào - UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường học cùng với hơn 200 học sinh ở các trường đại diện cho 37.250 trẻ em trên địa bàn toàn huyện đã về dự buổi lễ.

Với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em’’ huyện đã thông qua chương trình hành động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của gia đình và xã hội. UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn tổ chức tốt lễ tổng kết, phát thưởng cuối năm học; triển khai công tác tiếp nhận và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong dịp hè; huy động nguồn lực tạo kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, tật nguyền trong Tháng hành động vì trẻ em 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c pchủ tịch UBND huyện đã phát động hưởng hứng Tháng hành động vì trẻ em 2019 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành trong toàn xã hội quan tâm, giúp đỡ về cơ sở vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Cũng tại buổi lễ, các đ/c lãnh đạo huyện đã trao 56 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các trường trong huyện nhằm động viên các em vươn lên học tập tốt.

Lê Thị Hương

HĐND huyện khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 13

Chiều ngày 10/6/2019, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường thông qua đề án và tờ trình của UBND huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Dự kỳ họp có bà Trịnh Thị Loan - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Dạ Lan, Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thiệu Hóa.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Đào - UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện thông qua Tờ trình số 313 của UBND huyện về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Huyện Thiệu Hóa có 27 xã và 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính cả 28 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích, trong đó 25 xã chưa đạt tiêu chí quy mô dân số, 3 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán.... đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW2018, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, căn cứ tình hình thực tế, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vạn Hà nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.

Theo Đề án của huyện, sẽ sáp nhập nguyên trạng xã Thiệu Minh với xã Thiệu Tâm, trụ sở đặt tại xã Thiệu Tâm, lấy tên mới là xã Minh Tâm. Nhập nguyên trạng xã Thiệu Tân với xã Thiệu Châu, trụ sở đặt tại xã Thiệu Châu, lấy tên xã mới là Tân Châu. Sáp nhập xã Thiệu Đô với thị trấn Vạn Hà, trụ sở đặt tại thị trấn Vạn Hà, đổi tên thành thị trấn Thiệu Hóa. Sau khi sáp nhập, huyện Thiệu Hóa còn 25 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đều thống nhất với chủ trương và Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của UBND huyện Thiệu Hóa. HĐND huyện thông qua Nghị Quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Kết luận, bế mạc kỳ họp đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019. Do đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương thuộc diện sáp nhập phải triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành nội dung công việc theo đúng thời gian đã đề ra. Trong quá trình sáp nhập, nội dung, phương án, kế hoạch sáp nhập phải được triển khai sâu rộng đến mọi người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, phải nắm chắc tình hình, bảo đảm đời sống nhân dân ổn định, không để ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính mới cần sớm đi vào ổn định; phải dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong suốt quá trình hoạt động. Quan tâm công tác sắp xếp cán bộ, công chức sau sáp nhập hợp tình, hợp lý, công bằng và đúng luật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, lộ trình đề ra.

Rác thải nhựa - Hậu quả không lường với sức khỏe con người

Chiều ngày 02/6/2019, tại Trung tâm VHTT TDTT huyện, Trung ương hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống rác thải nhựa.

Tại buổi truyền thông, đại diện Trung ương hội LHPN Việt Nam chia sẻ: Các sản phẩm từ nhựa, nilon ra đời mang lại không ít tiện ích và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, hơn 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, sử dụng, trong đó khoảng 60% lượng sản phẩm đó được chôn lấp hoặc thải thẳng ra môi trường để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên trái đất, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì vậy, giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và nilon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần. Giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và từng người dân.

Cũng tại buổi truyền thông, các khách mời cùng với các hội viên hội phụ nữ đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận những vấn đề liên quan đến rác thải nhựa; các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần nhằm giữ vệ sinh môi trường, thay đổi thói quen của bản thân và gia đình để góp phần hạn chế và giảm thải các loại rác nhựa và nilon bằng việc làm cụ thể như: Có thùng đựng rác ngay tại gia đình; sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường, dễ phân hủy, có thói quen dùng làn nhựa, làn cói để đi chợ, mua thực phẩm đựng trong hộp giấy; mang theo đồ đựng thực phẩm riêng khi mua đồ ăn bên ngoài; hạn chế sử dụng túi nilon trong mua bán, trao đổi hàng hóa; phân loại rác thải ngay từ nhà.

Ngay sau buổi truyền thông, cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn Vạn Hà đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa thay thế cỏ dại tại khu trung tâm thị trấn.

Buổi truyền thông là hoạt động trong chương trình “Phong trào chống rác thải nhựa” của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 5/6 và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người.

Tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên

đạt thành tích cao năm học 2018- 2019

Sáng 31/5/2019, UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2018- 2019. Đến dự có các đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Lê Xuân Đào - UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, trưởng một số ban, ngành, hiệu trưởng các trường cùng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học học 2018-2019.

Năm học 2018- 2019, ngành giáo dục huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp. Trong các kỳ thi, toàn huyện có gần 700 em đạt giải. Trong đó giáo dục mầm non có 168 em đạt giải cấp huyện, 3 giải Ba và 3 giải khuyến khích cấp tỉnh; giáo dục tiểu học tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông có 252/280 em đạt giải. Giáo dục THCS có 147/286 em đạt giải cấp huyện, 44 thí sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 8 giải nhì, 11 giải 3 và 25 giải khuyến khích. Toàn đoàn xếp thứ 10/27 huyện thị. Giáo dục thường xuyên có 1 em đạt giải nhì và 5 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, toàn đoàn xếp thứ 8/27 huyện thị. Các trường THPT có 119 em đạt giải, trong đó có 21 giải nhì, 45 giải ba và 53 giải khuyến khích.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều giáo viên đã đạt thành tích xuất sắc, có nhiều học sinh đạt giải cao. Tiêu biểu như cô Lê Thị Hà - Giáo viên trường THCS Thiệu Long có các học sinh đạt: 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Địa lý. Cô Lê Thị Hưng - Giáo viên trường TH và THCS Thiệu Châu có các học sinh đạt: 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Giáo dục công dân. Thầy Lê Hồng Vương - Giáo viên trường THCS Thiệu Đô bồi dưỡng đội tuyển Toán có các học sinh đạt: 1 giải Nhì, 6 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Thầy Lê Trọng Vinh - Giáo viên trường THPT Thiệu Hóa bồi dưỡng đội tuyển Văn có các học sinh đạt: 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; Cô Trịnh Thị Loan có 2 học sinh đạt: 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích tiếng Anh cấp tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý cùng các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học qua. Để sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện nhà nói chung và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng tiếp tục đạt nhiều thắng lợi hơn nữa, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục huyện cần tiếp tục quan tâm cho sự nghiệp giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi.

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao, thầy giáo cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019. Hội KH huyện và đại diện dòng họ Lê tại Thiệu Hóa cũng đã trao thưởng cho những học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh, và giáo viên có học sinh đạt thành tích cao; trao quà cho các học sinh là con em Thiệu Hóa đang học tại trường chuyên Lam Sơn đạt giải học sinh giỏi quốc gia; Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế trao học bổng cho 7 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất trị giá 5 triệu đồng.

Trần Thanh Mai

Đảng bộ xã Thiệu Trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thiệu Trung là xã thuộc phía Nam huyện Thiệu Hóa, có diện tích đất tự nhiên 3,9km2, dân số gần 5.800 người; Đảng bộ Thiệu Trung có 10 chi bộ gồm 6 chi bộ khu dân cư, 1 chi bộ Quỹ Tín dụng, 3 chi bộ trường học với tổng số 243 đảng viên. Kinh tế - Xã hội của xã trong những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển. Chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí của người dân được nâng cao, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã Thiệu Trung chỉ đạo, hư­ớng dẫn các chi bộ về phương pháp, cách thức tổ chức sinh hoạt, đồng thời làm tốt việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải bảo đảm nguyên tắc theo quy định. Việc duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ của các chi bộ vào ngày mùng 3 hàng tháng được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Số đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ 90% trở lên, các đảng viên tham gia sinh hoạt luôn chấp hành tốt về giờ giấc sinh hoạt, rất ít đảng viên đến muộn và không còn hiện tượng đảng viên dự không hết buổi sinh hoạt. Nhiều đảng viên tham gia phát biểu sôi nổi, nhất là có cả những ý kiến phản biện, đây là tín hiệu rất đáng mừng về phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt đảng.

Công tác chuẩn bị sinh hoạt định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú trọng, trước kỳ sinh hoạt, chi ủy chi bộ đều họp, hội ý để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, trong sinh hoạt giao nhiệm vụ cho đảng viên. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, kết quả và chất lượng nhiệm vụ mà cán bộ, đảng viên được giao, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, trách nhiệm ý thức xây dựng chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đảng viên đã đăng ký trong học tập và làm theo Bác...Sau sinh hoạt, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tổ chức triển khai đến ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn, đồng thời chi bộ giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh tổ chức sinh hoạt định kỳ, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được cấp ủy, chi bộ từng bước quan tâm, chỉ đạo, dần đi vào nền nếp. Hàng quý các chi bộ tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ triển khai bám sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tập trung vào các vấn đề: Xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác vận động quần chúng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên…Hầu hết các chi bộ đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư, cơ quan, trường học, một số chi bộ có chất lượng sinh hoạt tốt như: Chi bộ thôn 1, Chi bộ thôn 6 và Chi bộ trường Tiểu học..

Đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Thời gian trước đây, một số chi bộ có chất lượng sinh hoạt thấp, nội dung đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chưa bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương; hình thức sinh hoạt mang tính định kỳ, tính xây dựng Đảng chưa cao, nhiều đảng viên chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến... Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đề ra nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh việc phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy phụ trách theo dõi, trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ để hướng dẫn chi bộ về hình thức, nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, từ đó đề xuất, tham mưu với Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành của các chi bộ. Mỗi quý, Đảng ủy đều chỉ đạo các chi bộ lựa chọn một số nội dung phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ... Thường xuyên cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan, giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt, nhất là Bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát hành hằng tháng.

Với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chất lượng hoạt động ở Đảng bộ xã Thiệu Trung đã được nâng lên rõ rệt; năm 2018, có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 93,58% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Do làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị nên đã tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH, QP-An năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch, phấn đấu trong năm 2019 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguyễn Thị Thúy

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Tâm - Gương sáng vượt khó trong học tập

Là một cán bộ quản lý - một giáo viên đứng trên bục giảng. Những năm tháng ấy có biết bao học trò đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Có những em hoàn cảnh gia đình khó khăn, có những em luôn nổ lực vươn lên trong học tập… Nhưng có lẽ không thể không kể đến em Lê Thị Tâm - Học sinh trường THCS Thiệu Vũ, khóa học 2015 - 2019.

Hiện nay, nhắc đến học sinh Lê Thị Tâm, tập thể giáo viên và học sinh trong trường không ai có thể quên ấn tượng về hoàn cảnh gia đình vô cùng đặc biệt của em. Từ khi Em mới 2 tháng tuổi bố mất do một căn bệnh hiểm nghèo. Hai tháng sau mẹ em bị tai nạn lao động và bại liệt hoàn toàn đôi chân. Ngày đó xóm giềng phải bế em đi xin sữa bởi gia đình có bao nhiêu tiền đều dành hết vào chạy chữa đôi chân cho mẹ nhưng vô vọng. Thế rồi nhờ sự đùm bọc của xóm làng, em cũng dần lớn lên và được đến trường đi học. Sự thiệt thòi ở em là chưa một lần được mẹ dắt tay đến trường dù là ngày đầu tiên đi học, hay dù đó là trời nắng hay mưa. Lớn lên chút nữa em lại cùng chiếc xe đạp cà tàng, cũ kĩ lai mẹ đi đến bất cứ nơi đâu mà người ta có thể chữa bệnh được cho mẹ. Cuộc sống nhiều khi chưa công bằng, chân mẹ em vẫn không đỡ mà ngày càng nặng thêm. Mọi việc trong nhà nhìn cả vào một đứa trẻ như em. Hàng ngày sau buổi học, em đỡ đần mẹ mọi việc, rồi em trồng rau, nuôi gà. Có những ngày em phải tranh thủ đầu buổi sáng đi chợ, để về còn kịp đến trường, hôm thì bán ít bó rau, hôm thì bán ít nãi chối tự mình trồng, chăm sóc.

Cuộc sống khó khăn là thế, nếu như với một đứa trẻ khác sẽ rất dễ bị gục ngã. Còn với em Tâm thì sao? Mặc dù mẹ em đôi chân hoàn toàn tàn phế nhưng bà luôn động viên, an ủi, giáo dục con có những suy nghĩ tích cực và làm những điều tốt. Hơn nữa trong cuộc sống, em nhận được sự quan tâm của xã hội, nhất là tổ chức quĩ Thiện Tâm, sự động viên kịp thời của thầy cô trường THCS Thiệu Vũ. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn cả là bằng chính tinh thần, bản lĩnh, sự quyết tâm và tự tin của mình, em đã nổ lực học tập và gặt hái được những thành công. Chín năm đến trường thì 9 năm em đều đạt học sinh giỏi, ở trường em luôn là học sinh đi đầu trong mọi phong trào, mọi hoạt động, thực hiện nghiêm túc nội qui, quy định của Trường, của Đoàn, của Đội. Là thành viên của đội Thiếu Niên, được học những câu chuyện về Bác càng là động lực thôi thúc em quyết tâm vượt qua khó khăn để vươn lên học tập. Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 em đạt giải ba môn Ngữ văn, đứng đầu đội tuyển (vì không có giải nhất, giải nhì). Lên lớp 9 em đạt giải ba kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn và được chọn vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Mặc dù trong quá trình ôn tập em gặp rất nhiều khó khăn như nhà xa, khi ấy lại vào mùa đông thời tiết khắc nghiệt, đã thế hàng ngày em phải đạp chiếc xe cũ kĩ đi hàng chục cây số. Nhưng vượt lên những khó khăn đó em đã đạt giải ba môn Ngữ văn kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Ngày 14/5 vừa qua, em là gương mặt trẻ tiêu biểu nhất của Huyện Đoàn Thiệu Hóa và là 1 trong số 54 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa được đi báo công tại Lăng Bác và vinh danh học sinh nghèo vượt khó tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Thành tích học tập của em Tâm, nhất là nghị lực vượt khó vươn lên của em luôn là một tấm gương truyền cảm hứng để giáo viên chúng tôi lan tỏa đến những thế hệ học sinh kế tiếp trong nhà trường.

Được hỏi về ước mơ của mình, em chia sẻ sau này lớn lên em mơ ước trở thành một nhà văn để em có thể viết nhiều về những tấm gương vượt khó trong cuộc sống và viết tiếp những ước mơ còn dang dở của mẹ. Song để thực hiện được mơ ước ấy tôi thiết nghĩ cần nhiều hơn nữa sự cố gắng vượt qua khó khăn của bản thân và cũng rất cần sự quan tâm của xã hội.

Phạm Thị Huệ - Hiệu trưởng trường THCS Thiệu Vũ

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đài Truyền thanh huyện phát huy vai trò thông tin

Tuy gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ... nhưng trong suốt 47 năm qua Đài Truyền thanh Thiệu Hóa và đài truyền thanh các xã, thị trấn trong huyện luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng tuyên truyền, cổ vũ, động viên tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lâp, giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Vào năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Miền Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt, giặc Mỹ đã leo thang đánh phá Miền Bắc. Trước tình hình đó, công tác thông tin, tuyên truyền chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức người và của cho chiến trường Miền Nam được Đảng ta hết sức quan tâm. Theo chủ chương và chỉ đạo của Trung ương, phát triển mạnh mạng lưới thông tin, truyền thanh cơ sở, để thông tin tình hình kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tuyên truyền cổ động nhân dân tích cực tham gia kháng chiến. Ty Thông tin Thanh Hoá đã tiến hành xây dựng các Đài Truyền thanh quốc lập cho các huyện thị.

Tháng 2/1972 Đài Truyền thanh Thiệu Hoá được thành lập chỉ có 5 cán bộ phụ trách máy phát, đường dây và nội dung tuyên truyền. Khi mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, Đài mới xây dựng được 1 nhà ngói 2 gian: 1 gian đặt máy phát và trực máy, 1 gian để dựng chương trình. Máy móc, lạc hậu, chỉ có 1 máy phát, 5 Loa công xuất từ 10W- 25W, 1 máy ghi âm và 1 máy tăng âm. Chương trình truyền thanh của Đài được xây dựng mỗi tuần 2 chương trình, phát vào thứ 3 và thứ 5, mỗi chương trình có thời lượng 30 phút. Nội dung chương trình phản ánh phong trào thi đua 3 giỏi: sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, giao thông vận tải giỏi. Ngoài ra còn thông tin kịp thời đến nhân dân về diễn biến của cuộc kháng chiến góp phần tích cực vào việc động viên phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân.

Từ năm 1977 đến 1997, Đài Truyền thanh Thiệu Hoá chia tách tháp nhập với Đài Truyền thanh Đông Sơn và Đài Truyền thanh Thiệu Yên. Nhưng đến cuối năm 1997 do yêu cầu của công cuộc đổi mới, huyện Thiệu Hóa được tái lập, Đài Truyền thanh Thiệu Hoá cũng được thành lập trở lại, lúc này điều kiện cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Đài và nhiệm vụ tuyên truyền vẫn còn thiếu thốn. Song đội ngũ cán bộ, viên chức trong Đài đã nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tuyên truyền đường lối, chủ chương, chính sách - pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các chủ chương công tác của huyện. Được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá, Đài Truyền thanh Thiệu Hoá được đầu tư xây dựng khang trang nhà 2 tầng với 8 phòng, đảm bảo đủ phòng để đặt máy móc, trang thiết bị và làm việc. Các trang thiết bị được Đài Tỉnh và Huyện đầu tư phục vụ sản xuất chương trình. Chương trình phát thanh của Đài từ 3 chương trình được tăng lên 5 chương trình mỗi tuần, 30p/1 chương trình, xây dựng được các chuyên mục, đáp ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin, nâng cao hiểu biết cho nhân dân trong huyện.

Mặc dù trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, có rất nhiều phương tiện thông tin được người dân sử dụng cho nhu cầu công việc cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Song vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở huyện và các địa phương vẫn luôn được khẳng định... Đóng góp phần quan trọng trong việc định hướng xã hội, tuyên truyền cổ vũ động viên nhân dân cùng tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua ở địa phương. Xác định rõ điều đó trong những năm qua Đài Truyền thanh Thiệu Hóa và đài truyền thanh các xã, thị trấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các ngành, các cấp đến với người dân; tuyên truyền mọi hoạt động, công tác của huyện và các địa phương. Tuyên truyền trong lĩnh vực kinh tế như việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi ở các địa phương, về xây dựng nông thôn mới. Các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, về phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các nhà trường. Tuyên tuyền về công tác quốc phòng, an ninh. Đấu tranh phòng chống mọi luận điệu tuyên truyền, phản cách mạng của kẻ thu và những tư tưởng phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, nhằm thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng của mình đối với đời sống xã hội, đối với sự phát triển đi lên của đất nước; trong thời gian tới Đài truyền thanh Thiệu Hóa và đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh tuyên truyền sâu rộng các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân trong huyện. Phản ánh các hoạt động công tác, các phong trào thi đua của các cơ quan ban ngành các xã, thị trấn, nêu gương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, trong công tác học tập và lao động sản xuất kinh doanh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Trần Thanh Mai

Thiệu Nguyên xây dựng xã NTM nâng cao

Thiệu Nguyên là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của huyện Thiệu Hóa. Sau hơn 1 năm về đích NTM có thể nhận thấy một cách rõ nét tinh thần quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc không ngừng thay đổi tích cực diện mạo nông thôn để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Về xã Thiệu Nguyên bây giờ những tuyến đường bê tông phong quang, sạch sẽ từ đường xã đến đường thôn xóm, ngõ xóm; những tuyến đường “xương cá”, đường ngõ vào nhà được chỉnh trang gọn gàng kèm theo những hàng rào cây xanh và hàng rào bằng các loại vật liệu khác đều được người dân tích cực thực hiện. Nhà cửa được nâng cấp, sửa chữa đạt chuẩn, các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt được xây dựng đảm bảo hợp vệ sinh. Kết quả đó thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân: không ngừng quyết tâm đổi mới và phát triển.

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với phóng viên chúng tôi đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBT – CTUBND xã Thiệu Nguyên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới để đạt xã NTM nâng cao, đồng chí đã nhấn mạnh về một số giải pháp đang được xã tích cực triển khai thực hiện để đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Thứ nhất,cần thiết phải khơi dậy tinh thần chủ động của người dân, phát huy tốt vai trò chủ thể của mình để đạt được những mục tiêu quan trọng: Thực hiện xây dựng thôn không “Không hộ nghèo, không mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, không vi phạm pháp luật, không có người mắc tệ nạn xã hội, không có đơn thư vượt cấp, trái pháp luật”; huy động kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư; tiếp tục nâng tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa, kết hợp xây dựng mô hình tuyến đường tự quản và nâng tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa; thực hiện nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn, 03 công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đường làng ngõ xóm, bảo vệ các công trình hạ tầng đã được đầu tư.

Thứ hai,cần thiết phải phát huy sự chủ động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn hoặc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã trong việc tích cực tham gia đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu (xi măng, cát sỏi,…), hỗ trợ máy móc để chung tay, góp sức cùng người dân hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Thứ ba,song song với việc triển khai thực hiện quyết liệt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ các chương trình dự án. Xã cần chủ động cân đối nguồn thu từ ngân sách xã để thực hiện xây dựng đối với các công trình hạ tầng cần sự đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước nhằm củng cố, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn.

Thứ tư,lộ trình và kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới cần được cụ thể hóa với nội dung nhiệm vụ chi tiết để phân công cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, phụ trách và cam kết trong thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu.

Với tinh thần quyết tâm của người dân và cách làm cụ thể được Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thiệu Nguyên đã xác định thì mục tiêu tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao sẽ sớm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện hoàn thành.

Phùng Thanh Tuyên

Tăng cường các hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em

Mỗi dịp mùa hè đến cũng là thời điểm số vụ tai nạn thương tích, nhất là nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, Huyện đoàn Thiệu Hóa đã có rất nhiều hoạt động phòng chống đuối nước nhằm trang bị cho trẻ em, thanh thiếu niên các kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, để các em có mùa hè thực sự bổ ích, lý thú.

Huyện Thiệu Hóa có nhiều sông, ao hồ, kênh tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao. Chính vì vây, ngay từ đầu tháng tháng 5, tháng 6 bước vào mùa hè, BTV Huyện đoàn Thiệu Hóa đã phối hợp với các ngành thực hiện các giải pháp phòng tránh đuối nước cho thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.

Theo đó, BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, nhất là vào dịp hè thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia, thành lập 28 đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện với hơn 400 thanh niên tham gia nhắc nhở thanh thiếu nhi không vui chơi những nơi nguy hiểm, không tự ý tắm ở ao, hồ, sông… và sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống tai nạn xảy ra nhằm hạn chế tối đa những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, Huyện đoàn chỉ đạo các các cơ sở Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động truyền thông rộng rãi về phòng, chống đuối nước đến trẻ em và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các trang mạng xã hội Facebook Tuổi trẻ Thiệu Hóa, Zalo, viết tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử Tuoitrethieuhoa.com …

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiều Đoàn xã, Liên đội các trường Tiểu học, THCS tổ chức các lớp kỹ năng bơi cho thanh thiếu nhi như Thiệu Long, Thiệu Tân, Thiệu Viên… BTV Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức buổi ngoại khóa về phòng, chống đuối nước cho học sinh tại Trường Tiểu học Thiệu Trung thu hút hơn 350 em học sinh tham gia, thông qua hoạt động nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức, kĩ năng về cách phòng chống đuối nước, cách sơ cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước, cách phòng tránh và bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với môi trường nước.

Cũngtrong dịp hè này, BTV Huyện đoàn tiếp nhận đội sinh viên tình nguyện với 40 bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về tình nguyện tại xã Thiệu Toán, đồng thời tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng cứu đuối nước thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia

Với những biện pháp thiết thực của BTV Huyện đoàn Thiệu Hóa góp phần thiết thực phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, để mùa hè thực sự trở thành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích đối với trẻ em với mục tiêu “Hè vui, an toàn và bổ ích”.

Trần Trung Kiên- Bí thư Huyện đoàn

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lịch sử ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời số báo "Thanh niên" đầu tiên do lãnh tụNguyễn Ái Quốcsáng lập. Đây cũng là dịptri ân các thế hệ nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành và nhiều khi là cả máu và nước mắt để độc giả có được những bài báo hay phản ánh chân thực các sự kiện nóng hổi.

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ XIX đã có một số báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ XX, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh hướng chính trị khác nhau, nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Đến ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí Cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành.

Từ khi có Báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói khái quát là Báo Thanh niên mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh…

Ngày 2-6-1950, Chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay). Đến tháng 7-1950, Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận Hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức.

Ngày 05/02/1985, nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Quyết định số52-QĐ/TWlấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí Việt Nam.

Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân.

Ngày 21/6/2000, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đỗ Thị Lan

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

Xác định vai trò quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong xây dựng đời sống văn hóa, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, UBND huyện Thiệu Hóa đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của huyện đồng bộ vào cuộc đưa phong trào phát triển mạnh mẽ với các nội dung cụ thể. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gia đình "5 không, 3 sạch", Hội Nông dân với phong trào "Gia đình nông dân hạnh phúc", Hội Cựu chiến binh với phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu",... Có thể nói rằng phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Những hoạt động cụ thể này đã làm cho nội dung phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ngày càng phong phú, đa dạng. Kết quả thiết thực của nó không chỉ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Năm 2018, toàn huyện có 39.282/45.152 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 87%, trong đó có 65% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục.

Việc tuyên dương, khen thưởng “Gia đình văn hoᔠhằng năm vào ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc18/11 đã thật sự nêu gương sáng cho các gia đình và cộng đồng. Công tác này đã có tác dụng cổ vũ, nhân rộng mô hình tiên tiến, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân. Những gia đình được vinh danh là điển hình của tổ ấm hạnh phúc, nơi nuôi dạy con cháu thành đạt, giúp nước, giúp dân, nơi xuất hiện những giá trị nhân văn trong nền nếp gia phong. Đó là những đoá hoa tươi thắm, góp hương, góp sắc cho bức tranh gia đình Việt Nam thêm tinh tế, ngọt lành.

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa đã ban hành Công văn số 32/UBND - VHTT gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Theo đó, UBND huyện yêu cầu trong năm 2019, các xã, thị trấn xét tặng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chuẩn và quy trình quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ cụ thể về “Gia đình văn hóa” gồm 3 tiêu chuẩn sau: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; (2) Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; (3) Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả.

Mỗi một tiêu chuẩn lại có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, tiểu biểu như: Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập; chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú; treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định; có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương; thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định; tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú; không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ; không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định… Để phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” thật sự phát triển bền vững, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đối với cộng đồng và mỗi gia đình. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bình xét phân loại, công nhận và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở các địa phương, tạo động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong những năm tiếp theo.

Trần Ngọc Tùng

Lời nhắn qua cầu Vạn Hà

Văn Đắc

Ai đi thị xã, Ba Chè,

Quán Lào, chợ Kiểu…ai về đường xa?

Có đi qua cầu Vạn Hà

Thì đừng ngả nón la đà gió bay

Sông Chu bờ bãi đặt bày

Khóm cây cũng đẹp, đám mây cũng tình

Cây cầu mới quá trắng tinh

Như là ai cởi áo mình ra phơi.

Thợ cầu con gái, con trai

Đi rồi lại giấu tiếng cười nơi đây

Yêu thì gói vào khăn tay

Chớ nghe ngóng lắm mà say, muộn giờ.

Ai người bén chuyện duyên tơ

Qua cầu giải yếm buộc hờ cũng xong

Qua cầu là đến mênh mông

Qua cầu là gặp biển sông rộng dài

Nhớ thì hát một câu thôi

Cầu ơi, nối nhịp cho tôi gặp người!

Trích tuyển“Thơ cầu Thiệu Hóa”

của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa năm 1996

ANH THỨ 1 BIA 1. (1).JPG
ANH THỨ 2 BIA 3.1. (1).JPG


ANH THỨ 3 BIA 3.2. (1).JPG

ANH THỨ 4 BIA 4.1. (1).JPG

ANH THỨ 5 BIA 4.2. (1).JPG

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT