Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
11191
Hôm qua:
1021
Tuần này:
12212
Tháng này:
32524
Tất cả:
2812617

Bản tin nội bộ tháng 8 năm 2020

Đăng lúc: 22/10/2020 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 8 năm 2020

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ

của cán bộ, đảng viên

Hiện nay, có một số người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thuộc về những thành phần nào, hay nói cách khác là nhiệm vụ đó thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Cần phải khẳng định rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên phong. Để đấu tranh, bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải bảo vệ vững chắc nội bộ. Nội bộ đoàn kết, không dao động, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì thế lực thù địch dù có nhiều âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt đến mấy cũng khó bề làm lung lạc ý chí, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì thế, việc đầu tiên là cần có biện pháp đấu tranh, khắc phục thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ phai nhạt lý tưởng mà còn thiếu niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa.

Quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong mỗi cá nhân, tổ chức thường bắt đầu từ mất niềm tin, mất phương hướng, từ bỏ lý tưởng, mục tiêu cách mạng, tiến tới du nhập tư tưởng, lý luận phi mác-xít, sẵn sàng "trở cờ" phản bội, đưa đất nước đi theo hướng khác, con đường khác phi xã hội chủ nghĩa. Thực tế là nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại trong cả nhận thức và hành động của một số người. Nhận thức đó có thể bắt nguồn từ những vấn đề còn chưa tỏ tường về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, kết hợp với sự xuất hiện những thế mạnh của chủ nghĩa tư bản hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa. Những điều đó đã tác động mạnh tới nhận thức của một số người, trong đó có một số văn nghệ sĩ, trí thức, làm cho nhận thức của họ trở nên mông lung, như người "đứng giữa ngã ba đường".

Để bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần kiên trì tiến hành cuộc đấu tranh phê phán triệt để hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội dân chủ, chủ nghĩa thực dụng tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục khẳng định chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là con đường duy nhất đúng, bởi nó vừa thể hiện tính cách mạng triệt để, vừa phù hợp với quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó, cần có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với các tổ chức trong hệ thống chính trị, hệ thống chính trị xã hội và nhân dân. Phê phán, bác bỏ các quan điểm, tư tưởng và ý đồ thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Phát hiện, xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng từ các thế lực thù địch, vạch mặt những phần tử cơ hội chính trị, ngăn chặn những hành vi xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngăn chặn sự chia rẽ mối đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và lực lượng vũ trang. Phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, cụ thể là của bộ máy chính quyền các cấp; xử lý đúng đắn những mâu thuẫn nội bộ trong các tầng lớp nhân dân, không để tích tụ, tạo tâm lý bất bình và các "điểm nóng" về an ninh trật tự trong xã hội. Đồng thời đẩy mạnh việc đấu tranh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quyết tâm làm trong sạch từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên-đội ngũ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", để tạo cơ sở nền tảng đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Ban Biên tập

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ huyện Thiệu Hóa diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện. Đại hội đã thảo luận và thống nhất Quyết nghị Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Biên tập BTNB huyện trích giới thiệu nội dung Nghị quyết như sau:

I. Tán thành Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX trình tại Đại hội; Đại hội nhấn mạnh những nội dung dung cơ bản sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có không ít khó khăn tác động đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Song, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, Trung ương nên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, nổi bật là: Công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đạt nhiều kết quả bước đầu, trọng tâm là đã rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2030, lập quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền đến năm 2035, lập các quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị; hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, gấp 1,96 lần dự toán tỉnh giao, vượt mục tiêu Đại hội; công tác sắp xếp trường, lớp học và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia có chuyển biến tích cực, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 91,5 %, vượt mục tiêu Đại hội và nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh; công tác sáp nhập thôn, tiểu khu, xã, thị trấn đạt kết quả quan trọng, sau sáp nhập giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã, 53 thôn, tiểu khu. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tiếp tục được đổi mới, ngày càng thiết thực. Trong số 28 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội, có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 7 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; 4 chỉ tiêu tuy chưa đạt mục tiêu kế hoạch, nhưng cao hơn so với giai đoạn trước. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là tiền đề quan trọng để đến năm 2025, huyện đạt huyện khá của tỉnh.

Tuy nhiên, Đại hội cũng khẳng định còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản có thời điểm từ huyện đến xã làm chưa tốt. Việc giải quyết tồn đọng về đất đai còn chậm; việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt ở một số xã thực hiện chưa tốt. Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Quản lý nhà nước về chính sách người có công và bảo trợ xã hội còn có những sai sót; công tác rà soát, xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo còn chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa chặt chẽ; không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình Nhân dân có thời điểm chưa kịp thời nên việc xử lý có lúc, có việc chưa hiệu quả cao. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai thực hiện chưa đồng đều; một số mô hình điển hình tiên tiến chưa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có thời điểm thiếu quyết liệt; tinh thần trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu ở một số phòng, ban, đơn vị chưa cao; một số địa phương còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành công việc mới, việc khó, phức tạp. Giải quyết sau kết luận thanh tra và xử lý cán bộ có sai phạm sau kết luận thanh tra nhìn chung còn chậm. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự hiệu quả; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thường xuyên.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan là do một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chậm được sửa đổi; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường…tác động tiêu cực đến việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tuy nhiên, chủ yếu và trực tiếp vẫn là nguyên nhân chủ quan, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện một số việc chưa quan tâm đúng mức. Công tác quản lý nhà nước và điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện và chính quyền xã, thị trấn một số mặt còn thiếu sáng tạo, quyết liệt. Một số phòng, ban, xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu chưa đề cao trách nhiệm, không sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có thời điểm còn chậm trong nắm bắt tình hình, chưa thực sự chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của huyện.

Thống nhất 5 bài học kinh nghiệm nêu trong Báo cáo chính trị. Đại hội nhấn mạnh phải luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền phải toàn diện, thường xuyên chăm lo những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những cơ sở yếu kém, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có sai phạm.

2. Bước vào giai đoạn 2020 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, huyện cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thiệu Hóa quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

2.1. Phương hướng chung

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; tạo sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

2.2. Phương châm hành động

Đoàn kết - kỷ cương - năng động - phát triển

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5% trở lên. Trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 18%; dịch vụ tăng 17,2%.

2. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng.

3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm giữ ở mức 108 nghìn tấn.

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt 650 ha.

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 là 150 triệu đồng.

6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 - 2025 đạt 20.000 tỷ đồng trở lên.

7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 10% trở lên.

8. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập thời kỳ 2021 - 2025 đạt 230 doanh nghiệp.

9. Tỷ lệ số xã đạt nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%, trong đó có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 16,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

10. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 20% trở lên.

11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025 đạt 100%.

* Về văn hóa - xã hội

12. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7%.

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2025 là 23%.

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 85% trở lên.

15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025 là 100%, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao năm 2025 là 24%.

16. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 100%.

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) năm 2025 còn 5%.

18. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2025 đạt 95%

19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 95%.

20. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1%.

21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025: đạt 26%.

* Về môi trường

22. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 1,3%.

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch là 70%.

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 90%.

* Về an ninh trật tự

25. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 là 85%.

* Về xây dựng Đảng

26. Tổng số đảng viên mới kết nạp 5 năm đạt 400 đảng viên trở lên

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 80% trở lên.

2.4. Các chương trình trọng tâm

- Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao;

- Chương trình phát triển công nghiệp, gắn với phát triển đô thị;

- Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2.5. Các khâu đột phá

- Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, theo hướng hiện đại;

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Còn nữa

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX,

nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 134 - KH/HU, ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại hội trường lớn của huyện.

Tham dự Đại hội có 255 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trên địa bàn huyện. Đại hội thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại đại hội không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ với ý kiến tham luận trực tiếp tại đại hội và nhiều ý kiến gửi qua đoàn thư ký đại hội. Các ý kiến tham luận đều cơ bản nhất trí với các nội dung của các báo cáo trình đại hội, đồng thời cũng chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, thực hiện chặt chẽ qua 05 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc. Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới đã xác định rõ được tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và đảm bảo số dư theo quy định. Nguồn nhân sự chuẩn bị cho cấp ủy khóa mới đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, sức khỏe theo yêu cầu; nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn trên chuẩn; cơ cấu và tỷ lệ đảm bảo đúng định hướng; tỷ lệ cán bộ nữ đảm bảo theo quy định, tỷ lệ tham gia cấp ủy lần đầu đạt 42,9% (15 đ/c), đảm bảo 3 độ tuổi trong cấp ủy.

Do quán triệt tốt Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn thực hiện nên phần bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đại hội chỉ bầu một lần, đủ số lượng và cơ cấu cấp ủy với số phiếu tập trung, đảm bảo tiêu chuẩn, tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, phù hợp với nguồn nhân sự do Ban chấp hành khoá đương nhiệm chuẩn bị và đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt. Tại đại hội đã bầu ra 35 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. Đại hội đã tín nhiệm bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Với tinh thần tích cực, khẩn trương nhằm hoàn thành nội dung đại hội theo kế hoạch, ngay sau khi công bố kết quả bầu ban chấp hành, giữa hai phiên làm việc của đại hội, Ban Chấp hành đảng bộ khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu ra 10 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, 2 đồng chí phó bí thư, UBKT và chủ nhiệm UBKT.

Nguyễn Thị Hà

Đảng bộ xã Thiệu Duy đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thiệu Duy đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá trong giai đoạn mới.

Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Đảng uỷ xã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua. Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ (2020 - 2025) đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ trọng các ngành kinh tế đến năm 2025, Nông nghiệp: 19%; Công nghiệp - Xây dựng: 20,5%; Dịch vụ thương mại: 60,5%. Tập trung tích tụ đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, KHKT vào sản xuất hàng hóa chất lượng cao đến năm 2025 đạt 100 ha; bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến 2025 còn dưới 2%.

Để hiện thực hóa Nghị quyết, Đảng bộ xã Thiệu Duy đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất hiện có; liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để hình thành các mô hình sản xuất mới. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển dịch vùng trũng sang nuôi trồng lúa - cá kết hợp.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế về vị trí, tiềm năng, tạo điều kiện để phát triển mạnh một số nghề như: Xây dựng dân dụng, nghề mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, hàn, sửa chữa máy nông nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Phát huy hiệu quả hoạt động trong khai thác kinh doanh quản lý chợ Đầm tạo điều kiện cho nhân dân giao thương, trao đổi hàng hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động tăng thu nhập trong nhân dân. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá - xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lãnh mạnh, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Thiệu Duy đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới, nhằm xây dựng Thiệu Duy sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Trần Thanh Mai

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 7 năm 2020

Về kinh tế - xã hội: Diện tích gieo trồng vụ thu mùa ước 8.553 ha, đạt trên 98% so với kế hoạch (KH), giảm 1% so với cùng kỳ (CK)... Các xã, thị trấn triển khai phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, tổ chức phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch.

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 123,67 tỉ đồng, tăng 13,9% CK. Trong tháng 7, có 8 dự án hoàn thành, thành lập mới 8 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay là 26 doanh nghiệp, đạt 52% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Thu ngân sách tháng 7 ước đạt 7,84 tỉ đồng, thu 7 tháng ước đạt 256,1 tỉ đồng, đạt 126% KH, 144,9% dự toán tỉnh giao và gấp hơn 2,25 lần CK. Chi ngân sách tập trung đầu tư cho phát triển, đến tháng 7 ước 301,3 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 69% KH.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thu hồi đất 02 dự án với tổng diện tích 29.342,16 m2. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại 02 xã (Thiệu Vũ, Thiệu Nguyên). Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 143 giấy. Tăng cường kiểm tra công tác trực bảo vệ tài nguyên cát tại các xã, thị trấn dọc sông Chu, sông Mã. Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý, khai thác, tập kết, vận chuyển tài nguyên khoáng sản. Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.

Tập trung truyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Thiệu Hóa (10/7/1930-10/7/2020); 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa(29/7/1930-29/7/2020); 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo ngành giáo dục hướng dẫn các trường tổng kết năm học 2019 - 2020; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác y tế dự phòng được tăng cường; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất và cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, xã cho 5.826 người có công và thân nhân người có công nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ với kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Triển khai, hỗ trợ 39.022 người là đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền 40,2245 tỷ đồng. Phê duyệt hỗ trợ trên 200 người lao động kinh doanh, lao động chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp và lao động không có giao kết hợp đồng.

Công tác quốc phòng - an ninh; nội chính: Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức huấn luyện dân quân dự bị đạt kết quả tốt. Thực hiện công tác diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 an toàn tuyệt đối. Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh vào các trường quân sự, Công an Nhân dân năm 2020 đúng quy định. Lực lượng Công an huyện xử lý 9 vụ tội phạm vi phạm pháp luật, giảm 4 vụ CK (trong đó 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đánh bạc, 2 vụ khai thác cát trái phép); phát hiện xử lý 168 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo dúng quy định của pháp luật, duy trì nghiêm quy chế tiếp công dân, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do làm tốt công tác chuẩn bị và được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt các nội dung, đảm bảo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 đồng chí, 13 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51- NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70 - KL/TW của Bộ Chính trị; các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho các chi bộ trực thuộc dưới 15 đảng viên; tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện và trao giải cho 7 tập thể, 13 cá nhân đạt giải. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; chuẩn y kết quả bầu các cấp ủy cơ sở. Công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến nhân sự cấp ủy của các cơ sở đảng và của cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo chỉ đạo UBKT huyện ủy phối hợp với các ban, cơ quan liên quan xây dựng đề án, hoàn thiện đề án, hồ sơ nhân sự UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung giải quyết đơn thư có liên quan đến đảng viên, công dân. Tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả theo dõi, nắm tình hình nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

HĐND các cấp tổ chức thành công kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân, đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng quy chế hoạt động. Công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của UBND từ huyện đến các xã, thị trấn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; bộ máy chính quyền các cấp sau đại hội Đảng cấp cơ sở đã được chỉ đạo củng cố, kiện toàn đảm bảo điều hành, giải quyết các vấn đề của địa phương.

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phối hợp với các ngân hàng, quỹ tín dụng và các ngành hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nguyễn Thị Thúy

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hoa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025

​Trong các ngày 29,30 và 31/7/2020, Đảng bộ huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và 255 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trên địa bàn huyện.

Tại Đại hội đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó bí Thường trực Huyện uỷ trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo khẳng định: Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Có 24/28 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng đạt, vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng và có nhiều tiến bộ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 13,72%. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản đến năm 2020 giảm xuống còn 23,5% . Công nghiệp xây dựng tăng lên 43,4%, dịch vụ thương mại 33,1%; tổng giá trị sản xuất ước đạt 1,0351 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng, tăng 6,5% so với mục tiêu đại hội. Huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo tái cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với quy mô trên 230 ha; triển khai sản xuất được10 vùng rau an toàn tập trung, thu nhập 200 triệu đồng/ha; xây dựng 3,2 ha mô hình sản xuất rau, quả theo hướng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới đạt 3,2 ha, cho thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/ha/năm.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 11,2 ngàn tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách xã hội được triển khai kịp thời, an sinh xã hội đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh từ 11,5% năm 2015 xuống ước còn 1% năm 2020.

Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân.Hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 25/25 xã, thị trấn; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quy hoạch 1265 lượt cán bộ; điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 119 lượt cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 22/25 xã, thị trấn bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương, trong đó có 4 xã bố trí cả 2 chức danh chủ chốt không phải người địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hoạt động dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường. Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - năng động - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Thiệu Hoá tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5% trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả của huyện Thiệu Hóa trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa cần tập trung đánh giá lại hiệu quả các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, làm cơ sở rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng các quy hoạch đảm bảo khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, nhất là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hóa truyền thống. Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thu hút và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Mở rộng các ngành nghề truyền thống có thế mạnh của địa phương, nhân rộng nghề mới, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra BCH huyện Thiệu Hóa khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. Phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí, Đồng chí Đỗ Thị Toán, tiếp tục được bầu giữ chức phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trịnh Văn Súy- tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Phụ trách Chính quyền. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu UBKT huyện ủy Huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

Kỳ thi THPT năm 2020 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Ngày mùng 9-10/8/2020, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, 1021 thí sinh của huyện Thiệu Hóa đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi này, huyện Thiệu Hóa có 3 điểm thi Trường THPT Thiệu Hóa, THPT Lê Văn Hưu và THPT Nguyễn Quán Nho. Qua 2 ngày thi có 3 thí sinh tự do bỏ thi, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp trên cả nước và địa bàn tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là vừa tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn, vừa đảm bảo nghiêm ngặt quy định an toàn phòng chống dịch. Tại các điểm thi đã bố trí đủ nhân viên y tế và đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Tất cả thí sinh, cán bộ làm công tác thi đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi vào khu vực thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế huyện đã điều động đủ cán bộ y tế, lực lượng công an, huyện đội làm nhiệm vụ thi và huy động lực lượng gần 100 đoàn viên thanh niên trợ giúp thí sinh,tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các em khi đến điểm thi. Do vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Thiệu Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trần Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, CAND mang đậm bản chất giai cấp công nhân, có tính Đảng, tính nhân dân sâu sắc. Người khẳng định: “...công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1 năm 1956, Người nhấn mạnh: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”, “... nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân”. Vì vậy: “Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề”. Về đặc điểm, tính chất công tác công an, Người khẳng định: “Công việc của công an âm thầm nhưng rất quan trọng”, “Công an đánh địch bên ngoài đã khó, đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn”, “Phải thấy càng vĩ đại bao nhiêu thì càng gian khổ bấy nhiêu... Và thấy gian khổ là để vượt qua, chớ không phải là để lùi bước”. Cùng với việc xác định Công an phải có phương pháp tư duy biện chứng, biện pháp bạo lực, biện pháp kỹ thuật, Người luôn đặt biện pháp quần chúng lên hàng đầu và quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân. Công tác công an phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm, phương châm “lấy dân làm gốc”. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất, tốt nhất; đặc biệt phải làm để dân tin, dân phục, dân yêu và tham gia vào các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng tự giác, hiệu quả. Trong Bài nói tại Hội nghị cán bộ công an, ngày 29 tháng 4 năm 1963, Người nhấn mạnh: “Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an, giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước, tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân, tích cực phòng và chống gián điệp biệt kích. Muốn đạt kết quả đó, thì công an phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân...Làm tốt những việc đó, thì chúng ta nhất định thắng được địch”. Tư tưởng đó của Người đã đặt nền móng cho việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Người yêu cầu xây dựng bộ máy tổ chức công an phải mang tính dân chủ cao, giản đơn, thiết thực, hiệu quả, trong đó quan tâm xây dựng bộ máy công an ở cơ sở, vùng biên giới, hải đảo. Người cán bộ công an trong tư tưởng của Người thực sự là cái “gốc” của mọi công việc, được đề cập khoa học, toàn diện từ khái niệm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, tư tưởng, bản chất nhân văn của cán bộ đến tầm quan trọng của công tác cán bộ, nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ công an và thi đua - khen thưởng, kỷ luật trong CAND.

Người luôn nhấn mạnh phẩm chất trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ công an phải tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nước và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với CAND, mối quan hệ, hiệp đồng giữa CAND với Quân đội nhân dân và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị. Đó là những mối quan hệ rất đặc biệt nhằm phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân kiểm tra, giám sát, huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người chỉ rõ: “Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng, thì dù khéo mấy cũng không kết quả”, “Đảng có lãnh đạo chính trị đúng, thì chuyên môn mới đúng”; “Các cấp ủy đảng phải thật sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt chẽ công an”; “Các cấp đảng bộ trong lực lượng Công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và chi bộ “bốn tốt”, phải coi trọng công tác xây dựng Đoàn thanh niên”, góp phần củng cố tổ chức, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND. Người khẳng định quan hệ giữa CAND với Quân đội nhân dân là quan hệ hợp đồng tác chiến, keo sơn, gắn bó vì mục tiêu chung bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và nhân dân: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng...”. 2. Lực lượng CAND Việt Nam vô cùng tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện CAND thực sự là lực lượng vũ trang nhân dân trọng yếu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong bối cảnh tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, phát triển nội dung, ý nghĩa cách mạng, khoa học, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ chế phối hợp chặt chẽ, vận hành hiệu quả, nâng cao chất lượng tương tác và phục vụ nhân dân. Tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các ngành, các cấp, dựa vào nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, hội nhập và phát triển đất nước.

Nguyễn Thị Hà

Người chiến sĩ công an tận tụy phục vụ nhân dân

Sinh năm 1985, Thiếu Tá Nguyễn Duy Nghĩa - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự - công an huyện Thiệu Hoá là một đồng chí công an tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Anh luôn năng động, sáng tạo, tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được nhân dân tin tưởng, đồng đội quý mến.

Sinh ra và lớn lên không ai định hướng nghề nghiệp cho anh Nghĩa, rằng theo nghề này hay nghề kia tốt hơn. Bản thân anh thấy ngành công an góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nguy hiểm trong xã hội. Năm 2003 anh đăng ký thi và theo học chuyên ngành cảnh sát hình sự tại Trường Học viện cảnh sát Hà nội. Năm 2008 ra trường anh về công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý - công an huyện Thiệu Hoá, năm 2010 anh chuyển sang đội cảnh sát hình sự huyện, đến năm 2011 được bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự và đến nay đang giữ chức vụ Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Với tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết yêu nghề, anh Nghĩa luôn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản thân về bản lĩnh chính trị, đạo đức gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an an nhân dân.

Quá trình tham gia điều tra phá án, anh Nghĩa được coi là khắc tinh của tội phạm. Điển hình vụ mất cắp chiếc máy gặt ở xã Thiệu Lý, vụ nổ mìn ở xã Minh Tâm, gần đây nhất đội của đồng chí đã điều tra và bắt giữ đối tượng lừa đảo bán khẩu trang trên mạng… Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nghĩa nhớ lại vụ việc trộm cắp xe máy năm 2014 của đối tượng Hồ Đức Thật, SN 1975 ở huyện Thọ xuân, và các đối tượng liên quan. Đây là vụ việc gây ra dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, vì thế, sau khi tiếp nhận thông tin, đ/c Nguyễn Duy Nghĩa đã báo cáo với lãnh đạo CA huyện, xác lập chuyên án mang bí số 214 quyết tâm truy quét băng đảng chuyên trộm xe máy này. Sau 1 thời gian theo dõi khoanh vùng đối tượng theo nguồn tin từ nhân dân, đến hồi 2h30’ ngày 4/11/2014 đội CS hình sự của đ/c Nghĩa đã tiến hành mật phục bắt quả tang tại nghĩa địa xã Thiệu Viên 2 đối tượng Phạm thị Nhung SN 1985 và Phạm Văn Tùng SN 1987 ở xã Thiệu Tâm cũ đang có hành vi tiêu thụ tài sản xe máy do người khác phạm tội mà có. Qua khai thác ban đầu 2 đối tượng này đã khai nhận tham gia tiêu thụ 3 xe máy do tên Hồ Đức Thật SN 1975 ở Thọ Xuân trộm cắp. Ngay lập tức ngày 6/11/2014 Cơ quan CSĐT thiệu hoá đã phối hợp với CS huyện Triệu Sơn bắt tên Hồ Đức Thật tại nhà Nghỉ Nguyên Hương ở xã Dân Lực huyện Triệu Sơn. Đến ngày 7/11/2014 CA huyện Thiệu Hoá đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thời - Xuân Giang - Thọ Xuân, lúc này đối tượng đang chốn tại xã Vân Thành huyện Thạch Thành. Sau khi bắt được các đối tượng chính trong vụ này CA Thiệu Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thu giữ 7 xe máy các loại đã bị trộm. Sau khi triệt phá được vụ án nghiêm trọng này đ/c Nghĩa cùng anh em trong đội đã được Công an Tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hoá khen thưởng.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thiếu Tá Nguyễn Duy Nghĩa thường xuyên tham mưu với cấp trên, nhiệt tình hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm cùng đồng đội phá nhiều vụ án khác trên địa bàn huyện Thiệu Hoá. Trong công tác đồng chí Nghĩa luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, quan tâm và sống vì mọi người. Trong công tác điều tra phá án đồng chí Nghĩa luôn là tấm gương cho anh em trong đội học tập, noi theo. Đ/c luôn trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tận tình giúp đồng đội và mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cuộc sống đồng chí Nghĩa giản dị, quan tâm, chăm lo đời sống mọi người”.

Với những thành tích trên, ở cương vị công tác nào, bản thân đồng chí Nguyễn Duy Nghĩa nhiều năm qua liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ tiên tiến, được Giám đốc công an tỉnh, Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Phùng Thanh Tuyên

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Hiệu quả mô hình camera giám sát an ninh nông thôn

Trước tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, Công an xã Thiệu Giao đã có nhiều cách làm trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Lực lượng Công an xã đã tích cực phối hợp với các hội, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT; đồng thời chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, như mô hình “Tổ dân cư tự quản”, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh - cựu quân nhân với ANTT”… để huy động nguồn lực của nhân dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm.

Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã sử dụng công nghệ trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, với mô hình “Camera giám sát ANTT”.

Để triển khai mô hình này, lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho người dân hiểu rõ để chủ động trong công tác PCTP, về sự cần thiết trong việc lắp đặt camera trên địa bàn xã.

“Với sự tích cực tuyên truyền của lực lượng Công an xã về hiệu quả của việc lắp camera an ninh, người dân trên địa bàn cũng đã tự nguyện lắp đặt camera giám sát tại nhà riêng. Đến nay toàn xã đã có 76 mắt camera trong mô hình được lắp đặt tại các ngã 3, ngã 4, các tuyến đường vào địa bàn xã,trong đó các hộ dân đã lắp đặt được 50 mắt camera.

Toàn bộ hệ thống camera này đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng làm việc của Công an xã. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, sẽ lập tức báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.Bên cạnh đó, mô hình camera giám sát còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ. Qua mô hình, từ đầu năm đến nay, Công an xã Thiệu Giao đã bắt, xử lý 8 vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn xã, xử phạt hành chính 14 đối tượng với số tiền 17,5 triệu đồng.

Phùng Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân

trên quê hương Thiệu Hóa

Thiệu Hóa là huyện đồng bằng trung tâm của xứ Thanh – vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những đóng góp của Thiệu Hóa trong phong trào Việt Minh là những đóng góp to lớn góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng Tám năm 1945.

Đầu năm 1945, chính sách vơ vét thóc gạo của Nhật – Pháp và thiên tai diễn ra đã đẩy nhân dân Thanh Hóa nói chung và Thiệu Hóa nói riêng lâm vào cảnh túng đói nghiêm trọng. Trước tình hình đó, ngày 05/3/1945, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kịp thời ra chỉ thị“Đòi ăn”để phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn. Hưởng ứng Chỉ thị“Đòi ăn”,dưới sự lãnh đạo của Phủ ủy, các cán bộ, đảng viên ở nhiều làng, tổng trong huyện đã vận động nhân dân đoàn kết đấu tranh, vay lúa nhà giàu để kịp thời cứu đói, đồng thời làm đơn lên phủ, lên tỉnh đề nghị trợ cấp khó khăn khẩn cấp. Ngoài ra, các cán bộ cách mạng còn động viên, khuyến khích tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong nhân dân.

Trong khi phong trào đấu tranh cách mạng trong cả tỉnh, cả nước đang diễn ra mạnh mẽ thì ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Không đầy một năm sau, thực dân Pháp chính thức đầu hàng Nhật. Tranh thủ thời cơ này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã tổ chức một cuộc họp mở rộng tại Từ Sơn (Bắc Ninh) để nhận định tình hình và ra bản Chỉ thị“Nhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945) nhằm phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

Từ giữa năm 1945, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Phủ ủy Thiệu Hóa đã đẩy mạnh hơn việc củng cố, phát triển các đoàn thể cứu quốc, đẩy mạnh xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ, mua sắm, trang bị vũ khí và phát động đấu tranh với các hình thức cao ở quy mô lớn hơn, để chuẩn bị đón thời cơ giành chính quyền. Vào tháng 6/1945, sau khi được tham dự lớp huấn luyện chính trị, quân sự ở chiến khu Quang Trung do Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức, các đồng chí Ngô Đức và Lê Thái Bình đã mở lớp huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ các tổng của Thiệu Hóa.

Trong thời điểm này, ở nhiều địa phương của Thiệu Hóa, các cuộc họp, míttinh, rải truyền đơn, dán áp phích kêu gọi nhân dân hưởng ứng Mặt trận Việt Minh diễn ra sôi nổi, liên tiếp. Lực lượng tự vệ cứu quốc ở các làng đã chuyển thành tự vệ chiến đấu và con số ngày càng được bổ sung nhiều hơn. Phong trào tập võ dân tộc và huấn luyện quân sự diễn ra công khai, rầm rộ. Việc canh gác, tuần tra bảo vệ cán bộ và cơ sở cách mạng được bố trí rất cẩn thận, chu đáo. Trước khí thế lớn mạnh của lực lượng và phong trào cách mạng, bộ máy chức dịch tay sai ở các địa phương hoang mang, giao động đến cực điểm đều nằm im và không dám chống lại. Những tên đầu sỏ, ngoan cố đều bị cô lập và cảnh cáo nghiêm khắc. Ở các làng Phong Cốc, Thuần Hậu, Xá Lê, Long Linh, Yên Lộ, Bình Ngô… Bộ máy chính quyền tay sai chỉ còn là hình thức, vì thực chất lực lượng cách mạng đã gần như làm chủ được tình hình tại địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và tổ chức Việt Minh, liên tiếp trong 3 tháng 5, 6 và 8 năm 1945, lực lượng tự vệ và quần chúng cách mạng của Thiệu Hóa được tham gia míttinhtại các địa điểm tập trung đông người như chợ Đu, chợ Go, Thung Dung, Hà Thanh, Đa Miên, Đình Tháp… Đồng thời, để phối hợp, hỗ trợ với phong trào của Thọ Xuân, Yên Định, lực lượng tự vệ và quần chúng cách mạng của Thiệu Hóa đã được huy động tham gia vào các cuộc mít tinh diễn thuyết xung phong ở chợ Neo, chợ Thạc, chợ Bản… Việc rèn sắm vũ khí và quyên góp tiền bạc, thóc gạo cho“Quỹ khởi nghĩa”ở các làng trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, đã thu hút được hầu hết mọi người, mọi nhà tham gia. Đến lúc này, nhờ được sự huấn luyện quân sự và được trang bị vũ khí, lực lượng tự vệ của các làng, tổng đã có đủ khả năng để đối phó với các cuộc tấn công của địch.

Những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 1945, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa ở toàn Phủ Thiệu Hóa đã đến độ chín muồi. Trước sự chuyển biến mau lẹ của tình hình, ngày 14/8/1945, Tỉnh ủy mở cuộc họp tại làng Mao Xá để bàn kế hoạch xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Ngô Ngọc Toản làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Thiệu Hóa.

Ngày 17/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa Thiệu Hóa đã cấp tốc tổ chức hội nghị cũng tại làng Mao Xá, để bàn biện pháp triển khai lệnh khởi nghĩa của Tỉnh ủy Thanh Hóa, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đức – Tỉnh ủy viên – Bí thư Phủ ủy. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí: Ngô Ngọc Toản, Hoàng Văn Quế, Hoàng Văn Khai, Lê Thái Bình… Sau khi thảo luận, hội nghị đi đến thống nhất kế hoạch giành chính quyền vào đêm 18/8/1945.

Chiều tối ngày 18/8/1945, để đề phòng sự chi viện của địch khi khởi nghĩa diễn ra, Ủy ban khởi nghĩa đã bố trí các đơn vị tự vệ chiến đấu khác mai phục sẵn sàng ở các điểm giao thông trọng yếu như cầu Kịt, cầu Giàng, Ngã Ba Chè, đồng thời phối hợp với lực lượng tự vệ huyện Đông Sơn để mai phục ở rừng Thông. Với các bố trí này, nếu địch có rút lui cũng bị chặn đánh.

Theo kế hoạch đã định, chờ đến khi đêm đến, cả hai cánh quân đã bí mật tập kết đến địa điểm quy định để bao vây và chờ lệnh tấn công phủ đường và trường tiểu học Pháp Việt. Đúng giờ quy định, cả 36 trung đội với hơn 10 khẩu súng trường và các loại kiếm, mác, mã tấu đã đồng loạt xông lên. Từ trường tiểu học Pháp Việt, địch bắn xối xả ra ngoài. Quân ta dùng loa kêu gọi đầu hàng nhưng chúng vẫn ngoan cố chống cự.

Được lệnh của Ban chỉ huy, tự vệ đã tìm cách đốt trường. Thấy lửa cháy, địch hốt hoảng co cụm vào một số phòng học để chống cự. Nhưng trong tình thế bị bao vây, rồi tiếng súng, tiếng loa gọi hàng của tự vệ đã làm cho địch không còn tinh thần chống lại. Cuối cùng, tên đội Thuật và toàn bộ số binh lính còn lại mở một đường máu để chạy thoát thân. Lực lượng khởi nghĩa đã toàn thắng khi trời vừa sáng. Quân ta thu được 11 khẩu súng và đốt phủ đường. Tuy nhiên, trong cuộc tổng khởi nghĩa này, 14 chiến sỹ tự vệ của Thiệu Hóa đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 19/8/1945, sau khi làm chủ hoàn toàn Phủ lỵ Thiệu Hóa, Ủy ban khởi nghĩa đã về đóng tại thôn Quan Trung để điều hành những công việc cấp bách trước mắt. Cũng trong ngày 19/8, ở tất cả mọi làng, tổng trong Phủ Thiệu Hóa, lực lượng cách mạng cũng giải quyết xong việc giải tán bộ máy chính quyền tay sai, thu hồi đồng triện ấn tín để trực tiếp quản lý, điều hành công việc tại địa phương.

Ngày 20/8/1945, tại Phủ Thiệu Hóa, một cuộc mít tinh lớn đã được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn tự vệ và quần chúng nhân dân trong toàn Phủ. Tại đây Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời do đồng chí Ngô Ngọc Toản làm Chủ tịch đã ra mắt trước nhân dân trong tiếng hoan hô vang dội. Sau đó, lễ truy điệu 14 liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc tổng khởi nghĩa đánh chiếm phủ đường cũng được tổ chức trọng thể nghiêm trang. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Thiệu Hóa đã góp phần cùng với nhân dân các huyện trong tỉnh làm nên Cách mạng tháng Tám thành công trên toàn tỉnh.Ngày 23/8/1945, dưới sự chỉ huy của đồng chí Hoàng Tiến Trình, các đơn vị chiến đấu của Thiệu Hóa đã tập trung tại đình Ngô Xá (nay thuộc xã Thiệu Minh) rồi tiến vềthị xãdự lễ ra mắt của Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ đây, Thiệu Hóa lại cùng nhân dân cả nước tiếp tục công cuộc xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân và chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới đầy khó khăn gian khổ nhưng vô cùng vĩ đại.

Ban Biên tập

75 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa và Thông tin

(28/8/1945 – 28/8/2020)

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; trong tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính Phủ đã thành lập Bộ Thông tin – Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Từ đó đến nay, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành với sự phát triển vượt bật qua từng giai đoạn lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các thời kỳ cách mạng, lúc nào các chiến sĩ văn hóa cũng dũng cảm, kiên cường dùng ngòi bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim nồng nàn yêu nước làm vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Nhờ đó, văn hóa cách mạng theo các nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng đã cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", đội ngũ cán bộ văn hóa - văn nghệ trong ngành Văn hóa - Thông tin đã đóng góp bao công sức, tâm huyết nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với quyết tâm “Tiếng hát át tiếng bom”, cùng với Nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa và Thông tin đã một lòng vì nước, xả thân ngoài trận địa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Trang sử hào hùng của dân tộc càng được tô đậm hơn với biết bao mồ hôi và máu của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn đan xen những yếu tố tiêu cực, tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến sự lành mạnh của đời sống văn hóa, xã hội. Nhiệm vụ của ngành Văn hóa và Thông tin càng có nhiều khó khăn thử thách hơn. Song, chúng ta quyết tâm tăng cường sự quản lý, năng động và sáng tạo trong việc chọn lọc, tiếp thu những giá trị tinh hoa của văn hóa thế giới để làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc; kiên quyết bài trừ những loại văn hóa phẩm, lối sống kém lành mạnh, đi ngược lại với xu thế văn minh thời đại.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước với nội dung tiên quyết:"Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước".Trong những năm qua, ngành văn hóa thông tin huyện Thiệu Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền cổ động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật; đồng thời, chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến, … nên đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà.​

Nổi bật trong thời gian qua là việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn huyện có 24/24 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%; 145/167 thôn đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn Văn hóa”, đạt tỷ lệ 88,4%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,2%; 172 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT; 84.500 người tập luyện TDTT thường xuyên, đạt tỷ lệ 54,5 %; 18.500 gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 44,38%; 27 SVĐ đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch Nông thôn mới (trong đó 1 SVĐ cấp huyện, 26 SVĐ cấp xã, thị trấn); 8 nhà thi đấu và tập luyện TDTT (trong đó 1 nhà thi đấu cấp huyện, 5 nhà thi đấu cấp xã, 2 nhà thi đấu trường PTTH); 2 sân quần vợt; 240 sân bóng chuyền; 91 sân bóng đá, 170 sân cầu lông…Các công trình trên thường xuyên tổ chức hoạt động và đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT của nhân dân tại các thôn, xã, thị trấn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong huyện.

Hiện nay, sự nghiệp văn hóa thông tin của huyện Thiệu Hóa đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn về thiết chế, về tổ chức, về trình độ quản lý, về hoạt động nghiệp vụ và đạt được thành tựu có ý nghĩa trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Có thể khẳng định rằng, Văn hóa là vũ khí sắc bén của Đảng, cổ vũ toàn dân bài trừ các tệ nạn xã hội, tránh xa lối sống đi ngược với xu thế văn minh thời đại, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Ngọc Tùng

Nhớ mãi mùa Thu cách mạng

(Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

Mười Chín tháng Tám (19/8) không quên

Lệnh Tổng Khởi nghĩa vùng lên diệt thù

Làm nên cách mạng mùa Thu

Phá tan xiềng xích ngục tù thực dân.

Quê hương Thiệu Hóa góp phần

Cao trào cách mạng lẫy lừng bốn phương

Cướp kho thóc, chiếm phủ Đường

Diệt trừ phát xít cùng phường tay sai

Xua tan nô lệ kéo dài

Tám mươi năm ấy nắng mai ửng hồng!

Cách mạng Tháng Tám thành công

Búa liềm cờ đỏ công nông ra ra đời…

Thăng trầm lịch sử đầy vơi !

Kẻ thù xâm lược chẳng rời nước ta

Mưu mô thôn tính nước nhà

Pháp thua, Mỹ cút, Ngụy ra đầu hàng.

Sử hồng đất nước sang trang

Con đường Bác chọn huy hoàng hôm nay

Ba Đình rợp bóng cờ bay

Nước Nam độc lập nhớ ngày Tuyên ngôn!

Nguyễn Phước Tảo, thôn 1, xã Thiệu Vận

mat sau.jpg

Bản tin nội bộ tháng 8 năm 2020

Đăng lúc: 22/10/2020 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 8 năm 2020

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ

của cán bộ, đảng viên

Hiện nay, có một số người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thuộc về những thành phần nào, hay nói cách khác là nhiệm vụ đó thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Cần phải khẳng định rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên phong. Để đấu tranh, bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải bảo vệ vững chắc nội bộ. Nội bộ đoàn kết, không dao động, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì thế lực thù địch dù có nhiều âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt đến mấy cũng khó bề làm lung lạc ý chí, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì thế, việc đầu tiên là cần có biện pháp đấu tranh, khắc phục thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ phai nhạt lý tưởng mà còn thiếu niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa.

Quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong mỗi cá nhân, tổ chức thường bắt đầu từ mất niềm tin, mất phương hướng, từ bỏ lý tưởng, mục tiêu cách mạng, tiến tới du nhập tư tưởng, lý luận phi mác-xít, sẵn sàng "trở cờ" phản bội, đưa đất nước đi theo hướng khác, con đường khác phi xã hội chủ nghĩa. Thực tế là nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại trong cả nhận thức và hành động của một số người. Nhận thức đó có thể bắt nguồn từ những vấn đề còn chưa tỏ tường về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, kết hợp với sự xuất hiện những thế mạnh của chủ nghĩa tư bản hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa. Những điều đó đã tác động mạnh tới nhận thức của một số người, trong đó có một số văn nghệ sĩ, trí thức, làm cho nhận thức của họ trở nên mông lung, như người "đứng giữa ngã ba đường".

Để bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần kiên trì tiến hành cuộc đấu tranh phê phán triệt để hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội dân chủ, chủ nghĩa thực dụng tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục khẳng định chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là con đường duy nhất đúng, bởi nó vừa thể hiện tính cách mạng triệt để, vừa phù hợp với quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó, cần có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với các tổ chức trong hệ thống chính trị, hệ thống chính trị xã hội và nhân dân. Phê phán, bác bỏ các quan điểm, tư tưởng và ý đồ thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Phát hiện, xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng từ các thế lực thù địch, vạch mặt những phần tử cơ hội chính trị, ngăn chặn những hành vi xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngăn chặn sự chia rẽ mối đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và lực lượng vũ trang. Phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, cụ thể là của bộ máy chính quyền các cấp; xử lý đúng đắn những mâu thuẫn nội bộ trong các tầng lớp nhân dân, không để tích tụ, tạo tâm lý bất bình và các "điểm nóng" về an ninh trật tự trong xã hội. Đồng thời đẩy mạnh việc đấu tranh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quyết tâm làm trong sạch từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên-đội ngũ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", để tạo cơ sở nền tảng đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Ban Biên tập

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ huyện Thiệu Hóa diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện. Đại hội đã thảo luận và thống nhất Quyết nghị Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Biên tập BTNB huyện trích giới thiệu nội dung Nghị quyết như sau:

I. Tán thành Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX trình tại Đại hội; Đại hội nhấn mạnh những nội dung dung cơ bản sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có không ít khó khăn tác động đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Song, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, Trung ương nên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, nổi bật là: Công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đạt nhiều kết quả bước đầu, trọng tâm là đã rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2030, lập quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền đến năm 2035, lập các quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn Thiệu Hóa; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị; hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, gấp 1,96 lần dự toán tỉnh giao, vượt mục tiêu Đại hội; công tác sắp xếp trường, lớp học và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia có chuyển biến tích cực, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 91,5 %, vượt mục tiêu Đại hội và nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh; công tác sáp nhập thôn, tiểu khu, xã, thị trấn đạt kết quả quan trọng, sau sáp nhập giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã, 53 thôn, tiểu khu. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tiếp tục được đổi mới, ngày càng thiết thực. Trong số 28 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội, có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 7 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; 4 chỉ tiêu tuy chưa đạt mục tiêu kế hoạch, nhưng cao hơn so với giai đoạn trước. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là tiền đề quan trọng để đến năm 2025, huyện đạt huyện khá của tỉnh.

Tuy nhiên, Đại hội cũng khẳng định còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản có thời điểm từ huyện đến xã làm chưa tốt. Việc giải quyết tồn đọng về đất đai còn chậm; việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt ở một số xã thực hiện chưa tốt. Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Quản lý nhà nước về chính sách người có công và bảo trợ xã hội còn có những sai sót; công tác rà soát, xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo còn chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa chặt chẽ; không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình Nhân dân có thời điểm chưa kịp thời nên việc xử lý có lúc, có việc chưa hiệu quả cao. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai thực hiện chưa đồng đều; một số mô hình điển hình tiên tiến chưa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có thời điểm thiếu quyết liệt; tinh thần trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu ở một số phòng, ban, đơn vị chưa cao; một số địa phương còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành công việc mới, việc khó, phức tạp. Giải quyết sau kết luận thanh tra và xử lý cán bộ có sai phạm sau kết luận thanh tra nhìn chung còn chậm. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự hiệu quả; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thường xuyên.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan là do một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chậm được sửa đổi; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường…tác động tiêu cực đến việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tuy nhiên, chủ yếu và trực tiếp vẫn là nguyên nhân chủ quan, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện một số việc chưa quan tâm đúng mức. Công tác quản lý nhà nước và điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện và chính quyền xã, thị trấn một số mặt còn thiếu sáng tạo, quyết liệt. Một số phòng, ban, xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu chưa đề cao trách nhiệm, không sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có thời điểm còn chậm trong nắm bắt tình hình, chưa thực sự chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của huyện.

Thống nhất 5 bài học kinh nghiệm nêu trong Báo cáo chính trị. Đại hội nhấn mạnh phải luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền phải toàn diện, thường xuyên chăm lo những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những cơ sở yếu kém, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có sai phạm.

2. Bước vào giai đoạn 2020 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, huyện cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thiệu Hóa quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

2.1. Phương hướng chung

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; tạo sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

2.2. Phương châm hành động

Đoàn kết - kỷ cương - năng động - phát triển

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5% trở lên. Trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 18%; dịch vụ tăng 17,2%.

2. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng.

3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm giữ ở mức 108 nghìn tấn.

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt 650 ha.

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 là 150 triệu đồng.

6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 - 2025 đạt 20.000 tỷ đồng trở lên.

7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 10% trở lên.

8. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập thời kỳ 2021 - 2025 đạt 230 doanh nghiệp.

9. Tỷ lệ số xã đạt nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%, trong đó có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 16,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

10. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 20% trở lên.

11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025 đạt 100%.

* Về văn hóa - xã hội

12. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7%.

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2025 là 23%.

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 85% trở lên.

15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025 là 100%, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao năm 2025 là 24%.

16. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 100%.

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) năm 2025 còn 5%.

18. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2025 đạt 95%

19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 95%.

20. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1%.

21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025: đạt 26%.

* Về môi trường

22. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 1,3%.

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch là 70%.

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 90%.

* Về an ninh trật tự

25. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 là 85%.

* Về xây dựng Đảng

26. Tổng số đảng viên mới kết nạp 5 năm đạt 400 đảng viên trở lên

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 80% trở lên.

2.4. Các chương trình trọng tâm

- Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao;

- Chương trình phát triển công nghiệp, gắn với phát triển đô thị;

- Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2.5. Các khâu đột phá

- Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, theo hướng hiện đại;

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Còn nữa

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX,

nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 134 - KH/HU, ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại hội trường lớn của huyện.

Tham dự Đại hội có 255 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trên địa bàn huyện. Đại hội thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại đại hội không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ với ý kiến tham luận trực tiếp tại đại hội và nhiều ý kiến gửi qua đoàn thư ký đại hội. Các ý kiến tham luận đều cơ bản nhất trí với các nội dung của các báo cáo trình đại hội, đồng thời cũng chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, thực hiện chặt chẽ qua 05 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc. Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới đã xác định rõ được tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và đảm bảo số dư theo quy định. Nguồn nhân sự chuẩn bị cho cấp ủy khóa mới đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, sức khỏe theo yêu cầu; nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn trên chuẩn; cơ cấu và tỷ lệ đảm bảo đúng định hướng; tỷ lệ cán bộ nữ đảm bảo theo quy định, tỷ lệ tham gia cấp ủy lần đầu đạt 42,9% (15 đ/c), đảm bảo 3 độ tuổi trong cấp ủy.

Do quán triệt tốt Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn thực hiện nên phần bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đại hội chỉ bầu một lần, đủ số lượng và cơ cấu cấp ủy với số phiếu tập trung, đảm bảo tiêu chuẩn, tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, phù hợp với nguồn nhân sự do Ban chấp hành khoá đương nhiệm chuẩn bị và đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt. Tại đại hội đã bầu ra 35 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. Đại hội đã tín nhiệm bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Với tinh thần tích cực, khẩn trương nhằm hoàn thành nội dung đại hội theo kế hoạch, ngay sau khi công bố kết quả bầu ban chấp hành, giữa hai phiên làm việc của đại hội, Ban Chấp hành đảng bộ khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu ra 10 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, 2 đồng chí phó bí thư, UBKT và chủ nhiệm UBKT.

Nguyễn Thị Hà

Đảng bộ xã Thiệu Duy đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thiệu Duy đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá trong giai đoạn mới.

Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Đảng uỷ xã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua. Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ (2020 - 2025) đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ trọng các ngành kinh tế đến năm 2025, Nông nghiệp: 19%; Công nghiệp - Xây dựng: 20,5%; Dịch vụ thương mại: 60,5%. Tập trung tích tụ đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, KHKT vào sản xuất hàng hóa chất lượng cao đến năm 2025 đạt 100 ha; bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến 2025 còn dưới 2%.

Để hiện thực hóa Nghị quyết, Đảng bộ xã Thiệu Duy đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất hiện có; liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để hình thành các mô hình sản xuất mới. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển dịch vùng trũng sang nuôi trồng lúa - cá kết hợp.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế về vị trí, tiềm năng, tạo điều kiện để phát triển mạnh một số nghề như: Xây dựng dân dụng, nghề mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, hàn, sửa chữa máy nông nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Phát huy hiệu quả hoạt động trong khai thác kinh doanh quản lý chợ Đầm tạo điều kiện cho nhân dân giao thương, trao đổi hàng hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động tăng thu nhập trong nhân dân. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá - xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lãnh mạnh, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Thiệu Duy đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới, nhằm xây dựng Thiệu Duy sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Trần Thanh Mai

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 7 năm 2020

Về kinh tế - xã hội: Diện tích gieo trồng vụ thu mùa ước 8.553 ha, đạt trên 98% so với kế hoạch (KH), giảm 1% so với cùng kỳ (CK)... Các xã, thị trấn triển khai phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, tổ chức phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch.

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 123,67 tỉ đồng, tăng 13,9% CK. Trong tháng 7, có 8 dự án hoàn thành, thành lập mới 8 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay là 26 doanh nghiệp, đạt 52% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Thu ngân sách tháng 7 ước đạt 7,84 tỉ đồng, thu 7 tháng ước đạt 256,1 tỉ đồng, đạt 126% KH, 144,9% dự toán tỉnh giao và gấp hơn 2,25 lần CK. Chi ngân sách tập trung đầu tư cho phát triển, đến tháng 7 ước 301,3 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 69% KH.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thu hồi đất 02 dự án với tổng diện tích 29.342,16 m2. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại 02 xã (Thiệu Vũ, Thiệu Nguyên). Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 143 giấy. Tăng cường kiểm tra công tác trực bảo vệ tài nguyên cát tại các xã, thị trấn dọc sông Chu, sông Mã. Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý, khai thác, tập kết, vận chuyển tài nguyên khoáng sản. Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.

Tập trung truyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Thiệu Hóa (10/7/1930-10/7/2020); 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa(29/7/1930-29/7/2020); 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo ngành giáo dục hướng dẫn các trường tổng kết năm học 2019 - 2020; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác y tế dự phòng được tăng cường; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất và cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, xã cho 5.826 người có công và thân nhân người có công nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ với kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Triển khai, hỗ trợ 39.022 người là đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền 40,2245 tỷ đồng. Phê duyệt hỗ trợ trên 200 người lao động kinh doanh, lao động chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp và lao động không có giao kết hợp đồng.

Công tác quốc phòng - an ninh; nội chính: Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức huấn luyện dân quân dự bị đạt kết quả tốt. Thực hiện công tác diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 an toàn tuyệt đối. Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh vào các trường quân sự, Công an Nhân dân năm 2020 đúng quy định. Lực lượng Công an huyện xử lý 9 vụ tội phạm vi phạm pháp luật, giảm 4 vụ CK (trong đó 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đánh bạc, 2 vụ khai thác cát trái phép); phát hiện xử lý 168 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo dúng quy định của pháp luật, duy trì nghiêm quy chế tiếp công dân, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do làm tốt công tác chuẩn bị và được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt các nội dung, đảm bảo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 đồng chí, 13 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51- NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70 - KL/TW của Bộ Chính trị; các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho các chi bộ trực thuộc dưới 15 đảng viên; tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện và trao giải cho 7 tập thể, 13 cá nhân đạt giải. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; chuẩn y kết quả bầu các cấp ủy cơ sở. Công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến nhân sự cấp ủy của các cơ sở đảng và của cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo chỉ đạo UBKT huyện ủy phối hợp với các ban, cơ quan liên quan xây dựng đề án, hoàn thiện đề án, hồ sơ nhân sự UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung giải quyết đơn thư có liên quan đến đảng viên, công dân. Tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả theo dõi, nắm tình hình nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

HĐND các cấp tổ chức thành công kỳ họp thường kỳ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân, đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng quy chế hoạt động. Công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của UBND từ huyện đến các xã, thị trấn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; bộ máy chính quyền các cấp sau đại hội Đảng cấp cơ sở đã được chỉ đạo củng cố, kiện toàn đảm bảo điều hành, giải quyết các vấn đề của địa phương.

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phối hợp với các ngân hàng, quỹ tín dụng và các ngành hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nguyễn Thị Thúy

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hoa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025

​Trong các ngày 29,30 và 31/7/2020, Đảng bộ huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và 255 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trên địa bàn huyện.

Tại Đại hội đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó bí Thường trực Huyện uỷ trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo khẳng định: Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Có 24/28 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng đạt, vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng và có nhiều tiến bộ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 13,72%. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản đến năm 2020 giảm xuống còn 23,5% . Công nghiệp xây dựng tăng lên 43,4%, dịch vụ thương mại 33,1%; tổng giá trị sản xuất ước đạt 1,0351 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng, tăng 6,5% so với mục tiêu đại hội. Huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo tái cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với quy mô trên 230 ha; triển khai sản xuất được10 vùng rau an toàn tập trung, thu nhập 200 triệu đồng/ha; xây dựng 3,2 ha mô hình sản xuất rau, quả theo hướng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới đạt 3,2 ha, cho thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/ha/năm.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 11,2 ngàn tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách xã hội được triển khai kịp thời, an sinh xã hội đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh từ 11,5% năm 2015 xuống ước còn 1% năm 2020.

Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân.Hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 25/25 xã, thị trấn; Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quy hoạch 1265 lượt cán bộ; điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 119 lượt cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 22/25 xã, thị trấn bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương, trong đó có 4 xã bố trí cả 2 chức danh chủ chốt không phải người địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hoạt động dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường. Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - năng động - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Thiệu Hoá tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5% trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả của huyện Thiệu Hóa trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa cần tập trung đánh giá lại hiệu quả các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, làm cơ sở rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng các quy hoạch đảm bảo khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, nhất là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hóa truyền thống. Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thu hút và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Mở rộng các ngành nghề truyền thống có thế mạnh của địa phương, nhân rộng nghề mới, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra BCH huyện Thiệu Hóa khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. Phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí, Đồng chí Đỗ Thị Toán, tiếp tục được bầu giữ chức phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trịnh Văn Súy- tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Phụ trách Chính quyền. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu UBKT huyện ủy Huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm UBKT huyện ủy.

Kỳ thi THPT năm 2020 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Ngày mùng 9-10/8/2020, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, 1021 thí sinh của huyện Thiệu Hóa đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi này, huyện Thiệu Hóa có 3 điểm thi Trường THPT Thiệu Hóa, THPT Lê Văn Hưu và THPT Nguyễn Quán Nho. Qua 2 ngày thi có 3 thí sinh tự do bỏ thi, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp trên cả nước và địa bàn tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là vừa tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn, vừa đảm bảo nghiêm ngặt quy định an toàn phòng chống dịch. Tại các điểm thi đã bố trí đủ nhân viên y tế và đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Tất cả thí sinh, cán bộ làm công tác thi đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi vào khu vực thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế huyện đã điều động đủ cán bộ y tế, lực lượng công an, huyện đội làm nhiệm vụ thi và huy động lực lượng gần 100 đoàn viên thanh niên trợ giúp thí sinh,tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các em khi đến điểm thi. Do vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Thiệu Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trần Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, CAND mang đậm bản chất giai cấp công nhân, có tính Đảng, tính nhân dân sâu sắc. Người khẳng định: “...công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1 năm 1956, Người nhấn mạnh: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”, “... nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân”. Vì vậy: “Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề”. Về đặc điểm, tính chất công tác công an, Người khẳng định: “Công việc của công an âm thầm nhưng rất quan trọng”, “Công an đánh địch bên ngoài đã khó, đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn”, “Phải thấy càng vĩ đại bao nhiêu thì càng gian khổ bấy nhiêu... Và thấy gian khổ là để vượt qua, chớ không phải là để lùi bước”. Cùng với việc xác định Công an phải có phương pháp tư duy biện chứng, biện pháp bạo lực, biện pháp kỹ thuật, Người luôn đặt biện pháp quần chúng lên hàng đầu và quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân. Công tác công an phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm, phương châm “lấy dân làm gốc”. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất, tốt nhất; đặc biệt phải làm để dân tin, dân phục, dân yêu và tham gia vào các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng tự giác, hiệu quả. Trong Bài nói tại Hội nghị cán bộ công an, ngày 29 tháng 4 năm 1963, Người nhấn mạnh: “Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an, giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước, tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân, tích cực phòng và chống gián điệp biệt kích. Muốn đạt kết quả đó, thì công an phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân...Làm tốt những việc đó, thì chúng ta nhất định thắng được địch”. Tư tưởng đó của Người đã đặt nền móng cho việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Người yêu cầu xây dựng bộ máy tổ chức công an phải mang tính dân chủ cao, giản đơn, thiết thực, hiệu quả, trong đó quan tâm xây dựng bộ máy công an ở cơ sở, vùng biên giới, hải đảo. Người cán bộ công an trong tư tưởng của Người thực sự là cái “gốc” của mọi công việc, được đề cập khoa học, toàn diện từ khái niệm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, tư tưởng, bản chất nhân văn của cán bộ đến tầm quan trọng của công tác cán bộ, nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ công an và thi đua - khen thưởng, kỷ luật trong CAND.

Người luôn nhấn mạnh phẩm chất trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ công an phải tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nước và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với CAND, mối quan hệ, hiệp đồng giữa CAND với Quân đội nhân dân và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị. Đó là những mối quan hệ rất đặc biệt nhằm phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân kiểm tra, giám sát, huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người chỉ rõ: “Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng, thì dù khéo mấy cũng không kết quả”, “Đảng có lãnh đạo chính trị đúng, thì chuyên môn mới đúng”; “Các cấp ủy đảng phải thật sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt chẽ công an”; “Các cấp đảng bộ trong lực lượng Công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và chi bộ “bốn tốt”, phải coi trọng công tác xây dựng Đoàn thanh niên”, góp phần củng cố tổ chức, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND. Người khẳng định quan hệ giữa CAND với Quân đội nhân dân là quan hệ hợp đồng tác chiến, keo sơn, gắn bó vì mục tiêu chung bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và nhân dân: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng...”. 2. Lực lượng CAND Việt Nam vô cùng tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện CAND thực sự là lực lượng vũ trang nhân dân trọng yếu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong bối cảnh tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, phát triển nội dung, ý nghĩa cách mạng, khoa học, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ chế phối hợp chặt chẽ, vận hành hiệu quả, nâng cao chất lượng tương tác và phục vụ nhân dân. Tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các ngành, các cấp, dựa vào nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, hội nhập và phát triển đất nước.

Nguyễn Thị Hà

Người chiến sĩ công an tận tụy phục vụ nhân dân

Sinh năm 1985, Thiếu Tá Nguyễn Duy Nghĩa - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự - công an huyện Thiệu Hoá là một đồng chí công an tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Anh luôn năng động, sáng tạo, tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được nhân dân tin tưởng, đồng đội quý mến.

Sinh ra và lớn lên không ai định hướng nghề nghiệp cho anh Nghĩa, rằng theo nghề này hay nghề kia tốt hơn. Bản thân anh thấy ngành công an góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nguy hiểm trong xã hội. Năm 2003 anh đăng ký thi và theo học chuyên ngành cảnh sát hình sự tại Trường Học viện cảnh sát Hà nội. Năm 2008 ra trường anh về công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý - công an huyện Thiệu Hoá, năm 2010 anh chuyển sang đội cảnh sát hình sự huyện, đến năm 2011 được bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự và đến nay đang giữ chức vụ Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Với tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết yêu nghề, anh Nghĩa luôn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản thân về bản lĩnh chính trị, đạo đức gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an an nhân dân.

Quá trình tham gia điều tra phá án, anh Nghĩa được coi là khắc tinh của tội phạm. Điển hình vụ mất cắp chiếc máy gặt ở xã Thiệu Lý, vụ nổ mìn ở xã Minh Tâm, gần đây nhất đội của đồng chí đã điều tra và bắt giữ đối tượng lừa đảo bán khẩu trang trên mạng… Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nghĩa nhớ lại vụ việc trộm cắp xe máy năm 2014 của đối tượng Hồ Đức Thật, SN 1975 ở huyện Thọ xuân, và các đối tượng liên quan. Đây là vụ việc gây ra dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, vì thế, sau khi tiếp nhận thông tin, đ/c Nguyễn Duy Nghĩa đã báo cáo với lãnh đạo CA huyện, xác lập chuyên án mang bí số 214 quyết tâm truy quét băng đảng chuyên trộm xe máy này. Sau 1 thời gian theo dõi khoanh vùng đối tượng theo nguồn tin từ nhân dân, đến hồi 2h30’ ngày 4/11/2014 đội CS hình sự của đ/c Nghĩa đã tiến hành mật phục bắt quả tang tại nghĩa địa xã Thiệu Viên 2 đối tượng Phạm thị Nhung SN 1985 và Phạm Văn Tùng SN 1987 ở xã Thiệu Tâm cũ đang có hành vi tiêu thụ tài sản xe máy do người khác phạm tội mà có. Qua khai thác ban đầu 2 đối tượng này đã khai nhận tham gia tiêu thụ 3 xe máy do tên Hồ Đức Thật SN 1975 ở Thọ Xuân trộm cắp. Ngay lập tức ngày 6/11/2014 Cơ quan CSĐT thiệu hoá đã phối hợp với CS huyện Triệu Sơn bắt tên Hồ Đức Thật tại nhà Nghỉ Nguyên Hương ở xã Dân Lực huyện Triệu Sơn. Đến ngày 7/11/2014 CA huyện Thiệu Hoá đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thời - Xuân Giang - Thọ Xuân, lúc này đối tượng đang chốn tại xã Vân Thành huyện Thạch Thành. Sau khi bắt được các đối tượng chính trong vụ này CA Thiệu Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thu giữ 7 xe máy các loại đã bị trộm. Sau khi triệt phá được vụ án nghiêm trọng này đ/c Nghĩa cùng anh em trong đội đã được Công an Tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hoá khen thưởng.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thiếu Tá Nguyễn Duy Nghĩa thường xuyên tham mưu với cấp trên, nhiệt tình hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm cùng đồng đội phá nhiều vụ án khác trên địa bàn huyện Thiệu Hoá. Trong công tác đồng chí Nghĩa luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, quan tâm và sống vì mọi người. Trong công tác điều tra phá án đồng chí Nghĩa luôn là tấm gương cho anh em trong đội học tập, noi theo. Đ/c luôn trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tận tình giúp đồng đội và mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cuộc sống đồng chí Nghĩa giản dị, quan tâm, chăm lo đời sống mọi người”.

Với những thành tích trên, ở cương vị công tác nào, bản thân đồng chí Nguyễn Duy Nghĩa nhiều năm qua liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ tiên tiến, được Giám đốc công an tỉnh, Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Phùng Thanh Tuyên

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Hiệu quả mô hình camera giám sát an ninh nông thôn

Trước tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, Công an xã Thiệu Giao đã có nhiều cách làm trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Lực lượng Công an xã đã tích cực phối hợp với các hội, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT; đồng thời chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, như mô hình “Tổ dân cư tự quản”, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh - cựu quân nhân với ANTT”… để huy động nguồn lực của nhân dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm.

Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã sử dụng công nghệ trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, với mô hình “Camera giám sát ANTT”.

Để triển khai mô hình này, lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho người dân hiểu rõ để chủ động trong công tác PCTP, về sự cần thiết trong việc lắp đặt camera trên địa bàn xã.

“Với sự tích cực tuyên truyền của lực lượng Công an xã về hiệu quả của việc lắp camera an ninh, người dân trên địa bàn cũng đã tự nguyện lắp đặt camera giám sát tại nhà riêng. Đến nay toàn xã đã có 76 mắt camera trong mô hình được lắp đặt tại các ngã 3, ngã 4, các tuyến đường vào địa bàn xã,trong đó các hộ dân đã lắp đặt được 50 mắt camera.

Toàn bộ hệ thống camera này đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng làm việc của Công an xã. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, sẽ lập tức báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.Bên cạnh đó, mô hình camera giám sát còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ. Qua mô hình, từ đầu năm đến nay, Công an xã Thiệu Giao đã bắt, xử lý 8 vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn xã, xử phạt hành chính 14 đối tượng với số tiền 17,5 triệu đồng.

Phùng Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân

trên quê hương Thiệu Hóa

Thiệu Hóa là huyện đồng bằng trung tâm của xứ Thanh – vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những đóng góp của Thiệu Hóa trong phong trào Việt Minh là những đóng góp to lớn góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng Tám năm 1945.

Đầu năm 1945, chính sách vơ vét thóc gạo của Nhật – Pháp và thiên tai diễn ra đã đẩy nhân dân Thanh Hóa nói chung và Thiệu Hóa nói riêng lâm vào cảnh túng đói nghiêm trọng. Trước tình hình đó, ngày 05/3/1945, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kịp thời ra chỉ thị“Đòi ăn”để phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn. Hưởng ứng Chỉ thị“Đòi ăn”,dưới sự lãnh đạo của Phủ ủy, các cán bộ, đảng viên ở nhiều làng, tổng trong huyện đã vận động nhân dân đoàn kết đấu tranh, vay lúa nhà giàu để kịp thời cứu đói, đồng thời làm đơn lên phủ, lên tỉnh đề nghị trợ cấp khó khăn khẩn cấp. Ngoài ra, các cán bộ cách mạng còn động viên, khuyến khích tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong nhân dân.

Trong khi phong trào đấu tranh cách mạng trong cả tỉnh, cả nước đang diễn ra mạnh mẽ thì ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Không đầy một năm sau, thực dân Pháp chính thức đầu hàng Nhật. Tranh thủ thời cơ này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã tổ chức một cuộc họp mở rộng tại Từ Sơn (Bắc Ninh) để nhận định tình hình và ra bản Chỉ thị“Nhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(12/3/1945) nhằm phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

Từ giữa năm 1945, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Phủ ủy Thiệu Hóa đã đẩy mạnh hơn việc củng cố, phát triển các đoàn thể cứu quốc, đẩy mạnh xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ, mua sắm, trang bị vũ khí và phát động đấu tranh với các hình thức cao ở quy mô lớn hơn, để chuẩn bị đón thời cơ giành chính quyền. Vào tháng 6/1945, sau khi được tham dự lớp huấn luyện chính trị, quân sự ở chiến khu Quang Trung do Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức, các đồng chí Ngô Đức và Lê Thái Bình đã mở lớp huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ các tổng của Thiệu Hóa.

Trong thời điểm này, ở nhiều địa phương của Thiệu Hóa, các cuộc họp, míttinh, rải truyền đơn, dán áp phích kêu gọi nhân dân hưởng ứng Mặt trận Việt Minh diễn ra sôi nổi, liên tiếp. Lực lượng tự vệ cứu quốc ở các làng đã chuyển thành tự vệ chiến đấu và con số ngày càng được bổ sung nhiều hơn. Phong trào tập võ dân tộc và huấn luyện quân sự diễn ra công khai, rầm rộ. Việc canh gác, tuần tra bảo vệ cán bộ và cơ sở cách mạng được bố trí rất cẩn thận, chu đáo. Trước khí thế lớn mạnh của lực lượng và phong trào cách mạng, bộ máy chức dịch tay sai ở các địa phương hoang mang, giao động đến cực điểm đều nằm im và không dám chống lại. Những tên đầu sỏ, ngoan cố đều bị cô lập và cảnh cáo nghiêm khắc. Ở các làng Phong Cốc, Thuần Hậu, Xá Lê, Long Linh, Yên Lộ, Bình Ngô… Bộ máy chính quyền tay sai chỉ còn là hình thức, vì thực chất lực lượng cách mạng đã gần như làm chủ được tình hình tại địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và tổ chức Việt Minh, liên tiếp trong 3 tháng 5, 6 và 8 năm 1945, lực lượng tự vệ và quần chúng cách mạng của Thiệu Hóa được tham gia míttinhtại các địa điểm tập trung đông người như chợ Đu, chợ Go, Thung Dung, Hà Thanh, Đa Miên, Đình Tháp… Đồng thời, để phối hợp, hỗ trợ với phong trào của Thọ Xuân, Yên Định, lực lượng tự vệ và quần chúng cách mạng của Thiệu Hóa đã được huy động tham gia vào các cuộc mít tinh diễn thuyết xung phong ở chợ Neo, chợ Thạc, chợ Bản… Việc rèn sắm vũ khí và quyên góp tiền bạc, thóc gạo cho“Quỹ khởi nghĩa”ở các làng trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, đã thu hút được hầu hết mọi người, mọi nhà tham gia. Đến lúc này, nhờ được sự huấn luyện quân sự và được trang bị vũ khí, lực lượng tự vệ của các làng, tổng đã có đủ khả năng để đối phó với các cuộc tấn công của địch.

Những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 1945, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa ở toàn Phủ Thiệu Hóa đã đến độ chín muồi. Trước sự chuyển biến mau lẹ của tình hình, ngày 14/8/1945, Tỉnh ủy mở cuộc họp tại làng Mao Xá để bàn kế hoạch xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Ngô Ngọc Toản làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Thiệu Hóa.

Ngày 17/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa Thiệu Hóa đã cấp tốc tổ chức hội nghị cũng tại làng Mao Xá, để bàn biện pháp triển khai lệnh khởi nghĩa của Tỉnh ủy Thanh Hóa, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đức – Tỉnh ủy viên – Bí thư Phủ ủy. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí: Ngô Ngọc Toản, Hoàng Văn Quế, Hoàng Văn Khai, Lê Thái Bình… Sau khi thảo luận, hội nghị đi đến thống nhất kế hoạch giành chính quyền vào đêm 18/8/1945.

Chiều tối ngày 18/8/1945, để đề phòng sự chi viện của địch khi khởi nghĩa diễn ra, Ủy ban khởi nghĩa đã bố trí các đơn vị tự vệ chiến đấu khác mai phục sẵn sàng ở các điểm giao thông trọng yếu như cầu Kịt, cầu Giàng, Ngã Ba Chè, đồng thời phối hợp với lực lượng tự vệ huyện Đông Sơn để mai phục ở rừng Thông. Với các bố trí này, nếu địch có rút lui cũng bị chặn đánh.

Theo kế hoạch đã định, chờ đến khi đêm đến, cả hai cánh quân đã bí mật tập kết đến địa điểm quy định để bao vây và chờ lệnh tấn công phủ đường và trường tiểu học Pháp Việt. Đúng giờ quy định, cả 36 trung đội với hơn 10 khẩu súng trường và các loại kiếm, mác, mã tấu đã đồng loạt xông lên. Từ trường tiểu học Pháp Việt, địch bắn xối xả ra ngoài. Quân ta dùng loa kêu gọi đầu hàng nhưng chúng vẫn ngoan cố chống cự.

Được lệnh của Ban chỉ huy, tự vệ đã tìm cách đốt trường. Thấy lửa cháy, địch hốt hoảng co cụm vào một số phòng học để chống cự. Nhưng trong tình thế bị bao vây, rồi tiếng súng, tiếng loa gọi hàng của tự vệ đã làm cho địch không còn tinh thần chống lại. Cuối cùng, tên đội Thuật và toàn bộ số binh lính còn lại mở một đường máu để chạy thoát thân. Lực lượng khởi nghĩa đã toàn thắng khi trời vừa sáng. Quân ta thu được 11 khẩu súng và đốt phủ đường. Tuy nhiên, trong cuộc tổng khởi nghĩa này, 14 chiến sỹ tự vệ của Thiệu Hóa đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 19/8/1945, sau khi làm chủ hoàn toàn Phủ lỵ Thiệu Hóa, Ủy ban khởi nghĩa đã về đóng tại thôn Quan Trung để điều hành những công việc cấp bách trước mắt. Cũng trong ngày 19/8, ở tất cả mọi làng, tổng trong Phủ Thiệu Hóa, lực lượng cách mạng cũng giải quyết xong việc giải tán bộ máy chính quyền tay sai, thu hồi đồng triện ấn tín để trực tiếp quản lý, điều hành công việc tại địa phương.

Ngày 20/8/1945, tại Phủ Thiệu Hóa, một cuộc mít tinh lớn đã được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn tự vệ và quần chúng nhân dân trong toàn Phủ. Tại đây Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời do đồng chí Ngô Ngọc Toản làm Chủ tịch đã ra mắt trước nhân dân trong tiếng hoan hô vang dội. Sau đó, lễ truy điệu 14 liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc tổng khởi nghĩa đánh chiếm phủ đường cũng được tổ chức trọng thể nghiêm trang. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Thiệu Hóa đã góp phần cùng với nhân dân các huyện trong tỉnh làm nên Cách mạng tháng Tám thành công trên toàn tỉnh.Ngày 23/8/1945, dưới sự chỉ huy của đồng chí Hoàng Tiến Trình, các đơn vị chiến đấu của Thiệu Hóa đã tập trung tại đình Ngô Xá (nay thuộc xã Thiệu Minh) rồi tiến vềthị xãdự lễ ra mắt của Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ đây, Thiệu Hóa lại cùng nhân dân cả nước tiếp tục công cuộc xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân và chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới đầy khó khăn gian khổ nhưng vô cùng vĩ đại.

Ban Biên tập

75 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa và Thông tin

(28/8/1945 – 28/8/2020)

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; trong tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính Phủ đã thành lập Bộ Thông tin – Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Từ đó đến nay, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành với sự phát triển vượt bật qua từng giai đoạn lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các thời kỳ cách mạng, lúc nào các chiến sĩ văn hóa cũng dũng cảm, kiên cường dùng ngòi bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim nồng nàn yêu nước làm vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Nhờ đó, văn hóa cách mạng theo các nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng đã cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", đội ngũ cán bộ văn hóa - văn nghệ trong ngành Văn hóa - Thông tin đã đóng góp bao công sức, tâm huyết nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với quyết tâm “Tiếng hát át tiếng bom”, cùng với Nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa và Thông tin đã một lòng vì nước, xả thân ngoài trận địa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Trang sử hào hùng của dân tộc càng được tô đậm hơn với biết bao mồ hôi và máu của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn đan xen những yếu tố tiêu cực, tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến sự lành mạnh của đời sống văn hóa, xã hội. Nhiệm vụ của ngành Văn hóa và Thông tin càng có nhiều khó khăn thử thách hơn. Song, chúng ta quyết tâm tăng cường sự quản lý, năng động và sáng tạo trong việc chọn lọc, tiếp thu những giá trị tinh hoa của văn hóa thế giới để làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc; kiên quyết bài trừ những loại văn hóa phẩm, lối sống kém lành mạnh, đi ngược lại với xu thế văn minh thời đại.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước với nội dung tiên quyết:"Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước".Trong những năm qua, ngành văn hóa thông tin huyện Thiệu Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền cổ động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật; đồng thời, chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến, … nên đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà.​

Nổi bật trong thời gian qua là việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn huyện có 24/24 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%; 145/167 thôn đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn Văn hóa”, đạt tỷ lệ 88,4%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,2%; 172 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT; 84.500 người tập luyện TDTT thường xuyên, đạt tỷ lệ 54,5 %; 18.500 gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 44,38%; 27 SVĐ đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch Nông thôn mới (trong đó 1 SVĐ cấp huyện, 26 SVĐ cấp xã, thị trấn); 8 nhà thi đấu và tập luyện TDTT (trong đó 1 nhà thi đấu cấp huyện, 5 nhà thi đấu cấp xã, 2 nhà thi đấu trường PTTH); 2 sân quần vợt; 240 sân bóng chuyền; 91 sân bóng đá, 170 sân cầu lông…Các công trình trên thường xuyên tổ chức hoạt động và đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT của nhân dân tại các thôn, xã, thị trấn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong huyện.

Hiện nay, sự nghiệp văn hóa thông tin của huyện Thiệu Hóa đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh hơn về thiết chế, về tổ chức, về trình độ quản lý, về hoạt động nghiệp vụ và đạt được thành tựu có ý nghĩa trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Có thể khẳng định rằng, Văn hóa là vũ khí sắc bén của Đảng, cổ vũ toàn dân bài trừ các tệ nạn xã hội, tránh xa lối sống đi ngược với xu thế văn minh thời đại, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Ngọc Tùng

Nhớ mãi mùa Thu cách mạng

(Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

Mười Chín tháng Tám (19/8) không quên

Lệnh Tổng Khởi nghĩa vùng lên diệt thù

Làm nên cách mạng mùa Thu

Phá tan xiềng xích ngục tù thực dân.

Quê hương Thiệu Hóa góp phần

Cao trào cách mạng lẫy lừng bốn phương

Cướp kho thóc, chiếm phủ Đường

Diệt trừ phát xít cùng phường tay sai

Xua tan nô lệ kéo dài

Tám mươi năm ấy nắng mai ửng hồng!

Cách mạng Tháng Tám thành công

Búa liềm cờ đỏ công nông ra ra đời…

Thăng trầm lịch sử đầy vơi !

Kẻ thù xâm lược chẳng rời nước ta

Mưu mô thôn tính nước nhà

Pháp thua, Mỹ cút, Ngụy ra đầu hàng.

Sử hồng đất nước sang trang

Con đường Bác chọn huy hoàng hôm nay

Ba Đình rợp bóng cờ bay

Nước Nam độc lập nhớ ngày Tuyên ngôn!

Nguyễn Phước Tảo, thôn 1, xã Thiệu Vận

mat sau.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT