Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
932
Hôm qua:
1178
Tuần này:
932
Tháng này:
41024
Tất cả:
2881810

Bản Tin Nội Bộ Tháng 8

Đăng lúc: 10/09/2018 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khối cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang

Ngày 20/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 01 - ĐA/HU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp của huyện từ năm 2018 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung nhiệm vụ, giải pháp chính của Đề án như sau:

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết phải nâng cao nhận thức của từng cấp ủy, của từng đảng viên về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trong cơ quan, đơn vị; trước hết phải làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc.

Coi trọng giáo dục nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò sinh hoạt chi bộ, về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, để bồi dưỡng lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và đảng viên đối với sinh hoạt chi bộ.

Tuyên truyền, giáo dục để mỗi đảng viên, cán bộ ý thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng, vai trò của sinh hoạt chi bộ là hình thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức chủ yếu ở cơ sở của đảng; thấy rõ sinh hoạt chi bộ là một hoạt động quan trọng quyết định chất lượng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Phải làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ chất lượng sinh hoạt chi bộ đóng vai trò quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên tiếp nhận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thông tin thời sự chính trị, nâng cao nhận thức, tham gia xây dựng nội bộ Đảng. Bởi vậy, tham gia đầy đủ, tích cực sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi đảng viên.

2. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra cơ quan, đơn vị mình. Mỗi quý, các chi bộ phải sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên trong chi bộ.

Nội dung sinh hoạt phù hợp là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để xác định nội dung sinh hoạt phù hợp cần thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng của đảng uỷ cơ quan, đơn vị (ở những nơi có Đảng ủy). Đồng thời, cấp uỷ, bí thư chi bộ cần lựa chọn chủ đề sinh hoạt trong tháng, quý trên cơ sở chương trình công tác và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình.

- Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ.

Hình thức sinh hoạt chi bộ có tác động rất lớn đến chất lượng buổi sinh hoạt. Hình thức phù hợp với nội dung sẽ làm cho sinh hoạt chi bộ hấp dẫn, sinh động và hiệu quả. Hình thức sinh hoạt được cải tiến, phù hợp với nội dung sẽ khuyến khích sự tích cực của đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nếu không đổi mới hình thức sinh hoạt sẽ gây cho đảng viên cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt.

3. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy; nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ:

- Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy.

Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo qui định của Điều lệ Đảng; chuẩn bị chu đáo nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

Trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, yêu cầu đầu tiên là duy trì sinh hoạt thường xuyên, nền nếp. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt có tác động đến ý thức, thói quen sinh hoạt của đảng viên là căn cứ quan trọng không thể thiếu trong khi đánh giá chất lượng sinh hoạt đảng. Sinh hoạt trở thành nền nếp tạo cho đảng viên ý thức tổ chức, tự giác chấp hành Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ.

Chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, trực tiếp là người chủ trì cuộc sinh hoạt là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc sinh hoạt chi bộ. Việc điều hành sinh hoạt phụ thuộc phần lớn vào năng lực, kinh nghiệm của cấp uỷ, trước hết là người chủ trì. Vì vậy, cần tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ đi đôi với việc nâng cao năng lực tổ chức điều hành của cấp uỷ, nhất là bí thư cấp uỷ. Cấp uỷ, bí thư chi bộ cần quán triệt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ của đảng viên trong tranh luận, thảo luận, trên tinh thần giữ vững kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, cần dự kiến các tình huống có thể xảy ra để xử lý kịp thời và đúng đắn; thực hiện một cách chu đáo chặt chẽ, khoa học qui trình tổ chức sinh hoạt, điều hành hội nghị.

4. Chăm lo bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Chất lượng cấp ủy phụ thuộc vào chất lượng của từng cấp ủy viên, đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ. Để chọn được cấp ủy có chất lượng, vấn đề quan trọng là bảo đảm quyền dân chủ thực sự để đảng viên lựa chọn và bầu được những đồng chí tiêu biểu có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực tổ chức thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt đẹp, nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy còn phải thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức mới cho đội ngũ chi ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ.

5. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Để thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình đúng đắn và có chất lượng tốt, yêu cầu các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm, phương pháp và thái độ đúng đắn trong tự phê bình và phê bình. Trước hết tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ lợi ích của Đảng và nhân dân, từ tình đồng chí thân ái; phải quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh lợi dụng dân chủ để phê bình, đả kích cá nhân và tổ chức, hoặc lợi dụng phê bình để trù dập người khác…

6. Tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn và kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng. Sự lãnh đạo của cấp trên trước tiên thể hiện ở việc nghiên cứu và ban hành những chính sách, quy định đúng đắn làm chuẩn mực hướng dẫn hoạt động của chi bộ trong các đơn vị cơ sở. Sự lãnh đạo của cấp trên thể hiện ở sự gương mẫu trong công cuộc đổi mới, nhất là đổi mới tư duy, đổi mới về tổ chức và cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chính ngay cấp trên đối với chi bộ trong các đơn vị cơ sở. Cấp trên cần tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc kiện toàn tổ chức chi bộ ở các đơn vị cơ sở, nhất là các chi bộ yếu kém, mất đoàn kết, kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bí thư chi bộ ở những chi bộ còn thiếu.

Mặt khác, cấp uỷ cấp trên cần tăng cường kiểm tra giám sát chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng. Có biện pháp cụ thể để theo dõi, giám sát, đôn đốc các chi bộ giữ vững chế độ sinh hoạt và sinh hoạt có chất lượng.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Phương án sản xuất, cơ cấu cây trồng vụ đông 2018-2019

Ngày 16/8/2018 UBND huyện ban hành Phương án số 606/PA-UBND Phương án sản xuất vụ đông 2018 - 2019. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu phương án sản xuất vụ đông 2018 - 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 2.500 ha. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất các vùng rau an toàn tập trung tại thị trấn Vạn Hà, Thiệu Tân, Thiệu Phúc và Thiệu Hợp để cung cấp sản phẩm phục vụ nhân dân và cung ứng ra thị trường.

2. Giải pháp thực hiện.

2.1. Quỹ đất. Đất màu, đất bãi và (đất 2 lúa trà mùa sớm 2018 dự kiến sẽ thu hoạch từ 15 - 20/9/2018). Lưu ý cơ cấu diện tích cây ngô ngọt để tổ chức sản xuất khoai tây vụ Đông xuân.

2.2. Cơ cấu giống và thời vụ.

2.2.1. Cơ cấu giống: Ngô P4199, CP333, P4296, DK6919, DK9955, CP511, Pac 339, ngô ngọt, ngô nếp tím Fancy111, và một số giống ngô nếp hàng hoá ngắn ngày. Đối với đậu tương, dùng các giống: DT84, DT96. Khoai tây: Marabel, Solara. Tập trung cơ cấu giống Marabel. Ớt đông: F20, F22, AD79, F1-106, F1-108, F1 Demon. Các loại cây trồng có giá trị cao: Bí xanh, xu hào, bắp cải, cải củ, cà chua, hành, kiệu… Cần chọn các giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thâm canh và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

2.2.2. Thời vụ. Cây ngô: Trên đất chuyên màu, đất bãi dùng các giống dài ngày và trung ngày, gieo từ ngày 05 ÷ 15/9/2018. Trên đất 2 lúa, gieo từ 15/9 ÷ 30/9/2018.

Cây đậu tương gieo vãi trên đất 2 lúa, phải gieo xong trước 30/9/2018 để tránh thiệt hại khi có mưa lớn trong cuối tháng 9 đầu tháng 10 và thời điểm ra hoa gặp thời tiết rét ảnh hưởng đến năng suất.

Cây khoai tây: Khoai tây Đông, trồng từ 10/11 ÷ 20/11/2018. Khoai tây đông xuân (đông muộn-xuân sớm), trồng từ 25/11÷01/12/2018. Lưu ý, muộn nhất phải trồng xong trước ngày 05/12/2018.

Cây trồng khác: Sau khi kết thúc gieo trồng cây ngô và cây đậu tương theo lịch thời vụ, trong đó tập trung chỉ đạo trồng cây khoai tây. Các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phương châm: “Sáng ruộng lúa, chiều cây vụ đông”.

2.3. Cung ứng, quản lý giống

2.3.1. Cung ứng giống: UBND huyện giao Trạm Khuyến nông đấu mối với các công ty giống trong và ngoài tỉnh cung ứng giống kịp thời, đủ và có bảo hành chất lượng cho nông dân theo đăng ký của các xã, thị trấn. Các HTX DVNN chủ động ký hợp đồng cụ thể với Trạm Khuyến nông huyện và các công ty, đơn vị cung ứng giống để có đủ giống, đúng cơ cấu, đúng thời vụ đảm bảo chất lượng cho nông dân.

2.3.2. Công tác quản lý nhà nước: UBND huyện giao Phòng NN&PTNT phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra lưu thông các loại giống cây trồng trên địa bàn; Các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, quản lý các đại lý cung ứng giống trên địa bàn; xử lý nghiêm những tr­ường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

2.4. Cơ chế chính sách hỗ trợ.

- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh. Về kích cầu vụ đông 2018 – 2019 (nếu có).

Hiện tại thực hiện theo Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 của Tỉnh. Cụ thể, hỗ trợ như sau:

+ Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, HTX liên kết với hộ gia đình, cá nhân để sản xuất và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng: Khoai tây, ngô ngọt, ớt xuất khẩu, rau màu, ngô dày và các loại cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò sữa, thịt trên đất 2 lúa và lúa màu đảm bảo các điều kiện.

+ Quy mô sản xuất: Các loại cây: Ngô ngọt, ớt xuất khẩu: 10 ha liền vùng, liền thửa trở lên; Các loại cây: Khoai tây, cà chua, bí xanh, ngô dày và cỏ các loại làm thức ăn chăn nuôi bò thịt, bò sữa: 05 ha liền vùng, liền thửa trở lên.

+ Hình thức tổ chức sản xuất: Phải có hợp đồng liên kết sản xuất hoặc hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa hộ gia đình, cá nhân với HTX hoặc doanh nghiệp.

+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ cho nông dân một phần chi phí mua giống, phân bón, thuốc BVTV sản xuất các loại cây: Ngô ngọt, ớt xuất khẩu là 03 triệu đồng/ha/năm; Khoai tây, cà chua, bí xanh là 05 triệu đồng/ha/năm; Ngô dày và các loại cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò sữa, bò thịt là 02 triệu đồng/ha/năm. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân làm đầu mối bảo quản, sơ chế, tiêu thụ: 1,5 triệu đồng/ha/năm cho HTX, doanh nghiệp sơ chế, bảo quản nông sản và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

- Đối với huyện: khen thưởng cho những đơn vị hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch sản xuất vụ đông và trồng cây ngô, đậu tương trên đất 2 lúa.

Nguồn UBND huyện

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (phần tiếp theo)

Thực hiện 3 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, gắn với 5 chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm:

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tạo điều kiện để Công ty đường Lam Sơn sản xuất lúa hữu cơ. Vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ.

Chương trình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Chỉ đạo chấn chỉnh, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm làng nghề Thiệu Trung, Thiệu Đô; lập quy hoạch cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà. Tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề và xuất khẩu lao động: Phát huy hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề phi nông nghiệp đã duy trì và phát triển nghề đúc đồng ở Thiệu Trung; một số nghề mới được nhân cấy như: may công nghiệp, mây song xiên, mây giang xiên,... đã thu hút hàng nghìn lao động, XKLĐ hằng năm tăng bình quân 38%.

Việc lựa chọn và thực hiện các khâu đột phá, gắn với thực hiện 4 khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. BCH Đảng bộ huyện đã linh hoạt lựa chọn 4 đột phá: (1) Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: đề nghị Trung ương nâng cấp Quốc lộ 45, cầu Thiệu Hóa, các đường Tỉnh lộ, các tuyến đê. (2)Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện.(3) Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ.

Các giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, giai đoạn 2018 – 2020.

1. Phát triển kinh tế.

Phấn đấu hoàn thành sớm một số quy hoạch trọng điểm như: cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà; một số tuyến đường kết nối thị trấn Vạn Hà, Hậu Hiền; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và cấp phép xây dựng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2019 các xã, thị trấn hoàn thành chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn; thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất; hình thành các tổ HTX kiểu mới; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện (lúa, cây công nghiệp, cây xuất khẩu).

Sớm triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tại thị trấn Vạn Hà, dự án Nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao; mở rộng, phát triển sản các làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô, Đúc đồng xã Thiệu Trung, xây dựng làng nghề Thiệu Châu; đầu tư xây dựng khu dân cư phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà; kêu gọi đầu tư xây dựng chợ kết hợp khu trung tâm thương mại và di chuyển chợ Vạn Hà theo quy hoạch. Thu hút đầu tư và phát triển hệ thống kho bãi, dịch vụ vận tải dọc Quốc lộ 45, dịch vụ cơ khí, sửa chữa, viễn thông, ngân hàng, tài chính.

Chỉ đạo rà soát các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, huy động tối đa các nguồn lực và kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình, dự án, trọng điểm, khai thác tốt các nguồn lực tại chỗ. Quan tâm tạo nguồn thu, tăng cường quản lý, thu triệt để các loại thuế, phí, đặc biệt là phí tài nguyên, khoáng sản.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vi phạm về quản lý và sử dụng đất; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn.

2. Về văn hóa, xã hội.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn ở các cấp học, xây dựng mạng lưới trường lớp hợp lý. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Phấn đấu đến năm 2020 có 90% số trường đạt chuẩn; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh”; 95% cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa; 88% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 14,3% các đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao; nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình truyền thanh.

Củng cố, phát triển mạng lưới y tế; làm tốt công tác y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; khuyến khích phát triển các dịch vụ y tế tư nhân; làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng chuẩn Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020. Thực hiện các biện pháp ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,6%; nâng cao chất lượng dân số; giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động sang khu vực phi nông nghiệp. Thực hiện tốt việc đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em…

3. Về quốc phòng - an ninh; nội chính

Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, đảm bảo cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao, phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, TTATX; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, khu dân cư an toàn ANTT. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh phức tạp, quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.

4. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, LLCT; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cả 2 cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát triển và quản lý đảng viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; chủ động phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp; nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả, kịp thời. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới. Tiếp tục thực hiện phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia quản lý nhà nước. Chỉ đạo nguồn nhân sự và tổ chức tốt đại hội MTTQ từ cơ sở đến huyện, nhiệm kỳ 2019–2024.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 7 năm 2018

1. Tình hình kinh tế - xã hội.

- Kinh tế: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân gieo trồng vụ thu mùa trong khung thời vụ. Toàn huyện đã gieo trồng được 8.852 ha, đạt 97,8% kế hoạch (KH), giảm 0,6% cùng kỳ (CK). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 12 đến ngày 23/7/2018 đã làm thiệt hại 799,16 ha lúa; 106,89 ha ngô, rau, màu; 0,4 ha cây ăn quả, ước tính thiệt hại 9 tỷ 106 triệu đồng.

Thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Tổ chức phòng chống cơn bão số 3, thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả sau bão. Xây dựng kế hoạch tu bổ đê điều do Trung ương quản lý trên địa bàn huyện năm 2019. Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo 6 xã có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2018.

Chỉ đạo trình UBND tỉnh xin thành lập cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà; điều chỉnh phạm vi dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại Thiệu Phú.

Chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018, kinh phí hỗ trợ 1.971 nhà, số tiền 67,7 tỷ đồng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ.

Thành lập thêm 7 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 35 doanh nghiệp, đạt 50% kế hoạch tỉnh giao. Thu ngân sách 7 tháng ước đạt 85 tỷ 713 triệu đồng, đạt 49% dự toán huyện giao, 61% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách 7 tháng ước đạt 229 tỷ 157 triệu đồng, đạt 33% dự toán giao cả năm.

- Văn hoá - xã hội: Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường học, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 – 2019. Chỉ đạo làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt chương trình hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, được Trung ương, tỉnh giao; huyện tổ chức hiến máu vượt 40,7% chỉ tiêu tỉnh giao.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 như: thành lập các đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức dâng hương, thắp nến chi ân, lễ cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện; dâng hương tại nhà Bia ghi tên các anh hùng giành phủ Thiệu Hóa, hang Co Phường huyện Quan Hóa; thực hiện đầy đủ, kịp thời quà cho các đối tượng là thương binh liệt sỹ người có công với nước: với kinh phí gần 3 tỷ đồng, gồm quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của xã 17.722 suất, kinh phí 2 tỷ 647,4 triệu đồng; các đơn vị phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tặng quà 10 mẹ, kinh phí 10 triệu đồng. UBMTTQ và các đoàn thể, các doanh nghiệp, các cơ quan, cá nhân tặng 650 suất quà, kinh phí 325 triệu đồng.

2. Tình hình công tác quốc phòng - an ninh.

- Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, tuần tra, canh gác đơn vị bảo đảm an toàn. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả tốt, được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

- Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7. Tổ chức lễ báo công và dâng hương tại Nhà thờ họ Vương nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Thiệu Hóa (10/7/1930 - 10/7/2018); chuẩn bị tốt điều kiện cho đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn dâng hương tại Nhà thờ họ Vương, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2018).

Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng với hình thức kỷ luật khiển trách; thi hành kỷ luật 06 đảng viên với các hình thức kỷ luật: Khiển trách 03; Cảnh cáo 03.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2018. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2018 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

UBND các cấp quyết liệt chỉ đạo điều hành, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, khai thác cát trái phép, xe quá tải; đôn đốc các công trình dự án chậm tiến độ.

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể, triển khai kế hoạch thi đua “Dân vận khéo” năm 2018. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tuyên truyền, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong huyện đã thực hiện tốt việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đảng viên trong huyện.

Đến nay 100 % các đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện.

Tại các hội nghị, các học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe tiếp thu đầy đủ nội dung3 nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, gồm:

(1) Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

(2) Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

(3) Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu và nhận thức đúng tinh thần nghị quyết, từ đó tuyên truyền định hướng nhân dân theo các quan điểm của Đảng.

Sau học tập, 100 % cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện sẽ cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với địa phương, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống.

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Sáng ngày 21/8/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tới dự có các đ/c Hoàng Văn Toản – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Xuân Đào – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Đỗ Ngọc Luân – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đ/c trong Ban TVHU, lãnh đạo UBND; trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học, chuyên viên phòng GD&ĐT huyện; các đồng chí CT UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS, THPT, GĐ Trung tâm GDNN - GDTX huyện cùng các tập thể cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.

Trong năm học 2017 – 2018, được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, phụ huynh học sinh và đặc biệt là tinh thần nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đáng chú ý là tiếp tục triển khai sâu rộng, có chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo được các đơn vị thực hiện, tạo nên phong trào thi đua tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và học sinh như:

Giáo dục Mầm non tiếp tục phát triển nhiều mặt, chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ được giữ vững, các chỉ tiêu về nuôi dưỡng trẻ hầu hết cao hơn so với mức quy định và năm học trước; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%. Giáo dục Tiểu học luôn đổi mới giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở, tiếp tục được khẳng định, kết quả HS đạt giải cấp tỉnh xếp thứ 13/27 huyện thị thành phố, tăng 06 giải và tăng 01 bậc so với năm học 2016 - 2017. Kết thúc năm học, có 98,9% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá tăng so với năm học trước; tỷ lệ học sinh giỏi đạt 12,96%, học sinh khá đạt 42,59%. Giáo dục THPT có 280 HS đạt loại giỏi, 2.670 HS đạt loại khá, 1175 HS đạt loại trung bình. 79 HS đạt giải qua các kỳ thi cấp tỉnh các môn văn hóa, trong đó THPT Thiệu Hóa đạt 26 giải, THPT Lê Văn Hưu đạt 27 giải, THPT Dương Đình Nghệ đạt 16 giải và THPT Nguyễn Quán Nho đạt 10 giải; toàn huyện có 1388/1401 HS tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 99,07%.

Chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được củng cố, bậc học Mầm non 24/28 trường, bậc Tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 2 là 26/28 trường; bậc THCS 13/28 trường. Các hoạt động dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin và phát huy tính tích cực trong học tập; tổ chức các hoạt động tập thể, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh… Bên cạnh đó, chất lượng ngành học tiếp tục được nâng cao, tạo được uy tín ngày càng cao trong nhân dân.

Tại Hội nghị này đã đề ra phương hướng năm học 2018 - 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh; Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Tăng cường cơ sở vật chất trường học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; Tập chung chỉ đạo XD các trường trọng điểm của huyện; Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020; Tiếp tục phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của việc gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về: Xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng, bồi dưỡng giáo viên và học sinh giỏi…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí PCT UBND huyện phụ trách văn hóa – xã hội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục huyện nhà đạt được trong năm học 2017-2018. Các đồng chímong muốn: Toàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn và có những giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học 2018 -2019, thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, có tình thương, có kỷ cương, có trách nhiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với thi đua “Dạy tốt- Học tốt” nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Nhân dịp này, tập thể trường Tiểu học Thiệu Nguyên và cô giáo Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Quang đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 32 tập thể đạt danh hiệu LĐ tiên tiến, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 đã được UBND huyện tặng giấy khen.

Lê Thị Hương

Kết quả 03 năm thực hiện XKLĐ trên toàn huyện

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, Sở LĐ,TB&XH, công tác XKLĐ trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.

UBND huyện đã có nhiều văn bản gửi các xã, thị trấn để triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở LĐ, TB&XH tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo công tác XKLĐ. Đồng thời MTTQ, các ngành và các đoàn thể - chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thị trường lao động. Hằng năm Ban chỉ đạo công tác XKLĐ của huyện đã phối hợp với các công ty có đủ năng lực tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như Công ty Cổ phần Du lịch IIG, Công ty Cung ứng nhân lực MH, Công ty Đầu tư Vĩnh Cát, Công ty Cung ứng xây dựng Thiên Ân, Công ty Việt COM, Công ty XKLĐ Liên việt, Công ty Sông Đà.....vv. Mở hội nghị đến các xã, thị trấn trong huyện để tư vấn, đối thoại trực tiếp, thông báo rõ cơ cấu ngành, nghề, mức thu nhập, trách nhiệm và quyền lợi của người đi XKLĐ; thực hiện đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ cho người tham gia XKLĐ.

Trong 3 năm toàn huyện đã tổ chức được 486 buổi tư vấn về công tác XKLĐ và cung cấp hơn 20 ngàn tờ rơi, áp phích của các công ty, doanh nghiệp về công tác XKLĐ cho các xã thị trấn. Bên cạnh đó các cơ quan chức năng như: Ngân hàng, Trung tâm Y tế, Công an huyện... cũng đã tập trung giải quyết những khó khăn về vốn, thủ tục hồ sơ, hộ chiếu xuất cảnh... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động. Đến nay 28 xã, thị trấn của huyện đều có người đi XKLĐ. Trong 3 năm qua toàn huyện có 1.587 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu vào thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Đông, Thái Lan, Lào .... Một số xã có nhiều người đi XKLĐ như: Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Phú, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Duy, Thiệu Lý...

Hiện nay, khoảng 3.500 lao động của huyện đang làm việc ở nước ngoài, số tiền gửi về cho mỗi gia đình hàng năm ước tính khoảng trên 200 triệu VNĐ, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh và làm giàu chính đáng; Công tác XKLĐ đã giải quyết được việc làm, trong đó có nhiều lao động là con em các gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ..., góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hộ, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác XKLĐ trong những năm qua vẫn còn những hạn chế như cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa thực sự quan tâm đến công tác XKLĐ nên việc tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước chưa thực sự sâu rộng. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, công ty, doanh nghiệp trong công tác XKLĐ chưa chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp triển khai các thông báo tuyển dụng chưa rõ ràng, thu nhập ở một số nước chưa tạo được sự hấp dẫn thu hút người lao động, tình trạng lao động của Thiệu Hóa đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc chưa về nước vẫn còn gần 50 lao động...vv.

Để công tác XKLĐ đạt được mục tiêu của huyện đề ra giai đoạn 2015-2020, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới. Xác định XKLĐ là một trong những giải pháp trọng tâm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và trình độ tay nghề cho người lao động, Ban Chỉ đạo của huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai đến các xã, thị trấn và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác XKLĐ; thường xuyên phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nhân dân biết tránh những thất thiệt từ cá nhân tổ chức lợi dụng hoạt động XKLĐ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động, công khai chính xác, minh bạch các khoản chi phí, đóng góp cũng như tiền lương, thu nhập và các quyền lợi của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện và giới thiệu lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín đưa nhiều lao động của huyện đi XKLĐ, tập trung ở các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…; đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay XKLĐ tại Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác XKLĐ trên địa bàn để chấn chỉnh, ngăn chặn các hoạt động môi giới vi phạm pháp luật, đưa hoạt động XKLĐ của huyện tăng nhanh về số lượng, chất lượng và hiệu quả.

Đào Hồng Quang – Trưởng phòng LĐ, TB&XH huyện

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phong cách nêu gương

Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ “gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”.

Về vai trò của nêu gương, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cách mạng chủ yếu, là nhân cách của con người. Người viết:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức thì không thành người”.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một nội dung cơ bản không thể thiếu trong phong cách làm việc và nhân cách của những người lãnh đạo, quản lý. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Người căn dặn tất cả các cán bộ, đảng viên: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù của lòng chí công vô tư chính là chủ nghĩa cá nhân, chỉ thấy lợi ích riêng của mình, không thấy lợi ích chung của tập thể, chỉ muốn tự tư tự lợi. Phải khắc phục chủ nghĩa cá nhân có trong mỗi người cán bộ đảng viên thì mới có thể có phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là cơ sở để hình thành hành vi đạo đức đúng đắn, một tâm hồn hướng thượng: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”.

Cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Nói đi đôi với làm không chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ tối thiểu. Với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống; trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ, do đó, người cán bộ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình. Người phê phán những cán bộ “Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”. Nhân dân không bao giờ tin cậy những cán bộ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo. Muốn rèn luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người cán bộ phải thường xuyên tự kiểm điểm, soi xét chính mình, đồng thời phải khuyến khích cấp dưới và quần chúng nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những điều mình đã hứa. Người cán bộ cũng phải biết tránh căn bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vô thực”, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài. Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp Nhân dân nhìn vào đó mà nói theo, qua đó mà làm tăng thêm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ Nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ Nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ra mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Vì vậy mà cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát Nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm. Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Hồ Chí Minh chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Người khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có. Ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có”. Tháng 6-1968, Người chỉ đạo xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, làm theo, lan tỏa cái tốt, cái đẹp trong xã hội.

Nguyễn Thành Hưng

Công an xã Thiệu Châu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những năm qua, Ban Công an xã Thiệu Châu đã tích cực tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, tạo động lực giúp đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Xác định nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là yêu cầu cấp thiết trong việc đẩy lùi tiêu cực, yếu kém, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân. Công an xã đã gắn nội dung học và làm theo Bác với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì ANTQ”, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an Thiệu Châu xác định: kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục hiệu quả và chất lượng chuyên môn. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác trong xây dựng và thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của các đồng chí công an viên. Chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.

Trong công tác chuyên môn, các đồng chí công an xã đã tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; xây dựng, củng cố và duy trì có hiệu quả 40 tổ ANXH, 10 tổ ANTT, 10 tổ hoà giải với hơn 2.000 người tham gia; duy trì mô hình “Thôn tự quản về ANTT”; xây dựng các mô hình kết hợp giữa lực lượng công an và quân sự tuần tra nhân dân, đảm bảo ANTT… Ban Công an xã tiếp tục thực hiện phương án chống xe quá khổ, quá tải theo kế hoạch của Công an huyện, đồng thời cũng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành luật ATGT, kết hợp tuần tra, xử lý trường hợp vi phạm ATGT, xử phạt vi phạm hành chính.

Với những kết quả đạt từ năm 2013 đến nay ban công an xã Thiệu Châu liên tục được công nhận đơn vị quyết thắng; 2017 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen tập thể xuất sắc trong phong trào BVANTQ.

Đồng chí Trưởng công an xã Thiệu Châu cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Công an xã đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phùng Thanh Tuyên

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xã Thiệu Viên làm tốt công tác xuất khẩu lao động

Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Thiệu Viên là 1 trong những xã làm tốt công tác XKLĐ của huyện. Trong năm 2017, xã đã có 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Thắng - PCT UBND xã cho biết: Hầu hết các gia đình có người XKLĐ đều có thu nhập khá, người lao động đã gửi tiền về nhà để trang trải các khoản vay, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Thanh Quý thôn 3 có con trai và con dâu sang Hàn Quốc làm việc, gia đình ông Nguyễn Xuân Trình thôn 9 có 02 con sang Hàn Quốc làm trong ngành công nghiệp mỗi năm các con ông gửi về gia đình khoảng 1 tỷ đồng hay gia đình ông Nghiêm Duy Hanh thôn 9, đầu tư cho 02 con đi XKLĐ tại Hàn Quốc làm nghề xây dựng, hàng năm các con ông gửi về gia đình khoảng gần 500 triệu đồng.

XKLĐ đã mở ra hướng đi mới cho việc thoát nghèo, ổn định kinh tế. Nhiều gia đình có người đi XKLĐ đã thoát được nghèo vươn lên thành hộ khá. Năm 2018, xã tiếp tục phấn đấu có 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ đầu năm đến nay có khoảng 20 người đi lao động ở nước ngoài. Các lao động chủ yếu đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao, ổn định như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Hầu hết những những hộ gia đình có người đi XKLĐ khi về đều có một khoản vốn kha khá, giúp xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tưxây dựng cơ sở kinh doanh, buôn bán …

Gia đình chị Nguyễn Thị Khuê ở thôn 9 là một trong những gia đình có người thân đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Tiếp chúng tôi trong căn nhà 3 tầng khang trang được xây bằng tiền tiết kiệm được trong những năm 02 con đi XKLĐ, chị Khuê cho biết: Với quyết tâm thoát nghèo, gia đình tôi đã động viên các con tham gia XKLĐ tại Hàn Quốc. Nhờ công việc ổn định nên mỗi tháng trừ các khoản chi phí cá nhân, các con tôi gửi về cho gia đình khoảng 80 triệu đồng. Từ khi các con tôi đi XKLĐ thì cuộc sống gia đình trở nên khá giả hơn trước. Theo tôi, việc đi XKLĐ thực sự tạo điều kiện để gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Ngoài việc nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình; nhiều người đi XKLĐ và có người thân đi XKLĐ còn tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi tại thôn, xóm. Nhờ đó, hệ thống đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông, đường điện chiếu sáng công cộng, công trình phúc lợi khác cũng được xây dựng khang trang. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Có thể nói chủ trương XKLĐ là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả ở địa phương. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, thời gian tới xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chính sách, chủ trương về XKLĐ cho người dân; tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở làm nòng cốt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp XKLĐ, giữ liên lạc thường xuyên với các gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ khi có vấn đề xảy ra. Qua đó, giúp các gia đình yên tâm hơn khi có người thân tham gia XKLĐ.

Lê Thị Hương

Kết quả, kinh nghiệm chuyển đổi ruộng đất ở xã Thiệu Vận

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX và Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân (UBND) huyện Thiệu Hóa “Về việc tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. BCH Đảng bộ xã Thiệu Vận đã xây dựng Nghị quyết (NQ) chuyên đề số 08/NQ-ĐU, ngày 22/11/2016 và UBND xã đã xây dựng đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 25/11/2016 “Về việc tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

Qua 2 lần chuyển đổi ruộng đất (thực hiện NQ số 2B-NQ/HU, ngày 17/10/1997 và NQ số 03-NQ/HU ngày 16/4/2007 của BCH Đảng bộ huyện), kết quả trên địa bàn toàn xã đã giảm xuống còn 1.870 thửa (giảm 63,4%); bình quân 1,7 thửa/hộ; diện tích bình quân 900m2/thửa. Tuy nhiên sau chuyển đổi vẫn còn manh mún, đất công ích nằm tản mát nhiều vùng, vẫn có hộ còn 3 thửa (1 thửa đất mạ); hiện tượng nhân dân trả ruộng, bỏ ruộng ngày một nhiều, gây khó khăn trong việc quản lý, thúc đẩy sản xất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa đồng bộ và thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xác định rõ vị trí, vai trò việc chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ; Đảng ủy, HĐND, UBND xác định, đây là việc lớn, cần tiến hành thận trọng, từng bước, đảm bảo dân chủ, không nóng vội, thiếu khoa học, không sát thực tế dẫn đến hiệu quả thấp. Tổ chức thực hiện chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi theo nhóm hộ phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và tham gia bàn bạc của nhân dân trong quá trình thực hiện, phải có quyết tâm cao. Tránh tư tưởng ngại khó, chủ quan, hữu khuynh đồng thời đảm bảo sự đoàn kết ổn định tình hình ở thôn xóm và khu dân cư.

Trên cơ sở nguyên tắc chuyển đổi dân chủ, công khai, nhân dân đồng thuận, tự nguyện, giao đất đúng đối tượng, đúng quy định của Luật đất đai…. Đảng ủy, HĐND, UBND lãnh đạo và tổ chức thực hiện theo các bước: Thành lập BCĐ cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; Thành lập tiểu ban thôn do đồng chí Bí thư chi bộ thôn làm trưởng tiểu ban. Phân công cụ thể các thành viên BCĐ của xã để chỉ đạo trực tiếp ở các thôn. Tổ chức họp chi bộ để triển khai NQ và Đề án của cấp trên sau đó tổ chức họp nhân dân để bàn bạc, thống nhất, phân ra nhiều hạng đất - vùng đất trũng, khó khăn trong sản xuất để quy hoạch chuyển sang mô hình lúa-cá hoặc trang trại. Với các hộ đã chuyển khẩu đi nơi khác hoặc đi làm ăn xa lâu năm thì quy thành vùng riêng để xã quản lý và tạo điều kiện cho hộ có điều kiện thầu khoán, nhằm nâng cao giá trị thu nhập/đầu diện tích khi nào hộ về có nhu cầu sản xuất thì giao cho hộ.

Với hình thức chuyển đổi là cào bằng rũ rối và chia lại; các thôn tổ chức các cuộc họp để nhân dân tự bàn bạc, quyết định số thửa của hộ hoặc cho nhóm hộ nhận chung một thửa ruộng (các hộ tự nguyện và đăng ký với tiểu ban ở thôn) để tiểu ban ở thôn báo cáo BCĐ xã và lập danh sách những hộ ghép với nhau thành một nhóm (nhóm có từ 2 hộ trở lên) để giao đất.

Sau khi báo cáo UBND xã, được UBND xã phê duyệt phương án chuyển đổi rộng đất; các thôn lập hồ sơ đồ giao đất, hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, tổ chức họp dân để báo cáo các nội dung đã được phê duyệt. Đồng thời tổng hợp danh sách các hộ dân có nhu cầu tự nhận ruộng ở các vùng khó khăn làm trang trại, gia trại theo mô hình cá-lúa. Tiểu ban chỉ đạo thôn tổ chức họp dân bốc thăm và giao đất ngoài thực địa.

Kết quả, đến tháng 12/2017 có 5/7 thôn đã chuyển đổi xong và chuyển đổi theo nhóm hộ: 108,6 ha có 174 thăm và 799 thửa; bình quân 4,5 thửa/thăm. Nhóm nhiều nhất là 15 hộ/2.2 ha. Không còn đất chuyên mạ. Sau chuyển đổi các thôn đã làm mới được 6 tuyến đường =2,7km giao thông nội đồng; lắp đặt 1 cầu, 245 cống; nâng cấp 19 con đường =10,8 km; khối lượng đào đắp =25.560m3. (Tự nhân dân bàn bạc thống nhất đóng góp để thuê máy đào đắp với số tiền ước bằng 562.320.000đ). Hiện tại còn 2 thôn có diện tích đất bãi là đất cơ bản của hộ nên đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển đổi trong tháng 10/2018.

Đạt được kết quả nêu trên là có sự lãnh đạo, quyết tâm cao của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền từ xã đến thôn. Sự vào cuộc của MTTQ, các ngành đoàn thể nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất cao của chi ủy chi bộ và sự đồng thuận của nhân dân nên đã thực hiện thành công NQ cấp trên đề ra.

Nguyễn Văn Vĩnh – BTĐU, Chủ tịch HĐND xã Thiệu vận

Không để lòng yêu nước bị kẻ xấu lợi dụng

1. Khi lòng yêu nước bị lợi dụng. Thời gian vừa qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, tiền án, tiền sự... làm thành phần cốt cán vận động, lôi kéo, kích động người dân tham gia tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Chúng còn giả danh lực lượng vũ trang trà trộn vào đám đông tuần hành, biểu tình nhằm lôi kéo, kích động người dân thực hiện các hành vi quá khích ở một số địa phương. Các vụ biểu tình đó đã gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, của công dân, và ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) tại nhiều địa phương.

Sau khi các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn biểu tình, giải tán người dân tham gia; bắt giữ, xử lý các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ biểu tình, các thế lực thù địch đã “tát nước theo mưa” xuyên tạc rằng, việc xử lý những đối tượng này là “đàn áp dã man” những người “biểu tình yêu nước”, kêu gọi Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế can thiệp. Đặc biệt, kẻ địch còn ngụy tạo chứng cớ, đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, phiến diện, không đúng với Luật Trưng cầu ý dân để kêu gọi Nhà nước ta phải trưng cầu ý dân để thông qua dự Luật Đặc khu.

2. Âm mưu, ý đồ lợi dụng lòng yêu nước của kẻ địch. Các thế lực thù địch đã và đang ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta, phá hoại mọi thành quả mà nhân dân ta đã hy sinh bao xương máu mới giành được. Chúng đặc biệt triệt để lợi dụng các sự kiện phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, “đụng chạm” tới lòng yêu nước của nhân dân để lừa đảo, mỵ dân, lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, xâm phạm ANCT-TTATXH, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân; điển hình như: Việc Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển Việt Nam năm 2014; việc công ty For­mosa xả thải gây ô nhiễm môi trường năm 2016 hay là việc Quốc hội khóa XIV thông qua Luật An ninh mạng và đang cho ý kiến về Luật hành chính kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu). Để đạt được mục đích đó, chúng ra sức rêu rao, tuyên truyền rằng, người dân phải tham gia biểu tình, gây rối mới là “thể hiện lòng yêu nước”, thể hiện “trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc”; biểu tình là để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân,... Với luận điệu xuyên tạc kết hợp với cắt, ghép hình ảnh, tài liệu ngụy tạo nhằm “chứng minh luận điệu xuyên tạc”, kẻ địch đã tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân, làm cho họ tin vào sự xuyên tạc mà đã tham gia biểu tình, gây rối. Điều đáng buổn là, vẫn có nơi người dân tin, nghe theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch để có những hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, xã hội... cho Nhà nước và cho những người dân khác ở địa phương. Và khi lòng yêu nước không đặt đúng chỗ, người dân đã tự biến họ thành “công cụ” của kẻ xấu.

Cần hiểu rằng, việc xây dựng Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu là chủ trương đúng đắn, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 17/6/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Việc xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã có chủ trương từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là một phương thức tổ chức nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm các cơ chế mới để mở rộng làm kinh tế tốt hơn, nhưng là vấn đề khó, mới và nhạy cảm, hệ trọng nên Đảng, Nhà nước rất thận trọng”…Việc lùi thời gian thông qua dự án Luật Đặc khu cho thấy Quốc hội có thái độ trọng thị, lắng nghe ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; cân nhắc để hài hòa giữa phát triển kinh tế, an ninh quốc gia và bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Còn việc ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ ANCT-TTATXH và an toàn cho người dân trên không gian mạng; phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên… Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, quan tâm đến đại sự quốc gia là điều rất đáng trân trọng. Nhưng người dân cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật… Người dân cần tỉnh táo tiếp nhận và lắng nghe thông tin, biết cảnh giác, tự bảo vệ mình không nghe theo những luận điệu lừa đảo, mỵ dân, xuyên tạc của kẻ địch, không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào mục đích xấu. Đối với những chính sách, chủ trương hệ trọng của đất nước, người dân cần thông qua các cơ quan và đại biểu dân cử các cấp góp ý kiến hoặc gửi kiến nghị đến các tổ chức, đoàn thể xã hội. Việc thể hiện lòng yêu nước bằng cách gây rối ANCT-TTATXH, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các công dân khác là vi phạm pháp luật và là “phản yêu nước”.

3. Kiến nghị. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn nhân dân ta cả trong và ngoài nước cùng đoàn kết chung sức, chung lòng, biến lòng yêu nước thành hành động thiết thực đóng góp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Để đạt mục tiêu đó, cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc nhạy cảm để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan, vượt cấp; ngăn chặn, dập tắt từ ban đầu những mầm mống gây biểu tình, bạo loạn.

Hai là, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để phá hoại ANCT-TTATXH nước ta; kiên trì vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập, gây rối.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo kết hợp với thực hiện công bằng xã hội, nâng cao trình độ dân trí; tiếp tục tăng cường cũng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định ANCT-TTATXH ở các địa phương, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Bốn là, việc xây dựng các chủ trương, chính sách lớn, nhạy cảm các cơ quan chức năng phải thực hiện khoa học, nhất quán; tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, biết lắng nghe, tiếp thu những phản biện của người dân. chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến dự luật tới nhân dân, phòng ngừa tình trạng thông tin bị suy diễn, bị kẻ địch lợi dụng, xuyên tạc.

Năm là, Xử lý nghiêm trước pháp luật số đối tượng kích động, lôi kéo người dân tham gia tụ tập, biểu tình. Cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên tuyên truyền tập dượt thực hiện phương án chống biểu tình, bạo loạn; chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Nguyễn Thành Hưng

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Những cống hiến của đồng chí Lê Chủ đối với cách mạng tỉnh Thanh Hóa

Lê Chủ sinh ra trong gia đình phú nông ở thôn Yên Lộ, tổng Phù Chẩn (nay là xã Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ông sống trong gia đình tương đối khá giả, có điều kiện được ăn học nên ông chăm chỉ học tập. Nhưng mong ước đó không thành, khi ông học hết lớp 3 (lớp sơ đẳng) thì cha mất, ông không tiếp tục học nữa mà quyết định về nhà làm ruộng và thay cha quản lý gia đình.

Năm 1925, phong trào yêu nước của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thanh Hóa nói riêng đã có bước khởi sắc, tiêu biểu là các cuộc đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh, đòi dùng tiếng Việt trong nhà trường…Một số thanh niên Thanh Hóa được Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên giới thiệu sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện tham gia các tổ chức cách mạng, sau đó trở về Thanh Hóa tuyên truyền, thành lập các tổ chức cách mạng. Phong trào cách mạng Thanh Hóa đã ảnh hưởng tích cực đến phủ Thiệu Hóa, đến tổng Phù Chẩn nói riêng. Tháng 5 năm 1926, Hội đọc sách báo cách mạng được đồng chí Lê Hữu Lập - một hội viên Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tổ chức tại thị xã Thanh Hóa, đã nhanh chóng nhân ra nhiều cơ sở khác trong tỉnh, trong đó có Thiệu Hóa. Đầu năm 1928, đồng chí Vương Mậu Kiểm đã giới thiệu và kết nạp Lê Chủ vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại tiểu tổ phủ Thiệu Hóa...

Tháng 7 năm 1930, Lê Chủ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng do đồng chí Ngô Ngọc Toản giới thiệu, sinh hoạt ở một chi bộ ghép của huyện. Chỉ trong hai ngày, ông tuyên truyền tổ chức được 15 người trong làng vào nông hội đỏ; Ngoài ra ông còn liên lạc với đồng chí Trịnh Khắc Sản thôn Long Linh Ngoại và ông Nguyễn Văn Tuân (cậu ruột) ở thôn Căng Hạ, tổ chức nông hội ở hai thôn ấy.

Tháng 3/1932, Lê Chủ cùng một số đồng chí: Sản, Thường, Mạc, Mẫn, Ngạc, Mạch tổ chức hội nghị quyết định củng cố và phát triển phong trào, vạch kế hoạch hoạt động cách mạng. Tháng 8 năm 1932, Ban liên lạc triệu tập đại biểu các cơ sở cách mạng trong tỉnh về làng Ngọc Vực (huyện Yên Định) để hội nghị rút kinh nghiệm và bàn định chủ trương công tác mới.

Sau hội nghị, cơ sở phong trào cách mạng của quần chúng được mở rộng ở một số địa phương thuộc các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc….Tháng 10/1933, sau khi thoát khỏi nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Tạo một chiến sĩ cộng sản đã về hoạt động ở Thanh Hóa. Các đồng chí Lê Chủ, Bùi Đạt đã nối liên lạc với đồng chí Nguyễn Tạo. Tại nhà đồng chí Lê Chủ, đồng chí Nguyễn Tạo đã biên soạn và cho in nhiều tài liệu quan trọng, giúp cho những người cộng sản ở Thanh Hóa lúc bấy giờ sáng tỏ thêm nội dung, phương pháp hoạt động cách mạng.

Ngày 17/3/1934, Hội nghị đại biểu các cơ sở cách mạng trong tỉnh được triệu tập tại làng Thuần Hậu (Thọ Xuân), dưới chủ trì của đồng chí Lê Chủ, Nguyễn Tạo, hội nghị đã cử ra Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ lâm thời gồm 7 ủy viên, đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư lâm thời Tỉnh ủy. Trong lúc Đảng bộ vừa được củng cố, mọi hoạt động đang tiến triển thì bọn mật thám Bắc Kỳ cùng với mật thám Trung Kỳ phối hợp truy bắt đồng chí Nguyễn Tạo và các chiến sĩ cách mạng Thanh Hóa. Một tháng sau ngày đồng chí Tạo bị bắt, ngày 18/5/1934 bọn địch ập đến nhà bắt đồng chí Lê Chủ.

Cuối tháng 5 năm 1935, đồng chí Lê Chủ rời khỏi nhà lao Đế quốc. Tháng 11 năm 1935, các đồng chí Trịnh Huy Quang, Bùi Đạt và một số chiến sĩ cộng sản ra khỏi lao tù đế quốc. Lúc này tình hình khách quan có những chuyển biến tích cực, phong trào Mặt trận bình dân Pháp lên nắm chính quyền. Tình hình trên tạo điều kiện thuận lợi cho phép các đồng chí Lê Chủ, Trịnh Huy Quang, Bùi Đạt… tập hợp lực lượng và chấn chỉnh tổ chức.

Để thống nhất sự lãnh đạo, ngày 15 tháng 3 năm 1936 Tỉnh ủy Lâm thời tổ chức Hội nghị cán bộ tại nghè Yên Lộ (Thiệu Hóa). Hội nghị kiểm điểm tình hình, bàn chủ trương tiếp tục đưa phong trào tiến lên và kiện toàn Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ. Hội nghị bầu 5 đồng chí vào Tỉnh ủy, đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư.

Tháng 12 năm 1936, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại làng Yên Lộ. Hội nghị bàn về việc tìm liên lạc với Đảng, phát triển cơ sở quần chúng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp lên một bước mới trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị cử 5 đồng chí vào Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Huy Quang làm Bí thư, đồng chí Lê Chủ làm Phó Bí thư, mỗi đồng chí được phân công những nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Lê Chủ phụ trách tổ chức các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Đông Sơn, đồng thời có trách nhiệm chính trong việc tìm liên lạc với Trung ương Đảng. Tháng 4 năm 1939, Liên Tỉnh ủy điều động đồng chí Bí thư vào Nghệ An công tác, đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Cuối năm 1939, phong trào đòi quyền dân sinh dân chủ của nhân dân Thanh Hóa đã dấy lên mạnh mẽ, thực dân Pháp điên cuồng đàn áp và đồng chí Lê Chủ bị địch bắt với án tù 5 năm đầy đi Lao Bảo. Tháng 4 năm 1944, đồng chí vượt ngục, tháng 11 năm 1944, đồng chí được bầu là Phó bí thư Tỉnh ủy.

Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí Lê Chủ được bầu làm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh và tháng 12 năm 1945, được bầu Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí là Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa khóa I, sau đó được Trung ương điều đi công tác với các trọng trách khác: Vụ trưởng Vụ Chăn nuôi thú y, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông lâm).

Ngày 7/3/1980, đồng chí Lê Chủ từ trần, được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Chủ luôn gắn liền với phong trào cách mạng của quê hương, đất nước, xứng đáng với Huân chương Hồ Chí Minh cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đỗ Thị Lan

Làng nghề Đắc Châu

Thiệu Châu buôn bán trăm nghề

Đắc Châu làm bánh là nghề cổ xưa

Cái nghề vật lộn nắng mưa,

Cái nghề dậy sớm thức khuya suốt đời.

Bánh đa có khắp mọi nơi

Vào Nam ra Bắc tận nơi núi rừng;

Châu Âu, châu Á đã từng

Bánh đa thơm bởi mùi vừng nếp hương.

Mồ hôi ướt áo anh thương,

Mùa đông lạnh giá càng thương em nhiều!

Mồ hôi đổ xuống bao nhiêu,

Chỉ người mới biết sớm chiều vần xoay...

Làm nghề tích lũy lâu nay

Xây được nhà mới giờ đây vẫn còn

Số tiền dành dụm nuôi con

Cho con ăn học để con nên người

Cái nghề làm bánh, ai ơi!

Sao không nhân rộng khắp nơi xã nhà?

Một nhà hai tướng đi ra

Cũng từ bánh đúc bánh đa thủa nào

Tướng Hợp cũng rất tự hào

Tướng Nguyễn Trọng Chính đi vào quân y;

Đắc Châu con cháu ra đi

Cũng đều thành đạt bước đi vững vàng.

Nhiều nhà nay đã giàu sang,

Nhớ về quê mẹ đình làng Đắc Châu

Cái tâm cái đức đi đầu,

Bắc Nam ý hợp cùng nhau xây Đình.

Ngôi Đình chứa đựng tâm linh

Để làng thờ cúng âm dương an hòa

Để cho sức khỏe mọi nhà

An khang thịnh vượng có đà tiến lên.

Nhớ rằng giàu có chớ quên

Bánh đa, bánh đúc nuôi ta nên người.

Nguyễn Tất Đổng- Thiệu Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Bản Tin Nội Bộ Tháng 8

Đăng lúc: 10/09/2018 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khối cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang

Ngày 20/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 01 - ĐA/HU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp của huyện từ năm 2018 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung nhiệm vụ, giải pháp chính của Đề án như sau:

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết phải nâng cao nhận thức của từng cấp ủy, của từng đảng viên về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trong cơ quan, đơn vị; trước hết phải làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc.

Coi trọng giáo dục nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò sinh hoạt chi bộ, về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, để bồi dưỡng lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và đảng viên đối với sinh hoạt chi bộ.

Tuyên truyền, giáo dục để mỗi đảng viên, cán bộ ý thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng, vai trò của sinh hoạt chi bộ là hình thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức chủ yếu ở cơ sở của đảng; thấy rõ sinh hoạt chi bộ là một hoạt động quan trọng quyết định chất lượng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Phải làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ chất lượng sinh hoạt chi bộ đóng vai trò quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên tiếp nhận đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thông tin thời sự chính trị, nâng cao nhận thức, tham gia xây dựng nội bộ Đảng. Bởi vậy, tham gia đầy đủ, tích cực sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi đảng viên.

2. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra cơ quan, đơn vị mình. Mỗi quý, các chi bộ phải sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên trong chi bộ.

Nội dung sinh hoạt phù hợp là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để xác định nội dung sinh hoạt phù hợp cần thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng của đảng uỷ cơ quan, đơn vị (ở những nơi có Đảng ủy). Đồng thời, cấp uỷ, bí thư chi bộ cần lựa chọn chủ đề sinh hoạt trong tháng, quý trên cơ sở chương trình công tác và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình.

- Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ.

Hình thức sinh hoạt chi bộ có tác động rất lớn đến chất lượng buổi sinh hoạt. Hình thức phù hợp với nội dung sẽ làm cho sinh hoạt chi bộ hấp dẫn, sinh động và hiệu quả. Hình thức sinh hoạt được cải tiến, phù hợp với nội dung sẽ khuyến khích sự tích cực của đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nếu không đổi mới hình thức sinh hoạt sẽ gây cho đảng viên cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt.

3. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy; nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ:

- Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy.

Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo qui định của Điều lệ Đảng; chuẩn bị chu đáo nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

Trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, yêu cầu đầu tiên là duy trì sinh hoạt thường xuyên, nền nếp. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt có tác động đến ý thức, thói quen sinh hoạt của đảng viên là căn cứ quan trọng không thể thiếu trong khi đánh giá chất lượng sinh hoạt đảng. Sinh hoạt trở thành nền nếp tạo cho đảng viên ý thức tổ chức, tự giác chấp hành Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ.

Chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, trực tiếp là người chủ trì cuộc sinh hoạt là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc sinh hoạt chi bộ. Việc điều hành sinh hoạt phụ thuộc phần lớn vào năng lực, kinh nghiệm của cấp uỷ, trước hết là người chủ trì. Vì vậy, cần tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ đi đôi với việc nâng cao năng lực tổ chức điều hành của cấp uỷ, nhất là bí thư cấp uỷ. Cấp uỷ, bí thư chi bộ cần quán triệt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ của đảng viên trong tranh luận, thảo luận, trên tinh thần giữ vững kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, cần dự kiến các tình huống có thể xảy ra để xử lý kịp thời và đúng đắn; thực hiện một cách chu đáo chặt chẽ, khoa học qui trình tổ chức sinh hoạt, điều hành hội nghị.

4. Chăm lo bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Chất lượng cấp ủy phụ thuộc vào chất lượng của từng cấp ủy viên, đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ. Để chọn được cấp ủy có chất lượng, vấn đề quan trọng là bảo đảm quyền dân chủ thực sự để đảng viên lựa chọn và bầu được những đồng chí tiêu biểu có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực tổ chức thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Thường xuyên giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt đẹp, nâng cao năng lực cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy còn phải thường xuyên chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức mới cho đội ngũ chi ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ.

5. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Để thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình đúng đắn và có chất lượng tốt, yêu cầu các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm, phương pháp và thái độ đúng đắn trong tự phê bình và phê bình. Trước hết tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ lợi ích của Đảng và nhân dân, từ tình đồng chí thân ái; phải quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh lợi dụng dân chủ để phê bình, đả kích cá nhân và tổ chức, hoặc lợi dụng phê bình để trù dập người khác…

6. Tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn và kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng. Sự lãnh đạo của cấp trên trước tiên thể hiện ở việc nghiên cứu và ban hành những chính sách, quy định đúng đắn làm chuẩn mực hướng dẫn hoạt động của chi bộ trong các đơn vị cơ sở. Sự lãnh đạo của cấp trên thể hiện ở sự gương mẫu trong công cuộc đổi mới, nhất là đổi mới tư duy, đổi mới về tổ chức và cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chính ngay cấp trên đối với chi bộ trong các đơn vị cơ sở. Cấp trên cần tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc kiện toàn tổ chức chi bộ ở các đơn vị cơ sở, nhất là các chi bộ yếu kém, mất đoàn kết, kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bí thư chi bộ ở những chi bộ còn thiếu.

Mặt khác, cấp uỷ cấp trên cần tăng cường kiểm tra giám sát chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng. Có biện pháp cụ thể để theo dõi, giám sát, đôn đốc các chi bộ giữ vững chế độ sinh hoạt và sinh hoạt có chất lượng.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Phương án sản xuất, cơ cấu cây trồng vụ đông 2018-2019

Ngày 16/8/2018 UBND huyện ban hành Phương án số 606/PA-UBND Phương án sản xuất vụ đông 2018 - 2019. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu phương án sản xuất vụ đông 2018 - 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 2.500 ha. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất các vùng rau an toàn tập trung tại thị trấn Vạn Hà, Thiệu Tân, Thiệu Phúc và Thiệu Hợp để cung cấp sản phẩm phục vụ nhân dân và cung ứng ra thị trường.

2. Giải pháp thực hiện.

2.1. Quỹ đất. Đất màu, đất bãi và (đất 2 lúa trà mùa sớm 2018 dự kiến sẽ thu hoạch từ 15 - 20/9/2018). Lưu ý cơ cấu diện tích cây ngô ngọt để tổ chức sản xuất khoai tây vụ Đông xuân.

2.2. Cơ cấu giống và thời vụ.

2.2.1. Cơ cấu giống: Ngô P4199, CP333, P4296, DK6919, DK9955, CP511, Pac 339, ngô ngọt, ngô nếp tím Fancy111, và một số giống ngô nếp hàng hoá ngắn ngày. Đối với đậu tương, dùng các giống: DT84, DT96. Khoai tây: Marabel, Solara. Tập trung cơ cấu giống Marabel. Ớt đông: F20, F22, AD79, F1-106, F1-108, F1 Demon. Các loại cây trồng có giá trị cao: Bí xanh, xu hào, bắp cải, cải củ, cà chua, hành, kiệu… Cần chọn các giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thâm canh và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

2.2.2. Thời vụ. Cây ngô: Trên đất chuyên màu, đất bãi dùng các giống dài ngày và trung ngày, gieo từ ngày 05 ÷ 15/9/2018. Trên đất 2 lúa, gieo từ 15/9 ÷ 30/9/2018.

Cây đậu tương gieo vãi trên đất 2 lúa, phải gieo xong trước 30/9/2018 để tránh thiệt hại khi có mưa lớn trong cuối tháng 9 đầu tháng 10 và thời điểm ra hoa gặp thời tiết rét ảnh hưởng đến năng suất.

Cây khoai tây: Khoai tây Đông, trồng từ 10/11 ÷ 20/11/2018. Khoai tây đông xuân (đông muộn-xuân sớm), trồng từ 25/11÷01/12/2018. Lưu ý, muộn nhất phải trồng xong trước ngày 05/12/2018.

Cây trồng khác: Sau khi kết thúc gieo trồng cây ngô và cây đậu tương theo lịch thời vụ, trong đó tập trung chỉ đạo trồng cây khoai tây. Các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phương châm: “Sáng ruộng lúa, chiều cây vụ đông”.

2.3. Cung ứng, quản lý giống

2.3.1. Cung ứng giống: UBND huyện giao Trạm Khuyến nông đấu mối với các công ty giống trong và ngoài tỉnh cung ứng giống kịp thời, đủ và có bảo hành chất lượng cho nông dân theo đăng ký của các xã, thị trấn. Các HTX DVNN chủ động ký hợp đồng cụ thể với Trạm Khuyến nông huyện và các công ty, đơn vị cung ứng giống để có đủ giống, đúng cơ cấu, đúng thời vụ đảm bảo chất lượng cho nông dân.

2.3.2. Công tác quản lý nhà nước: UBND huyện giao Phòng NN&PTNT phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra lưu thông các loại giống cây trồng trên địa bàn; Các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, quản lý các đại lý cung ứng giống trên địa bàn; xử lý nghiêm những tr­ường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

2.4. Cơ chế chính sách hỗ trợ.

- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh. Về kích cầu vụ đông 2018 – 2019 (nếu có).

Hiện tại thực hiện theo Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 của Tỉnh. Cụ thể, hỗ trợ như sau:

+ Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, HTX liên kết với hộ gia đình, cá nhân để sản xuất và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng: Khoai tây, ngô ngọt, ớt xuất khẩu, rau màu, ngô dày và các loại cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò sữa, thịt trên đất 2 lúa và lúa màu đảm bảo các điều kiện.

+ Quy mô sản xuất: Các loại cây: Ngô ngọt, ớt xuất khẩu: 10 ha liền vùng, liền thửa trở lên; Các loại cây: Khoai tây, cà chua, bí xanh, ngô dày và cỏ các loại làm thức ăn chăn nuôi bò thịt, bò sữa: 05 ha liền vùng, liền thửa trở lên.

+ Hình thức tổ chức sản xuất: Phải có hợp đồng liên kết sản xuất hoặc hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa hộ gia đình, cá nhân với HTX hoặc doanh nghiệp.

+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ cho nông dân một phần chi phí mua giống, phân bón, thuốc BVTV sản xuất các loại cây: Ngô ngọt, ớt xuất khẩu là 03 triệu đồng/ha/năm; Khoai tây, cà chua, bí xanh là 05 triệu đồng/ha/năm; Ngô dày và các loại cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò sữa, bò thịt là 02 triệu đồng/ha/năm. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân làm đầu mối bảo quản, sơ chế, tiêu thụ: 1,5 triệu đồng/ha/năm cho HTX, doanh nghiệp sơ chế, bảo quản nông sản và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

- Đối với huyện: khen thưởng cho những đơn vị hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch sản xuất vụ đông và trồng cây ngô, đậu tương trên đất 2 lúa.

Nguồn UBND huyện

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (phần tiếp theo)

Thực hiện 3 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, gắn với 5 chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm:

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tạo điều kiện để Công ty đường Lam Sơn sản xuất lúa hữu cơ. Vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ.

Chương trình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Chỉ đạo chấn chỉnh, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm làng nghề Thiệu Trung, Thiệu Đô; lập quy hoạch cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà. Tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề và xuất khẩu lao động: Phát huy hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề phi nông nghiệp đã duy trì và phát triển nghề đúc đồng ở Thiệu Trung; một số nghề mới được nhân cấy như: may công nghiệp, mây song xiên, mây giang xiên,... đã thu hút hàng nghìn lao động, XKLĐ hằng năm tăng bình quân 38%.

Việc lựa chọn và thực hiện các khâu đột phá, gắn với thực hiện 4 khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. BCH Đảng bộ huyện đã linh hoạt lựa chọn 4 đột phá: (1) Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: đề nghị Trung ương nâng cấp Quốc lộ 45, cầu Thiệu Hóa, các đường Tỉnh lộ, các tuyến đê. (2)Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện.(3) Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ.

Các giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, giai đoạn 2018 – 2020.

1. Phát triển kinh tế.

Phấn đấu hoàn thành sớm một số quy hoạch trọng điểm như: cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà; một số tuyến đường kết nối thị trấn Vạn Hà, Hậu Hiền; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và cấp phép xây dựng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2019 các xã, thị trấn hoàn thành chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn; thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất; hình thành các tổ HTX kiểu mới; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện (lúa, cây công nghiệp, cây xuất khẩu).

Sớm triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tại thị trấn Vạn Hà, dự án Nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao; mở rộng, phát triển sản các làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô, Đúc đồng xã Thiệu Trung, xây dựng làng nghề Thiệu Châu; đầu tư xây dựng khu dân cư phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà; kêu gọi đầu tư xây dựng chợ kết hợp khu trung tâm thương mại và di chuyển chợ Vạn Hà theo quy hoạch. Thu hút đầu tư và phát triển hệ thống kho bãi, dịch vụ vận tải dọc Quốc lộ 45, dịch vụ cơ khí, sửa chữa, viễn thông, ngân hàng, tài chính.

Chỉ đạo rà soát các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, huy động tối đa các nguồn lực và kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình, dự án, trọng điểm, khai thác tốt các nguồn lực tại chỗ. Quan tâm tạo nguồn thu, tăng cường quản lý, thu triệt để các loại thuế, phí, đặc biệt là phí tài nguyên, khoáng sản.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vi phạm về quản lý và sử dụng đất; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn.

2. Về văn hóa, xã hội.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn ở các cấp học, xây dựng mạng lưới trường lớp hợp lý. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Phấn đấu đến năm 2020 có 90% số trường đạt chuẩn; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh”; 95% cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa; 88% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 14,3% các đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao; nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình truyền thanh.

Củng cố, phát triển mạng lưới y tế; làm tốt công tác y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; khuyến khích phát triển các dịch vụ y tế tư nhân; làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng chuẩn Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020. Thực hiện các biện pháp ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,6%; nâng cao chất lượng dân số; giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động sang khu vực phi nông nghiệp. Thực hiện tốt việc đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em…

3. Về quốc phòng - an ninh; nội chính

Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, đảm bảo cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao, phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, TTATX; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kiềm chế các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, khu dân cư an toàn ANTT. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh phức tạp, quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.

4. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, LLCT; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cả 2 cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát triển và quản lý đảng viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; chủ động phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp; nâng cao chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả, kịp thời. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới. Tiếp tục thực hiện phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia quản lý nhà nước. Chỉ đạo nguồn nhân sự và tổ chức tốt đại hội MTTQ từ cơ sở đến huyện, nhiệm kỳ 2019–2024.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 7 năm 2018

1. Tình hình kinh tế - xã hội.

- Kinh tế: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân gieo trồng vụ thu mùa trong khung thời vụ. Toàn huyện đã gieo trồng được 8.852 ha, đạt 97,8% kế hoạch (KH), giảm 0,6% cùng kỳ (CK). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 12 đến ngày 23/7/2018 đã làm thiệt hại 799,16 ha lúa; 106,89 ha ngô, rau, màu; 0,4 ha cây ăn quả, ước tính thiệt hại 9 tỷ 106 triệu đồng.

Thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Tổ chức phòng chống cơn bão số 3, thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả sau bão. Xây dựng kế hoạch tu bổ đê điều do Trung ương quản lý trên địa bàn huyện năm 2019. Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo 6 xã có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2018.

Chỉ đạo trình UBND tỉnh xin thành lập cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà; điều chỉnh phạm vi dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại Thiệu Phú.

Chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018, kinh phí hỗ trợ 1.971 nhà, số tiền 67,7 tỷ đồng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ.

Thành lập thêm 7 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 35 doanh nghiệp, đạt 50% kế hoạch tỉnh giao. Thu ngân sách 7 tháng ước đạt 85 tỷ 713 triệu đồng, đạt 49% dự toán huyện giao, 61% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách 7 tháng ước đạt 229 tỷ 157 triệu đồng, đạt 33% dự toán giao cả năm.

- Văn hoá - xã hội: Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường học, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 – 2019. Chỉ đạo làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt chương trình hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, được Trung ương, tỉnh giao; huyện tổ chức hiến máu vượt 40,7% chỉ tiêu tỉnh giao.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 như: thành lập các đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức dâng hương, thắp nến chi ân, lễ cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện; dâng hương tại nhà Bia ghi tên các anh hùng giành phủ Thiệu Hóa, hang Co Phường huyện Quan Hóa; thực hiện đầy đủ, kịp thời quà cho các đối tượng là thương binh liệt sỹ người có công với nước: với kinh phí gần 3 tỷ đồng, gồm quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của xã 17.722 suất, kinh phí 2 tỷ 647,4 triệu đồng; các đơn vị phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tặng quà 10 mẹ, kinh phí 10 triệu đồng. UBMTTQ và các đoàn thể, các doanh nghiệp, các cơ quan, cá nhân tặng 650 suất quà, kinh phí 325 triệu đồng.

2. Tình hình công tác quốc phòng - an ninh.

- Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, tuần tra, canh gác đơn vị bảo đảm an toàn. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả tốt, được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

- Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7. Tổ chức lễ báo công và dâng hương tại Nhà thờ họ Vương nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Thiệu Hóa (10/7/1930 - 10/7/2018); chuẩn bị tốt điều kiện cho đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn dâng hương tại Nhà thờ họ Vương, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2018).

Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng với hình thức kỷ luật khiển trách; thi hành kỷ luật 06 đảng viên với các hình thức kỷ luật: Khiển trách 03; Cảnh cáo 03.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2018. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2018 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

UBND các cấp quyết liệt chỉ đạo điều hành, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, khai thác cát trái phép, xe quá tải; đôn đốc các công trình dự án chậm tiến độ.

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể, triển khai kế hoạch thi đua “Dân vận khéo” năm 2018. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tuyên truyền, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong huyện đã thực hiện tốt việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đảng viên trong huyện.

Đến nay 100 % các đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện.

Tại các hội nghị, các học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe tiếp thu đầy đủ nội dung3 nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, gồm:

(1) Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

(2) Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

(3) Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu và nhận thức đúng tinh thần nghị quyết, từ đó tuyên truyền định hướng nhân dân theo các quan điểm của Đảng.

Sau học tập, 100 % cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện sẽ cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với địa phương, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống.

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Sáng ngày 21/8/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tới dự có các đ/c Hoàng Văn Toản – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Xuân Đào – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Đỗ Ngọc Luân – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đ/c trong Ban TVHU, lãnh đạo UBND; trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học, chuyên viên phòng GD&ĐT huyện; các đồng chí CT UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS, THPT, GĐ Trung tâm GDNN - GDTX huyện cùng các tập thể cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.

Trong năm học 2017 – 2018, được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, phụ huynh học sinh và đặc biệt là tinh thần nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đáng chú ý là tiếp tục triển khai sâu rộng, có chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo được các đơn vị thực hiện, tạo nên phong trào thi đua tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và học sinh như:

Giáo dục Mầm non tiếp tục phát triển nhiều mặt, chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ được giữ vững, các chỉ tiêu về nuôi dưỡng trẻ hầu hết cao hơn so với mức quy định và năm học trước; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%. Giáo dục Tiểu học luôn đổi mới giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở, tiếp tục được khẳng định, kết quả HS đạt giải cấp tỉnh xếp thứ 13/27 huyện thị thành phố, tăng 06 giải và tăng 01 bậc so với năm học 2016 - 2017. Kết thúc năm học, có 98,9% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá tăng so với năm học trước; tỷ lệ học sinh giỏi đạt 12,96%, học sinh khá đạt 42,59%. Giáo dục THPT có 280 HS đạt loại giỏi, 2.670 HS đạt loại khá, 1175 HS đạt loại trung bình. 79 HS đạt giải qua các kỳ thi cấp tỉnh các môn văn hóa, trong đó THPT Thiệu Hóa đạt 26 giải, THPT Lê Văn Hưu đạt 27 giải, THPT Dương Đình Nghệ đạt 16 giải và THPT Nguyễn Quán Nho đạt 10 giải; toàn huyện có 1388/1401 HS tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 99,07%.

Chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được củng cố, bậc học Mầm non 24/28 trường, bậc Tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 2 là 26/28 trường; bậc THCS 13/28 trường. Các hoạt động dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin và phát huy tính tích cực trong học tập; tổ chức các hoạt động tập thể, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh… Bên cạnh đó, chất lượng ngành học tiếp tục được nâng cao, tạo được uy tín ngày càng cao trong nhân dân.

Tại Hội nghị này đã đề ra phương hướng năm học 2018 - 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh; Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Tăng cường cơ sở vật chất trường học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; Tập chung chỉ đạo XD các trường trọng điểm của huyện; Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020; Tiếp tục phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của việc gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về: Xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng, bồi dưỡng giáo viên và học sinh giỏi…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí PCT UBND huyện phụ trách văn hóa – xã hội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục huyện nhà đạt được trong năm học 2017-2018. Các đồng chímong muốn: Toàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn và có những giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học 2018 -2019, thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, có tình thương, có kỷ cương, có trách nhiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với thi đua “Dạy tốt- Học tốt” nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Nhân dịp này, tập thể trường Tiểu học Thiệu Nguyên và cô giáo Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Quang đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 32 tập thể đạt danh hiệu LĐ tiên tiến, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 đã được UBND huyện tặng giấy khen.

Lê Thị Hương

Kết quả 03 năm thực hiện XKLĐ trên toàn huyện

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, Sở LĐ,TB&XH, công tác XKLĐ trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.

UBND huyện đã có nhiều văn bản gửi các xã, thị trấn để triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở LĐ, TB&XH tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo công tác XKLĐ. Đồng thời MTTQ, các ngành và các đoàn thể - chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thị trường lao động. Hằng năm Ban chỉ đạo công tác XKLĐ của huyện đã phối hợp với các công ty có đủ năng lực tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như Công ty Cổ phần Du lịch IIG, Công ty Cung ứng nhân lực MH, Công ty Đầu tư Vĩnh Cát, Công ty Cung ứng xây dựng Thiên Ân, Công ty Việt COM, Công ty XKLĐ Liên việt, Công ty Sông Đà.....vv. Mở hội nghị đến các xã, thị trấn trong huyện để tư vấn, đối thoại trực tiếp, thông báo rõ cơ cấu ngành, nghề, mức thu nhập, trách nhiệm và quyền lợi của người đi XKLĐ; thực hiện đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ cho người tham gia XKLĐ.

Trong 3 năm toàn huyện đã tổ chức được 486 buổi tư vấn về công tác XKLĐ và cung cấp hơn 20 ngàn tờ rơi, áp phích của các công ty, doanh nghiệp về công tác XKLĐ cho các xã thị trấn. Bên cạnh đó các cơ quan chức năng như: Ngân hàng, Trung tâm Y tế, Công an huyện... cũng đã tập trung giải quyết những khó khăn về vốn, thủ tục hồ sơ, hộ chiếu xuất cảnh... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động. Đến nay 28 xã, thị trấn của huyện đều có người đi XKLĐ. Trong 3 năm qua toàn huyện có 1.587 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu vào thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Đông, Thái Lan, Lào .... Một số xã có nhiều người đi XKLĐ như: Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Phú, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Duy, Thiệu Lý...

Hiện nay, khoảng 3.500 lao động của huyện đang làm việc ở nước ngoài, số tiền gửi về cho mỗi gia đình hàng năm ước tính khoảng trên 200 triệu VNĐ, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh và làm giàu chính đáng; Công tác XKLĐ đã giải quyết được việc làm, trong đó có nhiều lao động là con em các gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ..., góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hộ, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác XKLĐ trong những năm qua vẫn còn những hạn chế như cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa thực sự quan tâm đến công tác XKLĐ nên việc tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước chưa thực sự sâu rộng. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, công ty, doanh nghiệp trong công tác XKLĐ chưa chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp triển khai các thông báo tuyển dụng chưa rõ ràng, thu nhập ở một số nước chưa tạo được sự hấp dẫn thu hút người lao động, tình trạng lao động của Thiệu Hóa đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc chưa về nước vẫn còn gần 50 lao động...vv.

Để công tác XKLĐ đạt được mục tiêu của huyện đề ra giai đoạn 2015-2020, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới. Xác định XKLĐ là một trong những giải pháp trọng tâm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và trình độ tay nghề cho người lao động, Ban Chỉ đạo của huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai đến các xã, thị trấn và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác XKLĐ; thường xuyên phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nhân dân biết tránh những thất thiệt từ cá nhân tổ chức lợi dụng hoạt động XKLĐ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động, công khai chính xác, minh bạch các khoản chi phí, đóng góp cũng như tiền lương, thu nhập và các quyền lợi của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện và giới thiệu lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín đưa nhiều lao động của huyện đi XKLĐ, tập trung ở các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…; đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay XKLĐ tại Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác XKLĐ trên địa bàn để chấn chỉnh, ngăn chặn các hoạt động môi giới vi phạm pháp luật, đưa hoạt động XKLĐ của huyện tăng nhanh về số lượng, chất lượng và hiệu quả.

Đào Hồng Quang – Trưởng phòng LĐ, TB&XH huyện

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phong cách nêu gương

Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ “gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”.

Về vai trò của nêu gương, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cách mạng chủ yếu, là nhân cách của con người. Người viết:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức thì không thành người”.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một nội dung cơ bản không thể thiếu trong phong cách làm việc và nhân cách của những người lãnh đạo, quản lý. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Người căn dặn tất cả các cán bộ, đảng viên: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Theo Hồ Chí Minh, kẻ thù của lòng chí công vô tư chính là chủ nghĩa cá nhân, chỉ thấy lợi ích riêng của mình, không thấy lợi ích chung của tập thể, chỉ muốn tự tư tự lợi. Phải khắc phục chủ nghĩa cá nhân có trong mỗi người cán bộ đảng viên thì mới có thể có phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là cơ sở để hình thành hành vi đạo đức đúng đắn, một tâm hồn hướng thượng: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”.

Cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Nói đi đôi với làm không chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ tối thiểu. Với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống; trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ, do đó, người cán bộ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình. Người phê phán những cán bộ “Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”. Nhân dân không bao giờ tin cậy những cán bộ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo. Muốn rèn luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người cán bộ phải thường xuyên tự kiểm điểm, soi xét chính mình, đồng thời phải khuyến khích cấp dưới và quần chúng nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những điều mình đã hứa. Người cán bộ cũng phải biết tránh căn bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vô thực”, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài. Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp Nhân dân nhìn vào đó mà nói theo, qua đó mà làm tăng thêm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ Nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ Nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ra mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Vì vậy mà cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát Nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm. Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Hồ Chí Minh chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Người khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có. Ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có”. Tháng 6-1968, Người chỉ đạo xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, làm theo, lan tỏa cái tốt, cái đẹp trong xã hội.

Nguyễn Thành Hưng

Công an xã Thiệu Châu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những năm qua, Ban Công an xã Thiệu Châu đã tích cực tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, tạo động lực giúp đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Xác định nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là yêu cầu cấp thiết trong việc đẩy lùi tiêu cực, yếu kém, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân. Công an xã đã gắn nội dung học và làm theo Bác với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì ANTQ”, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an Thiệu Châu xác định: kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục hiệu quả và chất lượng chuyên môn. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác trong xây dựng và thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của các đồng chí công an viên. Chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.

Trong công tác chuyên môn, các đồng chí công an xã đã tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; xây dựng, củng cố và duy trì có hiệu quả 40 tổ ANXH, 10 tổ ANTT, 10 tổ hoà giải với hơn 2.000 người tham gia; duy trì mô hình “Thôn tự quản về ANTT”; xây dựng các mô hình kết hợp giữa lực lượng công an và quân sự tuần tra nhân dân, đảm bảo ANTT… Ban Công an xã tiếp tục thực hiện phương án chống xe quá khổ, quá tải theo kế hoạch của Công an huyện, đồng thời cũng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành luật ATGT, kết hợp tuần tra, xử lý trường hợp vi phạm ATGT, xử phạt vi phạm hành chính.

Với những kết quả đạt từ năm 2013 đến nay ban công an xã Thiệu Châu liên tục được công nhận đơn vị quyết thắng; 2017 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen tập thể xuất sắc trong phong trào BVANTQ.

Đồng chí Trưởng công an xã Thiệu Châu cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Công an xã đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phùng Thanh Tuyên

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xã Thiệu Viên làm tốt công tác xuất khẩu lao động

Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Thiệu Viên là 1 trong những xã làm tốt công tác XKLĐ của huyện. Trong năm 2017, xã đã có 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Thắng - PCT UBND xã cho biết: Hầu hết các gia đình có người XKLĐ đều có thu nhập khá, người lao động đã gửi tiền về nhà để trang trải các khoản vay, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Thanh Quý thôn 3 có con trai và con dâu sang Hàn Quốc làm việc, gia đình ông Nguyễn Xuân Trình thôn 9 có 02 con sang Hàn Quốc làm trong ngành công nghiệp mỗi năm các con ông gửi về gia đình khoảng 1 tỷ đồng hay gia đình ông Nghiêm Duy Hanh thôn 9, đầu tư cho 02 con đi XKLĐ tại Hàn Quốc làm nghề xây dựng, hàng năm các con ông gửi về gia đình khoảng gần 500 triệu đồng.

XKLĐ đã mở ra hướng đi mới cho việc thoát nghèo, ổn định kinh tế. Nhiều gia đình có người đi XKLĐ đã thoát được nghèo vươn lên thành hộ khá. Năm 2018, xã tiếp tục phấn đấu có 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ đầu năm đến nay có khoảng 20 người đi lao động ở nước ngoài. Các lao động chủ yếu đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao, ổn định như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Hầu hết những những hộ gia đình có người đi XKLĐ khi về đều có một khoản vốn kha khá, giúp xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tưxây dựng cơ sở kinh doanh, buôn bán …

Gia đình chị Nguyễn Thị Khuê ở thôn 9 là một trong những gia đình có người thân đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Tiếp chúng tôi trong căn nhà 3 tầng khang trang được xây bằng tiền tiết kiệm được trong những năm 02 con đi XKLĐ, chị Khuê cho biết: Với quyết tâm thoát nghèo, gia đình tôi đã động viên các con tham gia XKLĐ tại Hàn Quốc. Nhờ công việc ổn định nên mỗi tháng trừ các khoản chi phí cá nhân, các con tôi gửi về cho gia đình khoảng 80 triệu đồng. Từ khi các con tôi đi XKLĐ thì cuộc sống gia đình trở nên khá giả hơn trước. Theo tôi, việc đi XKLĐ thực sự tạo điều kiện để gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Ngoài việc nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình; nhiều người đi XKLĐ và có người thân đi XKLĐ còn tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi tại thôn, xóm. Nhờ đó, hệ thống đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông, đường điện chiếu sáng công cộng, công trình phúc lợi khác cũng được xây dựng khang trang. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Có thể nói chủ trương XKLĐ là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả ở địa phương. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, thời gian tới xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chính sách, chủ trương về XKLĐ cho người dân; tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở làm nòng cốt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp XKLĐ, giữ liên lạc thường xuyên với các gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ khi có vấn đề xảy ra. Qua đó, giúp các gia đình yên tâm hơn khi có người thân tham gia XKLĐ.

Lê Thị Hương

Kết quả, kinh nghiệm chuyển đổi ruộng đất ở xã Thiệu Vận

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX và Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân (UBND) huyện Thiệu Hóa “Về việc tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. BCH Đảng bộ xã Thiệu Vận đã xây dựng Nghị quyết (NQ) chuyên đề số 08/NQ-ĐU, ngày 22/11/2016 và UBND xã đã xây dựng đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 25/11/2016 “Về việc tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

Qua 2 lần chuyển đổi ruộng đất (thực hiện NQ số 2B-NQ/HU, ngày 17/10/1997 và NQ số 03-NQ/HU ngày 16/4/2007 của BCH Đảng bộ huyện), kết quả trên địa bàn toàn xã đã giảm xuống còn 1.870 thửa (giảm 63,4%); bình quân 1,7 thửa/hộ; diện tích bình quân 900m2/thửa. Tuy nhiên sau chuyển đổi vẫn còn manh mún, đất công ích nằm tản mát nhiều vùng, vẫn có hộ còn 3 thửa (1 thửa đất mạ); hiện tượng nhân dân trả ruộng, bỏ ruộng ngày một nhiều, gây khó khăn trong việc quản lý, thúc đẩy sản xất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa đồng bộ và thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xác định rõ vị trí, vai trò việc chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ; Đảng ủy, HĐND, UBND xác định, đây là việc lớn, cần tiến hành thận trọng, từng bước, đảm bảo dân chủ, không nóng vội, thiếu khoa học, không sát thực tế dẫn đến hiệu quả thấp. Tổ chức thực hiện chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi theo nhóm hộ phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và tham gia bàn bạc của nhân dân trong quá trình thực hiện, phải có quyết tâm cao. Tránh tư tưởng ngại khó, chủ quan, hữu khuynh đồng thời đảm bảo sự đoàn kết ổn định tình hình ở thôn xóm và khu dân cư.

Trên cơ sở nguyên tắc chuyển đổi dân chủ, công khai, nhân dân đồng thuận, tự nguyện, giao đất đúng đối tượng, đúng quy định của Luật đất đai…. Đảng ủy, HĐND, UBND lãnh đạo và tổ chức thực hiện theo các bước: Thành lập BCĐ cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; Thành lập tiểu ban thôn do đồng chí Bí thư chi bộ thôn làm trưởng tiểu ban. Phân công cụ thể các thành viên BCĐ của xã để chỉ đạo trực tiếp ở các thôn. Tổ chức họp chi bộ để triển khai NQ và Đề án của cấp trên sau đó tổ chức họp nhân dân để bàn bạc, thống nhất, phân ra nhiều hạng đất - vùng đất trũng, khó khăn trong sản xuất để quy hoạch chuyển sang mô hình lúa-cá hoặc trang trại. Với các hộ đã chuyển khẩu đi nơi khác hoặc đi làm ăn xa lâu năm thì quy thành vùng riêng để xã quản lý và tạo điều kiện cho hộ có điều kiện thầu khoán, nhằm nâng cao giá trị thu nhập/đầu diện tích khi nào hộ về có nhu cầu sản xuất thì giao cho hộ.

Với hình thức chuyển đổi là cào bằng rũ rối và chia lại; các thôn tổ chức các cuộc họp để nhân dân tự bàn bạc, quyết định số thửa của hộ hoặc cho nhóm hộ nhận chung một thửa ruộng (các hộ tự nguyện và đăng ký với tiểu ban ở thôn) để tiểu ban ở thôn báo cáo BCĐ xã và lập danh sách những hộ ghép với nhau thành một nhóm (nhóm có từ 2 hộ trở lên) để giao đất.

Sau khi báo cáo UBND xã, được UBND xã phê duyệt phương án chuyển đổi rộng đất; các thôn lập hồ sơ đồ giao đất, hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, tổ chức họp dân để báo cáo các nội dung đã được phê duyệt. Đồng thời tổng hợp danh sách các hộ dân có nhu cầu tự nhận ruộng ở các vùng khó khăn làm trang trại, gia trại theo mô hình cá-lúa. Tiểu ban chỉ đạo thôn tổ chức họp dân bốc thăm và giao đất ngoài thực địa.

Kết quả, đến tháng 12/2017 có 5/7 thôn đã chuyển đổi xong và chuyển đổi theo nhóm hộ: 108,6 ha có 174 thăm và 799 thửa; bình quân 4,5 thửa/thăm. Nhóm nhiều nhất là 15 hộ/2.2 ha. Không còn đất chuyên mạ. Sau chuyển đổi các thôn đã làm mới được 6 tuyến đường =2,7km giao thông nội đồng; lắp đặt 1 cầu, 245 cống; nâng cấp 19 con đường =10,8 km; khối lượng đào đắp =25.560m3. (Tự nhân dân bàn bạc thống nhất đóng góp để thuê máy đào đắp với số tiền ước bằng 562.320.000đ). Hiện tại còn 2 thôn có diện tích đất bãi là đất cơ bản của hộ nên đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển đổi trong tháng 10/2018.

Đạt được kết quả nêu trên là có sự lãnh đạo, quyết tâm cao của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền từ xã đến thôn. Sự vào cuộc của MTTQ, các ngành đoàn thể nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất cao của chi ủy chi bộ và sự đồng thuận của nhân dân nên đã thực hiện thành công NQ cấp trên đề ra.

Nguyễn Văn Vĩnh – BTĐU, Chủ tịch HĐND xã Thiệu vận

Không để lòng yêu nước bị kẻ xấu lợi dụng

1. Khi lòng yêu nước bị lợi dụng. Thời gian vừa qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, tiền án, tiền sự... làm thành phần cốt cán vận động, lôi kéo, kích động người dân tham gia tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Chúng còn giả danh lực lượng vũ trang trà trộn vào đám đông tuần hành, biểu tình nhằm lôi kéo, kích động người dân thực hiện các hành vi quá khích ở một số địa phương. Các vụ biểu tình đó đã gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, của công dân, và ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) tại nhiều địa phương.

Sau khi các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn biểu tình, giải tán người dân tham gia; bắt giữ, xử lý các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ biểu tình, các thế lực thù địch đã “tát nước theo mưa” xuyên tạc rằng, việc xử lý những đối tượng này là “đàn áp dã man” những người “biểu tình yêu nước”, kêu gọi Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế can thiệp. Đặc biệt, kẻ địch còn ngụy tạo chứng cớ, đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, phiến diện, không đúng với Luật Trưng cầu ý dân để kêu gọi Nhà nước ta phải trưng cầu ý dân để thông qua dự Luật Đặc khu.

2. Âm mưu, ý đồ lợi dụng lòng yêu nước của kẻ địch. Các thế lực thù địch đã và đang ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta, phá hoại mọi thành quả mà nhân dân ta đã hy sinh bao xương máu mới giành được. Chúng đặc biệt triệt để lợi dụng các sự kiện phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, “đụng chạm” tới lòng yêu nước của nhân dân để lừa đảo, mỵ dân, lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, xâm phạm ANCT-TTATXH, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân; điển hình như: Việc Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển Việt Nam năm 2014; việc công ty For­mosa xả thải gây ô nhiễm môi trường năm 2016 hay là việc Quốc hội khóa XIV thông qua Luật An ninh mạng và đang cho ý kiến về Luật hành chính kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu). Để đạt được mục đích đó, chúng ra sức rêu rao, tuyên truyền rằng, người dân phải tham gia biểu tình, gây rối mới là “thể hiện lòng yêu nước”, thể hiện “trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc”; biểu tình là để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân,... Với luận điệu xuyên tạc kết hợp với cắt, ghép hình ảnh, tài liệu ngụy tạo nhằm “chứng minh luận điệu xuyên tạc”, kẻ địch đã tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân, làm cho họ tin vào sự xuyên tạc mà đã tham gia biểu tình, gây rối. Điều đáng buổn là, vẫn có nơi người dân tin, nghe theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch để có những hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, xã hội... cho Nhà nước và cho những người dân khác ở địa phương. Và khi lòng yêu nước không đặt đúng chỗ, người dân đã tự biến họ thành “công cụ” của kẻ xấu.

Cần hiểu rằng, việc xây dựng Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu là chủ trương đúng đắn, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 17/6/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Việc xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã có chủ trương từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là một phương thức tổ chức nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm các cơ chế mới để mở rộng làm kinh tế tốt hơn, nhưng là vấn đề khó, mới và nhạy cảm, hệ trọng nên Đảng, Nhà nước rất thận trọng”…Việc lùi thời gian thông qua dự án Luật Đặc khu cho thấy Quốc hội có thái độ trọng thị, lắng nghe ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; cân nhắc để hài hòa giữa phát triển kinh tế, an ninh quốc gia và bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Còn việc ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ ANCT-TTATXH và an toàn cho người dân trên không gian mạng; phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên… Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, quan tâm đến đại sự quốc gia là điều rất đáng trân trọng. Nhưng người dân cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật… Người dân cần tỉnh táo tiếp nhận và lắng nghe thông tin, biết cảnh giác, tự bảo vệ mình không nghe theo những luận điệu lừa đảo, mỵ dân, xuyên tạc của kẻ địch, không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào mục đích xấu. Đối với những chính sách, chủ trương hệ trọng của đất nước, người dân cần thông qua các cơ quan và đại biểu dân cử các cấp góp ý kiến hoặc gửi kiến nghị đến các tổ chức, đoàn thể xã hội. Việc thể hiện lòng yêu nước bằng cách gây rối ANCT-TTATXH, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các công dân khác là vi phạm pháp luật và là “phản yêu nước”.

3. Kiến nghị. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn nhân dân ta cả trong và ngoài nước cùng đoàn kết chung sức, chung lòng, biến lòng yêu nước thành hành động thiết thực đóng góp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Để đạt mục tiêu đó, cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc nhạy cảm để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan, vượt cấp; ngăn chặn, dập tắt từ ban đầu những mầm mống gây biểu tình, bạo loạn.

Hai là, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để phá hoại ANCT-TTATXH nước ta; kiên trì vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập, gây rối.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo kết hợp với thực hiện công bằng xã hội, nâng cao trình độ dân trí; tiếp tục tăng cường cũng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định ANCT-TTATXH ở các địa phương, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Bốn là, việc xây dựng các chủ trương, chính sách lớn, nhạy cảm các cơ quan chức năng phải thực hiện khoa học, nhất quán; tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, biết lắng nghe, tiếp thu những phản biện của người dân. chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến dự luật tới nhân dân, phòng ngừa tình trạng thông tin bị suy diễn, bị kẻ địch lợi dụng, xuyên tạc.

Năm là, Xử lý nghiêm trước pháp luật số đối tượng kích động, lôi kéo người dân tham gia tụ tập, biểu tình. Cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên tuyên truyền tập dượt thực hiện phương án chống biểu tình, bạo loạn; chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Nguyễn Thành Hưng

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Những cống hiến của đồng chí Lê Chủ đối với cách mạng tỉnh Thanh Hóa

Lê Chủ sinh ra trong gia đình phú nông ở thôn Yên Lộ, tổng Phù Chẩn (nay là xã Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ông sống trong gia đình tương đối khá giả, có điều kiện được ăn học nên ông chăm chỉ học tập. Nhưng mong ước đó không thành, khi ông học hết lớp 3 (lớp sơ đẳng) thì cha mất, ông không tiếp tục học nữa mà quyết định về nhà làm ruộng và thay cha quản lý gia đình.

Năm 1925, phong trào yêu nước của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thanh Hóa nói riêng đã có bước khởi sắc, tiêu biểu là các cuộc đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, lễ truy điệu cụ Phan Châu Trinh, đòi dùng tiếng Việt trong nhà trường…Một số thanh niên Thanh Hóa được Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên giới thiệu sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện tham gia các tổ chức cách mạng, sau đó trở về Thanh Hóa tuyên truyền, thành lập các tổ chức cách mạng. Phong trào cách mạng Thanh Hóa đã ảnh hưởng tích cực đến phủ Thiệu Hóa, đến tổng Phù Chẩn nói riêng. Tháng 5 năm 1926, Hội đọc sách báo cách mạng được đồng chí Lê Hữu Lập - một hội viên Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tổ chức tại thị xã Thanh Hóa, đã nhanh chóng nhân ra nhiều cơ sở khác trong tỉnh, trong đó có Thiệu Hóa. Đầu năm 1928, đồng chí Vương Mậu Kiểm đã giới thiệu và kết nạp Lê Chủ vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại tiểu tổ phủ Thiệu Hóa...

Tháng 7 năm 1930, Lê Chủ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng do đồng chí Ngô Ngọc Toản giới thiệu, sinh hoạt ở một chi bộ ghép của huyện. Chỉ trong hai ngày, ông tuyên truyền tổ chức được 15 người trong làng vào nông hội đỏ; Ngoài ra ông còn liên lạc với đồng chí Trịnh Khắc Sản thôn Long Linh Ngoại và ông Nguyễn Văn Tuân (cậu ruột) ở thôn Căng Hạ, tổ chức nông hội ở hai thôn ấy.

Tháng 3/1932, Lê Chủ cùng một số đồng chí: Sản, Thường, Mạc, Mẫn, Ngạc, Mạch tổ chức hội nghị quyết định củng cố và phát triển phong trào, vạch kế hoạch hoạt động cách mạng. Tháng 8 năm 1932, Ban liên lạc triệu tập đại biểu các cơ sở cách mạng trong tỉnh về làng Ngọc Vực (huyện Yên Định) để hội nghị rút kinh nghiệm và bàn định chủ trương công tác mới.

Sau hội nghị, cơ sở phong trào cách mạng của quần chúng được mở rộng ở một số địa phương thuộc các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc….Tháng 10/1933, sau khi thoát khỏi nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Tạo một chiến sĩ cộng sản đã về hoạt động ở Thanh Hóa. Các đồng chí Lê Chủ, Bùi Đạt đã nối liên lạc với đồng chí Nguyễn Tạo. Tại nhà đồng chí Lê Chủ, đồng chí Nguyễn Tạo đã biên soạn và cho in nhiều tài liệu quan trọng, giúp cho những người cộng sản ở Thanh Hóa lúc bấy giờ sáng tỏ thêm nội dung, phương pháp hoạt động cách mạng.

Ngày 17/3/1934, Hội nghị đại biểu các cơ sở cách mạng trong tỉnh được triệu tập tại làng Thuần Hậu (Thọ Xuân), dưới chủ trì của đồng chí Lê Chủ, Nguyễn Tạo, hội nghị đã cử ra Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ lâm thời gồm 7 ủy viên, đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư lâm thời Tỉnh ủy. Trong lúc Đảng bộ vừa được củng cố, mọi hoạt động đang tiến triển thì bọn mật thám Bắc Kỳ cùng với mật thám Trung Kỳ phối hợp truy bắt đồng chí Nguyễn Tạo và các chiến sĩ cách mạng Thanh Hóa. Một tháng sau ngày đồng chí Tạo bị bắt, ngày 18/5/1934 bọn địch ập đến nhà bắt đồng chí Lê Chủ.

Cuối tháng 5 năm 1935, đồng chí Lê Chủ rời khỏi nhà lao Đế quốc. Tháng 11 năm 1935, các đồng chí Trịnh Huy Quang, Bùi Đạt và một số chiến sĩ cộng sản ra khỏi lao tù đế quốc. Lúc này tình hình khách quan có những chuyển biến tích cực, phong trào Mặt trận bình dân Pháp lên nắm chính quyền. Tình hình trên tạo điều kiện thuận lợi cho phép các đồng chí Lê Chủ, Trịnh Huy Quang, Bùi Đạt… tập hợp lực lượng và chấn chỉnh tổ chức.

Để thống nhất sự lãnh đạo, ngày 15 tháng 3 năm 1936 Tỉnh ủy Lâm thời tổ chức Hội nghị cán bộ tại nghè Yên Lộ (Thiệu Hóa). Hội nghị kiểm điểm tình hình, bàn chủ trương tiếp tục đưa phong trào tiến lên và kiện toàn Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ. Hội nghị bầu 5 đồng chí vào Tỉnh ủy, đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư.

Tháng 12 năm 1936, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại làng Yên Lộ. Hội nghị bàn về việc tìm liên lạc với Đảng, phát triển cơ sở quần chúng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp lên một bước mới trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị cử 5 đồng chí vào Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Huy Quang làm Bí thư, đồng chí Lê Chủ làm Phó Bí thư, mỗi đồng chí được phân công những nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Lê Chủ phụ trách tổ chức các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Đông Sơn, đồng thời có trách nhiệm chính trong việc tìm liên lạc với Trung ương Đảng. Tháng 4 năm 1939, Liên Tỉnh ủy điều động đồng chí Bí thư vào Nghệ An công tác, đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Cuối năm 1939, phong trào đòi quyền dân sinh dân chủ của nhân dân Thanh Hóa đã dấy lên mạnh mẽ, thực dân Pháp điên cuồng đàn áp và đồng chí Lê Chủ bị địch bắt với án tù 5 năm đầy đi Lao Bảo. Tháng 4 năm 1944, đồng chí vượt ngục, tháng 11 năm 1944, đồng chí được bầu là Phó bí thư Tỉnh ủy.

Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí Lê Chủ được bầu làm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh và tháng 12 năm 1945, được bầu Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí là Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa khóa I, sau đó được Trung ương điều đi công tác với các trọng trách khác: Vụ trưởng Vụ Chăn nuôi thú y, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông lâm).

Ngày 7/3/1980, đồng chí Lê Chủ từ trần, được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Chủ luôn gắn liền với phong trào cách mạng của quê hương, đất nước, xứng đáng với Huân chương Hồ Chí Minh cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đỗ Thị Lan

Làng nghề Đắc Châu

Thiệu Châu buôn bán trăm nghề

Đắc Châu làm bánh là nghề cổ xưa

Cái nghề vật lộn nắng mưa,

Cái nghề dậy sớm thức khuya suốt đời.

Bánh đa có khắp mọi nơi

Vào Nam ra Bắc tận nơi núi rừng;

Châu Âu, châu Á đã từng

Bánh đa thơm bởi mùi vừng nếp hương.

Mồ hôi ướt áo anh thương,

Mùa đông lạnh giá càng thương em nhiều!

Mồ hôi đổ xuống bao nhiêu,

Chỉ người mới biết sớm chiều vần xoay...

Làm nghề tích lũy lâu nay

Xây được nhà mới giờ đây vẫn còn

Số tiền dành dụm nuôi con

Cho con ăn học để con nên người

Cái nghề làm bánh, ai ơi!

Sao không nhân rộng khắp nơi xã nhà?

Một nhà hai tướng đi ra

Cũng từ bánh đúc bánh đa thủa nào

Tướng Hợp cũng rất tự hào

Tướng Nguyễn Trọng Chính đi vào quân y;

Đắc Châu con cháu ra đi

Cũng đều thành đạt bước đi vững vàng.

Nhiều nhà nay đã giàu sang,

Nhớ về quê mẹ đình làng Đắc Châu

Cái tâm cái đức đi đầu,

Bắc Nam ý hợp cùng nhau xây Đình.

Ngôi Đình chứa đựng tâm linh

Để làng thờ cúng âm dương an hòa

Để cho sức khỏe mọi nhà

An khang thịnh vượng có đà tiến lên.

Nhớ rằng giàu có chớ quên

Bánh đa, bánh đúc nuôi ta nên người.

Nguyễn Tất Đổng- Thiệu Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT